Genetyka 2016: Ksiądz Stanisław Pietrzak – Ród R1a macierzą Praindoeuropejczyków i Słowian

Ksiądz Stanisław Pietrzak – Ród R1a macierzą Praindoeuropejczyków i Słowian

maxresdefaultNowe wiadomości z genetyki rzutujące na genezę języków słowiańskich i indo-irańskich (R1a) oraz celtycko-germańskich (R1b) – warto przeczytać u księdza Stanisława Pietrzaka, tutaj tylko część nowego materiału, opublikowanego 22 marca 2016. CB:

slovani1

Językowa wspólnota indo-europejska

     Już blisko 250 lat temu uczeni stwierdzili istnienie jakiegoś podobieństwa i pokrewieństwa między językami Europy a językami Indii, a potem także Iranu, Pakistany i kilku tamtejszych krajów sąsiednich. Od tego czasu naukowcy pytają, czy i gdzie istniała jakaś ich mała praojczyzna, gdzie mogły powstać wspólne innowacje językowe i na jakich zasadach po rozpadzie pierwotnego języka praindoeuropejskiego powstały dialekty, już jako odrębne języki indoeuropejskie (grupy kentumowej i satemowej) i rozprzestrzeniły się na odległych sobie kontynentach: indyjskim i europejskim. Innymi słowy: jakie populacje przeniosły je z Europy na Wyżynę Irańską i Półwysep Indyjski  lub – odwrotnie – stamtąd do Europy? Czy jest jakiś specjalny znak rozpoznawczy tej ludzkiej grupy, która by znalazła się po obydwu stronach: indo-irańskiej i europejskiej? Gdzie i kiedy ta praindoeuropejska grupa żyła i rozwijała się?
Niezmiernie wielką pomocą w rozwiązaniu tych pytań okazały się badania genealogii genetycznej i genetyki populacyjnej.


Dzięki genetyce, zwłaszcza genealogii Y-DNA już raczej wiemy, że tą ojczyzną, gdzie formowały się praindeoeuroejskie  języki nie był jakiś geograficzny region, lecz migrujący w czasie od około 20.000 a.c. (przed Chr.) do około 6000 lat a.C. ze środkowo-wschodniej Azji do Środkowej Europy genetyczny ród R1a. Dzięki kolejnym, europejskim migracjom gałęzi tego rodu, uległy iondoeuropeizacji i bratni, zasadniczo zachodnioeuropejski  ród R1b oraz staroeuropejskie rody I1 i I2, rozproszone prawie po całej Europie, zwłaszcza północnej, już w okresie polodowcowym, t.j. od około 12.000 lat a.C.
Rozwój rodu (genetycznej haplogrupy) R1a ilustruje poniższa tablica i drzewo genealogiczne Rodów R1a i (skrótowo) R1b

http://www.tropie.tarnow.opoka.org.pl/polacy1.htm#Praindoeuropejczycy

 

pie_family
Słowianie, Prasłowianie, Praindoeuropejczycy.  Slavs, Proto-Slavs, Proto-Indo-Europeans

 

Ekstrakt                                                                                                                                     Aktualizacja ekstraktu: 10.07.2015

Słowianie, Prasłowianie, Praindoeuropejczycy i ich pierwotna ojczyzna 

Podstawowe informacje genetyczne.
L
udzki chromosom to mikroskopijnie cienka dwuniciowa struktura, złożona z białek i kwasu nukleinowego (DNA). Skręcona jest w kształcie śrubowatej helisy, o długości około 2 m, a grubości około 3 nm (nanometry; trzy milionowe milimetra). Powielone miliardy razy chromosomy są odpowiednio pojedynczo spakowane i ukryte w jądrach ludzkich komórek. Najmniejszą cząstką chromosomu jest umownie nukleotyd; złożony jest on z grupy cukrowej czyli węglowej, grupy fosforanowej oraz zasady azotowej. Ponieważ zasady te mogą wystąpić w czterech formach (adenina, guanina, cytozyna lub tymina), dlatego rozróżnia się cztery rodzaje nukleotydów, oznaczonych literami A, G, C i T. Są to jakby cztery litery alfabetu genetycznego i całej olbrzymiej księgi informacji genetycznych o człowieku. W tej bowiem około dwumetrowej nici chromosomu znajduje się aż około 3 miliardy par zasad, czyli 6 miliardów nukleotydów, owych liter księgi genetycznej. Zespoły setek lub tysięcy nukleotydów, kodujące oddzielne informacje, nazywamy genami.
Poszczególne nukleotydy, litery księgi genetycznej, mogą bardzo rzadko, bo każdy z nich raz na około miliard lat, mutować, czyli wymieniać się między sobą, dopisywać się lub ginąć. Oznaczamy je skrótem SNP (single nucleotide polimorphism, w skrócie: snip). Te mutacje (SNP, czyli snipy) są trwałe i dziedziczone przez potomków, przekazując nam w ten sposób biologiczne i historyczne informacje o naszych przodkach. Jeżeli obliczamy, że nasz najbliższy wspólny ojciec wszystkich współczesnych ludzi żył około 250.000 lat temu, to w każdej linii genealogicznej od Y-Adama do dziś powstało (i w każdym dzisiejszym człowieku przechowuje się) około 24.000 mutacji (SNP). Oznacza to, że nowy SNP powstaje w nas co około 10 lat.
Na liniach poniżej naszych wspólnych przodków, Y-Adama i mt-Ewy, powstają SNP-y w trzech rejonach chromosomu i dochodzą one do nas jakby trzema rodzajami ścieżek:
1) mutacje w genach mitochondrialnych (mtDNA) powstają i dochodzą do nas w linii prostej od pierwszej wspólnej matki, mitochondrialnej Ewy (mt-Ewa)
2) mutacje, do których dochodzi w nierekombinujących regionach ojcowskiego Y-DNA, powstają i dochodzą do nas też w liniach prostych od pierwszego wspólnego ojca, Y-chromosomalnego Adama (Y-Adam). Pozwalają one ustalić drzewo genealogiczne jednostki, rodziny, a także pierwotnych rodów ludzkich, począwszy od pierwszych wspólnych rodziców,
3) inne wreszcie mutacje powstają w pozostałych, czyli autosomalnych genach (aDNA) i poprzez związki rodzicielskie (seksualne), a więc dochodzą do nas w liniach bocznych. Wskazują one na szerokie populacje ludzkie, wśród który żyli nasi ojcowie lub matki; są więc szczególnym przedmiotem zainteresowania genetyki populacyjnej.
Cała ludzkość, jako potomkowie Y-Adama i mt-Ewy, została przez genetyków „podzielna” na dwadzieścia wielkich gałęzi rodowych/genetycznych, oznaczonych kolejnymi dużymi literami alfabetu, przy czym najmłodszej, a zarazem największej z nich, przypisano literę R. Z niej podgałąź R1a okazała się wspólną dla większości ludów słowiańskiej i indo-irańskich Ariów, czyli dosłownie Praindoeuropejczyków. Towarzyszy jej, pochodząca od tego samego wspólnego przodka R1, także gałąź R1b, ale jak dotąd, pierwotny jej związek ze wspólnym językiem praindoeuropejskim i ojczyzną Praindoeuropejczyków nie został w nauce definitywnie ustalony.

