OEC: Poppies (Maki)

OEC: Poppies (Maki)

źródło: Old European Culture © tłumaczenie i komentarze Czesław Białczyński

W krótkiej chwili oddechu tuż przed rozpoczęciem ostatniego etapu pisania Księgi Tanów, czyli ostatniej taji, Taji 28 poświęconej obrzędom wszystkich świąt zimowych, wykonałem kilka zalegających tłumaczeń artykułów z portalu Old European Culture. W najbliższych dniach będziecie więc mogli poczytać trochę więcej o czym innym niż covid-19.

Ten artykuł OEC naprawdę mnie rozczulił. To niewyobrażalne jak bardzo obaj uzupełniamy się nawzajem w opisach i odkryciach, chociaż przemawiamy różnymi słowiańskimi językami i mówimy językami dwóch różnych dziedzin – ja literatury i publicystyki, a on nauki. To zadziwiające jak działania OEC na płaszczyźnie popularnonaukowej, pokazywanie przez niego pewnych faktów znanych naukom takim jak archeologia i antropologia czy etnografia i astronomia, ale wiążące te fakty w sposób precyzyjny i logiczny z dziejami Starożytnej Słowiańszczyzny i Słowiano-Ariów, pokrywa się z moimi odkryciami, ustaleniami, wywodami i rekonstrukcjami mitologicznymi.

Przypominam sobie pierwsze „dyskusje internetowe” z ortodoksyjnymi odtwarzaczami Wiary Rodzimej, jakieś 10 lat temu, kiedy powstał ten blog i powstawał Fejsbuk, którzy posługiwali się w swoich próbach odtwarzania Wiary Słowian wyłącznie zapisami historycznymi mnichów chrystianizujących kraje Słowian oraz obłąkanymi teoriami historycznymi nazistów, kossinowskimi bredniami o pochodzeniu Słowian z narodzonych w V wieku n.e.  nad Bagnami Prypeci Małpoludów.  Kiedy mówiłem im o Bogini Stojącej Przy Rodzie czyli Rodżanie-Przyrodzie śmiali się, że to bzdura, bo nie ma tego w notatkach misjonarzy niemieckich ani greckich, ani w kronikach łacińskich i niemieckich spisywaczy historii krajów Słowian.

Bóg Maków – Makosz

Tak samo nie istniał dla nich, i co dziwne do dzisiaj w tych zaślepionych środowiskach ORTODOKSÓW RODZIMOWIERCZYCH nie istnieje, bóg Makosz.

 

 

 

Dla nich jest tylko Mokosz lub Mokosza jak ją odmieniają, a do tego oważ Mokosz/Mokosza ma być nie wiadomo czemu tożsama z Matką Ziemią (Siem / Siemia / Ziemia/ Syra Ziemlja)! Za to istnieje według nich Siemargł, bo tak im powiedział pradziadek Aleksander Bruckner  znany profesor z Berlina w roku 1920. Człowiek, który zdemolował całą Mitologię Słowian, posługując się kompletnie nieadekwatnym do odtworzenia mitologii narzędziem – Metodą Historyczną.

OEC potrafi naprawdę mi dogodzić! Teraz 16 maja publikując tekst o Makoszu tak właśnie zrobił, wlał czysty Miód i Opium – Makiwarę Makosza wprost na moje serce!!! Dzięki ci OEC! Jeszcze raz razem ucieramy nosa ludziom słabej wiary i skromnego intelektu, ale za to pewnym, iż pozjadali wszystkie rozumy świata. Pośmiejmy się więc razem z ORTODOKSÓW Rodzimowierczych, ale tylko przez krótką chwilę. Warto wyciągnąć wnioski Bracia Rodzimowiercy, którzy tak bardzo lękacie się być nazwani przez Yetisynów i Yeliyelitę, przez Euro-Establiszmęt – Trubosłowianami, albo Turbolechitami. Wyciągnijcie wnioski i przestańcie bać się Warszawki, Saloonu Michnika/Sorosa, opinii GW i Newsweeka, TVNu i Polsatu, TVP czy niemiecko-banksterskich portali takich jak Onet, Interia i WP.pl. CB]

Ω

Old European Culture: Poppies – Maki

I came across this interesting artefact recently.

