Maria Bazielich: Elementy Kultury Gava w rejonie Krakowa – Nowej Huty

Elementy Kultury Gava w rejonie Krakowa – Nowej Huty

Jedną z niedostatecznie dotąd opracowanych kwestii z zakresu prahistorii zachodniej Małopolski jest obecność w obrębie kilku osiedli kultury łużyckiej w Krakowie-Nowej Hucie materiałów noszących cechy
kultury Gáva.
Dodatkowym bodźcem do podjęcia próby interpretacji tego zjawiska stało się ujawnienie podobnych, tzn. nawiązujących do kultury Gáva, materiałów we wschodnich częściach Małopolski (Rzeszowszczyzny). Fakt ten powiększa rangę problemu i stawia na porządku dziennym potrzebę scharakteryzowania kontaktów kulturowych Małopolski z obszarami Kotliny Karpackiej w środkowym i późnym okresie
epoki brązu. Niniejsza praca ma na celu podsumowanie dotychczasowych badań i spostrzeżeń związanych z występowaniem elementów kultury Gávaw okolicach Krakowa.

 

http://rcin.org.pl/Content/35562/WA308_48156_P319_ELEMENTY-KULTURY_I.pdf

Podziel się!