Wstępny Zarys Programu Wyborczego Ruchu Wolnej Polski

Wstępny Zarys Programu Wyborczego Ruchu Wolnej Polski

(Wolnej Polski Lechickiej)

Postuluję go do wspólnej realizacji Wszystkim Polakom, zwłaszcza zaś Wolnym Ludziom w Polsce i Wolnym Polakom zamieszkałym na całym świecie. Jego realizacja pozwoli wrócić nam do Polski naprawdę Wolnej, Niepodległej, do Polski Równych Szans dla Wszystkich Obywateli! Do Wielkiej Polski, Dziedziczki Tradycji Starożytnej Lechii, do Polski będącej Ośrodkiem Trójmorza! Do Polski Wieloświatopoglądowej.

Nadszedł czas, aby określić i przedstawić dokładniej cele, czyli polityczny i społeczny Program Ruchu WOLNYCH LUDZI i Ruchu Wolnej Polski. Program ten proponować będziemy Polakom do realizacji, aby Polska mogła przekształcić się w taki sposób, by spełnić na płaszczyźnie politycznej i społecznej oczekiwania młodych Polaków. Zmierzamy do zbudowania prawdziwej Republiki Wolnych Ludzi, Rzeczpospolitej Wszystkich Polaków.

Chciałbym abyśmy ten program, który tutaj rysuję, ukształtowali do końca we wspólnej dyskusji.

Możliwe, że pominąłem niektóre ważne aspekty życia społecznego czy obronności, spraw zagranicznych, migracyjnych, innych, o jakie należy ten program uzupełnić. Włączcie się jako Ruch Słowiański i Ruch Wolnych Ludzi w jego kształtowanie. Rozpowszechnijcie go. Niech dyskusja nad postulowanymi zmianami doprowadzi nas do ukształtowania Programu Rzeczywistej Wielkiej Zmiany w Naszym Kraju i do ogłoszenia politycznego Manifestu Rzeczpospolitej Wolnej Polski Lechickiej.

Mam nadzieję, że po niezbędnych korektach i uzupełnieniach stanie się on podstawą Wiecu Zjednoczeniowego Organizacji Słowiańskich. Następnie chcielibyśmy żeby stał się wspólną płaszczyzną dla ruchu, jaki uformuje się na Wiecu Zjednoczeniowym pod flagą Ruchu Wolnej Polski Lechickiej (RWPL). W dalszej kolejności program ten powinien zostać przekształcony we wspólną płaszczyznę programową dla RWPL i Ruchu Wolnych Ludzi oraz innych podmiotów politycznych o charakterze Antysystemowym. Wszyscy razem powinniśmy dążyć do zmiany systemu ekonomiczno-społecznego i likwidacji Systemu Pan-Niewolnik w Polsce.

 

Wstępny Zarys Programu Wyborczego Ruchu Wolnej Polski Lechickiej

Oto wstępne postulaty programowe RWPL:

Wszystkie zaproponowane poniżej postulaty programowe po zaaprobowaniu ich przez Polaków w REFERENDUM powinny zostać wpisane do zmienionej Konstytucji Polski – ZMIANA KONSTYTUCJI POLSKI JEST NAJWAŻNIEJSZYM PUNKTEM WIELKIEJ ZMIANY.

 

Preambuła – Najważniejszy punkt Programowy – Zapis do Konstytucji

(uaktualnienie 2017 09 08)

Rzeczpospolita Wolnej Polski Lechickiej uznaje nadrzędność i niezbywalność Prawa Naturalnego nad każdym innym i uznaje, że wszyscy ludzie z natury są równi, wolni i niezależni, i posiadają pełne przyrodzone prawa, z których, gdy wchodzą w ramy organizmu publicznego, nie mogą zrezygnować w drodze żadnej umowy. Zapis ten stosuje się do wszystkich Obywateli Rzeczpospolitej Wolnej Polski Lechickiej.

1. Zapis w KONSTYTUCJI

Całkowity zakaz uprawy i obrotu żywnością z GMO, w tym także pasz dla zwierząt i prowadzenia upraw eksperymentalnych.