 

Poniżej na stronie przedstawiono wyniki rozmaitych analiz i badań językoznawczych, genetycznych  i archeologicznych
wielu autorów i zespołów naukowych, które sugerują lokalizację końcowego etapu rozwoju ojczyzny
Indoeuropejczyków, a później Prasłowian i Słowian, w okolicach ziem dzisiejszej Polski.

 

 

 1. Opis języków indoeuropejskich – IE

 

         Odkryte w 1786 r. przez W. Jonesa wyraźne podobieństwo większości języków europejskich i głównych języków w Iranie i na Półwyspie Indyjskim  skłoniło językoznawców do uznania ich pokrewieństwa i nadania im nazwy „języki indoeuropejskie” (nawiasem mówiąc bardziej logiczna i poprawna powinna być pisownia  rozdzielna: języki indo-europejskie). Te związki językowe są świadectwem istnienia u ich podłoża jednego języka, wytworzonego i używanego przez jedną wspólnotę ludzką, żyjącą w zwartej grupie na stosunkowo niewielkim obszarze. Językowi temu nadano nazwę „praindoeuropejski”, a twórców i użytkowników tego języka, czyli współnotę praindoeuropejską nazwano „Praindoeuropejczykami” (pisownia w różnych krajach jest odmienna) – w skrócie: PIE.

Według dość powszechnie przyjętego w klasycznym językoznawstwie poglądu  prawidło ewolucji języków, czyli glottochronologia, miałoby wskazywać na trzecie tysiąclecie przed Chr. jako na czas istnienia jeszcze jednego i w miarę niepodzielonego języka praindoeuropejskiego oraz jakiejś populacji Praindoeuropejczyków.

Gdyby chodziło o ojczyznę języka i wspólnoty praindoeuropejskiej to analiza najstarszego słownictwa, wspólnego dla wszystkich języków indoeuropejskich, miałaby wskazywać na stepy Europy Środkowej i południowej Ukrainy lub Rosji (choć nie brak uczonych wskazujących na Azję Środkową, Anatolię w Azji Mniejszej lub na Bałkany). Podział języka praindoeuropejskiego na znane nam dziś języki od krańców Europy po Półwysep Indyjski nastąpił na skutek rozprzestrzeniania się i migracji  ludności oraz dokonywanych innowacji językowych w małych grupach, od siebie oddalonych oraz narażonych na kontakty (konwergencję) z zupełnie obcymi językami.

Cecha pierwotnego języka praindoeuropejskiego jest nadal dyskutowana, podobnie jak sam proces tzw. satemizacji i kentumizacji.

 1. Według jednych (Kluge, Reichert Sommerfelt, Kuryłowicz) w pierwotnym PIE istniały spółgłoski welarne i welarne spalatalizowane (zmiękczone k’, g’, gh’) – stan więc jakby przedsatemowy. Po rozpadzie wspólnoty w jednej jej części  doszło do spirantyzacji owych spółgłosek welarnych palatalnych, czyli przeszły one w spółgłoski szczelinowe typu ś, sz, s.  Na skutek tego np. słowo k’entum przybrało brzmienie satem (j. awestyjski) lub sto (j. słowiańskie) i stąd nazwa tej grupy języków: satemowa. W drugiej części spółgłoski welarne spalatalizowane  utraciły miękkość. Na skutek tego np. słowo k’entum ‚sto’  przyjęło brzmienie kentum ‚sto’ i stąd nazwa tej grupy języków: kentumowa.
 2. Według drugich (Meillet, Hirt, Georgiev) w pierwotnym języku PIE był szereg spółgłosek welarnych (tylnojęzykowe k, g, gh) i welarnych labializowanych (wypowiadanych z ułożeniem warg ku „u”) – stan więc kentumowy, którego potwierdzeniem może być wczesna migracja kentumowego języka tocharskiego. Po rozpadzie wspólnoty w jednej części utrzymał się podział spółgłosek na welarne i labio-welarne; inne przemiany nie mają tu cech innowacji wspólnych. W drugiej części musiało dojść najpierw do palatalizacji pewnej części welarnych, a następnie do ich spirantyzacji, czyli satemizacji.
  Proces satemizacji czy kentumizacji nie przechodził oczywiście bez zakłóceń z zewnątrz, zwłaszcza wewnętrznych niekonsekwencji w niektórych podgrupach, co dziś stwarza lingwistom ogromnie dużo kłopotów.
  (Podstawowe informacje zob. Języki indoeuropejskie, t. 1 i 2, pod red. L. Bednarczuka, Warszawa 1986 oraz K. Polański [red]Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, 1995).

Do niedawna uważano, że do językowej innowacji w postaci satemizacji doszło w centrum pierwotnego terytorium językowego; a ta innowacja nie dotarła do pozostającej w postaci kentumowej peryferii.

Jednak teraz językoznawstwo ma już doskonalsze narzędzie, umożliwiające dokładniejsze ustalenie warunków i okoliczności powstania wspólnoty języków indoeuropejskich oraz fundamentu podziału. Tym narzędziem jest genealogia Y-DNA. Ona bowiem wskazuje na istnienie konkretnej, biologicznej i pierwotnej wspólnoty praindoeuropejskiej w postaci populacji haplogrupy R1. Obecnie łatwo dostrzec, że językami kentumowymi wyróżniają się przede wszystkim populacje haplogrupy R1b (celtyckie, romańskie i germańskie).

Natomiast językami satemowymi wyróżniają się przede wszystkim populacje haplogrupy R1a (słowiańskie i indoirańskie).  Śladem tego, że odmiana kentumowa była wcześniejszą przed satemową formą języka praindoeuropejskiego jest np. kentumowa postać starożytnego języka tocharskiego w Zachodnich Chinach. Badania genetyczne  Li et al. 2010  archeologicznych szczątków siedmiu mężczyzn w Xiaohe (Xinjiang), identyfikowanych, choć niepewnie, z Tocharami, wykazały obecność tylko haplogrupy R1a1a1.

Można więc wnioskować, że do pierwotnego podziału języka w formie proto-praindoeuropejskiej na dwie podstawowe grupy doszło dopiero wtedy, gdy synowskie haplogrupy R1a i R1b rozeszły się demograficznie i terytorialnie. Ten podział populacji musiał nastąpić wnet po podziale haplogrupy R1 i powstaniu haplogrup R1a i R1b, około 10.000 lat przed Chr., skoro  nie doszło do  znacznego zmieszania się populacji co do Y-DNA.  Ważny etap rozwoju językowej rodziny praindoeuropejskiej trzeba widzieć w Europie środkowej, około 2.500 lat przed Chr., po ponownym spotkaniu praindoeuropejskiej populacji R1a z  grupami R1b, rozwijającymi się zapewne w kulturach unietyckiej i pucharów dzwonowatych.

Określenie więc „Indoeuropejczycy”(a raczej bardziej logicznie i ortograficznie w rozdzielnej pisowni: „Indo-Europejczycy”, jak ang. „Indo-Europeans”), wskazujące dotąd tylko na geograficzną rozległość pokrewnych języków i ich użytkowników, jest teraz uzasadnione także pierwotną jednością ich języka i wspólnym pochodzeniem biologicznym jego twórców.

         DZISIAJ zdecydowana większość użytkowników języków indoeuropejskich odznacza się mutacją Y-DNA M173, stanowiącą haplogrupę R1, oraz jej bliskich potomków. Jeden z nich, z mutacją M420 stanowi haplogrupę R1a, a drugi, z mutacją M343, stanowi haplogrupę R1b.

