Paweł Szydłowski na Święto 3 Maja: Państwo, Cesarstwo Bolesława Chrobrego i Mieszka II; NWO – Zakłamana Historia Polski (część 1-4/ 56-59)

Paweł Szydłowski na Święto 3 Maja: Państwo, Cesarstwo Bolesława Chrobrego

Na podstawie kroniki Prokosza i innych Kronik Polskich nie da się odtworzyć pełnego Pocztu Królów Północy, czyli Królestwa SIS.

Królestwo Skołotów (Scytów), Istów (Bałtów) i Słowian (Sarmatów) [SIS] połączone z władztwem Staroeuropejczyków – czyli Królestwo Północy, składało się z Lęgii nazywanej w późnym okresie, od II wieku p.n.e. do okresu tuż przed chrystianizacją Lechią, ale także z Wędii – Wenedii, Dawanii-Dracji-Drzewianii (Dacji, Tracji, Drawenii/Dardawji), Harii-Harusji-Gargarii (Rusi), Serbo-Mazonii (Sarmatii), Skołotii-Hyperborei (Scytii/Hylaji), Tartarii (Borzanii-Burowiji) i Budynowii-Helisji-Kujawii-Polanii.

W różnych okresach dziejów różne z tych części Królestwa SIS obejmowały przywództwo nad całością ziem. Były też okresy bez jednolitego przywództwa, czy czasy przywództwa zewnętrznego (Celtów, Hetytów, Babilonu, Kuszanu-Hunów/Heftalitów, Awarów, Skończyków/Skandynawów). W pewnym momencie dziejów Budynowia ze stolicą w Gleniu-Gołuniu (Gelonos) połączyła się z Harią w jeden organizm HARUSJĘ-Ruś. 

W różnych okresach różne było przywództwo w Królestwie SIS. Był czas przywództwa Lechii- i to widać w przytaczanych kronikach. W cytowanym w rozmowie sprzed kilku dni dla Porozmawiajmy TV wywiadzie o poczcie królów odtworzonym dla Lechii przez Janusza Bieszka,  jak każdy zauważy zieją olbrzymie dziury – jak choćby w okresie od 1800 p.n.e. niemalże do Nowej Ery. A przecież dzieje Zerywanów (Północy) zaczynają się znacznie wcześniej – 40.000 lat temu na nie istniejącym już dzisiaj Sundalandzie, w Dawnej Cywilizacji – przed czasem Świątyni Światła Świata, a potem toczą się w Starej Kolibie na Syberii i nad Ałtajem, by przenieść się na Biały Ląd (do Europy).

Nie da się wypełnić tych luk opierając się na Biblii i Kronikach Polskich-Lechickich (Paweł Szydłowski, Janusz Bieszk). Żeby pokazać pełny przegląd dziejów i pełny zakres władzy Królestwa SIS (Północy) trzeba sięgnąć do kronik Persów, Babilończyków, Sumeru, Judejczyków, Indii, Asyryjczyków, Persów, Greków i Rzymian, oraz przede wszystkim Egipcjan i Hetytów.  Wielokrotnie przedstawiałem mapę europejskiej – Białolądowej części SIStanu oto ona po raz kolejny:

Nurusja ziemie i ludy 3 Nurzec

Nie uwzględniając holistycznie całości faktów, ślizgając się po wierzchu, bo krótki materiał filmowy nie jest w stanie przekazać ogromu wiedzy –  jak solidniejsze, ale będące znów tylko odczytem kronik filmy Pawła Szydłowskiego, czy rozmowy z Januszem Bieszkiem przekazują uproszczony – bardzo cenny, ale „lekko” fałszywy obraz przeszłości Królestwa SIS. Stąd mogą te materiały stać się łatwym obiektem ataku propagandowego ludzi Złej Woli, lub krytyków idei Starożytności Słowiańskiej (Allochtonistów). 

