13 02 2015 – (R)Ewolucja Polskich Anonimowych na 26 kwietnia!

 10354161_795785400491466_5467481203455454685_n

10931227_791299690940037_4992638828040153620_n

ODEZWA:
Władza zwierzchnia należy do Narodu. Naród sprawuje władzę przez przedstawicieli lub bezpośrednio! – art. 4 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.


Rząd doprowadził naszą Ojczyznę do bankructwa, wyprzedając polskie mienie za bezcen, niszcząc przemysł i wpuszczając obce banki.


Dług publiczny osiągnął krytyczną wartość 3/5 PKB kraju, wykraczając tym samym poza ostatni, najwyższy próg ostrożnościowy określony przez Konstytucję RP.
W obliczu tak dużego zagrożenia musimy się zjednoczyć, zmienić strategię i zacząć działać razem, musimy szukać podobieństw i wspierać się w działaniach, inaczej nadal będzie postępowało zawłaszczanie resztek naszego wspólnego majątku Polski.
Nie wierzymy w uczciwość przeprowadzanych w Polsce wyborów. Nie były one nigdy ani równe, ani sprawiedliwe, a ostatnie „cuda nad urną” pokazały dobitnie, że układ postmagdalenkowy nie cofnie się nawet przed najbezczelniejszym oszustwem, aby zachować swą uprzywilejowaną pozycję.
Jednakże to my, Polacy, daliśmy przyzwolenie na ten stan rzeczy, nie reagując i nie podnosząc głosu.
Czas powstać, zjednoczyć się, aby odzyskać władzę i przywrócić Polsce możliwości rozwoju, niezależność oraz siłę.
‚Wszyscy jesteśmy Polakami, wszyscy jedziemy na tym samym wózku. Możemy mieć różne poglądy i przekonania, jednak zawsze łączy nas jedno – troska o naszą Ojczyznę!
Od lat jesteśmy poniewierani, okłamywani i okradani przez nasz rząd… Dość tego!!!
Czas się przebudzić i zakończyć koszmar, który zgotowali nam kłamliwi i bezwzględni ludzie na stołkach w naszym kraju.
Nasz cel:
Pokojowa (R)EWOLUCJA, której skutkiem będzie odsuniecie od władzy układu pomagdalenkowego okupującego nasz kraj od 25 lat.
Wyłonienie nowej reprezentacji narodu, która będzie godna i gotowa, by przejąć tymczasowo władzę. Osiągniemy to poprzez wylosowanie 5 tysięcy obywateli kraju i stworzenie z nich zgromadzenia społecznego. Następnie oni wybiorą wśród siebie 50 osób, którym najbardziej ufają. Te 50 osób, sformuje rząd tymczasowy, który napisze nowa ordynację wyborcza.
Potem odbędą się nowe wybory, na nowych warunkach – tym razem uczciwe.
Oto jak zamierzamy osiągnąć nasz cel?
I. Zamierzamy zjednoczyć i zmobilizować Polaków do wyjścia na ulicę, rozgłaszając informacje o wybuchającej nieuniknionej rewolucji.
II. Będziemy przekonywać ludzi do ogłoszenia strajku generalnego – dla pracujących w zakładach pracy, do wzięcia urlopu, dla przedsiębiorców o zamknięcie zakładu na tydzień.
III. Zablokujemy główne arterie komunikacyjne stolicy pokojowymi protestami, przemarszami i akcjami typu „sit-in”.
IV. W kluczowych instytucjach państwa zastosujemy pokojowe blokady.
V. Jednocześnie w całym kraju grupy ludzi będą blokowały drogi krajowe oraz instytucje administracji publicznej we wszystkich miastach Polski.
Postulaty i podstawowe kierunki zmian, które będziemy chcieli wprowadzić w życie:
1) Obrona polskiej ziemi i polskich bogactw naturalnych przed wykupem przez obcy kapitał, co jest podstawą polskiej racji stanu i polskiego interesu narodowego;
2) Wprowadzenie rozwiązań uniemożliwiających zastępowanie normalnych form pracy przez rozwiązania patologiczne (tzw. umowy śmieciowe), w tym wprowadzenie dla wszelkich „cywilno-prawnych” umów o pracę stawki godzinowej w odpowiedniej wysokości (propozycja „na początek”: 12 zł na godzinę);
3) Likwidacja wszelkich barier uniemożliwiających Polakom (w tym ogromnej liczbie ludzi młodych, zmuszonych do emigracji za chlebem) zadbanie o swój byt we własnym zakresie – w tym m.in.:
b) uporządkowanie i uproszczenie przepisów regulujących prowadzenie działalności gospodarczej;
c) wprowadzenie przepisów umożliwiających sprzedaż produktów rolnych – nieprzetworzonych i przetworzonych – bezpośrednio w gospodarstwie rolnym lub w jego
najbliższym otoczeniu;
d) wprowadzenie przepisów umożliwiających odbudowę lokalnych („drobnych”) firm przetwórstwa rolno-spożywczego np. masarni, piekarni itp.
4) Opodatkowanie banków i korporacji progresywnym podatkiem dochodowym:
a) jako element obrony przed drenażem finansowym Polski;
b) jako przywrócenie elementarnej sprawiedliwości przy ustanawianiu obciążeń fiskalnych na rzecz państwa;
c) jako jeden ze sposobów obrony polskiej przedsiębiorczości, poprzez zwalczanie tendencji monopolistycznych i tworzenie warunków zwiększających ilość podmiotów w życiu ekonomicznym kraju (zwiększanie wolnej konkurencji);
5) Wprowadzenie skutecznych rozwiązań prawnych prowadzących do odpowiedzialności karnej i majątkowej dla urzędników publicznych, a także wprowadzenie kary wieloletniego lub dożywotniego zakazu sprawowania funkcji publicznych oraz zajmowania stanowisk w spółkach i innych podmiotach należących do Skarbu Państwa, lub stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego;
6) Przywrócenie Polakom podstawowych praw politycznych, w tym do (faktycznego) wybierania i bycia wybieranym:
a) poprzez uznanie, że referendum i inne bezpośrednie formy wyrażania woli są podstawowym trybem decydowania przez obywateli o sprawach wspólnych w państwie i w ramach samorządu terytorialnego
b) poprzez reformę ordynacji wyborczych i wprowadzenie rozwiązań gwarantujących nie tylko formalną równość głosów obywateli, ale także ich równość materialną w najwyższym
możliwym do osiągnięcia stopniu;
c) poprzez uznanie, że obywatele mają nie tylko prawo powoływania swych przedstawicieli, ale także ich odwoływania w trakcie kadencji;
d) poprzez zmianę przepisów dotyczących partii politycznych, w celu likwidacji ich patologicznego (mafijnego) statusu i ustanowienie statusu służebnego wobec obywateli.

Zawalczmy o godne życie dla nas i naszych dzieci!
To nasza ostatnia szansa przed totalną grabieżą tego, co należy do nas wszystkich od pokoleń, ubezwłasnowolnieniem państwa polskiego i uczynieniem niewolników z ludzi, którzy tu żyją. Tylko dzięki naszej postawie uda się uniknąć tego scenariusza.

MANIFEST: http://zjednoczeni.net/mmmpoland/plan/

 64152890351423768040

 

GRUPA DYSKUSYJNA: https://www.facebook.com/groups/846842632041671/?fref=nf

TWITTER: https://twitter.com/R_EWOLUCJA

Podziel się!