Ostatnio natknąłem się na ten interesujący artefakt.

The artefact turns out to be from Urartu and is forehead part of the horse head gear. It is currently kept in Karlsruhe, Badisches Landesmuseum.

Okazało się, że artefakt pochodzi z Urartu i jest częścią czołową uprzęży i osłony głowy konia. Obecnie jest przechowywany w Karlsruhe, Badisches Landesmuseum.

            

It was dated to c. 800BC

Urartu is a geographical region commonly used as the exonym for the Iron Age kingdom also known by the modern rendition of its endonym, the Kingdom of Van, centered around Lake Van in the historic Armenian Highlands (present-day eastern Anatolia).

Był datowany na ok. 800 pne

Urartu jest egzonimem* powszechnie używanym dla regionu geograficznego będącego królestwem w epoce żelaza, znanym również współcześnie w formie endonimu** jako Królestwo Van, skupione wokół Jeziora Van na historycznych Wyżynach Armenii (dzisiejsza wschodnia Anatolia).

[CB za wikipedią: *Egzonim (od gr. ἔξω, éxō, „poza” i ὄνομα, ónoma, „nazwa”) – nazwa używana w danym języku na określenie ludów lub obiektów geograficznych występujących poza obszarem funkcjonowania danej kultury[1][2]. Egzonim odróżnia się swoją formą od **endonimu, czyli określenia funkcjonującego w języku miejscowym, sformułowania używanego przez mieszkańców obcego obszaru geograficznego[1][2]. Np. angielski egzonim Prague, odnoszący się do miasta Pragi, odpowiada czeskiemu endonimowi Praha[2].

Termin ten został wprowadzony w 1957 roku przez Marcela Aurousseau[2], a jego urzędowa definicja została zatwierdzona w 2002 roku na VIII Konferencji ONZ w Sprawie Standaryzacji Nazw Geograficznych.]

The symbols depicted on this artefacts are very interesting indeed.

The „god”, I presume it’s a god, is riding on a bull. He is standing in the middle of (wearing) a flying winged disc, usually symbol for the sun and he has what looks like sun disc on his crown. And the whole metal thingy is shaped like a sun with rays pointing upward…

But he couldn’t be a sun god.

Because there is only one god in Urartian pantheon which rides on a bull: Theispas the thunder god. He is basically the same god as the Hurian Teshub and Luwian Tarhunz

And all these gods „ride on a bull” and cary a trident (symbol of lightning)…

And so does the guy on the above artefact. He rides on a bull and holds a trident in each hand…

Or does he?

Here is the close up of one of the „tridents”:

Symbole przedstawione na tych artefaktach są naprawdę bardzo interesujące.

„Bóg”, tak sądzę, to bóg, który jedzie na byku. Stoi pośrodku unosząc skrzydła tworzące latający dysk, zwykle jest to symbol słońca i ma na koronie coś, co wygląda jak dysk słoneczny. Cała ta metalowa rzecz ma kształt słońca z promieniami skierowanymi do góry …

Ale nie mógł on być bogiem słońca.

Ponieważ w urartiańskim panteonie jest tylko jeden bóg, który jedzie na byku: bóg piorunów Theispas. Jest w zasadzie tym samym bogiem co huriański Teszub i luwiański Tarhunz …

Wszyscy ci bogowie „jeżdżą na byku” i posiadają trójząb (symbol błyskawicy) …

Podobnie facet w powyższym artefakcie. Jeździ na byku i trzyma trójząb w każdej dłoni …

Czy to on?

Oto zbliżenie jednego z „trójzębów”:

To me this looks very very vey much like this: opium poppies…

Dla mnie wygląda to bardzo bardzo bardzo podobnie jak… maki opiumowe.