Nawiązując do wywiadu:

Massageci to Scyci – Skołoci, Mazogąci (Mazono-Gotowie), a atak Cyrusa Wielkiego był skierowany na Saków, których królową została mazogącka księżniczka Tomirysa, ożeniona z sakijskim władcą Kusakiem. Ten atak nie był działaniem bez powodu – u jego podłoża leżała wojna religijna Północy z Południem i rozpowszechnianie na Ziemi przez Południe (Persów, Egipcjan, Sumer, Babilon) „reptiliańskich” zasad społecznych – NIEWOLNICTWA, które trwa na Ziemi do dzisiaj.

Wszystkie te sprawy na właściwej dla tematu płaszczyźnie – literatury – wyjaśnia powieść „Tomirysa i Czaropanowie”, która ukaże się latem tego roku. 

Tego wszystkiego nie da się przekazać w jednej małej książce jaką jest praca Janusza Bieszka „Słowiańscy królowie Lechii”, czy w filmach z analizami Pawła Szydłowskiego – są to prace cenne, ale skrótowe i niepełne. Nie da się też zawrzeć dziejów przejmowania Wiary Przyrodzonej Słowian przez Żydów i Persów oraz Hindusów w wykładach o Głagolicy Tadeusza Mrozińskiego czy innych osób (Pawła o Torze, Biblii i Kabale).

Dopiero pełne 4 tomy Mitologii Słowian są w stanie objąć tak olbrzymi bezmiar dziejów i spraw nas płaszczyźnie literackiej i popularno-naukowej, a do tej pory wyszły dopiero dwa: Księga Tura (tu dzieje Świata i Bogów oraz Starej Koliby nad Ałtajem w Taji 17) i Księga Ruty (zarys dziejów Skołotii – Scytii i Harii/Harusji – Arii, z elementami dziejów Wenedii i Lechii). Tyle tytułem obowiązkowego komentarza

Czesław Białczyński

Eurazja Podboje Widnura 6 2014 Uzupeł

 

https://www.youtube.com/watch?v=y8IVwoM9wCg&feature=youtu.be

56.Państwo, Cesarstwo Bolesława Chrobrego i Mieszka II.cz.1/3 NWO.-Zakłamana Historia Polski

Tu link do niemieckiej historii Starożytnej Lechi i o cesarzu Polski Bolesławie Wielkim https://books.google.pl/books?id=nZgB… Według arcybiskupa Lwowa Długosza, Galla Anonima i biskupa Kadłubka, Polska Chrobrego była największym krajem Europy. Głowa kościoła prawosławnego, patriarcha i kronikarz Nestor, daje Polsce 4 tys. lat historii.O scytyjskim pochodzeniu Polaków według kronik niemieckich i arabskich https://youtu.be/sbMSgs6WCY8 O greckim pochodzeniu Polaków od synów Noego https://www.youtube.com/watch?v=aSKFg… Link do Roczników Długosza
http://www.polona.pl/dlibra/docconten… Stare mapy pokazują Kraków w dawnej Polsce nad Renem i w Niemczech wschodnich http://www.jassa.org/
4 tys. lat historii i sarmacko-lechicką Polskę opisują też „Kronika Wielkopolska” z XIII w. i szczególnie polecam przeczytanie” Kroniki Marcina Bielskiego”. ŚWIADOMOŚĆ KSZTAŁTUJE BYT a nie odwrotnie, wymazano nam historię, żeby nas zniewolić i upodlić. Jesteśmy potomkami biblijnego Izraela, królami pasterzami, potomkami bogów i jak bogowie mamy myśleć odważnie,śmiało i ograniczać ma nas tylko logika i fakty. – Każdy z potomków bogów, króli pasterzy, może zostać geniuszem, ale musi tego chcieć.
Żeby poznać temat genetyki słowian trzeba wbić na google , – genetyka słowian, lub genetyka słowian archeologia
A to jest mapa genow Słowian w Europie z datami zasiedlenia Europy: http://cache.eupedia.com/images/conte… Tak opisuje Koronację Chrobrego diademem cesarskim Gall Anonim „Zważywszy jego chwałę, potęgę i bogactwo, cesarz rzymski zawołał w podziwie: „Na koronę mego cesarstwa! to, co widzę, większe jest, niż wieść głosiła!” I za radą swych magnatów dodał wobec wszystkich: „Nie godzi się takiego i tak wielkiego męża, jakby jednego spośród dostojników, księciem nazywać lub hrabią, lecz [wypada] chlubnie wynieść go na tron królewski i uwieńczyć koroną”. A zdjąwszy z głowy swej diadem cesarski, włożył go na głowę Bolesława na [zadatek] przymierza i przyjaźni, i za chorągiew tryumfalną dał mu w darze gwóźdź z krzyża Pańskiego wraz z włócznią św. Maurycego, w zamian za co Bolesław ofiarował mu ramię św. Wojciecha. I tak wielką owego dnia złączyli się miłością, że cesarz mianował go bratem i współpracownikiem cesarstwa i nazwał go przyjacielem i sprzymierzeńcem narodu rzymskiego. Ponadto zaś przekazał na rzecz jego oraz jego następców wszelką władzę, jaka w zakresie [udzielania] godności kościelnych przysługiwała cesarstwu w królestwie polskim, czy też w innych podbitych już przez niego krajach barbarzyńców, oraz w tych, które podbije [w przyszłości]. Postanowienia tego układu zatwierdził [następnie] papież Sylwester przywilejem św. Rzymskiego Kościoła.” ZBIÓR UKRYWANYCH PRZED POLAKAMI KRONIK http://kronikihistoryczne.blogspot.ca