Choć te dwie ostatnie haplogrupy Y-DNA, które można nazwać patriarchalnymi (ojcowskimi) rodami, powstały i rozeszły się bardzo dawno, bo może nawet około 10 tysięcy lat przed Chr. i potem raczej rzadko się do siebie zbliżały, gdyż zasadniczo nie zmieszały sie ze sobą, to jednak w swoich głównych populacjach zachowały, jakby wbrew wróżbom glottochronologii, jakieś  pokrewieństwo językowe, które można by nazwać językową wspólnotą proto-indoeuropejską.

Rozumna i zgodna z Ockhama zasadą oszczędności  jest przestroga, by źródeł dzisiejszych języków indoeuropejskich szukać raczej u ich bliższych i dalszych, aż do najdalszych przodków, którzy tworzyli i przekazywali potomnym swoje języki, a tylko dla pojedynczych i mniejszościowych odchyleń i odrębności, jak Baskowie czy Etruskowie,  szukać innych przyczyn i okoliczności.

Ponowne, ale już większe zbliżenie się owych dwóch gałęzi nastąpiło dopiero w Europie, prawdopodobnie na terenie przyszłej polskiej ziemi, o czym będzie tu mowa.

Interesujące jest, że język siostrzanej względem R1 haplogrupy R2 w południowych Indiach, drawidyjski, został uznany za pokrewny językom indoeuropejskim w ramach tzw. grupy języków nostratyckich jeszcze wtedy, gdy nie znano powiązań genetycznych. Bardziej dogłębne badania porównawcze prajęzyków ludności haplogrupy R2 (w Azji Centralnej i w Indiach) mogłyby okazać sie pożyteczne w tej kwestii.

W każdym razie wraz z wczesnym oddaleniem się od siebie tych dwóch populacji, dryfowały także i ich języki, różnicując się wolniej wśród grupy wschodnioeuropejskiej R1a, a bardziej intensywnie wśród zachodnioeuropejskiej grupy R1b, co było uzależnione zwłaszcza od bardzo zróżnicowanych warunków życia i zapewne dłuższego przebywania wśród ludów turkijskich.

* * * * *

Zestawienie starożytnych Y-DNA rodu R1a, które dają nam wskazówkę na europejską ojczyznę rodu PIE
1. W Europie – ancientY-DNA grupy resztkowe spod R1a1 i R1a1a oraz wielka rodzina R1a1a1-M417, PIE
http://s27.postimg.org/z29u09qxv/R1a_Europe_dates.png
2. W Azji zidentyfikowano ancientY-DNA z mutacją synowską Z93 względem europejskich M417 i Z465
Oczekuje się archeologicznych znalezisk Y-DNA R1a-M420 i mutacji synowskich.
http://s23.postimg.org/nen0yig57/R1a_Asia_dates.png
3. Dla orientacji – dzisiejsze rozprzestrzenienie się i zagęszczenie rodu R1a
http://s11.postimg.org/8lih8edcj/1177epk.png

* * * * *

         Powstały już tysiące prac naukowych, mających na celu rozwikłanie istotnej dla historii Europy i świata zagadki – źródła indoeuropejskiej wspólnoty językowej i pierwotnej jej ojczyzny. Obecnie takie prace nadal powstają.
Niedawno ukazała się głośna publikacja znawcy kultur praindoeuropejskich w Europie: Dawid W. Anthony, The Horse the Weel and Language. How bronze-age riders from the Eurasian steppes shaped the modern world, Oxford 2007. Z dostarczonego przez autora opisu i datowania kultur archeologicznych oraz korzystając z danych genealogii Y-DNA,  można by naszkicować pewien mechanizm powstania i geograficzną przestrzeń języków praindoeuropejskich, ale niestety – raczej inną, niż ta, proponowana przez D.Anthony i prowizorycznie już akceptowana przez wielu uczonych.

Haak et al. 2015, Massive migration from the steppe was a source for Indo-European languages in Europe
http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature14317.html

 

 

Badania Allentofta i zesp. 2015 

Chyba ostateczne rozwiązanie zagadki

pochodzenia genetycznego rodu i ojczyzny Praindopeuropejczyków i Slowian.
Wielu poszukiwaczy prawdy o ojczyźnie i genetycznym rodzie Praindoeuropejczyków, którzy dali początek olbrzymiej w świecie indoeuropejskiej rodzinie językowej, zaskoczyło rychłe nadejście kolejnego, po odnotowanych tu niżej badaniach archeogenetycznych, prezentującego tym razem wyniki chyba stanowiące rozwiązanie problemu kolebki Praindoeuropejczyków. Mianowicie M. Allentoft z instytutu archeogenetycznego w Kopenhadze i jego wielki międzynarodowy zespół naukowców, jakby kontynuując prace Haak i zesp. 2015 (zob. niżej) opublikowali 10.06.2015 wyniki badań 101 archeologicznych próbek z wczesnej, środkowej i później epoki brązu oraz wczesnej epoki żelaza: Population Genomics of Bronze Age Eurasia.
         Istotne jest to, że wśród przebadanych 101 próbek archeologicznego DNA znaleziono siedem próbek Y-DNA z kultury ceramiki sznurowej z Europy Środkowej Północnej oraz pięć z kultury jamowej z rejonu Wołga-Ural.
Patrzymy na poniższy diagram.
Kolorami wyróżniono haplogrupy Y-DNA, które zostały rozpoznane w próbkach poszczególnych kultur archeologicznych, wyrażonych procentowo w poszczególnych paskach:
allentoft2015g1

         Objaśnienie pasków na diagramie
Total: zsumowanie wszystkich haplogrup Y-DNA

irRus: epoka żelaza, pd. Rosja.
irArm: epoka żelaza, Armenia
irAltai: epoka żelaza, rejon Ałtaju, pd. Syberia
baAfGo: epoka brązu Afontowa Gora, pd. Syberia
baKarasuk: epoka brązu, kultura Karasuk, pd. Syberia
baMezh: epoka brązu, kultura Meżowska, pd. Syberia
baAndrov: epoka brązu, kultura andronowska, pd. Ural i Kazachstan
baSin: epoka brązu, kultura Sintaszta, pd.-wsch. Ural
baStq: epoka brązu, Stalingrad Qua, pd. Rosja
baYam: epoka brązu, kultura jamowa, Wołga-Ural
baArm: epoka brązu, Armenia
baSca: epoka brązu, pd. Skandynawia
baCw: epoka brązu, kultura ceramiki sznurowej, śr. Europa
baBb: epoka brązu, kultura pucharów dzwon., zach. Europa
baHu: epoka.brązu, Węgry
baRem: epoka brązu, kultura Remedello, pn. Włochy