Berło Makosza – Trójmakówka – CB

But why would a storm god cary opium poppies?

Have a look at this:

The planting of poppies throughout the poppy growing regions of the Balkans, Asia Minor and Middle East takes place in the autumn, from September to December, depending on the locality…

If the plant survives the winter, it requires ample rain in between March and May.

The rainfall pattern in the Anatolian (Armenian) plateau

Here is the average precipitation in eastern Anatolian plateau, lake Van region, the land of Urartians and Hurians. The rain peaks in April.

Ale dlaczego bóg burzy miałby być wyposażony w maki opiumowe?

Zerknij na to:

Sadzenie maku w regionach uprawy maku na Bałkanach, w Azji Mniejszej i na Bliskim Wschodzie odbywa się jesienią, od września do grudnia, w zależności od miejscowości …

Jeśli roślina przeżyje zimę, potrzebuje dużo deszczu w okresie od marca do maja.

Wzór opadów na płaskowyżu Anatolii (armeński)

Oto średnie opady we wschodnim płaskowyżu anatolijskim, regionie jeziora Van, krainie Urartu i Hurii. Deszcz osiąga szczyt w kwietniu.

 

In the rest of the Anatolian plateau, the land of the Hittites, the rain peaks in May.

Taurus Taurus (20 April – 21 May) covers the maximum rain, maximum thunderstorm season in both of these areas.

Which is why, I believe, Urartian Theispas, Hurrian Teshub, Luwian Tarhunz…All ride on a bull…

W pozostałej części płaskowyżu anatolijskiego, krainy Hetytów, deszcze osiągają szczyt w maju.

Byk, znak Byka (20 kwietnia – 21 maja) obejmuje maksymalny deszcz, maksymalny okres burz z piorunami w obu tych obszarach.

Dlatego właśnie uważam, że Urartyjski Theispas, Huryjski Teszub, Luwijski Tarhunz … Wszyscy jadą na byku …

[Moja uwaga – Tyn Makoszów jest w Kole Bogów umieszczony w Byku. Nie wierzysz to sprawdź na Kole w Księdze Tura, a Dodola córka Makosza jest nosicielką deszczów. Jest tak nawet według Ortodoksów Rodzimowierczych, bo któryś z mnichów bodajże prawosławnych w jakichś zapiskach to przekazał. CB]

And cary tridents

I Trójząb z Cary

Hmmm…Trident’s you say…Why tridents?

Hmmm … Mówisz, że trójząb … Dlaczego trójzęby?

But Taurus doesn’t only bring rain to Anatolian (Armenian) plateau. It also brings summer.

Ale Byk nie tylko sprowadza deszcz na płaskowyż Anatolii (armeński). Przynosi także lato.

As you can see in the above precipitation tables, the May-June is when the rains stop and the hot weather starts. Exactly what opium poppies need to flower and ripen:

Jak widać w powyższych tabelach opadów, od maja do czerwca deszcze przestają padać i zaczyna się upał. Dzieje sie dokładnie to, czego maki opiumowe potrzebują, gdyż muszą kwitnąć i dojrzewać:

I already wrote in my posts „Ram and bull” and „Symbols of the seasons„, about the bull being the symbol of the summer.

Pisałem już w swoich postach „Baran i byk” i „Symbole pór roku”, że byk jest symbolem lata. [CB – jedynie Rozpoczynającego się Lata, a nie całego Lata].

