OEC: Scribe (Skryba)

Scribe

Nadesłał Jarosław Ornicz
Źródło: Old European Culture © ©tłumaczenie i komentarz  Cz. Białczyński
I would like to talk about Sumerian writing: Cuneiform. Actually about their words for „write” and „tablet, document”…
Chciałbym porozmawiać o piśmie sumeryjskim: piśmie klinowym. Właściwie o słowach „pisać” i „tabliczka, dokument” …

 

Cuneiform emerged in Sumer in the late fourth millennium BC to convey the Sumerian language, „a language isolate which has no relationship with any other language”…It is one of the earliest known systems of writing…

Cuneiform writing began as a system of pictograms…

Pismo klinowe pojawiło się w Sumerze pod koniec czwartego tysiąclecia p.n.e., aby przekazać język sumeryjski, „izolat języka, który nie ma związku z żadnym innym językiem” … Jest to jeden z pierwszych znanych systemów pisma …

Pismo klinowe zaczęło się od systemu piktogramów …

In the third millennium, the pictorial representations became simplified and more abstract, eventually turning into symbols…

W trzecim tysiącleciu przedstawienia obrazkowe stały się uproszczone i bardziej abstrakcyjne, ostatecznie przekształcając się w symbole …

The pictograms (later symbols) were were cut on clay tablets, using a blunt reed for a stylus. Basically, cuneiform writing was „making marks on clay using chiseling technique”…

Piktogramy (późniejsze symbole) wycięto na glinianych tabliczkach, używając tępej trzciny do rysika. Zasadniczo pismo klinowe polegało na „robieniu śladów na glinie za pomocą techniki dłutowania” …

Now, the word for writing in sumerian was „sar, šar” written using this symbol:

Tu słowo „pisać” w sumeryjskim to jest „sar, šar” i zapisywano je przy użyciu poniższego symbolu:

And the word for tablet, document was „dub” written using this symbol:

A słowo „tabliczka” i „dokument”  „dub” było pisane przy użyciu tego symbolu:

Unsurprisingly the word for a scribe was „dub-sar” (tablet, document-writer):

Nic dziwnego, że słowo skryba zapisano jako „dub-sar” (tabliczka, pisać dokument):

And scribes learned their trade in „e-dub-ba-a” house of documents writing

I skrybowie wykonywali to swoje zajęcie w „e-dub-ba-a” domu pisania dokumentów.

Here is a very interesting thing.

Mamy tu bardzo interesującą rzecz.

Sumerian document (dub) was clay tablet (dub) with patterns, symbols gouged, chiselled, written (sar, šar) into it…

Sumeryjski dokument (dub) był glinianą tablicą (dub) ze wzorami, symbolami wyżłobionymi, dłutowanymi, napisanymi (sar, šar) …

In Serbian, the word for chiselling, gouging is „dub” and the word for „making patterns, symbols” is „šar”…

So Sumerian dub-šar (scribe) literally means „one who gouges, chisels patterns, symbols” in Serbian…

Eee what?

W języku serbskim słowo dłutowanie i żłobienie to „dub”, a słowo „tworzenie wzorów, symboli” to „šar” …

Tak więc sumeryjski dub-szar (skryba) dosłownie oznacza w języku serbskim „tego, który ryje, dłutuje wzory, symbole” …

Coś ty!?

How can such important words in Sumerian, language isolate, have roots in Serbian, totally unrelated IE language, which only appeared after Sumerian language died out?

Now this must be a complete coincidence, a fluke. But unfortunately this is just another example where we find Slavic words related to very important words found in Sumerian.

Like words related to knowledge…You can read more about this in my post „Um

Or

Like words related to grain agriculture…You can read more about this in my posts „Breath” and „Sickle

W jaki sposób tak ważne słowa w języku sumeryjskim, w języku izolowanym, mogą mieć swoje korzenie w serbskim, całkowicie niezwiązanym języku IE, który pojawił się dopiero po wymarciu języka sumeryjskiego?

To musi być zupełny zbieg okoliczności, fuks. Ale niestety jest to tylko kolejny przykład, w którym znajdujemy słowiańskie słowa związane z bardzo ważnymi słowami znalezionymi w języku sumeryjskim.