Chociaż, zgodnie z najnowszą tradycją w nauce, najwięcej spodziewano się po archeologicznej kulturze jamowej (baYamna), że spełni ona wymogi bycia kolebką praindoeuropeizmu, to jednak okazało się, że w jej pięciu próbkach znaleziono jedną z przedindoeuropejskiej  haplogrupy I2a (kol. ciemnoczerwony), a cztery – z R1b (kolor ciemnobrązowy) – podobnie jak w poprzednim badaniach Haak 2015, w których wszystkie dziesięć próbek z kultury jamowej okazały się z haplogrupy R1b. Ten fakt rzekomo upoważnił zespól Haaka, by areał kultury jamowej uznać za kolebkę praindoeuropeizmu. Nie znaleziono natomiast w tej kulturze, jak i poprzednio,  ani jednej próbki właściwego praindoeuropejskiego rodu R1a, który – jako jedyny – łączy obydwa odległe rejony języka indoeuropejskiego: Europę i indo-irańskich Ariów w południowej Azji.
Patrzymy teraz na pasek Kultury Ceramiki Sznurowej (baCw =CWC=CordedWareCulture). Podobnie jak we wszystkich poprzednich badaniach Y-DNA w  CWC (Haak 2015, Haak 2008 i Czekunowa 2014) rozpoznano tylko haplogrupę R1a, tak i teraz,  wśród siedmiu próbek z areału CWC od Estonii przez Wielkopolskę do Bawarii i południowej Skandynawii, pięć (kol.jasnobrązowy) wykazały haplogrupę R1a, jedna (kol.żółty) została niepewnie rozpoznana jako R1(R1a?), a tylko jedna (kol.ciemnobrązowy) jako R1b (z niżowego areału kultury grobów jednostkowych, Obłaczkowo).

Co więcej, genomy sąsiadującej z jamową kultury Sintaszta (Arkaim)  i Andronowo w badaniach dystansu genetycznego okazały się najbliższe genomom z środkowoeuropejskiej kultury ceramiki sznurowej. W Sintaszta obydwie próbki wykazały mutację Z93, a wyróżnia ona migrantów z Europy do kultur stepowych w Azji oraz indo-irańskich Ariów; uwidacznia to kolor jasnobrązowy na powyższym diagramie. To odkrycia ma ogromne znaczenie historyczne, związane z genezą języków indoeuropejskich.
Tu trzeba dodać, że komentatorzy publikacji Allentofta (np. Davidski i Krefter z Eurogenes) zauważyli, iż ta jedna, znaleziona w kulturze ceramiki sznurowej w Polsce próbka z haplogrupą R1b i z mutacją L23, może być, poprzez kolejne mutacje (L51 i L151), ojcowską dla całego zachodnioeuropejskiego rodu R1b z mutacjami U106 (głownie niemiecką i skandynawską) i P312 (głównie celtycką). Ta ludność posługuje się głownie językami IE kentumowymi. Jeśli więc w rejonie Wielkopolski, w którym rozgraniczają się dwie flanki kultury ceramiki sznurowej: jedna, jakby centralna (KCSz) i druga, północno-zachodnia, zwana kulturą grobów jednostkowych (KGJ; zob. J.Czebreszuk 2001), znajdujemy na niewielkiej przestrzeni (pod Poznaniem) wyróżniki obydwu IE grup językowych: satemowej hg R1a (Łęki Małe) i kentumowej hg R1b (Obłaczkowo), to w tej części Polski (Kujawy-Wielkopolska) możemy zakładać istnienie owej małej ojczyzny praindoeuropeizmu, czyli grupy etnicznej PIE w sensie językowym i biologicznym zarazem (nie spełnia tych warunków areał kultury jamowej pod Uralem, gdzie zapewne od początku przebywania tam rodu R1b dominują języki grupy turkijskiej i któremu, chyba bez uzasadnienia, przypisano massive migration from the steppe z praindoeuropejskim językiem na Zachód (Haak 2015).

Potwierdzeniem powyższych wyników jest zaprezentowana niżej genetyczna mapa odległości (PCA) autosomalnego DNA między poszczególnymi kulturami epoki brązu, a także w ich stosunku do ludności dzisiejszej Europy i Azji.

Aktualna (VII 2015) mapa rodu R1a w starożytnych grobach w Europie (w latach BP):

http://s4.postimg.org/lfkhruvn1/Datowanie_R1a.png

……………………………………………………………………………………………………………..
Z badań zespołu Allentoft et al. 2015 i innych grup
Niżej (dwa pliki jpg) – z powiększonego 12 krotnie obrazu mały wycinek mapy genetycznych odległości (PCA)
w autosomalnym DNA  między ludnością kultur epoki brązu, a także między nimi a ludnością dzisiejszych krajów.

allentoft.a_map1_small allentoft.a_map2_small

(Dla polepszenia czytelności można kliknąć w obydwie części obrazu, aby powiększyć).

Na ilustracji widzimy w skrócie nazwy dzisiejszych krajów, podane pismem koloru szarego. Zauważamy koncentrację DNA w rejonie kultury ceramiki sznurowej (r98 i r174) i polskiej unietyckiej (r150, kol. fioletowy) oraz Sintaszta i Andronowo (r395 i r505, kolor niebieski) w III tysiącleciu przed Chr. Widać ich bliskość do  ludności dzisiejszej Polski i Chorwacji, oraz Węgier, Czech i Bułgarii (kolor szary). Widocznie noszą biologiczne dziedzictwo kultury ceramiki sznurowej i pokrewnych w Europie Środkowej (o polskim pochodzenie Chorwatów: http://www.doctrina.uph.edu.pl/doctrina%202013/1_doc_arkita.pdf ). Zauważamy także stosunkowo duży dystans do DNA kultury jamowej (Wołga-Ural, r552) i jej najbliższej krewnej – kultury Afanasjewo w południowej Syberii.

 

Inna forma prezentacji tego samego zjawiska
bliskości aDNA kultur Ceramiki Sznurowej, Unietyce i Sintaszta oraz dalekiej odleglości  k. Jamowej i afansjewo

allentoft_map3

Jeszcze z innego programu ilustracja odległości PCA (otwórz) wybranych przedstawicieli starożytnych kultur archeologicznych
(101 gnomów od Allentoft et al. 2015).  W kolumnie pierwszej – segmenty aDNA wybranych przedstawicieli kultur archeologicznych
z pracy Allentofta. W kolumnie drugiej uśrednione segmenty aDNA innych kultur (także ustalonych wirtualnie) od mezolitu
do  epoki żelaza różnych regionów Europy i Azji dla porównania odległości. genetycznych.

         Można mieć teraz nadzieję, że kolejne, podobne badania archeogenetyczne ubogacą te wyniki, a nadto wskażą wcześniejszy etap życia rodu R1a, który wstępnie dostrzegam w kulturze amfor kulistych (związanej z Kujawami) i w kulturze janisławickiej (na przestrzeni od środkowego Dniepru na wschodzie do Kujaw na zachodzie). Sygnałem dla tej nadziei jest przybycie na Kujawy tak zwanych wkładek typu „Dęby” na początku VI tysiąclecia przed Chr. (L.Domańska 1990) oraz dwa sygnały obecności w bliskich Polsce rejonach gałęzi R1a z wczesną mutacją M459, np. datowane na czas około 5300 przed Chr. archeologiczne M459* na Jeleniej Wyspie (Jezioro Onega), wcześnie wydzielona spod M459 gałąź YP1272 z Wołynia oraz druga spod mutacji M459 archeologiczna M198* z około 4000 r. przed Chr. znad Górnej Dźwiny.