 

Taurus – Byk/Tur – CB

The summer starts at the beginning of May, during wild Eurasian cattle calving season and ends at the beginning of August, during wild Eurasian cattle mating season…

Lato rozpoczyna się na początku maja, w czasie dzikiego eurazjatyckiego sezonu wycielenia bydła, a kończy się na początku sierpnia, podczas dzikiego eurazjatyckiego sezonu godowego …  (CB – wycielania i godów zwierzyny dzikiej, zapładnianej i rodzącej naturalnie)

Bull is the true symbol of summer…

Byk to prawdziwy symbol lata …
And summer is the main opium poppy harvesting season:

A lato to główny sezon zbiorów maku lekarskiego:

W Turcji sezon zbiorów maku rozpoczyna się w maju …
W Afganistanie sezon zbiorów maku lekarskiego rozpoczyna się pod koniec kwietnia na początku maja …
W Iranie sezon zbiorów maku lekarskiego rozpoczyna się pod koniec kwietnia na początku maja …

In Turkey, opium poppy harvest season starts in May
In Afghanistan, the opium poppy harvest season starts in late April early May
In Iran, the opium poppy harvest season starts in later April early May

In the Balkans, the opium poppy harvest season starts in May…

These are stills from an amazing Macedonian documentary from 1955 called Rhythm And Sound. Showing poppy harvesting.

Na Bałkanach sezon zbiorów maku lekarskiego rozpoczyna się w maju …

Są to zdjęcia z niesamowitego macedońskiego filmu dokumentalnego z 1955 r. Pt. Rhythm And Sound. Pokazuje on zbiór maku.

You can find video here: part 1part 2

Możesz znaleźć wideo tutaj: część 1, część 2

Basically opium poppies are harvested during the summer, symbolised by the bull. The bull, or more precisely the guy on the bull, the pusher, brings the poppies…

So here are some questions:

1. Is the guy on the Urartian artefact the thunder god? I presume he is a god and not a stoned acrobat…
2. Is he carrying poppies to announce the beginning of the opium harvest season? Sort of: The pusher’s here!!! The Thunder dude!!! It’s party time!!!
3. Did the trident, the symbol of thunder gods, develop from poppies?

What do you think?

Zasadniczo maki opiumowe zbierane są latem, co symbolizuje byk. Byk, a ściślej facet na byku, popychacz, przynosi maki …

Oto kilka pytań:

1. Czy facet z urartiańskiego artefaktu jest bogiem piorunów? Przypuszczam, że jest bogiem, a nie ukamienowanym akrobatą …
2. Czy nosi maki, aby ogłosić początek sezonu zbiorów opium? Uporządkuj to: popychacz –  jest tutaj !!! Facet od Piorunów!!! Czas na imprezę!!!
3. Czy trójząb, symbol bogów piorunów, powstał z maku?

Jak myślisz?

Great source of information about the cultivation of poppies in the Balkans, Asia Minor and Middle East is this article entitled „Some Observations on the Cultivation of Opium Poppy (Papaver somniferum L.) for Its Latex” by A. D. Krikorian and Myron C. Ledbetter

What is very interesting as well is that apparently, opium poppies were „…most likely first cultivated for human use in Asia Minor or in the Balkans…” according to „Troubling Fields: The Opium Poppy in Egypt” by Joseph J. Hobbs

So the link between the poppies harvest, which starts right after the Thunder gods bring thunderstorms in Taurus, during the calving of the wild cattle, was very strong in the area from the beginning…

Świetnym źródłem informacji na temat uprawy maku na Bałkanach, w Azji Mniejszej i na Bliskim Wschodzie jest artykuł zatytułowany „Niektóre obserwacje dotyczące uprawy maku lekarskiego (Papaver somniferum L.) na lateks” A. D. Krikoriana i Myrona C. Ledbettera

Interesujące jest również to, że najwyraźniej maki opiumowe były „… najprawdopodobniej najpierw uprawiane do użytku przez ludzi w Azji Mniejszej lub na Bałkanach…” według „Troubling Fields: The Opium Poppy in Egypt” Josepha J. , Hobbsa.

