Anna Zaczkowska – Cienie aryjskich przodków – mitologia polityczna w Rosji

Anna Zaczkowska – Cienie aryjskich przodków – mitologia polityczna w Rosji

Anna Zaczkowska, doktor nauk humanistycznych (religioznawca). Doktorant w Zakładzie Teorii i Historii Kultury w Instytucie Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego. WYDAWNICTWO ŚLĄSKIE; DO NABYCIA W KSIĘGARNIACH
 
Wpływ ruchów neopogańskich na kulturę współczesnej Rosji wiąże się ze zmianami w sferze polityki, które nastąpiły po upadku komunizmu. Społeczeństwo rosyjskie szukało nowych idei w miejsce skompromitowanych radzieckich mitów. Celem mojej pracy jest zbadanie współczesnej mitologii politycznej w Rosji przede wszystkim na podstawie tekstów neopogańskich i oficjalnej ideologii, które stykają się, współtworząc kulturę popularną […].
Należy zauważyć, że we współczesnej rosyjskiej kulturze popularnej uobecnia się zarówno mitologia neopogańska, jak i mitologia polityczna. Niniejsza analiza poświęcona jest interesującemu zjawisku przenikania się mitologii politycznej, oficjalnej propagandy i neopoganizmu, który jest ważnym nurtem współczesnej rosyjskiej kultury. Współcześnie w Rosji panuje rodzaj mody na neopogaństwo. Wiele elementów i wątków neopogańskich można odnaleźć w kulturze popularnej – powstają nowe gatunki literackie […] lub muzyczne […], które czerpią inspiracje z tego, jak neopoganizm zrewidował myślenie o spuściźnie kultury dawnych Słowian. Mitologie ruchów neopogańskich stanowią formę Hobsbawmowskiej „tradycji wynalezionej”, stworzonej po to, żeby zastąpić komunistyczną wizję historii w momencie kryzysu państwowości.

 

Spis treści

I. Wstęp
1. Konceptualizacja podstawowych pojęć i stan badań
mitu politycznego
2. Metody badań i techniki badawcze
II. Mity polityczne
1. Mit ojca
a) Cesarz
b) Kniaź, car, imperator
c) Przywódca partii
d) Współczesny mit ojca (prezydent)
2. Mit matki
a) Wielka Bogini Matka. Koncepcja matriarchatu
b) Rekonstrukcje religijnego światopoglądu Słowian
(Matka Mokra Ziemia)
c) Prawosławne wyobrażenie kobiety i matki.
Ekklesia, Theotokos
d) Kościół (Ekklesia)
e) Matka Boga. Theotokos
f) Święta Rosja
g) Mit Matki współcześnie
(kultura popularna i neopoganizm)
III. Neopogaństwo rosyjskie. Zarys problematyki
1. Stan badań na temat nowych ruchów religijnych
a) Wicca
b) Nurt volkizmu oraz heathenizm
(germański neopoganizm)
2. Główne cechy dystynktywne rosyjskiego neopoganizmu
3. Eurazjatyzm a doktryna rosyjskich grup neopogańskich
4. Tradycjonalizm i filozofia tradycjonalistyczna
w mitotwórczych poszukiwaniach neopogan
5. Przegląd wybranych rosyjskich grup neopogańskich
a) Księga Wełesa, księga święta
rosyjskich grup neopogańskich
b) Wpływ poglądów Borysa Rybakowa
na ideologię grup neopogańskich
c) Związek Słowiańskich Wspólnot Słowiańskiej
Rodzimej Wiary (???? ?????????? ?????
?????????? ?????? ???? – ??? ???)
d) Krąg Pogańskiej Tradycji
(???? ????????? ???????? – ???)
e) Inglizm (????????????? ???????????????
??????? ???????????? ??????????-????????? – ????????)
6. Rytuał neopogański
7. Wpływ neopogan na kulturę popularną
a) Kultura popularna, kultura masowa
a współczesna kultura partycypacji
b) Cechy dystynktywne słowiańskiej fantastyki:
słowiańska fantastyka jako neopogański gatunek
literacki na przykładzie wybranych utworów
Rasizm i kolonializm w fantastyce
Jurij Nikitin
Maria Siemionowa
Siergiej Aleksiejew
Wiktor Pielewin
IV. Cechy dystynktywne politycznego mitu współczesnej Rosji
1. Antropologiczne korzenie politycznego mitu
2. Wpływ neopogańskiego mitotwórstwa
3. Kultura popularna jako forma współczesnej
tradycji wynalezionej
4. Rosyjski mit polityczny oparty na konserwatyzmie
5. Autorytarny model władzy a kultura popularna
6. Współczesna Matka Rosja
V. Zakończenie
Bibliografia

Podziel się!