2. Zapis w KONSTYTUCJI

Całkowite uwolnienie produkcji i obrotu produktami rolnymi bezpośrednio pomiędzy gospodarstwami a ludnością, bez konieczności pośrednictwa handlowego i ingerencji państwa w recepturę produktów i samą produkcję. Usunięcie wszelki ustaw i przepisów, które blokują polską produkcję, biznes, handel czy sprzedaż!

3. Zapis w KONSTYTUCJI

Wprowadzenie Wolności Leczniczej Obywateli, tj. wolności szczepień ochronnych oraz równouprawnienia Medycyny Naturalnej i jej wariantów, a także ziołolecznictwa – wbrew dyrektywom UE ograniczającym dostęp do naturalnej medycyny i obrotu ziołami. Edukacja w Mediach NARODOWYCH na temat zdrowego, świadomego odżywiania, produkcji zdrowej naturalnej, lokalnej, ekologicznej żywności! Wprowadzanie prostych, efektywnych terapii naturalnych jakie przedstawił np. Jerzy Zięba

4. Zapis w KONSTYTUCJI

Wprowadzenie wolności programów edukacyjnych i nauczania szkolnego opartego na innych programach i metodyce nauczania niż program Ministerstwa Edukacji – z zachowanym minimalnym wspólnym zakresem wiedzy, stanowiącym podstawę egzaminu maturalnego i następnie podstawę naboru na studia wyższe.

5. Zapis w KONSTYTUCJI

Wprowadzenie do programu szkolnego i przedszkolnego przedmiotu Wychowanie Patriotyczne i Historyczne, dla młodych Polaków, opartego o tradycję Starożytnej Lechii i wartości demokracji bezpośredniej, systemu wiecowego i równościowego, otwartego na obywateli i ich różnorodność światopoglądową. 

6. Zapis w KONSTYTUCJI

Wprowadzenie waluty lokalnej opartej na rzeczywistej wymianie dóbr i usług oraz faktycznym parytecie Złotego Polskiego kontrolowanym przez NBP oraz waluty lokalnej przez lokalne społeczności. NBP kreatorem Polskiego Złotego, a nie drukarzem banknotów. Nadzór nad NBP powinno się powierzyć suwerenowi.

7. Zapis w KONSTYTUCJI

Wprowadzenie Demokracji Bezpośredniej i zmiana Konstytucji na Jednomandatowe Okręgi Wyborcze oraz jednoczesna likwidacja (lub obniżenie do 20%) progów referendalnych, a także wprowadzenie obligatoryjności referendów i faktycznej zasady odwoływalności posłów i polityków wszelkich szczebli przez referendum lokalne w JOW – bez minimalnego progu uczestnictwa dla ważności odwołania.

8. Zapis w KONSTYTUCJI

Wprowadzenie nakazu bezwzględnego przestrzegania przez przybyszów do Polski  – Konstytucji Polski i Polskiego Prawa – pod groźbą natychmiastowej deportacji do kraju pochodzenia, lub kraju, z którego przybyli, w razie jakiegokolwiek przekroczenia prawa polskiego. Obligatoryjne zobowiązanie sądów do stosowania tego przepisu.

9. Zapis w KONSTYTUCJI

Faktyczne zrównanie prawa kobiet i mężczyzn do bycia Istotą Ludzką z Ciała i Duszy, czyli  Istotą Świadomą z Przyrodzenia, Samostanowiącą o Swoim Ciele i Duszy, NIENARUSZALNĄ przez regulacje prawne i ingerencje innych ludzi, wbrew jej woli. Zmiana Prawa w Polsce w tym zakresie.

10. Zapis w KONSTYTUCJI

Wprowadzenie Prawa dla zwierząt do humanitarnego ich traktowania – w zwykłych warunkach współżycia z ludźmi – kary za znęcanie i niehumanitarne postępowanie, takie jak wobec karalnych uczynków wobec innych ludzi.

11. Zapis w KONSTYTUCJI

Zakaz eksperymentów na zwierzętach, zakaz prowadzenia obozów koncentracyjnych dla zwierząt nazywanych hodowlą przemysłową, zakaz prowadzenia farm zwierząt futerkowych, zakaz uboju rytualnego.

