In Nomine Jassa Blogosuavs: Gallic, Egyptian and Slavic (Gallijski, Egipski i Słowiański)

Gallic, Egyptian and Slavic

Pozwólcie historycy polscy, którzy uparcie trzymacie się daty przybycia do Europy Słowian w VI wieku n.e. znad tzw. prypeckich bagien, że przytoczymy tutaj starożytnych kronikarzy mówiących na pewien temat. Jak wytłumaczycie te zapisy ze starożytnych źródeł? Czy będziecie dla słowa zythos – szukać łacińskich, greckich i germańskich źródłosłowów, byle wasza kossinowska baśniuszka się ostała? CB

Diodorus Siculus

26 “Furthermore, since temperateness of climate is destroyed by the excessive cold, the land produces neither wine nor oil, and as a consequence those Gauls who are deprived of these fruits make a drink out of barley which they call zythos or beer, and they also drink the water with which they cleanse their honeycombs.” [see also here]

34 “The Egyptians also make a drink out of barley which they call zythos, the bouquet of which is not much inferior to that of wine.”

 

Diodorus Siculus

26 „Ponadto, ponieważ temperatury w tym klimacie niszczą uprawy przez nadmierne zimno, ziemia nie produkuje ani wina, ani oliwy, a w konsekwencji Galowie pozbawieni tych owoców wytwarzają napój z jęczmienia, który nazywają zythos lub piwem, i piją też wodę, którą oczyszczają swoje plastry miodu. „ [patrz również tutaj]

34 „Egipcjanie pijają też napój z jęczmienia, który nazywają zythos, którego bukiet jest niewiele gorszy od wina”.

 

Babylonian Talmud

“What is Egyptian Zithom? —  Rabbi Joseph learned that it is a concoction made of a third part barley, a third part safflower, and a third part salt.  Rabbi Papa omitted barley and substituted wheat.  And your token is ‘sisane.’ They soaked these ingredients, then roasted them, ground them and then drank them.  From the Passover sacrifice until Pentecost, they who are constipated are relieved, while they who are diarrhoeic are bound.  But for an invalid and a pregnant woman it is dangerous.”

Talmud babiloński

„Czym jest egipski Zithom? – Rabin Joseph dowiedział się, że jest to mikstura wykonana z jęczmienia w trzeciej części, w trzeciej części z krokosza i trzecia część soli. Rabbi Papa pominął jęczmień i wstawił pszenicę. I ten swój [napój] zwą „sisane”. Namoczyli te składniki, a potem je podgrzali, rozdrobnili, a następnie wypili. Od ofiary Paschy do Pięćdziesiątnicy, ci, którzy cierpieli zaparcia, odczuwają ulgę, a ci, którzy mieli biegunki, są ich pozbawieni. Ale dla chorego i kobiety w ciąży jest to niebezpieczne. „

 

Strabonic Scholium (Diller 3, 155A)

Zythos – a type of a beer, made of barley. The nation of the Slavs also uses this type of drink.

Zythos – rodzaj piwa z jęczmienia. Naród Słowian również używa tego typu napoju.

Copyright ©2018 jassa.org All Rights Reserved

źródło:  http://www.jassa.org/?p=11694

Tłumaczenie Czesław Białczyński ©

Podziel się!