OEC: Goran Pavlovic – Pillar 43 (Filar 43)

Pillar 43

Goran Pavlovic ©  ©tłumaczenie Czesław Białczyński
While we are talking about Göbekli Tepe, I would like to just ask few questions about the „famous” pillar 43,   Otherwise known as „scorpion and vultures pillar”. I would add „and bags, don’t forget the bags”…

Is this a random collection of images or???

Filar 43

Skoro mówimy o Göbekli Tepe, chciałbym po prostu zadać kilka pytań na temat „słynnego” Filara 43, zwanego inaczej „filarem skorpiona i sępów”. Dodałbym „i torby, nie zapomnij o torbach” …

Czy to jest losowa kolekcja obrazów, czy ???

In my article about the „Four living creatures” I explained that scorpio is the only Zodiac sign which has its double: eagle (actually a vulture and you will see soon why).

W moim artykule o „Czterech żywych stworzeniach” wyjaśniłem, że skorpion to jedyny znak zodiaku, który ma swojego sobowtóra: orła (właściwie sępa, a wkrótce przekonasz się dlaczego).

I have shown in my articles about zodiac signs that they are actually all solar calendar markers, marking the part of the solar year when the animal in question has its mating or birthing season. An obvious annual event which you can’t miss…

W swoich artykułach o znakach zodiaku pokazałem, że w rzeczywistości są one znacznikami kalendarza słonecznego, oznaczającymi część roku słonecznego, w której dane zwierzę ma swój okres godowy lub porodowy. Oczywiste coroczne wydarzenie, którego nie można przegapić ...

That this use of animals as solar calendar markers predates Greek Zodiac by thousands of years, and was ubiquitous all over Eurasia and North Africa, and used in the same way since Neolithic, I have shown in my articles about animal calendar markers

To, że użycie zwierząt jako znaczników kalendarza słonecznego wyprzedza grecki zodiak o tysiące lat i było wszechobecne w całej Eurazji i Afryce Północnej oraz używane w ten sam sposób od czasów neolitu, pokazałem w moich artykułach o markerach kalendarzy zwierzęcych …

Interestingly, both animals depicted on the pillar 43, vultures and scorpion, were used in Middle East and Central Asia as calendar markers to mark the beginning of the rain season. Why?

Co ciekawe, oba zwierzęta przedstawione na filarze 43, sępy i skorpiony, były używane na Bliskim Wschodzie i w Azji Środkowej jako znaczniki kalendarza do oznaczenia początku pory deszczowej. Dlaczego?

In the area of Gobekli tepe the solar year is divided into two seasons, dry season (end of May to start of October) and rain wet season (end of October to start of May). And in places with this kind of climate, the arrival of life giving rain is the most important calendar event.

W rejonie Göbekli tepe rok słoneczny dzieli się na dwie pory: suchą (od końca maja do początku października) i deszczowo-ciepłą (od końca października do początku maja). A w miejscach o takim klimacie nadejście życiodajnego deszczu jest najważniejszym wydarzeniem w kalendarzu.

Vultures begin their mating season when the first rains arrive, November.

Sępy rozpoczynają okres godowy w listopadzie, gdy nadejdą pierwsze deszcze.

And you can’t miss it, because they start their mad areal synchronised displays:

I nie możesz tego przegapić, ponieważ uruchamiają swoje szalone zsynchronizowane pląsy:

I talked about this in my article „Double headed eagle„…
Mówiłem o tym w moim artykule „Dwugłowy orzeł” …

Scorpions hide when the first rains arrive, November. And you can’t miss this because they disappear from the fields, where it’s cold and wet, and appear in your houses, where it’s warm and dry

Skorpiony chowają się, gdy nadejdą pierwsze deszcze, listopad. I nie możesz tego przegapić, bo znikają z pól, gdzie jest zimno i mokro, i pojawiają się w twoich domach, gdzie jest ciepło i sucho

I talked about this in my post „Dilmun goats seal„…

Mówiłem o tym w moim poście „Pieczęć kozy Dilmun” …

So both scorpion and vultures being depicted on the pillar 43 could mean: when rains arrive…

Tak więc zarówno skorpion, jak i sępy przedstawione na filarze 43 mogą oznaczać: kiedy nadejdą deszcze …

Cool, I can hear people say, but maybe just a coincidence. How do you explain the bags?

Fajnie, słyszę, jak ludzie mówią, ale może to tylko zbieg okoliczności. Jak wyjaśnisz torby?

Well, scorpion was used in Mesopotamia (just down the road from Gobekli tepe) as calendar marker to mark the beginning of the grain sowing season.

Cóż, skorpion był używany w Mezopotamii (tuż przy drodze z Gobekli tepe) jako wyznacznik kalendarza, aby zaznaczyć początek sezonu siewu zbóż.