Podobnie jak słowa związane z wiedzą … Więcej na ten temat możesz przeczytać w moim poście „Um”

Lub

Jak słowa związane z uprawą rolniczą zbóż … Więcej na ten temat możesz przeczytać w moich postach „Oddech” i „Sierp”

I don’t have an explanation for this madness, but…Have a look at this:

Nie znajduję żadnego wytłumaczenia dla tego szaleństwa… ale zobacz tutaj:

The Vinča symbols, sometimes known as the Vinča script are a set of symbols found on Neolithic artefacts from the Vinča culture (6th to 5th mill BC) from Central Europe with its centre in Serbia…

Symbole Vinča, czasem nazywane pismem Vinča, to zestaw symboli znalezionych na neolitycznych artefaktach z kultury Vinča (6–5 m. Pne) z Europy Środkowej z centrum w Serbii …

And these are the Tărtăria tablets, discovered in 1961 at a Vinča culture site in the village of Tărtăria, in Romania. Originally dated to c. 5300 BC.

A są to tabliczki Tărtăria, odkryte w 1961 r. W miejscu kultury Vinča we wsi Tărtăria w Rumunii. Pierwotnie datowany na ok. 5300 pne

Looks familiar?

Wygląda znajomo?

Here is the best bit. Apparently archaeologists are now proposing much later date, based on the signs!!! And are dating tablets to 2,750 BC-3,300 BC, when Sumerian proto-writing, otherwise known as dub-šar :), was developed…

Teraz będzie najlepsze. Najwyraźniej archeolodzy proponują teraz znacznie późniejszą datę (powstania pisma CB), na podstawie tych znaków !!! A datują te  tabliczki na 2750 p.n.e. do 3300 p.n.e., kiedy to sumeryjskie proto-pismo, znane również jako dub-šar :), zostało opracowane …

Now to conclude. I actually believe that Sumerian is a language isolate. And is not related to IE languages, including Serbian. But It is annoying that we keep finding these isolated, important words in Sumerian with IE roots…Why? As I said I have no explanation of this madness…

But we can’t just ignore all this…Right?

Sumerian dictionaries:

Teraz konkluzja. Właściwie uważam, że sumeryjski jest izolatem języka. I nie jest związany z językami IE, w tym serbskim. Ale denerwujące jest to, że wciąż znajdujemy te pojedyncze, ważne słowa w języku sumeryjskim z korzeniami IE … Dlaczego? Jak powiedziałem, nie mam wytłumaczenia na to szaleństwo …

Ale nie możemy po prostu ignorować tego wszystkiego … prawda?

Słowniki sumeryjskie:

Sumerian cuneiform English dictionary ed. Peter & Tara Hogan
Sumerian Lexicon Version 3.0 by John A. Halloran
The Pennsylvania Sumerian Dictionary

 

CB – Od siebie dodam, że po polsku to serbskie dub można odnieść do słowa dąb – dub, a także dłubać, czyli ryć w drewnie. Znamy też zwrot duby smalone –  co dziwnym trafem odnosi się do „opowiadać wierutne kłamstwa”, lub „zmyślać”, „mówić nieprawdę”, a może jednak były to pierwotnie, przed chrześcijaństwem czernione dymem, sadzą, opalane, węglone po wierzchu dębowe deseczki do dłubania,”pisania”, „rycia” w tej dębinie (dubinie) znaków, symboli, run, a tymi runami fantazmatów o Starożytnej Słowiańszczyźnie, czyli dub smalonych? Czy to takie księgi-knigi, gdzie kno – knieja, drzewo, drewno, Knowie – Borowiłowie) kazał spalić Bolesław Chrobry? Czyż nie stąd, jako znawcy wiedy i wiary przyrodzonej, jej przekaziciela i strażnika tytuł kniagina / kniazia / księcia / księdza i kagana.

W mojej podstawówce na zajęciach technicznych jedną z pierwszych zabaw było rycie drzeworytów na opalanych smolnych deseczkach. Jest to znana technika drzeworytnicza do dzisiaj. 

Opalanie drewna i szczotkowanie. Jak to zrobić?

Podziel się!