Masaman: Just how Slavic is East Germany? (Masaman: Jak słowiańskie są Niemcy Wschodnie?)

Masaman: Just how Slavic is East Germany?

Także  w Niemczech mamy swoich sojuszników, którzy dochodzą prawdy historycznej.

There have been some claims (during the Soviet-era especially) that East Germany was originally inhabited by Slavic people and that modern Eastern Germans in the Republic of Germany are actually more Slavic than Germanic, but just how Slavic is East Germany anyways?

Pojawiły się pewne twierdzenia (szczególnie w czasach sowieckich), że Niemcy Wschodnie były pierwotnie zamieszkane przez ludność słowiańską i że współcześni Niemcy Wschodni w Republice Niemiec są w rzeczywistości bardziej słowiańscy niż germańscy, jak słowiańskie są w takim razie tereny NRD?

https://www.youtube.com/watch?v=aiCvQh69vS8&lc=UgzdbIWBG56nUGuQVFl4AaABAg.8usyqGbYmlm99MX5HF9dOa

Believe it or not, there may actually be more truth to this claim than one may think and there is a plethora of historic, genetic and linguistic evidence for the influence of old Slavic tribes on various groups of German-speaking people, and the modern Slavic peoples who still live within the borders of Germany and other Germanic countries to this day. Thanks for watching!

Wierzcie lub nie, może być więcej prawdy w tym twierdzeniu, niż się wydaje, i jest mnóstwo historycznych, genetycznych i językowych dowodów na wpływ dawnych plemion słowiańskich na różne grupy ludów niemieckojęzycznych i współczesne słowiańskie ludy, które do dziś żyją w granicach Niemiec i innych krajów germańskich. Dzięki za oglądanie!

Podziel się!