https://www.youtube.com/watch?v=H6_uj9ksArM

57.Państwo,Cesarstwo Bolesława Chrobrego i Mieszka II.cz.2/3 NWO.-Zakłamana Historia Polski

O zdobyciu Rzymu przez Polaków w roku 1025 i o koronacji Chrobrego w Rzymie. Według epitafium na płycie grobowej Chrobry był nie tylko Cesarzem(princeps) ale też królem wszystkich Słowian, Gotów i Polan(Regni Sclavorum Gottorum sue Polonorum). http://www.mediewistyka.pl/Chrobry.pdf O tym jak Chrobry zdobył Rzym i koronował się na króla Rzymu, a później Papież otruł go hostią przez wysłanego spowiednika. Kronika Marcina Bielskiego, kronikarza Zygmunta III daje Polsce 3,5 tys. lat historii .Link – https://archive.org/details/kronikapo…
Bielski dla Zygmunta III opisuje dość dokładnie najazdy kolonizacyjne Polakow na Cesarstwo Rzymskie i Europę Zachodnią, Polecam też książkę „Od Ariów do Sarmatów,” opisującą związki legend polsko-perskich

https://www.youtube.com/watch?v=Behd0u36wKU

58.Państwo, Cesarstwo Bolesława Chrobrego i Mieszka II cz.3/3 NWO.-Zakłamana Historia Polski

O tym jak papież otruł hostią Chrobrego, i jak klątwa kościelna Watykanu pozbawiła jąder Mieszka II . Napis na „Szczerbcu” wskazuje, że Chrobry czcił celtyckich bogow kabały. Link do kroniki Galla Anonima. http://www.zswsucha.iap.pl/STREFA_N/W… O Szczerbcu biskup Poznania z XIII w.Bogufał, w Kronice Wielkopolskiej, tak wyjaśnia nazwę Szczerbca : „Miecz króla Bolesława dopiero wspomniany nazywa się Szczerbiec, dlatego , że poszedłszy za napomnieniem Anioła na Ruś, cioł nim we Wrota Złote Zamku Kijowskiego, od którego razów dostały skazy, która w polskim języku szczerbą nazywają, skąd nazwisko miecza pochodzi.”

