Świątynie Światła Świata: Hortyca (Ukraina) – legendarna Wyspa Horsa na Dnieprze

Hortyca (Ukraina) – legendarna Wyspa Horsa na Dnieprze

O Hortycy – wyspie na Dnieprze gdzie stoi posąg starosłowiańskiego Czura-Horsa (Chorsa), pozostałości kapiszcza pogańskiego, gdzie odnaleziono posąg kamienny skołockiej bogini z VII wieku p.n.e., gdzie znajduje się kopiec-kurhan z okresu starożytności oraz zrekonstruowana wieś zaporoska Sicz, wspaniała przyroda i Dniepr; po polsku znajdziecie tylko tyle:

Kamienna boginii skołocka na Hortycy

CHORTYCA
sow., ukr. Zaporoże
ukr. ЗАПОРiЖЖЯ, Zaporizhzhia, Zaporiżżja
ros. Aleksandrowsk

Wyspa (ostrów) położona pośrodku Dniepru, pośrodku dzisiejszego miasta Zaporoże. Niektórzy historycy wiążą późniejszą siedzibę Siczy zaporoskiej z ostrowem Święty Grzegorz wspomnianym w ruskich kronikach z X wieku. Według archeologów drewniane umocnienia istniały tutaj w końcu XI w.

Tu mieli gromadzić się książęta ruscy, którzy w początkach XII wieku nad rzeką Mołoczną rozbili Połowców. Ponownie Chortyca była miejscem koncentracji Rusinów przed bitwą z Mongołami nad rzeką Kałką 16 czerwca 1223 roku, gdzie ponieśli całkowitą klęskę.

Po zwycięstwie wojsk litewskich wielkiego księcia Olgierda w bitwie nad Sinymi Wodami (1362) Chortyca została przyłączona do Litwy i wraz z nią znalazła się po unii w Krewie we wspólnym państwie polsko-litewskim.

W końcu XV wieku w miarę napływu zbiegów, uciekinierów, zbiegłych chłopów pańszczyźnianych i przestępców z terenu Rzeczypospolitej, Moskwy, i ziem podległych sułtanowi Chortyca stała się głównym ośrodkiem formowania się kozacczyzny. Kozacy zbudowali tu umocnienia, ‚zasieki”, od których pochodzi nazwa Siczy Zaporoskiej (znajdującej sie za porohami Dniepru).

W latach 1554-55 na ostrowie Mała Chortyca Dymitr ‚Bajda’ Wiśniowiecki zbudował drewniany zamek, który z czasem Kozacy włączyli w system swoich umocnień, sięgający rzeczki Mokrej Moskawki i wioski Wozniesieniówka.

Wraz z cała Kijowszczyzną postanowieniem Unii Lubelskiej (1569), siedziba Siczy na Chortycy został włączona do Korony. Władza Rzeczypopolitej w tym miejscu była jednak tylko formalna.

Sicz – główne obozowisko ufortyfikowany obóz kozacki, siedziba Kozaków na Zaporożu zakładana od XVI w. na różnych wyspach Dniepru (Chortyca, Tomakówka, Bazawłuk) i przenoszony ze względów obronnych.

Chortyca była główna bazą wypadową buntów kozackich Fedorowicza, Sulimy, Chmielnickiego.

W końcu stycznia 1648 roku od ataku Chmielnickiego na wojska Rzeczypospolitej w pobliżu Chortycy rozpoczęły się wieloletnie wojny kozackie, zakończone przyłączeniem Ukrainy zadnieprzańskiej do Rosji.

Po długiej i wyczerpującej wojnie z Moskwą, Rzeczpospolita zrzekła się praw do Zadnieprza wraz z Chortycą – czasowo w rozejmie w Andruszowie (1667), a ostatecznie w pokoju Grzymułtowskiego (1686).

Także w Rosji, Sicz z Chortycą pozostała długo miejscem, gdzie nie sięgała władza carów. W końcu XVII w. siedzibą siczy zostały okolice Nikopola na prawym brzegu Dniepru.

Sicz zburzono (1709) z rozkazu cara Piotra I, odbudowaną (1734) nad rzeką Podpolną (tzw. Nowa Sicz).

W lipcu 1775 powracająca z wojny z Turcją armia rosyjska pod dowództwem gen. Tekielija, na polecenie carycy Katarzyny II zrównała z ziemią umocnienia Siczy na Chortycy. Manifest Katarzyny II (1775) przyłączył Sicz Zaporoską do guberni noworosyjskiej. Ruiny umocnień Siczy pozostały do dzisiaj na Sowutinej skale Małej Chortycy.

