Profesor Zofia Kurnatowska o rzekomej pustce osadniczej na terenach Polski we wczesnym średniowieczu. (2008)

Ceramika Przeworska (koniec  epoki rzymskiej)

Oto co napisała profesor Zofia Kurnatowska w swojej pracy:

NOWE SPOJRZENIE NA GENEZĘ CERAMIKI

WCZESNOŚREDNIOWIECZNEJ opublikowanej w Archeologia Polski, t. LIII: 2008, z. 1

PL ISSN 0003‑8180
„Po pierwsze, wykazano wyraźnie w najnowszych badaniach, iż szereg dużych stabilnych osiedli ze schyłku starożytności zbadanych w Wielkopolsce i w niektórych rejonach Polski środkowej nie upada gwałtownie w połowie V w., lecz trwa co najmniej do końca tego stulecia, a może wchodzi w wiek następny (wykorzystano tu również datowanie dendrochronologiczne; por. np. T. Makiewicz 2000; 2001; B. Abramek 1994)”
„Już dziś można stwierdzić, że tak uwypuklana w pracach naszych kolegów krakowskich „pustka osadnicza” przynajmniej na ziemiach Polski środkowo‑zachodniej nie znajduje potwierdzenia w nowszych badaniach, podobnie jak i podkreślana radykalna zmiana obrządku pogrzebowego, która rzekomo miała mieć miejsce w okresie przejścia ze starożytności do wczesnego średniowiecza.”
Dla tych, którzy nie mają ochoty wgłębiać się w temat niech to oświadczenie  wystarczy. Jest to kolejny gwóźdź do trumny Allo Allo, który jak sądzę kręgi naprawdę ściśle naukowe w światku archeologii dobrze już znają, bo mija 9 lat od publikacji. Jednak oczywiście nie zmienia to nic dla tych wszystkich idiotów, którzy publicznie dalej brną w ślepą uliczkę opowieści o Polakach którzy spadli z Bagien Prypeckich w V wieku n.e. i zajęli całą cywilizowaną Europę, podobnie jak dzisiaj Islamiści.

Dla głębiej zainteresowanych polecam, to tylko 8 stron, głównie o ceramice, ale także o interesującej nas „pustce”,  która nie ma odbicia również w ceramice i ciągłości produkcji ceramiki w okolicach Poznania. Pustka wynika z braku od 50 lat naprawdę na szeroką skalę zakrojonych badań archeologicznych w Polsce. Brak ciągłości osadniczej jak to dowiedli ostatnio archeolodzy krakowscy jest np. mitem dla okolicy Zapory w Świnnej Porębie, o którym to terenie opowiadano że został zasiedlony dopiero w XI wieku. Dowiedli oni, ze istnieje tam ciągłość kulturowa i osadnicza od 5000 lat!
Podziel się!