https://www.youtube.com/watch?v=XZSWP3vAgnE

59. Rok 1000.-Koronacja Bolesława Chrobrego w Gnieźnie, Zjazd Gnieźnieński – Historia Polski

Według Anonima, biskupów Kadłubka i Długosza, w Gnieźnie koronowano Chrobrego diademem cesarskim.Napis na grobowcu Chrobrego”Hic iacet in tumba princeps”-W tym grobowcu spoczywa Casarz. Po łacinie król to rex a princeps to tytuł cesarzy rzymskich http://prawica.net/36734 Polska jest dziwnym krajem gdzie nikt nie nazywa debilem fachowców, poddających w wątpliwość koronację B.Chrobrego diademem cesarskim w roku 1000, pomimo, że świetnie opisali to wydarzenie Gall Anonim, biskup Kadłubek i arcybiskup Lwowa Długosz.Thietmar towarzyszący Ottonowi podaje w swojej ktonice, że Otto na sam widok prastarej stolicy Lechitów zdiął buty a inni dodają , że z szacunku do Chrobrego podczas całej koronacji Otto III towarzyszył Chrobremu pieszo. Później Thietmar który Chrobrego nienawidził, nie tytułuje Chrobrego cesarzem, ale o jego osobie używa bezosobowego zwrotu ” za panowania tego cesarza” kilkakrotnie.Matejko namalował obraz koronacji Chrobrego precyzyjnie zgodny z Rocznikami Długosza i kroniką Thietmara, który ukrywa sie przed oczami ogłupionych Polaków, tu link do obrazu Matejki http://4.bp.blogspot.com/_6tGJrZ-y5aU… Głupcy twierdzą debilnie, że ponieważ niemieki biskup Thietmar w swojej histori Niemiec, nienawidzący Bolesława , nie opisał koronacji, to to jest dowód na to, że koronacja się nie odbyła. Debilny argument!! Nasi biskupi też nie opisywali koronacji władców niemieckich, bo to ich nie interesowało i nie jest to żaden dowód na to , że niemcy nie mieli królów i cesarzy. Pisząc historię swojego kraju każdy skupia się na historii swojej a nie sąsiadów. W Gnieźnie dokonano podziału Europy pomiędzy Polskę i Niemcy, a ponadto ustalono godła narodowe dla Polski i Niemców. Ponadto Chrobrego koronowano na władcę wszystkich Słowian, Polan i Gotów według epitafium http://www.mediewistyka.pl/Chrobry.pdf ” Roczniki” Długosza http://www.polona.pl/item/192557/4/ Link do 3 częściowego filmu, Cesarstwo Chrobrego i Mieszka II http://www.youtube.com/watch?v=y8IVwo… Tak opisuje koronacje Chrobrego diademem cesarskim Gall Anonim: Zważywszy jego chwałę, potęgę i bogactwo, cesarz rzymski zawołał w podziwie: „Na koronę mego cesarstwa! to, co widzę, większe jest, niż wieść głosiła!” I za radą swych magnatów dodał wobec wszystkich: „Nie godzi się takiego i tak wielkiego męża, jakby jednego spośród dostojników, księciem nazywać lub hrabią, lecz [wypada] chlubnie wynieść go na tron królewski i uwieńczyć koroną”. A zdjąwszy z głowy swej diadem cesarski, włożył go na głowę Bolesława na [zadatek] przymierza i przyjaźni, i za chorągiew tryumfalną dał mu w darze gwóźdź z krzyża Pańskiego wraz z włócznią św. Maurycego, w zamian za co Bolesław ofiarował mu ramię św. Wojciecha. I tak wielką owego dnia złączyli się miłością, że cesarz mianował go bratem i współpracownikiem cesarstwa i nazwał go przyjacielem i sprzymierzeńcem narodu rzymskiego. Ponadto zaś przekazał na rzecz jego oraz jego następców wszelką władzę, jaka w zakresie [udzielania] godności kościelnych przysługiwała cesarstwu w królestwie polskim, czy też w innych podbitych już przez niego krajach barbarzyńców, oraz w tych, które podbije [w przyszłości]. Postanowienia tego układu zatwierdził [następnie] papież Sylwester przywilejem św. Rzymskiego Kościoła.Zachowała się do dziś miniatura z Ewangeliarza cesarza Ottona III przedstawiająca Chrobrego na tronie w diademie cesarskim i składających mu dary i hołd koronowanych królów gockich i słowiańskich.http://wlaczpolske.pl/index.php?etap=… Link do kroniki Thietmara, Każdy niech sprawdzi sam jak niewiarygodny i kłamiący pod kościół i Niemców jest biskup w swej kronice, Powoływanie się na jego świadectwa to kpina http://biblioteka.kijowski.pl/srednio…

Podziel się!