Katarzyna II rozpoczęła 26 sierpnia 1770 roku budowę twierdzy Aleksandrowsk, przy której powstało miasto. Położone przy drodze Moskwa-Krym, a od końca XIX wieku na skrzyżowaniu linii kolejowych Moskwa-Symferopol i Donbas-Krzywy Róg szybko się rozwijało.

W 1921 Sowieci zmienili nazwę Aleksandrowska na Zaporoże i ta nazwa obowiązuje do dzisiaj. Wielka elektrownia wodna, zbudowana przez Sowietów rozdzieliła miasto na dwie części.

Obecnie (od 1991 roku) miasto obwodowe (wojewódzkie) Ukrainy, liczy ponad 300 tys. mieszkańców.


Sicz, w zbyt szczupłych granicach objęta, nie mogła wszystkich swych ludzi wyżywić, wyprawy nie zawsze się zdarzały, przeto stepy nie dawały chleba Kozakom, mnóstwo więc Niżowców rozpraszało się rokrocznie, w spokojnych czasach, po okolicach zamieszkałych. Pełno ich było na Ukrainie, ba! nawet na całej Rusi. Jedni zaciągali się do pocztów starościńskich, inni szynkowali wódkę po drogach, inni trudnili się po wsiach i miastach handlem i rzemiosłami. W każdej prawie wsi stała opodal od innych chata, w której mieszkał Zaporożec. Niektórzy mieli w takich chatach żony i gospodarstwa. A Zaporożec taki, jako człek zwykle kuty i bity, był poniekąd dobrodziejstwem wsi, w której mieszkał. Nie było nad nich lepszych kowali, kołodziejów, garbarzy, woskobojów, rybitwów i myśliwych.

Kozak wszystko umiał, wszystko zrobił: dom postawił i siodło uszył. (…) nie byli to osadnicy spokojni, bo żyli życiem tymczasowym. Kto chciał wyrok zbrojno wyegzekwować, na sąsiada najazd zrobić lub się od spodziewanego obronić, potrzebował tylko krzyknąć, a wnet mołojcy zlatywali się jak krucy na żer gotowi. Używała ich też szlachta, używało duchowieństwo wschodnie, wiecznie spory ze sobą wiodące, gdy jednak i takich wypraw brakło, to mołojcy siedzieli cicho po wsiach pracując do upadłego i w pocie czoła zdobywając chleb powszedni.

Henryk Sienkiewicz,
Ogniem i Mieczem
tom I, rozdział 6

Wystawa „Drogi do wolności – Solidarność”

28 września w Zaporożu miało miejsce uroczyste otwarcie wystawy „Drogi do wolności – Solidarność”. Konsulat RP w Charkowie zorganizował ją w miejscowym Muzeum Krajoznawczym. Otwarcia dokonał konsul Henryk Buszta przy udziale przewodniczącego Stowarzyszenia Kultury Polskiej w Zaporożu im. A. Midkiewicza – pana Jerzego Pawluka. W otwarciu uczestniczyli również: Anatoli Świetlik – zastępca gubernatora obwodu zaporoskiego ds. kultury i przedstawiciele administracji miejskiej. Obecni byli członkowie Związku Polaków w Zaporożu – POLONIA, Stowarzyszenia Kultury Polskiej oraz korespondenci lokalnych mediów. Po zakończeniu otwarcia Wystawy miała miejsce impreza kulturalna – rejs statkiem po Dnieprze wokół wyspy Hortica. Zorganizowała go pani Lidia Jegorowa – przewodnicząca Związku Polaków w Zaporożu POLONIA. W rejsie uczestniczyli również przedstawiciele innych stowarzyszeń mniejszości narodowych: tatarskiej, żydowskiej, niemieckiej i rosyjskiej. Śpiewał duet polskich dziewcząt w krakowskich strojach ludowych. Impreza miała na celu integrację miejscowych stowarzyszeń narodowych i prezentację dorobku polskiej kultury.

Ukraina – KG w Charkowie


… No i jeszcze o tym że wódka Hortica jest very gut! (na stronkach trunkowców)



więc reszta będzie w innych językach zwłaszcza rosyjskim chociaż to Ukraina


Czur-Chors (Poczariłło)

На острове Хортица воздвигли статую скифа

на острове Хортица на Украине установлена точная копия скульптуры IV-V веков до нашей эры – скифского воина. Это событие ознаменовало завершение строительства мемориально-туристического комплекса ”Скифский стан”.

