Sanskrit in Croatia: From Sarasvati to Hrvati [Archiwum 2015]

by James Cooper November, 2015

Glagojica Script

For most of the Croatian people (or as they call themselves, Hrvati) when it comes to defining their origins and tracing their ancient roots they turn towards the land of Iran and Persia. According to academia the name Hrvat comes from Hrovat which comes from the Slavic Horvat which originates from the Indo/Slavic Harvat and which is ultimately traced to Persia and the name Harahvaiti.

Większość Chorwatów (lub jak nazywają siebie, Hrvati), jeśli chodzi o określenie ich pochodzenia i śledzenie ich starożytnych korzeni, zwracają się ku ziemi Iranu i Persji. Według naukowców, nazwa Hrvat pochodzi od Hrovata, pochodzącego z słowiańskiego Horvatu, pochodzącego z Indo / Słowiańskiego Harvato, a ostatecznie nawiązuje do Persji i Harahvaiti.

 

Harahvaiti however, is the corrupted name of Sarasvati, the great Vedic Goddess, the Mother of Sanskrit, the great river of the Rig Veda and the Goddess of learning. The Persians had a tendency to replace a Sanskrit ‘S’ with a Persian ‘H’, and so the word Haravaiti is actually Sarasvati.

Harahvaiti jest jednak zniekształconym mianem Sarasvati, wielkiej Bogini Wedy, Matki Sanskrytu, Wielkiej Rzeki Rig Veda i Bogini uczenia się. Persowie mieli skłonność do zastępowania sanskryckiego „S” perskim „H”, a więc słowo Haravaiti to właściwie Sarasvati.

This tendency can be seen in their word for ‘week’, hapta, which is in the Sanskrit sapta meaning week. Their name for the ‘Sun’,Hvar, is the Sanskrit Svar meaning the same. In the Avestan we find the seven rivers of the Aryan land are described as hapta hendu, an obvious corruption of sapta sindhu, the seven rivers of India. Finally there are the rivers of Iran, Haravaiti and Harayu which are the Vedic rivers of Sarasvati and Sarayu. And so if the name of Croat (Hrvat) comes from Harvat and this in turn comes from Harahvaiti, we must conclude that the source is Sarasvati.Sarasvati is one of many words which are cognate with the Croatian language.
Tę tendencję można zauważyć w ich słowie „tydzień”, hapta, który jest w sanskryckim sapta i znaczy tydzień. Ich nazwa na „Słońce”, Hvar, jest w Sanskrycie Svar znaczenie to samo. W Avestanie znajdujemy siedem rzek aryjskiej ziemi, opisanych jako hapta hendu, oczywistego zepsucia sapta sindhu, siedmiu rzek Indii. Wreszcie są rzeki Iranu, Haravaiti i Harayu, które są wedyjskimi rzekami Sarasvati i Sarayu. A więc jeśli nazwa Chorwat pochodzi od Harvardu, a to z kolei pochodzi z Harahvaiti, musimy stwierdzić, że źródłem jest Sarasvati. Sarasvati jest jednym z wielu słów, które są pokrewne z chorwackim językiem.Med is a Croatian word meaning honey and this comes from the Sanskrit Madhu, a name for Krsna. The Russian Medvedev and the Croatian Medvjed both mean ‘honey eater’ a name for the bear and they both come from the Sanskrit Madhava, a name for Krsna which means ‘he who intoxicates like honey’. Below are some of the many similarities which are shared between the Sanskrit and Croatian language.

Med to chorwackie słowo oznaczające miód i pochodzi od sanskryckiego Madhu, imienia Kryszny. Rosyjski Miedwiediew i chorwacki Medvjed oznaczają zarówno „miłosny miód”, jak imię niedźwiedzia i oba pochodzą z sanskryckiego Madhawy, imienia Kryszny, który oznacza „ten, który jest upojony jak miód”. Poniżej przedstawiono niektóre z wielu podobieństw, które są dzielone między język sanskrycki i chorwacki.

