Old European Culture: Birth giver (Dawczyni Życia)

Old European Culture: Birth giver (Dawczyni Życia)

A stone slab from Gobekli Tepe (10,000 – 8,000 BC), with a carving depicting a woman in a birth giving position.
Kamienna płyta z Göbekli Tepe (10 000 – 8 000 pne), z rzeźbą przedstawiającą kobietę w pozycji porodu.
tłumaczenie: Czesław Białczyński

Mesopotamia, Ur (3800 – 3000 BC)  Archaic seal showing woman in a birth giving position
Mezopotamia, Ur (3800 – 3000 pne) Archaiczna pieczęć przedstawiająca kobietę w pozycji porodowej
Akkadian to Old Babylonian relief, 2500-2000 bc. depicting a woman in a birth giving position
Akkadyjski / Starobabilonski relief, 2500-2000 bc. przedstawiający kobietę w pozycji porodowej
Cylinder seal, 2700-2300 bc. of the Mature Harappa period, Indus valley civilisation shows a woman in a birth giving position.
Cylindryczna pieczęć, 2700-2300 bc. z okresu średniego Harappy, cywilizacja doliny Indusu pokazuje kobietę w pozycji porodowej.
Bronze disk headed pin. Curious, weird representation. All the fertility functions ; sexuality, birtgiving and nurturing …Inanna star converted in 8 petals flower … surrounded by 2 antelopes Astarte style. Lajja Gauri? Lorestan.1250-650 bc.
Brązowy dysk z głowiastym trzpieniem. Ciekawa, dziwna reprezentacja. Wszystkie funkcje płodności; seksualność, rodzenie i karmienie … Inanna gwiazda przekształcona w ośmiopłatkowy kwiat … w otoczeniu 2 antylop w stylu Astarte. Lajja Gauri? Lorestan.1250-650 bc.
A small fragment from a ceramic vessel found at Poggio Colla, the site of a 2,700-year-old Etruscan settlement in Italy’s Mugello Valley, showing a woman giving birth to a child
Mały fragment ceramicznego naczynia znalezionego w Poggio Colla, miejscu 2700-letniego osadnictwa etruskiego we włoskiej Mugello Valley, przedstawiającego kobietę rodzącą dziecko
Ancient Greek relief showing child birth assisted by a midwife and family members
Starożytny grecki relief przedstawiający urodzenie dziecka przy pomocy położnej i członków rodziny
Roman relief showing childbirth assisted by a midwife
Rzymski relief pokazujący poród w asyście położnej
Lajja Gauri, the Hindu Goddess associated with abundance, fertility and sexuality shown in a birthing posture. Sandstone statue, ca. 6th century AD, India (Madhya Pradesh)
ALajja Gauri, hinduska bogini związana z obfitością, płodnością i seksualnością, przedstawiona w pozycji porodowej. Pomnik z piaskowca, ca. VI w. ne, Indie (Madhya Pradesh)
Do you see any similarity between these images? All of them depict a woman in a „natural birthing position”.
Czy widzisz jakieś podobieństwo między tymi obrazami? Wszystkie przedstawiają kobietę w „naturalnej pozycji porodowej”.
This upright sitting position helps the mother push in a very familiar position: the position you are used to using for having a bowel movement. Additionally, the low height of the stool flexes your legs and expands the size of your pelvis, and the upright position helps use gravity to promote the downward movement of the baby. Between contractions, the mother can lean backward and rest supported by the back of the birthing stool or bed or leaning on the helpers who stand behind her.
Ta wyprostowana postawa siedząca pomaga matce pchać w bardzo znanej pozycji: pozycji,  którą ty znasz dobrze jako pozycję parcia, zmuszającą jelita do ruchu. Ponadto, niska wysokość siedziska fotela wygina nogi i rozszerza miednicę, a pionowa pozycja pomaga w korzystaniu z grawitacji, aby wspomagać ruch dziecka w dół. Między skurczami matka może odchylić się do tyłu i odpocząć podtrzymywana przez tylną część porodowego fotela lub łóżka, lub opierając się o pomocników, którzy stoją za nią.
Now look at the shape of the woman’s body when she is in this birthing position. Do you see anything familiar?
Teraz spójrz na kształt kobiecego ciała, gdy jest w tej pozycji porodowej. Czy widzisz coś znajomego?
Neolithic talismans (?) in a shape of a woman giving birth, Cerje – Govrlevo, Makedonija, 7th millennium BC
Talizmany neolityczne (?) W kształcie kobiety rodzącej, Cerje – Govrlevo, Macedonia, 7 tysiąclecie p.n.e.
In the same culture we find these house altars
W tej samej kulturze odnajdujemy te domowe ołtarzyki
Neolithic pottery shards, Old Europe.
Fragmenty ceramiki neolitycznej, Stara Europa.
Letter M or stylised woman giving birth, otherwise known as:
Litera M lub stylizowana kobieta rodząca, zwana inaczej:
Basque – ama
Hebrew – eema
Arabic – um
Sumerian – ama
Old Armenian: mayr
Balto-Slavic: *mā́ˀtē
Slavic: *mati
Celtic:*mātīr
Germanic: *mōdēr
Hellenic: *mā́tēr
Indo-Iranian: (*máHtā; *máHtār)
Italic: *mātēr
Messapic: (matura; matira)
Phrygian: ματαρ (matar)
Tocharian: *mācer
Or Both?
Lub obie na raz?
Neolithic (6ht – 5th millennium BC) Old Europe Vinča culture symbols compared with consequent „alphabets”. Letter M is there..
Neolit (6 – 5 tysiąclecia pne) Stara Europa, znaki kultury Vinča w porównaniu z następującymi po niej „alfabetami”. Litera M jest tam ..
The Idea that the letter M is stylised woman giving birth (MAMA, AMA…) from „Skopje 8 millenniums ago-the first builders of Cerje-Govrlevo
Idea, że litera M ma być stylizowana na kobietę rodzącą (MAMA, AMA …) pochodzi ze „Skopje sprzed ośmiu tysięcy lat – pierwsi budowniczowie Cerje-Govrlevo”

 

Podziel się!