“Скифский стан” – единственный на Украине музей скифской культуры, в котором воспроизведены памятники истории эпохи бронзы. К трем уцелевшим курганам добавлены 8 восстановленных и стилизованных, на вершине каждого установлены скульптуры. Скифский воин стал последним каменным идолом, венчающих курганы. По мнению генерального директора национального заповедника “Остров Хортица” Константин Сушко, скульптура уникальна. Она очень выразительная – лицо, оружие и другие детали говорят о силе воина. ”Более поздние скульптуры скифов в связи с упадком могущества этого народа, их культуры стали более примитивными. Они были все условными безликими, так называемыми антропоморфными”, – сказал Сушко открывая скульптуру.

Нужна оргтехника – посетите сайт фирмы Хортица – лучшего поставщика оргтехники!

Остров Хортица снова преподнес сюрприз археологам

20 августа’08, 16:31 Просмотров: 1264 Комментариев: 15

Группа украинских археологов раскопала на острове Хортица давнее культовое сооружение, которому, по оценкам специалистов, более 5 тысяч лет.

Фото: stb.ua

Раскопки на Хортице

Ученые раскопали в земле на метровой глубине кромлехи – культовые кольца, состоящие из обработанных камней разных размеров.

Найденные круги, по словам специалистов, расположены по соответствующей схеме и напоминают лабиринт. Учитывая это, специалисты склоняются к тому, что ранее это было святилище людей, которые жили в период медного века, и поклонялись небесным светилам – Луне и Солнцу.

На данный момент археологи раскопали лишь три каменных кольца. Однако работы все еще продолжаются.

По словам Максима Остапенко, директора национального заповедника Хортица, на данной площади, территория которой составляет около 100 квадратных метров, найдено 12 культовых колец из камня, возраст которых составляет не 5000 лет.

Ранее запорожские археологи на берегу реки Конки обнаружили древний город с большими домами и мечетями времен Золотой Орды.

По материалам СТБ

Хортица

Хо́ртица (укр. Хортиця) — крупнейший остров на Днепре, расположен в районе города Запорожье ниже ДнепроГЭСа, уникальный природный и исторический комплекс. Вытянут с северо-запада на юго-восток, длина 12,5 км, ширина в среднем 2,5 км. В 2007 году на конкурсе «Семь чудес Украины» остров был выбран одним из семи чудес.

Hortica – tzw Czarna Skała

Природа

Геология

Хортица — самый большой остров на Днепре: длина его — двенадцать, а ширина — в среднем два с половиной километров. Породы острова относятся к Украинскому кристаллическому щиту[1][2]. Хортицкие скалы представляют собой кристаллические породы (граниты, гнейсы и мигматиты), образовавшиеся в архее[1][2]. Согласно тектонической схеме, приведённой в БСЭ породы Хортицы (как и окружающего района) старше 2,6 млрд. лет[2]; краевед Владимир Супруненко называет возраст в 2,85 млрд. лет[3].

Граниты Хортицы особенно заметны в самой высокой северной части острова. Остров гранитной грудью рассекает воды Днепра на два рукова Новый и Старый Днепр. Северо-западный край острова тоже одет в гранит. Теперь на этих скалах тренируются альпинисты. К юго-востоку остров постепенно снижается, переходя в плавневую часть высотой до полутора метров. Между скалами и плавнями — степь, изрезанная живописными балками.

Долина Днепра в районе Хортицы является единственным сохранившимся участком порожистой части реки. До строительства ДнепроГЭСа в русле Днепра на расстоянии ~100 км выше по течению Днепра располагалось девять порогов. Непосредственно возле о. Хортицы не было порогов, но сохранившиеся скальные острова и скальные структуры в северной части острова имеют характерные для порогов особенности. Хортица и прилегающие к ней острова объявлены геологическим заказником «Днепровские пороги».

В северной части Хортицы над берегом возвышаются скалы высотой 40-50 м, спадающие к югу.

На сравнительно небольшой территории острова (всего две тысячи пятьсот шестьдесят гектаров) уместились образцы практически всех видов ландшафта, характерных для юга Украины.

Скалы на севере острова

Растительный мир

Флора Хортицы насчитывает более 1000 видов высших растений, из которых 15 % являются эндемичными. На острове встречаются разнообразные природные зоны: разнотравно-ковыльные степи, дубовые и хвойные леса, пойменные луга. Благодаря особым микроклиматическим условиям, образованным могучей рекой, растительные группировки существенно отличаются от материковых.