Krka Waterfalls in Croatia

Sanskrit

Croatian

English

Kada

Kada

When

Phena

Pjena

Froth

Tamas

Tama

Dark

Da

Dar

Gift

Kuta

Kuća

House

Sabha

Soba

Room

Tada

Tada

Then

Dadati

Dan/Dati

Give

Matr

Mater

Mother

Tata

Tata

Father

Jiva

Živ/Živa

Alive

Krs

Krš

Ruin

According to academia, the oldest recorded name Harvat, was found in the Mittani/Hurrian documents spoken by King Tusratta some 3500 years ago. In the documents he refers to his Kingdom as Huravat Ehillaku.

We should note, however, that the King who spoke this 3,500 year old inscription was a Vedic/Hindu King, Tusratta being a corruption of Dasaratha, dasa being Sanskrit for ‘ten’ and ratha Sanskrit for ‘chariot’.

King Dasaratha, according to academia, was one of many Vedic Kings who ruled the Kingdom of Mittani. The chronology of these Mittani Kings are as follows: Kirta – Suttarna – Baratarna – Parsatatar – Saustatar – Rtadharma – Suttarna II – Artashumara – Dasaratha – Mativasa – Sattuara – Vashasatta – Sattuara II.

These names are all Sanskrit/Vedic. Suttarna is Sanskrit for ‘good son’; Dasaratha is Sanskrit for ‘ten chariots’; Parsatatar is a variation of Sanskrit Parasu, ‘he who rules with the axe’; Mativasa is Sanskrit for ‘the abode of prayer’; Ritadharma is Sanskrit for ‘the law of dharma’ and Artashumara is Sanskrit for ‘the winds of righteousness’.

It is an academic fact that the Kingdom of Mittani was ruled by Vedic Kings. Here we note that the capital of Mittani was called Vasukhani. Vasu being Sanskrit for ‘wealth’ and Khani means ‘mine’ – ‘a mine of wealth’. So if the roots of Croatian civilization are intimately connected with Iran and Persia, and in particular Mittani and the Hittites, one should take into consideration the Vedic influence behind it all.

The Croatian name for God is Bog which once again comes from the Sanskrit Bhaga, meaning Bhagavan, ‘the supreme Lord’. We see a nice example of this in the capital of Iraq, Bhagdad, Bhag being the Sanskrit Bhaga and dad coming from the Sanskrit dadati meaning ‘gift’ – ‘the gift of God’. Below are more similarities between the Sanskrit and Croatian languages.

Według naukowców, najstarsza zarejestrowana nazwa Harvat, została znaleziona w dokumentach Mittani / Hurrian, używanych przez króla Tusrattę jakieś 3500 lat temu. W dokumentach odnosi się do jego Królestwa jako Huravat Ehillaku.

Warto jednak zauważyć, że król, który mówił o tym w 3500 letnim napisie, był królem wedyjskim / hinduskim, Tusratta jest skreolizowanym mianem Dasarathy, dasa znaczy w sanskrycie”dziesięć”, a ratha w sanskrycie „rydwan”.

Król Dasaratha, według środowisk akademickich, był jednym z wielu królów wedyjskich, którzy rządzili Królestwem Mittani. Chronologia tychKrólów Mittani przedstawia się następująco: Kirta – Suttarna – Baratarna – Parsatatar – Saustatar – Rtadharma – Suttarna II – Artashumara – Dasaratha – Mativasa – Sattuara – Vashasatta – Sattuara II.

Te nazwy są wszystkie sanskryckie / wedyjskie. Suttarna to w sanskrycie miano dla „dobrego syna”; Dasaratha jest w sanskrycie mianem dla „dziesięciu wozów”; Parsatatar ma w odmianie sanskrytu Parasu,  naczenie  ten „kto rządzi sie siekierą”; Mativasa jest sanskrycie określeniem „siedziba modlitwy”; Ritadharma jest sanskrycie „prawem dharmy”, a Artashumara jest w sanskryckim „wiatrami sprawiedliwości”.