 

 

Badania: Czekunowa 2014, Haak 2015, Wencel 2015 i Nikitin 2012, Allentoft…

Czas przełomu w badaniach i nadziei

W ostatnich kilku miesiącach opublikowano kilka istotnych dla kwestii genezy Praindoeuropejczyków i Prasłowian prac naukowych, które zaczynają stabilizować nasze poglądy na temat początku Praindoeuropejjczyków  w Europie

1) Chekunova et al. 2014,  The first results of genetic typing of local population and ancient humans in Upper Dvina region [ros.],

https://www.academia.edu/9452168/Archaeology_of_lake_settlement_IV-II_mill._BC_Mazurkevich_A._Polkovnikova_M._Dolbunova_E._ed
[w]:  Археология Озерных Поселений Iv–ii Тыс. До Н. Э.: Хронология Культур И Природно-климатические Ритмы

Mатериалы международной конференции, Посвященной Полувековому исследованию свайных Поселенийна северо-заПаде россии.санкт-Петербур, 13–15 ноября 2014 Г.
http://www.archeo.ru/izdaniya-1/vagnejshije-izdanija/pdf/archaeoloy_of_lake_settlements_2014.pdf

2) Haak et al. 2015, Massive migration from the steppe is a source for Indo-European languages in Europe
http://biorxiv.org/content/early/2015/02/10/013433.full.pdf
3) W firmie FTDNA testowano według programu Big-Y dwie próbki R1a z mutacją YP-1272, której/ych pierwotne pochodzenie rodowe lokalizowane jest na Białorusi lub Wołyniu (Szpakow między Łuckiem a Równem).

4)  M.M. Wencel, 2015, An absolute chronological framework for the central-eastern European eneolithic,

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ojoa.12047/pdf
5) A.G. Nikitin et al. 2012, Mitochondrial haplogroup C in ancient mitochondrial DNA from Ukraine extends the presence of East Eurasian genetic lineages in Neolithic Central and Eastern Europe
http://eurogenes.blogspot.com/2012/06/ancient-mtdna-from-dnieper-donets.html

 

         Pierwsza z nich informuje o odkryciu w archeologicznych szczątkach istotnej dla Praindoeuropejczyków i Prasłowian hapogrupy R1a-M198 ze stanowisk w kulturze Uświaty (Usvyaty) w osadzie Serteja (Serteya) nad górną Dźwiną Zachodnią, z datowaniami około 4000 i 2500 lat przed Chr. oraz nad pobliskim jeziorem Żyżyńskim, z datowaniami na około 2500 przed Chr. i 800-500 przed Chr.
         Druga z nich informuje o odkryciu w archeologicznych szczątkach z Oleni Ostrov (Jelenia Wyspa) na J. Onega haplogrupy R1a1-M459 z datowaniem na 7500-7000 lat temu (tj około 5300 cal przed Chr.); haplogrupie R1a1 towarzyszy mitochondrialna mt-C1. Drugą próbkę archeologiczną z mutacją M417 znaleziono na środkowym Połabiu, z datacją na około 2400 cal przed Chr., łączoną z kulturą ceramiki sznurowej; a kolejną – dalej na północ na Połabiu, z mutacją  Z280 i datacją 1100 lat przed Chr. (kultura łużycka).
Publikacja nadto podaje o odkryciu Y-DNA w grobach kultury protojamowej i jamowej nad Wołgą i Samarą. Wszystkie należą do haplogrupy R1b. Najstarsza, protojamowy, ma datowanie 5650-55555 cal przed Chr. i okazał się w autosomach bardzo bliski jelenioostrowskiemu. Pozostałych dziewięć, z kultury jamowej, mają datowanie 3300-2600 cal przed Chr. i z mutacją L23 okazały się ojcowskimi dla zachodnioeuropejskich podgrup R1b etniczoności celtyckiej, italo-celtyckiej czy germano-celtyckiej.
         Trzecia z nich odkryła wychodzącą spod mutacji R1a1-M459 gałąź YP1272, której wydzielenie się datowane jest przez Y-Full na lata 14.900 lat przed Chr., a rozwidlenie (w Europie) na około 1.300 lat przed Chr. Lokalizacja próbek na Wołyniu i w Macedonii.
         Czwarta praca, wykonana Oxfordzie, ustala nowe i chyba wiarygodne datowanie 611 obiektów z trzech podstawowych kultur, wiązanych dotąd z eneolitem około IV tysiąclecia przed Chr. Okazało się, że kultura pucharów lejkowatych (KPL, TRB) ma teraz wyraźne, polskie pochodzenie terytorialne i jest o około 2000 lat starsza niż dotąd podawano: 6000-5000 lat przed Chr. [myślę, że ludność prawie jednorodna z haplogrup I1 i I2, pokrewna jutlandzkiej i skandynawskiej, stp]. Kultura ceramiki sznurowej (KCSz, CWC) ma wreszcie ustalone pochodzenie: jakby na pograniczu Polski i Litwy i ma datowanie początku około 3500 lat przed Chr., jak w środkowej i północno-zachodniej Polsce [jednak w późniejszym sznurowym horyzoncie ludność jest wieloetniczna!stp] . Natomiast dla kultury amfor kulistych nie znaleziono najwcześniejszego datowania. Początki jej wszystkich podstawowych stref: w rejonie Kujaw i Dolnej Wisły, w południowo-wschodniej Polsce, nad Środkową Łabą i w Meklemburgii datowane są, podobnie jak kultury ceramiki sznurowej, na około 3500 lat przed Chr.; kultura ta ma więc nadal niejasne pochodzenie [więc jej datowanie na około 4000 przed Chr. jest niepewne, stp].
Piąta zaś ustaliła obecność ludności z haplogrupą mitochondrialną w neolitycznych grobach nad dolnym Dnieprem. Tym samym wyjaśniło się, skąd także na Jeleniej Wyspie pojawiła się haplogrupa mt-C1.

………………………………………………………………………  ………………………………………………………………………………………..

To wszystko upoważnia mnie do powrotu do mojej koncepcji sprzed lat (dyskutowanej na forum Histmagu, DNA-Forums i w korespondencji z Jean Manco) że:

Początku języka praindoeuropejskiego można upatrywać już w rodzie R1, gdzieś w Azji Środkowej. Tam w archeogenetyce ujawniła się haplogrupa R* (24.000 cal przed Chr.; Mal’ta nad Angarą pod Bajkałem). Na wschód od Bajkału, zwłaszcza w dorzeczu Amuru odkryto wczesne mutacje mitochondrialnej grupy C (C1a), która zapewne towarzyszyła migracji R1a-M420, a potem także R1a1-M459 ku Europie przez Kaukaz nad Dniepr (zob. wyżej) i dalej na Wołyń i Jelenią Wyspę na północy.
Szlaki migracyjne haplogrupy R1a i R1b były sobie zapewne bliskie i prawdopodobnie spotkały się (nie mieszając się ze sobą) w kulturze imeretyńskiej (Gruzja). Stąd R1a1-M459 swoim szlakiem przez Edzani/Tsalka i Krym przybywa nad Dniepr (kultura dniepro-doniecka) i do Rudoj Ostrova (krąg kultury janisławicko-rudoostrowskiej). Natomiast R1b1a-P297 przez Czoch w górach Dagestanu przybywa nad Samarę i Wołgę.
Tak powstały dwie przestrzenie dla rozwoju dwóch pierwszych dialektów języka praindoeuropejskiego: kentumowego w kulturze proto-jamowej i jamowej nad Wołgą i Samarą oraz dialektu satemowego w kręgu kultury janisławickiej od  Dniepru do Kujaw na Zachodzie i do górnej Dźwiny na północy.

