In Nomine Jassa: O’Dan & Diva, Adam & Eva

O’Dan & Diva, Adam & Eva

Wasiliew – Odyn

© Tłumaczenie by Czesław Białczyński

>One of the interesting aspects of the Suavic language are its numbers.  I wrote about some of these quirks here but there are others. How about this:

  • “one” – Polish jeden, Russian один or odin
  • “two” – Polish dwa, Russian два or dva

> Jednym z interesujących aspektów języka słowiańskiego są liczby. Pisałem o niektórych z tych kalamburów tutaj, ale są też inne. Co powiesz na to:

„One” – j. polski jeden, j. rosyjski один lub odin
„Dwa” – j. polski dwa, j. rosyjski два lub dva

That the word for the number one should refer to a God or, in the alternative, that a God should have been named using the word for “one” is interesting in and of itself. However, is this interpretation persuasive or is the above odin just coincidence?

Interestingly, the female may come to help (though, perhaps to the chagrin of feminists, literally in second place). How is that?

This, comes from Brueckner’s “The Etymological Dictionary of the Polish Language” regarding the Polish dwa (“two”):

To, ze słowo oznaczające numer jeden powinno odnosić się do Boga lub, alternatywnie, Bóg powinien zostać nazwany za pomocą słowa „jeden”, jest samo w sobie interesujące. Czy jednak ta interpretacja jest przekonująca, czy powyższy „odin” to tylko przypadek?

Co ciekawe, kobieta może przyjść z pomocą (choć może ku rozczarowaniu feministek, dosłownie na drugim miejscu). W jaki sposób?

Wynika to ze „Słownika etymologicznego języka polskiego” Bruecknera, gdzie pisze się o polskim słowie „dwa”:

dwa: … Ancient word; ind. duwau, grec. dyō, łac. duō, ang. two, niem. zwei, lit. dudwi, prus. dwai.

And what do we know of the word “two” in English? This comes from the “Online Etymology Dictionary”:

“Old English twa “two,” fem. and neuter form of twegen “two” (see twain), from Proto-Germanic *twa (source also of Old Saxon and Old Frisian twenetwa, Old Norse tveirtvau, Dutch twee, Old High German zwenezwo, German zwei, Gothic twai), from PIE *duwo, variant of root *dwo- “two.”

Ok, so what?

dwa:… Starożytne słowo; ind. duwau, grec. dyō, łac. duō, ang. two (zobacz twain),w niem. zwei, lit. du, dwi, ​​prus. dwai.

A co wiemy o słowie „dwa” w języku angielskim? Pochodzi według Online Etymology Dictionary” z:

„Syaroangielskiego twa„ two ”,  żeńskie lub nijakie w  formie twegen „two” (patrz twain), z Proto-Germanic *twa (także źródłowo w starosaksońskim i starofryzyjskim twene, twa, staronorweskim tveir, tvau, Dutch twee, starowysokoniemieckim zwene, zwo, niemieckim zwei , gockim twai), od PIE * duwo, wariant rdzenia * dwo- „two.

Ok, i co?

Here is a hint:

dziewa, dziewicadziewkadziewczynadziewczę

All these mean a (young) woman, a girl or virgin.

Thus, we have one and two, jeden and dwa, the male and the female and the male Deity and the female Deity. This hearkens back to Iasion and Demeter.

Oto wskazówka:

dziewa, dziewica, dziewka; dziewczyna, dziewczę

Wszystko to oznacza (młodą) kobietę, dziewczynę lub dziewicę.

Tak więc mamy one i two, jeden (odin) i dwa (dwa), rodzaj męski i żeński (mężczyzna i kobieta) oraz męskie Bóstwo (Odyn,Oden,Udyn) i żeńskie Bóstwo (Dewa, Dziewa, Dziewanna). Brzmi to podobnie jak Jazon (Jasion) i Demeter.

The Polish dziewa is of the same root as the word diva which the same etymological dictionary derives as follows:

diva (n.) “distinguished woman singer, prima donna,” 1864, from Italian diva “goddess, fine lady,” from Latin diva”goddess,” fem. of divus “a god, divine (one),” related to deus “god, deity” (from PIE root *dyeu- “to shine,” in derivatives “sky, heaven, god”).

Polskie słowo dziewa ma ten sam rdzeń (korzeń) co słowo diva, jak to wywodzi się w tym samym słowniku etymologicznym:

diva (n.) „wybitna pieśniarka, prima donna”, 1864, z włoskiego diva „bogini, piękna dama”, z łacińskiego diva „bogini”, r.. żeński od divus „bóg, divine (jeden)”, co związane jest z deus „bóg, deity (bóstwo CB)” (od PIE * dyeu- „świecić”, a pochodne: „niebo, niebiosa, bóg”).

Note too the Suavic words for “day”:

  • dzień (Pol)
  • den‘/день (Rus)
  • den (Czech)
  • dan (Slovenian)
  • dan/дaн (Serbo-Croatian)
  • deň (Slovak)

Zwróć też uwagę na określenia słowiańskie na „dzień”:

dzień (pol)
den ’/ день (rus)
den (czeski)
dan (słoweński)
dan / дaн (serbsko-chorwacki)
deň (słowacki)

What is interesting is that the Danube (and other river names) are derived from PIE *danu- “river.” The worship of rivers may have eventually led to the adoption of the word Don or Dan to mean as much as “Lord” such as Adonis (derived from the Canaanite ʼadōn which is probably the source, so to speak, too of, or at least related to, the Hebrew Adonai).

Interestingly, the River Don also appears in Aberdeenshire where its name is derived from the Celtic Devona “goddess.” Needless, to say that Devona sounds very much like the Polish Dziewanna.

Interesujące jest to, że Dunaj (i inne nazwy rzek) pochodzą od PIE * danu- „rzeka” (CB: dunaj – rzeka, toń – głębina). Kult rzek mógł w końcu doprowadzić do przyjęcia słowa Don lub Dan, które znaczyło tyle, co „Pan” jak na przykład Adonis (wywodzący się z kannanickiego ʼadōn, które prawdopodobnie jest źródłem, że tak powiem, także lub przypuszczalnie określeniem spokrewnionym z hebrajskim Adonai).

Co ciekawe, rzeka Don pojawia się również w Aberdeenshire, gdzie jej nazwę wywodzi się od celtyckiego Dewona „bogini”. Nie trzeba dodawać, że Devona brzmi bardzo podobnie do polskiego określenia bogini Dziewanny.

Incidentally, the autocorrect feature changes, were you to attempt to type it, dva into eva. Take that for what you will.

Nawiasem mówiąc, funkcja autokorekty zmienia ci, jeśli próbujesz wpisać, dva na eva. Myśl o tym co zechcesz.

 

Copyright ©2019 jassa.org All Rights Reserved

Copyright © 2019 jassa.org Wszelkie prawa zastrzeżone

źródło: https://www.jassa.org/?p=15213

 

Przepraszam, że puściłem tutaj pierwotnie „surowe” tłumaczenie z Google zamiast mojego – było to niedopatrzenie wynikające z natłoku wydarzeń, prac pisarskich, spotkań, zajęć i publikacji. CB

Podziel się!