OEC (Goran Pavlovic): The youngest son (Najmłodszy syn)

The youngest son (Najmłodszy syn)

Autor: Old European Culture (Goran Pavlovic) © © Czesław Białczyński – tłumaczenie i komentarz

Wikipedia: Ultimogenitura

Ultimogenitura to porządek sukcesji, gdzie przedmiot jest dziedziczony przez najmłodszego syna (lub najmłodsze dziecko). Odbywa się to w okolicznościach, kiedy najmłodszy „podtrzymuje ognisko domowe”, opiekując się rodzicami i prowadząc dom, podczas gdy starsze dzieci miały czas, by osiąść „na zewnątrz” i samemu się utrzymywać. CB

The youngest son (Najmłodszy syn)

There is a peculiar plot found in many Eurasian fairytales: Brothers (mostly three) have to complete a task (like kill a dragon), which will get them a princess and a throne…And all the brothers fail, except the youngest, who gets both the girl and the throne…

 

 

Najmłodszy syn

W wielu baśniach eurazjatyckich istnieje osobliwy wątek: bracia (przeważnie trzech) muszą wykonać zadanie (np. Zabić smoka), które da im rękę księżniczki i tron ​​… I wszyscy bracia ponoszą porażkę, z wyjątkiem najmłodszego, który zdobędzie zarówno dziewczynę, jak i tron ​​…

Rosyjska: Carewicz Iwan, Ognisty Ptak i Szary Wilk

Serbska: The Nine Peahens and the Golden Apples

Niemiecka: Królowa Pszczoła

Irańska: Senmurg

Russian: Tsarevitch Ivan, the Firebird and the Gray Wolf

Serbian: The Nine Peahens and the Golden Apples

German: The Queen Bee

Iranian: Simorgh

One interpretation of this fairytale plot is that it describes Ultimogeniture, the inheritance practice in which all the family land and the family house is inherited by the youngest son…

The fact that this plot is found in stories from Europe to Central Asia is very interesting, because in most parts of Eurasia in the past it was the oldest son who inherited all the property or the property was split equally between all the sons…

There were some exception to this rule though:

1. Slavs

Jedna z interpretacji tej bajkowej fabuły jest taka, że ​​opisuje Ultimogeniturę, tj. praktykę dziedziczenia, w której cała rodzinna ziemia i dom rodzinny są dziedziczone przez najmłodszego syna …

Fakt, że ta fabuła znajduje się w opowieściach od Europy po Azję Środkową, jest bardzo interesujący, ponieważ w większej części Eurazji w przeszłości to najstarszy syn odziedziczył cały majątek lub majątek był dzielony równo między wszystkich synów …

Był jednak wyjątek od tej reguły:

1. Słowianie

Ultimogeniture was particularly prevalent in Russia, where it was enshrined in law in The Pravda Russkaya, or Yaroslav’s Law, written ca. 1017 AD by Yaroslav the Wise…You can read it here

Ultimogeniture was recorded in the 18th and 19th century in many Slavic countries like Russia, Poland, Serbia… You can find some data about in in „Between Traditional Collectivity and Modern Individuality: An Atomistic Perspective on Family and Household astride the Hajnal Line (Upper Silesia and Great Poland at the End of the 18th Century)” and „Social Behaviour and Family Strategies in the Balkans (16th – 20th Centuries)„…

Ultimogenitura była szczególnie rozpowszechniona w Rosji, gdzie została utrwalona w Prawdzie Ruskiej, czyli prawie Jarosława, napisanym ok. 1017 AD za czasów Jarosława Mądrego … Możesz to przeczytać tutaj …

Ultimogenitura była praktykowana w XVIII i XIX wieku w wielu krajach słowiańskich, takich jak Rosja, Polska, Serbia … Możesz znaleźć pewne dane na ten temat w artykule „Między tradycyjną zbiorowością a nowoczesną indywidualnością: atomistyczna perspektywa rodziny i gospodarstwa domowego na linii Hajnala” ( Górny Śląsk i Wielkopolska u schyłku XVIII wieku) „oraz” Społeczne i rodzinne strategie na Bałkanach (XVI – XX wiek) „…

2. Mongols

Among Mongols, Ultimogeniture (the inheritance by the youngest son) was practiced in combination with Primogeniture (the inheritance by the oldest son) and several other inheritance rules. Which caused chaos…You can read about it in „Remnants of the Mongol imperial tradition„…

3. „Some people” from England, Eastern Germany, Denmark, Austria

Ultimogeniture was also practiced in certain parts of England where it was called „Borough-English” and was by the Normans called “the custom of the English towns”…And in some parts of Eastern Germany, Denmark and Austria…

Now this is interesting. The origin of the Ultimogeniture in England, Germany, Austria and Denmark is unknown…

Thomas William Shore, in his 1906 book „Origin of the Anglo–Saxon race” attributed this custom „to the West Slavic tribes which were part of Anglo-Saxon invasions of Britain” and „to the West Slavic tribes who once lived in Germany, Austria and Denmark”