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

 

Na tle powyższych danych odczuwa się w naszym temacie pilną potrzebę wzmożenia prac archeologicznych i genetycznych nad:
1) kulturą dniepro-doniecką, z którą można powiązać pierwszy etap pobytu R1a1-M459 i mt-C w Europie Wschodniej i początek migracji na północ i zachód
http://en.wikipedia.org/wiki/Dnieper%E2%80%93Donets_culture

2) kulturą janisławicko-rudoostrowską:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Kultura_janis%C5%82awicka

3) jej sąsiednią od północy – kulturą Narva:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kultura_Narva .

W nich należy szukać rozwoju społeczności i języka praindoeuropejskiego, a w słynnym „wschodnim exodusie” kultury amfor kulistych – już rozwiniętej ekspansji Praindoeuropejskiej społeczności i dialektów PIE (jak to podaję w poniższym artykule, po dokonaniu kilku poprawek). Natomiast migracje subkladów haplogrupy R1b1a, najpierw na wschód i południe, dokonała się na tereny jakieś języka prototurkijskiego. Ujawniona przez Haak i zesp. 2015 migracja na Zachód musiała dokonać się przez tereny satemowych wspólnot językowych rodu R1a, a także terutoria grup języka haplogrupy I1 i I2 (protogremańskiego?), co musiało owocować wzajemnymi przejęciami leksykalnymi czy gramatycznymi.
Skoro już wiemy, że na terenie Polski dokonywał się jakiś istotny proces rozwoju rodu R1a1 i związanego z nim etnosu praindoeuropejskiego i prasłowiańskiego (zob. niżej), nade wszystko ważne jest, aby poddać genetycznym badaniom archeologiczne szkielety także z terenu Polski.

 

 

Teoria janisławicko-kujawska (extract)

Geneza wspólnoty praindoeuropejskiej
(ród, ojczyzna i język PIE).
( http://www.tropie.tarnow.opoka.org.pl/polacy1.htm#Praindoeuropejczycy )

Chociaż w nauce odnośnie lokalizacji ojczyzny językowej wspólnoty praindoeuropejskiej dość powszechnie akceptuje się teorię kurhanową, według której Praindoeuropejczycy formowali swoją społecznośc i język na terenie pomiędzy rzekami Donem i Uralem, to jednak wzbudza ona wiele zastrzeżeń i nie brak argumenów na rzecz wielu innych lokalizacji. Rozwijająca się od niedawna genealogia genomowa podpowiada jeszcze inną teorię i chyba ostateczne rozwiązanie tego problemu.
1. Praindoeuropejski ród R1a1. To, co jednoznacznie łączy ludzi podstawowych grup języka indoeuropejskiego w Europie i Azji, jest gentyczny ród z ojcowską mutacją M459, aktualnie oznaczany na drzewie współczesnego człowieka jako gałąź (haplogrupa) R1a1. Wyróżnia ona w Europie zwłaszcza ludy słowiańskie (do ok. 50% ludności; a w Polsce nawet 57%), a w Azji zwłaszcza indo-irańskich Ariów (lokalnie, jak nad Indusem w Pakistanie, do ok. 50% ludności, a w najwyższej kaście hinduskich braminów nawet 72%). Początek ekspansji rodu R1a1 datowany jest obecnie na około 5500 lat przed Chr.  W linii prostej jest on potomkiem powstałej około 29.000 lat temu, może gdzieś w południowo-wschodniej Azji (Sundaland?) lub Azji środkowej,  mutacji R1a-M420. Jakieś niesprzyjające warunki przez wiele tysiącleci tworzyly dla rozwoju tego rodu wąskie gardło, przez  które zwycięsko przeszedł dopiero w Europie. Niewielkie odgałęzienia tego rodu R1a mogą znajdować się gdzieś w rejonie Płaskowyżu Irańskiego lub na Bliskim Wschodzie.

 1. W kręgu janisławicko-rodoostrowskim na Kujawach. Około połowy szóstego tysiąclecia przed Chr. niewielka grupa proto-indoeuropejskiej ludności, potomków  tego właśnie ojcowskiego rodu R1a1-M459, migrując przez Bliski Wschód, gdzie w Anatolii zostawia jakąś część i ślady jej prajęzyka IE, przechodzi przez Kaukaz, ziemie nadczarnomorskie,  Rudoj Ostrow nad Dnieprem i polskie Janisławice i przybywa na Kujawy. W archeologicznym  kręgu janisławicko-rudoostrowskim, reprezentowanym szczególnie przez osadę Dęby 29 nad rzeką Bachorzą na Kujawach (stąd nazwa „teoria kujawska)  ludność ta, jako jedyna, w pełni realizuje niesiony przez siebie model protoneolitycznej kultury kaukasko-nadczarnomorskiej. W sztuce wytwarzania narzędzi, używania materiałów krzemiennych i protoagrarnych tendencji odznacza się ona wyraźnymi cechami dystynktywnymi względem innych lokalnych kultur mezolitycznych, świadcząc równocześnie o swym odrębnym pochodzeniu i odrębności językowej.
  Zapewne z tego kręgu kulturowego mała grupa dokonała migracji (łowieckiej?) w kierunku jeziora Onega, gdzie na Jeleniej Wyspie w archeologicznych szczątkach rozpoznano mutację R1a1-M459. Kolejno w rodzie tym pojawia się  gałąź z mutacją YP1272, a zwłaszcza pokolenie M198, które oznaczone jest symbolem R1a1a.
 2. W kulturze amfor kulistych. Po etapie rozwoju następuje zanik kultury Janisławickiej na Kujawach, spowodowany zapewne kryzysem demograficznym ludności haplogrupy R1a1. Ale około 4000 lat przed Chr. powstaje tu stopniowo jakby zupełnie nowa kultura, amfor kulistych, znów z wyraźnymi cechami dystynktywnymi. W nim genetyka domyśla się już rodu R1a1a1, z mutacją M417. Ta bowiem grupa rozpoznana została w dwóch grobach, przypisanych do zastępnej kultury, kultury ceramiki sznurowej. Wnet potem należu tu domyślać się mutacji Z645, której potomkowie rozdzielili się na dwa genetyczne rody: Z283 (europejska) i Z93 (na ogół azjatycka).
 3. Migracje ludności i dialektów IE. Około 3250 lat przed Chr. kultura amfor kulistych i jej ludność dociera już do środkowej Łaby i Solawy, gdzie zostaje objęta horyzontem kultur ceramiki sznurowej i gdzie w grobie z około 2400 roku zidentyfikowano haplogrupę R1a-M417 (Haak et al. 2015), oraz wcześniej tę samą mutację, ale w podgałęzi CTS4385, migrującą na zachód i północ Europy.
  Nadto kultura amfor kulistych pojawia się około 2950 roku przed Chr. na Wołyniu, Podolu i Mołdawii, dochodząc nawet do środkowego Dniepru, a także na północno-wschodnich terenach, w dorzeczu Narwi, przy czym niektóre jej elementy docierają nawet do doliny Wołgi i podnóży Kaukazu. Jest to migracja rodu R1a1 i jego podgałęzi, zwłaszcza z mutacją “bałtosłowiańską” Z280 i Z92oraz “aryjską” Z93, a wraz z tą ludnością – migracja kultury i dialektów języka praindoeuropejskiego.
  Obecne niektórych rosyjskich archeologów, antropologów i etnologów w pełni potwierdzają środkowo-europejskie pochodzenie praindoeuropejskich zabytków z kultur pucharów lejkowatcyh i amfor kulistych nad Dolnym Dnieprem, Donem i Wołgą, czyli w tzw. kulturze jamowej, oraz na północnym Kaukazie; a zarazem zaprzeczając teorii kurchanowej.
 4. Indoeuropeizacja północnoeuropejskich gałęzi rodu i1 i i2. Terytorium kultur janisławicko-rudoostrowskiej i amfor kulistych prawie dosłownie nakłada się na terytorium wcześniejszxych tu kultur mezolitycznych –  komornickiej i chojnicko-pieńkowskiej (będących we wspólnocie genetycznej i archeologicznej z ówczesną ludnością północnych Niemiec, Jutlandii i południowej Skandynawii, językowo zapewne pre-protogermańskiej) oraz neolitycznej kultury pucharów lejkowatych. Kultury te były tworzone zapewne przez staroeuropejskie rody (haplogrupy) I1 i I2 i neolitycznych migrantów znad Dunaju w kulturze późnolinearnej (z haplogrupami F*, G2a2b, I1-I2),  To spotkanie musiało wpłynąć na wczesną ich indoeuropeizację, już około roku 4000 przed Chr.
  6. Indoeuropeizacja ludności R1b. Przy spotkaniach ludności R1a w kulturze amfor kulistych i horyzontu sznurowego z bratnimi  grupami italo-celtyckiej ludności R1b  w archeologicznej kulturze pucharów dzwonowatych i unietyckiej (Wielkopolska, Śląsk, Czechy) doszło także do ich pełnej indoeuropeizacji językowej i powstania dialektów kentumowych, głównie zachodnioeuropejskich. Nie można jednak wykluczyć, że indoeuropejskie języki w europejskich gałęziach haplogrupie R1b tkwią jakoś już w haplogrupie R1, ojcowskiej dla R1a i R1b.

