OEC: Kudurru

Kudurru

źródło: Old European Culture ©©tłumaczenie i komentarz Czesław Białczyński

Kudurru was a type of stone document used as boundary stones and as records of land grants to vassals by the Kassites in ancient Babylonia between the 16th and 12th centuries BCE…

Kudurru był rodzajem kamiennego dokumentu używanego jako kamienie graniczne i jako zapisy dotyczące donacji ziemi dla wasali przez Kassitów w starożytnej Babilonii między XVI i XII wiekiem p.n.e. …

 

 

 

The kudurrus recorded the land granted by the king to his vassals as a record of his decision. The original kudurru would be stored in a temple while the person granted the land would be given a clay copy to use as a boundary stone to confirm legal ownership…

Kudurrus jest zapisem ziemi przyznaną przez króla swoim wasalom, dokumentem takiej decyzji. Oryginalne kudurru przechowywano w świątyni, podczas gdy osoba, której przyznano ziemię, otrzymywała glinianą kopię do wykorzystania jako kamień graniczny w celu potwierdzenia prawa własności …

The Kassites controlled Babylonia after the fall of the Old Babylonian Empire c. 1531 BC and until c. 1155 BC. They gained control of Babylonia after the Hittite sack of the city in 1595 BC, and established a dynasty based first in Babylon and later in Dur-Kurigalzu…

Kassyci kontrolowali Babilonię po upadku Starego Cesarstwa Babilońskiego ok. 1531 p.n.e. i do ok. 1155 p.n.e. Przejęli oni kontrolę nad Babilonią po hetyckim oblężeniu miasta w 1595 roku p.n.e. i założyli dynastię z siedzibą najpierw w Babilonie, a później w Dur-Kurigalzu…

The Kassites were members of a small military aristocracy. The chariot and the horse, first came into use in Babylonia at this time…

Kassyci byli członkami małej grupy arystokracji wojskowej. To oni wprowadzili do Babilonii rydwan i konia…

The original homeland of the Kassites is not well-known, but appears to have been located in the Zagros Mountains, in what is now the Lorestan Province of Iran…

Oryginalna ojczyzna Kassytów nie jest dobrze znana, ale wydaje się, że znajdowała się w górach Zagros, w dzisiejszej prowincji Iranu w Lorestanie …

This is interesting: The Kassite language has not been classified…Officially „their language was not related to either the Indo-European language group, nor to Semitic or other Afro-Asiatic languages, and is most likely to have been a language isolate„…

Even more interesting: „However, the arrival of the Kassites has been connected to the contemporary migrations of Indo-European peoples (Chariots!!!)„…

Even even more interesting: „Several Kassite leaders and deities bore Indo-European names, and it is possible that they were dominated by an Indo-European elite (military aristocracy!!!) similar to the Mitanni, who ruled over the Hurro-Urartian-speaking Hurrians of Asia Minor…

Why is this interesting? Kudurru, „the gift stone”. Apparently „…a word probably of Elamite origin that means both ‚boundary marker’ but also ‚eldest son’„…This is interesting as it is the eldest son who usually inherits the land in Indo-European culture…

To interesujące: język Kassytów nie został sklasyfikowany … Oficjalnie „ich język nie był powiązany ani z indoeuropejską grupą językową, ani z semickim ani innymi językami afroazjatyckimi i najprawdopodobniej był językiem izolowanym „…

Jeszcze bardziej interesujące: „Jednak przybycie Kassytów związane było ze współczesnymi migracjami ludów indoeuropejskich (rydwany !!!)” …

Jeszcze bardziej interesujące: „Kilku przywódców i kilka bóstw kassydzkich nosiło miana indoeuropejskie i możliwe, że Kassyci zostali zdominowani przez elitę indoeuropejską (arystokracja wojskowa !!!) podobną do Mitanni, która rządziła Hurro-Urartem – mowa tu o Hurrianach z Azji Mniejszej … ”

Dlaczego to jest interesujące? Kudurru, „kamień prezentowy”. Najwyraźniej „… słowo prawdopodobnie wywodzące się z Elamitów, które oznacza zarówno„ znacznik granicy ”, jak i„ najstarszego syna ”… To interesujące, ponieważ to najstarszy syn zwykle dziedziczy ziemię w kulturze indoeuropejskiej…

KUDURRU specifies WHO the land was GIVEN AS GIFT

In Serbian (and other Slavic languages) we have these two words:

KO, KUJ (who)-from Proto-Slavic *kъto, from Proto-Indo-European *kʷos
DAR (gift)-from Proto-Slavic *darъ, from Proto-Indo-European *deh₃rom.

Was kudurru more like a Indoeuropean ko+dar=who+gift?

When was Kudurru first recorded as a word? During Kassites rule or before? Maybe this is just a coincidence…

KUDURRU określa, KTO zarządza ziemią daną mu w DARZE

W serbskim (i innych językach słowiańskich) mamy te dwa słowa:

KO, KUJ (kto) -od Protosłowiańskiego * kъto, z Proto-indo-europejskiego * kʷos
DAR (prezent) od proto-słowiańskiego * darъ, od proto-indo-europejskiego * deh₃rom.

Czy Kudurru przypominał raczej indoeuropejski ko + dar = kto + prezent?

Kiedy Kudurru po raz pierwszy zapisano jako słowo? Podczas rządów Kassytów czy wcześniej? Może to tylko zbieg okoliczności …

źródło: http://oldeuropeanculture.blogspot.com/

[Na zakończenie kolejnego doskonałego spostrzeżenia i artykułu OEC zwracam uwagę, że również wspominani w tekście Hettyci także zostali „podbici” przez grupę wojowników Indoeuropejskich (Słowiano-Aryjskich), wchodzących w skład tzw. Ludów Morza/Gór, którzy wprowadzili tam nowe uzbrojenie, rydwany i konie, i zasymilowali się z miejscową ludnością pozostawiając jej rodzime bóstwa, przynajmniej w sferze nazewnictwa, co znaczy, że być może bogowie lokalni co do funkcji byli bardzo bliscy bogom najeźdźców. Ci najeźdźcy przyszli z Północy, znad Morza Czarnego, z obszaru Karpat (Gór Harpątu, Harskich, z Haratu).

W artykule wspominane są też dwa ludy: Urartu i Hurryci, ludy górskie, gdzie nazwa Hurria/Hurryci (Gória/Goria i Góryci) jest wprost słowiano-aryjska. Z kolei nazwa Urarti jest nazwą obcą, gdyż sami tak zwani Urartianie nazywali siebie Wanami i tworzyli Królestwo Wan, nad Jeziorem Wan. Czy znane są wam nordyckie podania o Wanach i Asach? Albo wedyjskie określenie Świętego Lasu/Gaju – Wan? Albo określenie słupa przedstawiającego bóstwo, także u Słowian pal-wan / bałwan?

Z polska przetłumaczyłbym nazwę kamienia granicznego na KU (komu) DAR – (darowano) RA – wydzielony fragment Świętej Ziemi Boga RA, którego to boga władca nadający ziemie był tylko ziemskim namiestnikiem). Znak graniczny nazywałby się zatem oryginalnie wcześniej Kudarra / kudara / kadara. CB] 

Podziel się!