Sowing of grains was done after the first rains, when the scorpions disappear. I talked about this in my articles „Sowing” and „7 stars of scorpio„…

Wysiew zboża następuje po pierwszych deszczach, kiedy zniknęły skorpiony. Mówiłem o tym w moich artykułach „Siew” i „7 gwiazdek skorpiona” …

After the furrow is made, the seeds are planted into the furrow. Now how did these early sowers bring the seeds to the field? Most likely in a basket…or a bag…with a handle…

Po wykonaniu bruzdy nasiona są umieszczane w bruździe. W jaki sposób ci pierwsi siewcy przynieśli nasiona na pole? Najprawdopodobniej w koszu … lub torbie … z rączką …

Like this one carried by the sower walking next to the plow on this Mesopotamian seal.

Taką jak ta niesiona przez siewcę idącego obok pługa na tej mezopotamskiej płytce.

Or like this one seen carried by the sower walking behind the plow on this Egyptian mural.

Lub jak ten, który widziano niesionego przez siewcę idącego za pługiem na tym egipskim malowidle ściennym.

Or like this one carried by the sower on this European Medieval drawing.

Lub jak ten, który nosi siewca na tym europejskim średniowiecznym rysunku.

I Mean this is the same thing, just the basket is replaced by a „bag” or a bib…

Chodzi mi o to, że to to samo, tylko koszyk jest zastąpiony „torbą” lub płachtą …

Or like this one carried by the sower on this Van Gough painting…

Albo jak ten niesiony przez siewcę na tym obrazie Van Gougha …

And so on and so forth…

I tak dalej i tak dalej…

I know others asked this question before, but here it is again: I wonder if the „basket” like objects found depicted all over Mesopotamia were possibly actually just baskets. Full of grain seeds used for planting new grain.

Wiem, że inni zadawali to pytanie wcześniej, ale oto znowu: zastanawiam się, czy przedmioty przypominające „kosz” znalezione w całej Mezopotamii były w rzeczywistości tylko koszami. Pełne nasion zbóż służących do sadzenia nowego ziarna.

If you think about it, the mental jump from „eat all the seeds you collect” to „save some of these seeds to plant them so they will grow into plants that will produce more seeds next year” was huge. I mean this was a paradigm shift of the highest order…

Jeśli się nad tym zastanowić, mentalny skok od „zjedz wszystkie zebrane nasiona”, aby „zaoszczędzić niektóre z tych nasion, aby je posadzić, aby wyrosły na rośliny, które w przyszłym roku wydadzą więcej nasion” był ogromny. Chodzi mi o to, że była to zmiana paradygmatu najwyższego rzędu …

The faith placed in these seeds was huge. The expectation from these seeds was huge. We know, from ethnographic records, that these seeds were treated in a special way, that special rituals were performed with them, that blood sacrifices were offered to them…

Wiara pokładana w tych nasionach była ogromna. Oczekiwanie związane z tymi nasionami było ogromne. Z przekazów etnograficznych wiemy, że nasiona te traktowano w sposób szczególny, że wykonywano z nimi specjalne rytuały, składano im ofiary krwi …

All in hope that these seeds will take, sprout, grow, ripen and eventually, after a whole solar year has passed, yield more seeds then were originally in the basket…That is a lot of anxious waiting and hoping and praying…So much, you could make a religion out of it 🙂

Wszystko w nadziei, że nasiona te wezmą, wykiełkują, wyrosną, dojrzeją i ostatecznie, po upływie całego słonecznego roku, wydadzą więcej nasion, które pierwotnie znajdowały się w koszu … To dużo niespokojnego czekania, nadziei i modlitwy. .Tak bardzo, można by z tego zrobić religię 🙂

Considering all this, is it possible that the seed basket was also seen and treated in a special way? Is it possible that this basket of seeds for sowing became a symbol of the new „agri” culture? Not sure…

Biorąc to wszystko pod uwagę, czy to możliwe, że kosz z nasionami był również widziany i traktowany w specjalny sposób? Czy to możliwe, że ten kosz nasion do siewu stał się symbolem nowej kultury „agri”? Nie na pewno…

But it seems that since Gobekli Tepe, all the cultures in the region which descended from the Pre-Pottery Neolithic culture, to which the builders of Gobekli tepe belonged, sure liked depicting their handbags…

Ale wydaje się, że od czasu Göbekli Tepe wszystkie kultury w regionie, które wywodzą się z neolitycznej kultury przed ceramiką, do której należeli budowniczowie Gobekli tepe, z pewnością polubiły przedstawiać na obrazach te swoje torby…

Anyway, I just find it interesting that we find all these symbols linked to grain sowing together on one stone in Gobekli tepe. By the way, is that a hand poking into the middle „bag” (basket)? Like as if to take something, I don’t know, maybe seeds, out of it? It’s not clear…

W każdym razie interesuje mnie to, że wszystkie te symbole są powiązane z zasiewem zboża na jednym kamieniu w Gobekli tepe. Swoją drogą, czy to ręka wbijająca się w środkową „torbę” (kosz)? Jakby coś z tego wziąć, nie wiem, może nasiona? To nie jest jasne…

źródło: http://oldeuropeanculture.blogspot.com/2021/02/pillar-43.html

 

Podziel się!