         (Refleksja. Archeolodzy zauważają  zaskakujący „fenomen miejsca” w pradolinie rzeki Bachorza na Kujawach, z miejscowościami zwłaszcza: Dęby, Dobre i Smarglin. Na tym niewielkim obszarze  zarejestrowano „niezwykłe bogactwo różnorodnych tradycji kulturowych”, począwszy od protoneolitu, przez neolit, późny neolit, interstadium neolitu-brązu, do brązu w kulturze łużyckiej włącznie.  Zidentyfikowano tu kilkanaście znanych w Polsce kultur lub grup archeologicznych z tamtych epok, przy czym  wiele z nich zdradza na tle innych regionów swoją wczesność, podpowiadając, jakoby  miejscowa ludność nad Bachorzą była ich inicjatorką albo przynajmniej niezwykle aktywną w przejmowaniu z bliższa lub dalsza cudzych inicjatyw kulturowych – i to do tego stopnia, że niekiedy trudno wskazać właściwego ich inicjatora i twórcę; zob. Czebreszuk, Makarowicz 1990; Czebreszuk, Ignaszak, Łoś 1997).

20.12.2014 (13.02.2015), StP.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

( Janisławice-Kuyavian Theory, extract )
Proto-Indo-Europeans
The origin of the proto-Indo-European community
(family, homeland and PIE language)
http://www.tropie.tarnow.opoka.org.pl/polacy1.htm#Proto-Indo-Europeans

 1. The Proto-Indo-European family R1a. That’s what clearly brings basic group of people of Indo-European language in Europe and Asia, is a genetic family R1a. He distinguishes in Europe especially the Slavic peoples (up to approx. 50% of the population; in Poland 57%), in Asia especially Indo-Iranian Aryans (to approx. 50% of the population on Indus basin and to 72% among Bramins). It is now dated at about 5000 years before Christ. In the straight line the family is  a descendant from mutation M420, created somewhere in south-east Asia (Sundaland?), which on the phylogenetic tree of modern man, marks the beginning of the great paternal branch R1a-M420, dated back to about 29000 years BP.
 2. In the archeological circle Janisławice-RudojOstrow on Kuyavia. In about half of the sixth millennium BC, a small group of the Proto-Indo-European population of this particular genetic paternal lineage R1a1-M459, migrating through the Middle East, where in Anatolia leaves some its part and traces its proto-IE language, passes through the Caucasus, lands on the Black Sea, Rudoj Ostrow on the Dnieper and Polish Janisławice and arrives at Kuyavia (Polish: Kujawy). This fact is supported by the R1a1*-M459 Oleni Ostrov in Karelia and R1a1b-YP1272 in Poland.
  In the archaeological circle Janisławice-RudojOstrow, represented especially by the settlement Dęby 29 on the river Bachorza in Kuyavia, this population, as the only, fully implements their own model of  the Caucasian-Black Sean proto-neolitic culture. In the craft of  manufacturing tools, using flint and proto-agrocultural trend this culture is characterized by unique and distinct features, unseen in other local Mesolithic cultures, thus giving a proof to their separate origins and distinct language, probably already Indo-European.
 3. In the Globular Amphora culture. After the development phase, Janisławice-RudojOstrov culture disappears, probably because of the demographic crisis of the population of the genetic haplogroup R1a1. About 4000 years before Christ, as if a completely new culture, Globular Amphora, arises gradually here, again with distinct features, which later geneticists guesses or recognize the haplogroup R1a1a-M198 and R1a1a1-M417 that distinguishes Proto-Indo-Europeans and their first migrations.
 4. 4. The migrations of the population and IE dialects. Around 3250 years BC the Globular Amphora culture and its population already reaches the middle Elbe and Saale rivers, where it is a subject to the Corded Ware horizon cultures and where geneticists have identified the haplogroup R1a-M417 (Haak et al. 2015) and  probably in the sub-branches with mutations CTS4385 or Y2395, migrating to the west and north of Europe (Haak et al. 2008).
  Moreover, about 2950 year BC the Globular Amphora culture appears in Volhynia, Podolia and Moldavia, and on the north-eastern from Poland on the Narew river basin (though some elements of the culture reaches up into the valley of the Volga and the foothills of the Caucasus). Is a migration of family Z645 and its subbranches Z283 and Z93, especially with the mutations „Balto-Slavic” Z280 and „Aryan” Z93, and with the population – migration of subsequent dialects of the proto-IE language.
 5. Indo-Europeanization of the family I1 and I2. The territory of the Janisławice-RudojOstrow culture and Globular Amphora almost literally applies to the territory of the Mesolithic cultures: Komornicka and Chojnice-Pieńkowska and Neolithic Funnel Beaker Culture, probably created by the old-European families I1 and I2, which is in the genetical and archaeological community with the then population of northern Germany, Jutland and south Scandinavia, linguistically probably pre-proto-Germanic. This meeting must result in their early Indo-Europeanization.
 6. Indo-Europeanization of the family R1b. At meetings of the population R1a in the Globular Amphora culture and the Corded Ware horizon with the kindred groups of the populations of the Proto-Celtic R1b in the Bell Beaker and Unietice archaeological cultures (Wielkopolska, Silesia, Czech Republic) also occurred their linguistic full Indo-Europeanization and the emergence of centum dialects, mainly in Western Europe. It can not be ruled out that the Indo-European languages in the European branches of the haplogroup R1b already somehow stuck in the haploroup R1, paternal for R1a and R1b.

