Co z Listem do papieża Franciszka i co dalej, także ze Świętowitem na Ślęży.

Co z Listem do papieża Franciszka i co dalej, także ze Świętowitem na Ślęży

 Sleza DSC_0183 pow 160

Szanowni Czytelnicy i uczestnicy akcji zbierania podpisów pod Listem do papieża Franciszka w sprawie Świętowita ze Ślęży,

przede wszystkim pragniemy podziękować wszystkim, którzy złożyli swoje podpisy i tym którzy je jeszcze złożą do godziny 24.00 czasu polskiego, w sobotę to jest dnia 30 listopada 2013 roku.

W chwili obecnej, kiedy piszę te słowa tj, we wtorek rano, mamy około 950 podpisów (nie wszystkie są umieszczone jeszcze na stronie internetowej. Myślę, że uzbieramy ich ponad 1000 i na tym zakończymy akcję.

Treść listu znajduje się na stronie slowianskasprawa.pl łącznie z informacją w jaki sposób można złożyć podpis drogą mailową (maile wysyłamy na adres: info@slowianskasprawa.pl). W tej krótkiej informacji podajemy: imię, nazwisko, miejscowość, zawód.

W sobotę 30 listopada o godzinie 24.00 lista podpisów pod tym listem zostanie zamknięta. List zostanie następnie  wydrukowany w trzech językach: polskim, niemieckim i angielskim (dysponujemy już tłumaczeniami). Do listu zostanie dołączona lista podpisów i przekażemy go w dwóch egzemplarzach oficjalną drogą: jeden  do Kurii Wrocławskiej oraz drugi do Watykanu.

Możecie być pewni, że listy bezzwłocznie w pierwszym tygodniu grudnia dotrą tam gdzie powinny dotrzeć. Będziemy  od tej chwili oczekiwać odpowiedzi, którą opublikujemy zarówno na stronie slowianskasprawa.pl jak i tutaj na blogu oraz na FB.

Co dalej?

Kolejnym krokiem będzie powołanie i zarejestrowanie Zrzeszenia Słowiańskiego (proszę nie traktować tego szyldu jako oficjalną nazwę).

Dlaczego Zrzeszenie.

1. Musimy mieć reprezentanta prawnego, który będzie występował w naszym imieniu do organów Państwa Polskiego, będzie organizował akcje i zbiórki np.  na cel budowy Świętowita na Ślęży, podejmował uchwały i wydawał oświadczenia, a także występował potem fizycznie np. o pozwolenia na budowę, uzgadniał warunki budowy na Ślęży itp.

2. W Zrzeszeniu może uczestniczyć każdy podmiot prawny jak i każda osoba fizyczna – a więc związek wyznaniowy, organizacja społeczna , ruch społeczny, organizacja ekologiczna, grupa odtwórcza historyczna, stowarzyszenie itp.  zatem zrzeszenie ma odpowiednio szeroką formułę, która może pomieścić wszystkie ruchy, koła, stowarzyszenia, które czują się słowiańskie i polskie oraz wszystkich Wolnych Ludzi, którzy czują się Słowianami i Polakami. Nie ma żadnych ograniczeń  ideowych czy politycznych, które by przekreślało czyjeś uczestnictwo poza bezwarunkową akceptacją i podporządkowaniem się celom, które będą zawarte w Programie Zrzeszenia.

3. Nad Programem Zrzeszenia oczywiście rozpoczynamy pracę już teraz. Za wcześnie na określanie ścisłe ram tego programu, ale można by ująć ten program w skrótowe hasło: “Wolna Polska dla Wolnych Ludzi”.

Z pewnością  jednym z głównych celów będzie dbałość o obiekty słowiańskiej kultury przedchrześcijańskiej i przywrócenie oraz wyeksponowanie w sferze publicznej starożytnych symboli, rzeźb, obiektów sztuki oraz artefaktów archeologicznych w miejscach, w których były one odkryte oraz odpowiednie upamiętnienie i wyeksponowanie tych miejsc.

Jednym z celów będzie też dążenie do takiego przekształcenia ustroju Polski, by nasze państwo zapewniało swoim obywatelom na obszarze swojej jurysdykcji prawnej realizację podstawowych Wolności i Praw Człowieka i Obywatela, w tym także w zakresie możliwości publicznego kultywowania słowiańskiej wiary.

Jednym z celów będzie z pewnością takie przekształcenie prawa w Polsce by miało ono charakter Przyrodotwórczy, a więc nakładało na wszelkie instytucje i inwestycje bezwzględny priorytet ochrony Przyrody i harmonizacji ze środowiskiem przyrodniczym.

Nadanie Zrzeszeniu form prawnych zakończy drugi etap naszych działań. Chcemy go zamknąć tej zimy tak by na wiosnę móc rozpocząć trzeci etap działania.

Ten trzeci etap to przystąpienie do budowy Świętowita na Ślęży, a także nadanie podmiotowości organom, które Zrzeszenie Słowiańskie powoła jako odpowiednie do realizacji poszczególnych celów Zrzeszenia.

Może to brzmi obecnie nieco enigmatycznie, ale niech tak na razie pozostanie. Ideę nadania podmiotowości organom powołanym do realizacji celów Zrzeszenia Słowiańskiego rozwiniemy w odpowiednim czasie. Najważniejsza jest teraz wysyłka Listu do papieża Franciszka oraz przemyślenie i ogłoszenie Programu Zrzeszenia Słowiańskiego.

Moim zdaniem ważne będzie by przeprowadzić wewnętrznie w naszym Słowiańskim Zrzeszeniu postulat demokracji bezpośredniej oraz nadać mu charakter Wiecu Ludowego, czyli reprezentanta/związku wielu, różnorodnych,  słowiańskich “plemion Wolnych Ludzi” współtworzących Polską Macierz i Ojczyznę. Przez plemię rozumiemy tutaj “wspólnotę” realizującą swój określony wewnętrzny program z poszanowaniem innych wspólnot/plemion współtworzących  Polskę Wolnych Ludzi oraz z uwzględnieniem celu nadrzędnego jakim jest WOLNA POLSKA.

Istnieje realna szansa by nasze Zrzeszenie stało się wzorcem i pionierską organizacją społeczną wyznaczającą główny kierunek samoorganizacji polskiego społeczeństwa w najbliższej przyszłości, na wszelkich szczeblach jego aktywności, i by był to wzorzec oparty na Duchu Wielkiej Zmiany.

sleza jawor kompr DSC00177

Podziel się!