OEC (Goran Pavlovic) – Mummies (Mumie)

Mummies (Mumie)

WTF. How did I not know about this???

Left, an incised figurine from Draguşeni, Cucuteni phase A (late 6th millennium BC)

Right,  a reconstruction of the pattern of body wrapping

WTF. Jak to możliwe, że na to nie wpadłem???
Po lewej, nacięcia na figurce z Draguşeni, Cucuteni faza A (koniec 6 tysiąclecia pne)
W rzeczywistości rekonstrukcja wzoru owijania ciała

 

 

 

Left, an incised figurine from Draguşeni, Cucuteni tradition phase A (late 6th millennium BC)

Right, reconstruction of the pattern of body wrapping

Po lewej: nacięcia na figurkach z Draguşeni, tradycja Cucuteni faza A (koniec 6 tysiąclecia pne) Po prawej, rekonstrukcja wzoru owijania ciała.

Now Cucuteni/Trypillia (Tripolye) culture, was a Neolithic–Eneolithic archaeological culture (c. 5500 to 2750 BCE) of Eastern Europe which covered huge territory (350,000 km2) in today’s Romania, Moldova and Ukraine..

Teraz, kultura Cucuteni / Trypillia (Trypole) była neolityczno-eneolityczną kulturą archeologiczną (ok. 5500–2750 p.n.e.) Europy Wschodniej, która obejmowała ogromne terytorium (350 000 km2) w dzisiejszej Rumunii, Mołdawii i na Ukrainie.

The above two pics of the figurines depicting bodies wrapped in bandages, are just some of the illustrations from the article „Ritual Technology: An Experimental Approach to Cucuteni-Tripolye Chalcolithic Figurines

In it we read that:

Powyższe dwa zdjęcia figurek przedstawiających ciała owinięte w bandaże, to tylko niektóre z ilustracji z artykułu „Technologia rytualna: eksperymentalne podejście do figurek Chalcolithic Cucuteni-Tripolye” W nim czytamy, że:

An argument in favor of the funerary model was the unusual anatomical details of the human body: the emphasised shoulders, the absence of arms and the superposition of the legs (modeled as the twisted ends of the conical feet)…

All traits which can be observed on the mummified bodies or the skeletons enveloped in vegetal or textile bandages like those in the early Cernica Chalcolithic cemetery, dated to the Boian culture tradition (5th millennium BC). 

Argumentem na korzyść modelu pogrzebowego były niezwykłe anatomiczne szczegóły ludzkiego ciała: podkreślone ramiona, brak rąk i superpozycja nóg (modelowanych jako skręcone stożkowo końce stóp) …

Wszystkie te cechy, które można zaobserwować na zmumifikowanych ciałach lub szkieletach owiniętych bandażami roślinnymi lub tekstylnymi, takimi jak te na wczesnym cmentarzu chalkolitycznym Cernica, datowanym na tradycję kultury Boia (V tysiąclecie p.n.e.).

I couldn’t find any article about this cemetery which mentions textile bandages…If anyone has any link to an article in any language that talks about it, please post it in the comment here…

Now these figurines of course look like Egyptian mummies…

Nie udało mi się znaleźć żadnego artykułu o tym cmentarzu, który wspomina o bandażach tekstylnych … Jeśli ktoś ma link do artykułu w jakimkolwiek języku, który o tym mówi, zamieśćcie go w komentarzu tutaj … Teraz, te figurki wyglądają oczywiście jak egipskie mumie …

And the oldest Egyptian mummy which was embalmed and wrapped in bandages, is this one:

A najstarszą mumią egipską zabalsamowaną i owiniętą w bandaże jest ta:

It dates to dates to 3700-3500 BC. It was discovered near the southern city of Gebelein in a cemetery belonging to the Pre Dynastic Naqada II culture…

Pochodzi z 3700-3500 p.n.e. (Jest to mumia mężczyzny CB). Została odkryta w pobliżu południowego miasta Gebelein na cmentarzu należącym do kultury predynastycznej Naqada II …

This mummy, kept in the Turin museum, which was until recently thought to have been naturally mummified by the desert conditions, turned out to have been embalmed in natural resin and wrapped in linen…You can read more about it in this article on Live science

Ta mumia, przechowywana w turyńskim muzeum, o której do niedawna uważano, że została naturalnie zmumifikowana przez warunki pustynne, okazała się być zabalsamowana naturalną żywicą i owinięta lnem … Więcej o niej przeczytasz w tym artykule na Live science (Nauka na żywo) …

Apparently, the mummification of the pharaohs started around 2800BC. It was an expensive process only available to the elite… So who was the above guy who was mummified 1000 years earlier in Gebelein?

Najwyraźniej mumifikacja faraonów rozpoczęła się około 2800 roku pne. To był kosztowny proces dostępny tylko dla elity … Kim więc był powyższy facet, który został zmumifikowany 1000 lat wcześniej w Gebelein?

That is quite amazing…Right?

To jest niesamowite … prawda?

6th millennium BC – Balkans, Cucuteni culture figurines wrapped in bandages (?)

6 tysiąclecie p.n.e. – Bałkany, figurki kultury Cucuteni owinięte w bandaże (?)

5th millennium BC – Balkans, Boian culture burials with bodies wrapped in bandages (?)

5 tysiąclecie p.n.e. – Bałkany, pochówki kultury Boia z ciałami owiniętymi w bandaże (?)

4th millennium BC – Egypt, Naqada culture, Pre Dynastic period burial with body wrapped in bandages

4 tysiąclecie p.n.e. – Egipt, kultura Naqada, pochówek z okresu przeddynastycznego z ciałem owiniętym bandażami

3rd millennium BC – Egyp, Dynastic period burials with bodies wrapped in bandages

3 tysiąclecie p.n.e. – Egipt, pochówki z okresu dynastii z ciałami owiniętymi bandażami

Any link Between Balkans and Egypt here? Well maybe this article about „The sun on top of the Pyramid” might be interesting…Pic: Summer solstice sunrise over Treskavica hill, Balkans…People who lived under this hill moved from the Balkans to Sahara while it was still green…

Czy jest jakiś związek między Bałkanami a Egiptem? Cóż, może ten artykuł o „Słońcu na szczycie piramidy” może być interesujący … Fot: Wschód słońca podczas przesilenia letniego nad wzgórzem Treskavica na Bałkanach … Ludzie, którzy mieszkali pod tym wzgórzem, przenieśli się z Bałkanów na Saharę, gdy była jeszcze zielona …

źródło: Old European Culture

tłumaczenie: Czesław Białczyński

Podziel się!