Tak więc związek między zbiorami maku, które zaczynają się zaraz po tym, jak bogowie piorunowi przynoszą burze w Byku, podczas wycielenia dzikiego bydła, był bardzo silny w tym obszarze od samego początku …

[Tyle OEC. Ja pozwolę sobie dołożyć swoje i wyciągnąć z tego wywodu i sceny symbolicznej inny wniosek jeśli chodzi o Słowiano-Aryjski panteon.  Symbol ten i obraz przedstawia specyficzne wcielenie Boga Najwyższego w okres czasu złączony z Zodiakalnym Gwiezdnym Bykiem/Turem,  kiedy maki kwitną, a potem dojrzewają do postaci zielonej główki pełnej opiumowego mleczka, co ma miejsce koło początku sierpnia. A więc Lato makowe o którym pisze OEC to czas od początku maja do początku sierpnia (dwa święta ukośnego krzyża przechowane przez Celtów i Słowian). Na początku maja około 30 kwietnia – do 6 maja mamy Górowanie Wiosny i w dniu szczytowym Początek Lata – początek kwitnienia maków, około 31 lipca do 6 sierpnia mamy Górowanie Lata i w dniu szczytowym Początek Jesieni – czas zbiorów opium – makiwary z maków zielonych.

Te symbole nie pochodzą z Urartu, lecz zostały przyniesione do Urartu z Północy – tak wygląda bowiem cykl makowy na Północy, a nie w Azji Mniejszej, na przykład w Polsce i na Ukrainie. Bogowie Piorunowi noszą Błyskawice, a nie Maki, Maki nosi Makosz, Bóg Makowy, Maki są symbolami całego tynu Makoszowego – Makosza, Mokoszy, Doli-Dodoli i Wida-Makowica. Płaskorzeźby i artefakty takie jak ten, przedstawiają Wcielenie Najwyższego Boga – Świętowita (Światła Świata) w niższe jego emanacje, a więc i boga Słońca – Swaroga i Peruna – Boga Błyskawicy i Burzy, i Dażboga – Pana Niebiosów i Dawcę Dnia Świetlistego, ale wtedy wyposażone są one w inne atrybuty niż makówki, w inne rodzaje narzędzi/berła. Tutaj, jeśli chodzi o narzędzia boskie najlepiej sięgnąć do tradycji wedyjskiej z Indii, ale też do archeologicznych i historycznych rodzajów berła, poczynając od tego w kształcie młotka i kopaczki a kończąc na innych. Dzeus/Zeus jest przedstawiany z błyskawicą, a etymologicznie odpowiada Dziewsowi – Dawcy Dnia, Dziełającemu Dzień – słowiańskiemu Dażbogowi. Litewski Deivas (Dievs, Dievas, Deiwas) jest Opiekunem Świetlistego Nieba. Słowiański Perun/Piorun odpowiada bałtyjskiemu Perkunowi/Perkunasowi, mordwińskiemu/fińskiemu Purginepazowi i wedyjskiemu Pardżanji. Piorunowy Bóg Skandynawów Thor posługuje się młotem, lub siekierą. Przykłady można by mnożyć.

W Trójmakówki,  w Berło Trójmakowe może być wyposażony jedynie Bóg Makowy – Makosz.

Wszyscy bogowie po kolei dosiadają Byka/Tura nie tylko dlatego, że symbolizuje on początek lata i jest związany z gwiazdozbiorem Tura/Byka na Niebiosach Gwiaździstych, ale też dlatego, że jest on symbolem Odradzającego się Wiecznie, Nieprzerwanie i przez Cały Rok Rolny Światła Świata i jest symbolem Kręgu Kalendarza Rolniczego. Innymi symbolami wynikającymi z przemiany Byka w Orła są właśnie te ptaki także dosiadane przez bogów w wielu znanych obrazowaniach np. wedyjskich. 

Dziękuję OEC za wyciągnięcie tego fantastycznego artefaktu i powiązanie go dzięki posiadanej przez niego holistycznej wiedzy lingwistycznej, antropologicznej i archeologicznej, geograficznej i przyrodniczej z bóstwami piorunowymi Małej Azji z okresu około 1500 – 800 p.n.e. Fantastyczna robota! Dzięki! – CB]     

Podziel się!