To fakt naukowy, że królestwo wedyjskie rządziło królestwem Mittani. Tutaj zauważamy, że stolica Mittani nazywała się Vasukhani. Vasu znaczy w Sanskrycie „bogactwo”, a Khani oznacza „moje” – „kopalnię bogactwa”. Jeśli więc korzenie chorwackiej cywilizacji są ściśle związane z Iranem i Persją, a zwłaszcza z Mittani i Hetytami, należy wziąć pod uwagę wpływy wedyjskie na wszystko.

Chorwackim imieniem Boga jest Bog, który po raz kolejny pochodzi od sanskryckiej Bhagi, czyli Bhagawana, „Najwyższego Pana”. Widzimy tu wzorcowy przykład w nazwie stolicy Iraku, Bhagdad, Bhag, będącym sanskrycką Bhagą i tatą pochodzącą od sanskryckiego dadati, czyli „darem” – „darem Boga”. Poniżej przedstawiono więcej podobieństw między sanskryckimi i chorwackimi językami.

więcej: http://www.sutrajournal.com/sanskrit-in-croatia-from-sarasvati-to-hrvati-by-james-cooperhttp://www.sutrajournal.com/sanskrit-in-croatia-from-sarasvati-to-hrvati-by-james-cooper

 

[Autor ma słuszność zwracając uwagę w pierwszym obrazku artykułu na starożytność pisma głagolicowego. Dalej jednak nieco się zabłąkał z powodu nieuwzględnienia zasad procesu kształtowania się mowy od prostych f9onemów i rdzeni określających widzialne dla człowieka fakty przyrodnicze do abstraktu. Stąd nieco zamieszania w chronologii i kierunku przyjmowania mian.

Według najprostszego tłumaczenia, które wywodzi się z obserwacji przyrodniczej, a dopiero z tejże obserwacji mogłoby być przeniesione na wyższy poziom, jako cecha podmiotu ubóstwionego, mied-wied znaczy wiedzący gdzie miód w lesie, wskazujący miód, wiodący do miodu.

Wedyjskie określenie Kryszny, słowiańskiego Dziwienia-Kraszenia – Kupały, Upojny jak Miód, jest prawdziwe, gdyż jest to Bóg Żądzy i Koszania (Kochania, Miłości). Jednak zanim człowiek zastosował poetycką przenośnię i symbolikę, to najpierw nazywał to co widział na niebie i Ziemi – a widział niedźwiedzia wspinającego się na drzewo do miodu.

Autor przestawił etapy w rozwoju ludzkiej mowy, która nie zaczęła się od abstraktów, lecz od realnych faktów. Pozostałe konkluzje i nawiązania do Sarasvati czy mian królów wedyjskich są uzasadnione. Chors/Horus/Horos jest Nocnym Swarogiem/Swarożycem – Panem Światła Nocy – Księżyca.

Ma też rację autor, że Horwaci i język chorwacki mają związek z sanskrytem głęboki i bardzo ścisły, ale to sanskryt wywodzi się w języka huno-awar, czyli scyto-ario-słowiańskiego, który narodził się co najmniej 10.000 lat temu nad Dunajem jako język Słowian, a prawdopodobnie jeszcze wcześniej na styku paleolitu i neolitu ok. 30.000 lat temu nad Aralem powstawały pierwsze słowa i określenia, z których wywodzą się wszystkie podstawowe słowa i określenia przyrodzone/przyrodnicze, wszystkich języków indo-eurpepjskich.

Wedyjczycy władający nad Mitanni i Hetytami przyszli do Hetytów, jak twierdzi nauka, nie ze wschodu, lecz z północnego-zachodu, zza Kaukazu, znad Dunaju, Morza Czarnego i Wisły. Te stwierdzenia archeologów i historyków zgodne są z danymi z badań genetycznych. CB]

Podziel się!