12. Zapis w KONSTYTUCJI

Ustanowienie NATYCHMIASTOWE Prawa Naturalnych Lasów – o nienaruszalności ich substancji, w tym ograniczenie do minimum wycinki we wszystkich istniejących lasach – zanim Polska stanie się stepem i pustynią bez wody.

13. Zapis w KONSTYTUCJI

Wprowadzenie do uprawy i lecznictwa konopi (marihuany), ich uprawa, produkcja i przetwarzanie w Polsce, zamiast stworzonego przez PIS czarnego rynku handlu konopiami i mafii narkotykowej – Legalizacja Konopi w Polsce.

14.

Oparcie projektu 500+ na zasadzie zwolnienia podatkowego i kwoty wolnej od podatku takiej, by pozwoliła na 2000+ dla pojedynczego dziecka w rodzinie, 1000+ dla dwójki, 660+ dla trójki i 500 na każde dziecko w wypadku czwórki oraz większej liczby, niż czworo dzieci.

15.

Wprowadzenie jednego prostego podatku OBROTOWEGO we wszelkiej działalności gospodarczej i likwidacja aparatu biurokratycznego skarbowego oraz administracyjnego.

16. Zapis w KONSTYTUCJI

Wprowadzenie Gwarantowanego Dochodu Podstawowego dla każdego obywatela Polski na terenie Polskiej Wolnej Rzeczpospolitej Lechickiej.

17. Zapis w KONSTYTUCJI

Prowadzenie polityki bieżącej państwa Polskiego z obligatoryjnym uwzględnieniem polityki historycznej oraz władzy sądowniczej Polski nad Polakami na świecie, a także polityki w której priorytetami są regulacje z krajami sąsiadującymi spraw:

a) UPA i Ludobójstwa na Wołyniu gloryfikowanego obecnie przez władze Ukrainy i uznanego w tym kraju za część niezbywalną etnosu narodowego we współczesnej polityce ukraińskiej (Zero Tolerancji dla banderowskiej narracji historycznej Ukrainy o Rzezi Wołyńskiej),

b) równego statusu Polaków w Niemczech (Związek Polaków na prawach sprzed delegalizacji hitlerowskiej 1938),

c) reparacje wojenne od Niemiec i Rosji,

d) żądanie od Rosji ujawnienia całej posiadanej dokumentacji i zadośćuczynienia rodzinom Polaków pomordowanych w Katyniu, Polakom pomordowanym w Ludobójstwie 1937 roku i domaganie się rezygnacji Rosji z budowania etnosu narodowego rosyjskiego na wydarzeniu zwanym Wygnaniem Polaków z Kremla (Zero Tolerancji dla moskiewskiej propagandy historycznej Kremla),

e) załatwienie przez Niemcy sprawy roszczeń wojennych Żydów Polskich za mienie utracone w Polsce w wyniku II wojny światowej, bądź osobno specjalną regulacją, bądź w ramach reparacji wojennych Niemiec wobec Polski

f) Zagwarantowanie nienaruszalności integralności rodzin polskich zagranicą przez zakwestionowanie i odebranie obcym podmiotom np. prawa do odbierania dzieci z polskich rodzin, czy ingerencję obcych państw w wychowanie w języku polskim polskich dzieci i młodzieży w rodzinach polskich i mieszanych, w społecznościach polskich we wszystkich krajach świata.

g) obligatoryjny zapis zobowiązujący Rząd Polski  do walki o prawa każdego POLAKA zagranicą w razie represji, aresztowania, pomówienia. 

h) ANTYPOLONIZM musi być piętnowany i atakowany na wszelkich możliwych płaszczyznach, zwłaszcza poprzez stosowanie polskiego prawa.

18. Zapis w KONSTYTUCJI

Obligatoryjny nakaz Suwerena, czyli Narodu Polskiego dla wszystkich rządów ustanawianych w Polsce dążenia do maksymalnie równościowych stosunków i wyciągnięcia korzyści z geostrategicznego położenia Polski, zwłaszcza wobec supermocarstw i sąsiadów, czyli zagwarantowanie Polakom i Polsce  prawdziwego Statusu Wolności i Niepodległości (gwarancje obronne dla Polski, takie jakie otrzymał Izrael + realizacja bezwzględna zasady nieingerencji USA, Rosji, Chin i innych sąsiadów Polski w stosunki polityczne Polski z innymi państwami).

