Z Krainy Księżyca – Niesamowite Zagadki – budowle megalityczne (syntetyczne ujęcie problemu) [From the Land of the Moon – Amazing Puzzles – megalithic structures (synthetic approach to the problem)] pol/eng

Budowle megalityczne – tajemnice starożytności

https://www.youtube.com/watch?v=baxBE9loBT0

Na ten temat tyle już powiedziano i pokazano, że próżno strzępić sobie nadal języki. Pozostaje faktem, że od roku 2010 kiedy powstał ten film nie posunęliśmy się w wyjaśnianiu tych kwestii ani o krok do przodu.

Warte zastanowienia? Moim zdaniem tak. Brak mi tutaj Visoko.

Przedstawiam te fakty jako godne zastanowienia razem z autorskim komentarzem zamieszczonym pod tym filmem na You Tube:

Przesłano 30 lis 2010

Jeżeli oficjalna nauka twierdzi że kilkadziesiąt tysięcy chłopa skrzykuje się aby przenieść wcześniej wykuty dłutami i kamiennymi młotkami (z najtwardszego minerału na Ziemi jakim jest granit i jemu podobne) kawał skały w uformowany „klocek” o idealnych kątach. Następnie wtarganiu go najlepiej w bardzo odosobnione miejsce (najlepiej kilka tysięcy m.n.p.m na stokach lub szczytach gór, lub ewentualnie na ziemiach przez ludzi tam nie zamieszkanych używając oczywiście swojej technologii jakimi są liny, rampy ziemne, dźwignia i drewniane bele. Następnie taki wtargany kamyk, który jest perfekcyjnie dopasowany do innych jemu podobnych (pod względem geometrycznym) tak, że linie łączenia są tak bliskie że nie da się absolutnie nic włożyć, owi chłopi (bo chyba im się nudzi na co dzień) jako nie dorównujący nam wiedzą (Indianie przecież…:), ale nie tylko..) budują z tych „klocków” struktury które swoim- tylko sobie znanym celu są tak idealnie ustawione, że są z pewnością astronomicznymi obserwatoriami. Choć przejawia teza że to pomysł czysto religijny, ewentualnie jako terminarz by pomóc w określeniu siewom itp…. nasza nauka nie wyjaśnia uczciwie faktu, że owe struktury pokazują przesilenia, precesję, konstelacje i inne ciekawostki astrologiczno-astronomiczne, które powinny zrewidować nasze dotychczasowe interpretacje i zająć się tym porządnie.. Dlaczego?

Bo owi chłopi znający przesilenia (a aby je znać trzeba obserwować niebo, gdzieś te zebrane dane umieścić- chyba że ma się zajebiście dobra pamięć- aby następnie dojść do wniosków np kiedy jest równonoc itp..) znają jeszcze precesję, która – bagatela- trwa prawie 26 000 lat! Więc aby ją znać- analogicznie do przesileń trzeba ją pierw obserwować, tak? Więc nawet jeżeli takim chłopom aż tak się nudziło- nie mówiąc o cierpliwości… i zakładając że udało im sie wywnioskować TYLKO na podstawie uzyskanych z jednego cyklu precesyjnego to i tak u czorta jest to 26 ooo lat!!! I to naszych naukowców nie dziwi, czy raczej ma to gdzieś, bo by musieli napisać na nowo nasze podręczniki, jak i inne rzeczy.

To tyle:)

Przedstawiam filmik, który zawiera kompilację najciekawszych miejsc na Świecie, które podchodzą pod wspólną nazwą: budowle megalityczne.

 

Źródła

Bogowie Nowego Tysiąclecia
uLeszka….
Internet
1 zdjęcie skompilował Andromedan z www.DavidIcke.pl
(podwodne struktury zdj nr 2).

Muzyka
http://www.youtube.com/user/Drullen1995 naprawdę człowiek ma talent:)
Two Steps From Hell – Flameheart

 • Kategoria

 • Licencja

  Standardowa licencja YouTube

  From the Land of the Moon – Amazing Puzzles – megalithic structures (synthetic approach to the problem)

  Megalithic structures – ancient secrets

  So much has been said and shown about this subject that it seems pointless to talk about it on and on. The fact remains that since 2010 when this film was made, we have not made a progress, even in the slightest, in explaining these issues.

   

  Is it worth thinking about? In my view, yes. I wish Visoko was here as well.


  I present these facts as worthy of consideration along with the author’s comments included in this video on You Tube:

  https://www.youtube.com/watch?v=KD9C_ENN5BM

   

  Uploaded on November 30th 2010

  If the official science claims that tens of thousands of males gather together to carry a previously carved stone with chisels and stone hammers (made of the hardest mineral on Earth – granite and the like) a huge piece of  rock formed in a „block” of  ideal angles. Then it says that the huge piece of rock is dragged best in a very secluded place (preferably a few thousand meters above sea level on the slopes or mountain tops, or possibly on the lands by people who do not live there, with the use of their technology only which consists of ropes, earth ramps, lever and wooden logs. And then the dragged on stone which perfectly fits other similar to it (in terms of geometry) in the way that the connecting lines are so close that you can not insert  absolutely anything, the men  (as I think they get bored every day) with their knowledge not equal to ours (after all they are Indians…:), build structures out of these blocks which only for their own purpose are so ideally arranged that are   certainly astronomical observatories. Although there is the thesis that this idea is purely religious, possibly as a diary to help determine sowing, etc.  …. our study does not explain honestly the fact that these structures show solstice, precession, the constellations and other astrological and astronomical curiosities which should revise our previous interpretations and deal with it properly .. Why?

  Because those farmers who know the solstice (and in order to get to know it you need to observe the sky, place the collected data somewhere – unless you have a fucking great  memory – so as to come to conclusions such as the equinox, etc..) and they also know precession which – a trifle – lasts for 26000 years! So in order to know it – similar to the solstice you need to observe it first, don’t you? So even if such men were so terribly bored – let alone their patience … and assuming that they managed to conclude that ONLY on the basis of the data gained from one precession cycle it is still – the hell – 26000 years old! And it doesn’t surprise our scientists, or they rather don’t care because they I would have to rewrite our school books and other things as well.

  That’s it 🙂

  I present the video that contains a compilation of the most interesting places in the world which have the same name: megalithic structures.

  Sources

  Gods of the New Millennium
  at Leszek (u Leszka) ….
  the Internet
  1 image was compiled by Andromedan from http://www.DavidIcke.pl
  (Underwater structures – picture 2).

  Music
  http://www.youtube.com/user/Drullen1995 really a man has talent 🙂
  Two Steps From Hell – Flameheart

  * Category

  Education
  * License

  Standard YouTube License

  Tagged with: megalithic structres

Podziel się!