(Reflection. Archaeologists note a surprising „the phenomenon of the place” in the proglacial river Bachorza on the Kuyavia, especially with the towns: Dęby, Dobre and Smarglin. In this small area „extraordinary wealth of diverse cultural traditions” has been recorded, from the Proto-Neolithic age, through Neolithic, late Neolithic, Neolithic-Bronze interstadium to bronze in the Lusatian culture inclusive. A dozen well-known in Poland archaeological cultures or groups from these ages have been identified here, many of them betrays the other regions on the its earliness, suggesting, supposedly the local population on the Bachorza was the initiator or at least very active in taking from closer or further other people’s cultural initiatives – and to the extent that sometimes it is difficult to indicate their proper initiator and creator; see: Czebreszuk, Makarowicz 1990; Czebreszuk, Ignaszak, Łoś 1997) 

 

 

………………………………………

 

Haplogrupa mt-C (2 C i 1 C4a2) w neolitycznych grobach
w Nikolskoje i Jasinovovka  nad Dnieprem
wg. A.G. Nikitin 2012,
http://eurogenes.blogspot.com/2012/06/ancient-mtdna-from-dnieper-donets.html
Matczyne grupy mt-C i jej podgrupy towarzyszyły ojcowskiej grupie R1a1-M459

w migracji ku Europie.

Zidentyfikowano je w archeologicznych szczątkach nad Dnieprem
i na na Jeleniej Wyspie na jeziorze Onega.

 

mt_c.nikitin

 


II.


 1. Praindoeuropejczycy i ich wspólna ojczyzna
  * Południowo-wschodnioazjatyckie pochodzenie R1a i języka pre-praindoeuropejskiego?
  * Społeczność genetycznego rodu R1a-M417 w kręgu archeologicznej kultury rudoostrowsko-janisławickiej oraz w kulturze amfor kulistych na Kujawach i ziemiach polskich.
  * Migracje Indoeuropejczyków w kolejnych kulturach horyzontu sznurowego i dialektach PIE

II-a.
Pre-praindoeuropejski ród (genetyczna haplogrupa)
R1a-M420 i jego migracja z południowo-wschodniej Azji ku Polsce

         Haplogrupa to grupa ludzi mająca wspólnego przodka, u którego powstała określona mutacja ( zwana SNP, single nucledotide polimorphism). Mutacje w Y-DNA dziedziczone są w liniach prostych przez wszystkich męskich potomków określonego tą mutacją przodka. Według tymczasowych obliczeń tabeli, około 34.000 lat temu w genealogicznym drzewie człowieka współczesnego  w ojcowskim chromosomie Y wyłoniła się mutacja-polimorfizm SNP, oznaczona symbolem M207, która – dziedziczona przez wszystkich męskich potomków – utworzyła ludzką grupę rodową, czyli haplogrupę, oznaczoną symbolem R. Język tej grupy można umownie nazwać dialektem języka nostratyckiego. Kolejny polimorfizm typu SNP, do którego mogło dojść około 33.000 lat temu także w Azji Południowo-Wschodniej dał początek rodu (haplogrupy) o symbolu R1-M173. Kolejna, jakby przełomowa mutacja, powstała około 29.000 lat temu; oznaczona R1a-M420 (jak na poniższym drzewie). 

 

 1. Sundajski epizod haplogrupy (rodu) R, R1a i R1a-M420

 


Kiedy i gdzie żył pierwszy ojciec wspólny dla całej gałęzi R1a?  Według eksperymentalnego obliczenia czasu haplogrup współczesnego człowieka (
tabela z 01.05.2014) gałąź R1a wyłoniła się z ojcowskiej R1 (i wcześniejszej R) orientacyjnie około 10,400 lat przed Chr.
Natomiast testowanie archeologicznego Y-DNA Malta-1 (MA-1) z południowej Syberii datuje R* (bez nowszych mutacji) na czas 24.000 lat temu.
Gdzie to nastąpiło? Po opublikowaniu 4 czerwca 2014 r. pracy Karafet et al. 2014 „Improved phylogenetic resolution and rapid diversification of Y-chromosome haplogroup K-M526 in Southeast Asia
http://dienekes.blogspot.com/2014/06/refined-structure-in-haplogroup-k-m526.html Już więc wiemy, że na drodze migracji naszych przodków z Afryki do Europy i Polski zaistniał ważny „epizod sundajski”.

k_haplo

         Otóż w czasie Wielkiego Zlodowacenia (LGM), gdy poziom oceanu  był niższy nawet do 140 m, na terenie wielkiego wówczas lądu, zwanego Sunda (Sundaland), który był południowo-wschodnim przedłużeniem kontynentu azjatyckiego ku Australii, powstała (wyłoniła się) około 47.400 lat temu haplogrupa K-M526. Intensywnie tam, na Sundalandzie, rozwijająca się haplogrupa K-M526 wyłoniła z siebie wiele podgrup. Między nimi powstała haplogrupa N (dziś głównie w północnej Eurazji), O (dziś głównie w Azji wschodniej, Chiny), P i P1, Q (dziś Azja wschodnia i Ameryka), a w końcu R Grupy te wczesną migracją na północ i zachód Azji, jeszcze przed katastrofą Sundalandu, uratowały swoją wielką przyszłość.

ka_haplo2

         Około 27.700 lat temu w rodzie R powstały podgrupy: euroazjatycka R1 i południowoazjatycka R2; następnie w tej pierwszej około 24.400 lat temu (22.400 przed Chr) powstały kolejne dwie podgrupy: R1a-M420 i R1b-M343. Język wczesnych etapów rozwoju grup R1a i R1b.
Trwająca kilka tysięcy lat migracja rodu R1a-M420* z Azji Południowo-Wschodniej ku Europie w ostatnim odcinku prowadziła zapewne, jak świadczą genetyczne ślady, przed północne Płaskowyże Irańskie

 1. W Azerii na północnym Płaskowyżu Irańskim czasowy pobyt rodu R1a-M420*?

         Gdy po okresie LGM około 12.000 lat przed Chr. zaczęły kurczyć się brzegi Morza Kaspijskiego, odsloniły się i zazieleniły nadmorskie równiny na wschodzie, w pobliskich jaskiniach górskich mogła pojawić się jakaś pojawić się jakaś pierwsza ludność paleolityczna, a później protoneolityczna, z hodowlą owiec  i kóz i ceramicznymi naczyniami na mleko. Co to za ludzie? Intuicyjnie i na podstawie dalszych archeologicznych śladów  myślimy o migrującym rodzie R1a-M420*.

         Na południowym wybrzeżu Morza Kaspijskiego w grotach Hotu i Belt w Iranie, u stóp irańskich gór,  pojawiła się jakaś wczesna, przedrolnicza ludność, zostawiając po sobie zabytki kamienne i ceramiczne, świadczące o kontaktach z przodującymi ośrodkami rodzącego się neolitu u zboczy gór Zagros i w rejonie Żyznego Półksiężyca. Wyobraźnia każe domyślać się rodu R1a-M420*

amfora10

Groty Belt i Hotu nad Morzem Kaspijskim w Iranie

 

więcej czytaj u ksiedza Stanisława Pietrzaka na http://www.tropie.tarnow.opoka.org.pl/polacy1.htm#Praindoeuropejczycy

Podziel się!