2. Mongołowie

Wśród Mongołów, Ultimogenitura (dziedziczenie przez najmłodszego syna) była praktykowana w połączeniu z Primogeniturą (dziedziczenie przez najstarszego syna) i kilkoma innymi zasadami dziedziczenia. Co spowodowało chaos … Możesz o tym przeczytać w „Pozostałościach mongolskiej tradycji imperialnej” …

3. „Niektórzy ludzie” z Anglii, wschodnich Niemczech, Danii, Austrii

Ultimogenitura była również praktykowana w niektórych częściach Anglii, gdzie nazywano ją „Borough-English”, a Normanowie nazywali ją „zwyczajem angielskich miast”… A w niektórych częściach wschodnich Niemiec, Danii i Austrii…

To jest interesujące. Pochodzenie Ultimogenitury w Anglii, Niemczech, Austrii i Danii jest nieznane …

Thomas William Shore w swojej książce „Pochodzenie rasy anglosaskiej” z 1906 r. przypisywał ten zwyczaj „plemionom zachodniosłowiańskim, które włączyły się w anglosaskie najazdy na Brytanię” oraz „plemionom zachodniosłowiańskim, które kiedyś mieszkały w Niemczech, Austrii i Danii ”

Some have argued that this custom was brought to Europe by the Steppe nomads, like the Huns, Mongols and Turks…

But I couldn’t find any mention of Ultimogeniture being practiced by the Huns or Turks who both practiced Primogeniture. And as I said, Mongols had several different conflicting inheritance rules which leads me to believe that they adopted Ultimogeniture from someone else…

Who? Well maybe the stuff I talked about in this post about the Iron Age nomadic societies of the Northern Chines borderlands can give us a clue…

But I think that Ultimogeniture originated not in Iron Age Eurasian steppe societies, but in much earlier, Bronze Age Indo-European steppes societies…

Niektórzy argumentowali, że ten zwyczaj został przywieziony do Europy przez koczowników stepowych, takich jak Hunowie, Mongołowie i Turcy …

Ale nie mogłem znaleźć żadnej wzmianki o praktykowaniu Ultimogenitury przez Hunów lub Turków, którzy praktykowali Primogeniture. I jak powiedziałem, Mongołowie mieli kilka różnych sprzecznych zasad dziedziczenia, co prowadzi mnie do przekonania, że ​​przyjęli Ultimogeniturę od kogoś innego …

Kto? Cóż, może ci, o których mówiłem w tym poście o koczowniczych społeczeństwach epoki żelaza z pogranicza północnych Chin, może dać nam wskazówkę …

Ale myślę, że Ultimogenitura wywodzi się nie z eurazjatyckich społeczeństw stepowych epoki żelaza, ale znacznie wcześniejszych, indoeuropejskich społeczeństw stepowych epoki brązu …

Why do I think so? Because we find Ultimogeniture at the core of the Ancient Greek myths…

There, Uranus gets overthrown by his youngest son Cronus. Only to be overthrown by his youngest son Zeus.

Yet the Greeks, like everyone else around them, practiced Primogeniture…So what’s going on here?

I believe that this practice probably comes from the times of the expansions. When elder sons were sent away to „carve their own piece of land for themselves” and the youngest was left at home to take care of the parents and the ancestral lands…

Why this was practiced by some settled peoples like Slavs is not easy to explain…

Interestingly David, the youngest of 8 sons, becomes the king of Jews…Joseph of Genesis also the youngest son and favoured…And Isaac…

But just like Greeks, Jews practiced Primogeniture…

I wonder what’s going on here…

Dlaczego tak myślę? Ponieważ uważam, że Ultimogenitura leży u podstaw starożytnych greckich mitów …

Tam Uran zostaje obalony przez swojego najmłodszego syna Kronosa. Tylko po to, by ten znów został obalony przez swojego najmłodszego syna Zeusa.

Jednak Grecy, podobnie jak wszyscy wokół nich, praktykowali Primogeniturę … Więc co się tutaj dzieje?

Uważam, że ta praktyka prawdopodobnie pochodzi z czasów ekspansji. Kiedy starszych synów odesłano, aby „zajęli dla siebie własny kawałek ziemi”, a najmłodszy zostawał w domu, by zająć się rodzicami i ziemiami przodków …

Niełatwo jest wyjaśnić, dlaczego praktykowały to niektóre osiadłe ludy, takie jak Słowianie …

Co ciekawe, Dawid, najmłodszy z 8 synów, zostaje królem Żydów … Józef z Ksiegi Rodzaju także jest najmłodszym synem i ulubionym … I Izaak …

Ale podobnie jak Grecy, Żydzi praktykowali prymogeniturę …

Ciekawe, co tu się dzieje …

 

źródło: https://oldeuropeanculture.blogspot.com/2020/10/the-youngest-son.html?fbclid=IwAR1YXrMmkP2D0TOg_nufMigrsv6fqaYgJU82fDpbjS9fULkrUaPtlgJ9UFM

Podziel się!