Złamanie tego nakazu powinno być karane bezwzględnie przez Trybunał Stanu.

19. Zapis w KONSTYTUCJI

Polityka zagraniczna nieangażowania się w konflikty zbrojne, które nie stanowią zagrożenia dla polskiej racji stanu – tak jak to czyni Izrael.

20. Zapis w KONSTYTUCJI

Umożliwienie Polakom zagranicą faktycznego udziału w wyborach parlamentarnych w Polsce

i zagwarantowanie Wszystkim Polakom przejrzystości i kontroli poprawności wyborów na każdym ich etapie i na każdym szczeblu.

21. Zapis w KONSTYTUCJI

Samoobrona wojskowa oparta na wolnym dostępie Polaków do broni palnej w ramach prawa do samoobrony i obrony terytorialnej.

22.

Repolonizacja mediów, banków, przedsiębiorstw strategicznych i dóbr narodowych: energetyka, komunikacja, ciepło, telekomunikacja, IT, kopalnictwo, woda, ziemia, lasy, powietrze.

23. Zapis w KONSTYTUCJI

Wypowiedzenie konkordatu i wprowadzenie rzeczywistego równego statusu wyznań religijnych w Polsce.

24. Zapis w KONSTYTUCJI

Reforma Sądownictwa i wprowadzenie faktycznych Rządów Prawa

– Sędziowie do Krajowej Rady Sądownictwa wybierani w wyborach powszechnych lub sejmową większością 3/5. Wprowadzenie instytucji sędziów pokoju.

Wytoczenie procesów sądowych za zdradę narodową/zdradę stanu i masową kradzież majątku narodowego Polaków:

a) Przeprowadzenie śledztwa i badań wszelkich umów, roszczeń, pożyczek, uwłaszczeń na majątku narodowym Polaków, jakie zostały podżyrowane przez III RP. 90% to długi i złodziejska reprywatyzacja ziemi i majątku narodowego, które można anulować w zgodzie z prawem międzynarodowym oraz umowy podobne do tych ze złodziejskiej reprywatyzacji nieruchomości w Warszawie i Krakowie.

b) Cofnięcie ustaw, przepisów, które blokują polską suwerenną eksploatację kopalin i energetykę, blokujących inicjatywy lokalne i prywatne związane z energetyką, ekologią i budownictwem. Ziemia, Lasy, Woda, Energia, Komunikacja, Kopalnictwo, Banki, Media i przedsiębiorstwa strategiczne w Polskich Rękach.

c) Zniesienie przepisów o bluźnierstwie, czyli o obrazie uczuć religijnych – tak jak to uczyniono w Islandii.

 

Wstępny Zarys Programu Wyborczego Ruchu Wolnej Polski Lechickiej jest niezbędny, gdyż w chwili obecnej widzimy już, że PIS dał fałszywe zapewnienia wyborcze, iż zrealizuje postulaty Polaków. Te postulaty niezrealizowane to: obligatoryjność referendum, podniesienie kwoty wolnej od podatków do poziomu 8000 złotych,  marihuana lecznicza, wykluczenie GMO, równe prawa kobiet i mężczyzn, humanitarne traktowanie zwierząt, zmiany w Konstytucji uwzględniające wprowadzenie Demokracji Bezpośredniej dla Suwerena, czyli Narodu Polskiego .

Patrz też  materiały uzupełniające Wstępny Zarys Programu Wyborczego Ruchu Wolnej Polski Lechickiej:

Czesław Białczyński – Fundamenty Wolnej Polski: Nowa Świadomość, Tradycja Starożytnej Lechii i Wiara Przyrody.

Tagen TV: Czesław Białczyński – Fundamenty Wolnej Polski dla Nas, naszych Dzieci i Wnuków [Radzimowice 2016]

Wiec Słowiański w Radzimowicach – ostatnie moje wystąpienie poza Krakowem i Solą.

fraza: Wstępny Zarys Programu Wyborczego Ruchu Wolnej Polski Lechickiej

Podziel się!