Из воспоминаний старожилов, записанных краеведами ещё в прошлом веке, можно представить первозданный облик острова. Дубы, в тени которых летом прятались целые табуны лошадей, ковыли в рост человека, разнообразнейшая фауна — волки, лисицы, дикие лошади и степная антилопа-сайгак, козы, кабаны, бобры, выдры. В небе над Хортицей — огари, лебеди, журавли, дикие гуси, утки, бакланы, дрофы, куропатки, стрепеты… Рыбы же в протоках и озёрах было столько, что «бабы брали рядна и запаски и налавливали столько, сколько не наловить теперь и неводом». Всего на Хортице произрастает около 960 видов растений, 560 из них — представители дикорастущей флоры. Ковыль и чабрец биологи называют эндемами. Это значит — растения с ограниченным районом распространения. Так что рвать их — это преступление, иначе не назовешь. А всего на Хортице найдено двадцать эндемов. Среди них — днепровский крестовник, лук савранский, сон-трава, ирисы, василек днепровский… Кроме эндемов, есть здесь и реликты, то есть растения, населявшие нашу планету за миллионы лет до появления на ней человека. На плавневых озёрах можно увидеть перистые листочки водяного папоротника, плавающего «без руля и без ветрил», с пучком ни к чему не прикрепленных корешков. Из всех обитателей Хортицы только чилим (водяной орех) может померяться с папоротником древностью рода. В июле на стеблях чилима в воде можно найти плоды — очень твердые, коричневатые, величиной с грецкий орех (откуда и название). Плоды эти съедобны, в прошлом веке ими питались, из-за чего сейчас чилим — очень редкое растение. Сколько красоты в пронзительном взгляде цветка адониса (горицвета)! Как первозданно свеж чистяк — его листья и лепестки всегда блестят, словно свежевымытые. Трогательны мелкие цветочки гусиного лука… Зато тысячелистник горд и недоступен: ведь это его листьями, говорят, лечил раны своим друзьям герой Троянской войны Ахилл!

Целинных участков, где растут травы, на Хортице осталось совсем немного. Это склоны балок Шанцевой, Башмачки, Липовой, Громушиной, Наумовой, Широкой, Костиной, Корнетовской, Музычиной, Совутиной, Молодняги и других. В балках растут остатки леса (байраки), где преобладают татарский клен, дуб, вяз, чёрный и серебристый тополь, груша. Большая часть острова покрыта молодым искусственным лесом из сосны и клена — это плоды трудов Хортицкого лесничества.

Всего в заповеднике примерно 10 многовековых деревьев и несколько десятков дубов ста и чуть более лет (самые старые из них – 300-летние), есть и столетняя дикая груша. В основном такие деревья растут в балках и плавневой части острова. Знаменитому запорожскому дубу, по мнению историков и биологов, – чуть больше пятисот лет.[4]

Widok z Kopca-kurhanu na Dnieprogress

Животный мир

В байраках, но главным образом — в плавневом лесу на юге острова обитают свыше 30 видов зверей, 120 видов птиц, десять видов пресмыкающихся, пять видов земноводных. Самые многочисленные среди пернатых — водоплавающие (крыжни, чирки, лыски). Многие утки даже зимуют на плавневых озёрах и на Старом Днепре, не замерзающем и в сильные морозы. Много на острове чаек, особенно серебристых, а также цапель. В 1979 году здесь зарегистрирована жёлтая цапля — гостья с юга. После длительного перерыва в хортицкие плавни вернулись черные крячки: моторные лодки (не все, к сожалению) стали, наконец, обходить эти места. А один из плавневых островков — большей частью безымянных — можно с полным основанием назвать Совиным. Остров невелик, около ста метров в длину и не более пятнадцати в ширину — и вроде бы ничем не отличается от соседних, но совы облюбовали именно его. Зимой они слетаются сюда на дневку. Из дневных хищников чаще всего встречается пустельга. Черных коршунов краеведы насчитывают всего несколько пар. До 1977 года на острове гнездилась и пара орланов-белохвостов. Но дерево, на котором гнездились орланы, упало, и семейство переселилось ниже по течению Днепра, хотя по-прежнему прилетает в плавни охотиться. В укромном уголке, если повезет, вы увидите пугливого красавца-фазана. Их сюда завезли в 50-е годы. Есть на острове и красавец-абориген — золотистая щурка, напоминающая своей окраской пернатых обитателей тропиков. Её родственники действительно живут там, а щурка гнездится в обрывах крутых днепровских берегов. На песчаных отмелях, на топких берегах озёр наблюдательный глаз отметит следы косули и вепря. Нашли приют на острове ондатры, лисы, зайцы. Случаются куницы-белодушки, иногда заплывают лоси. И уж совсем редок на острове, как и вообще в наших краях, симпатичный зверек соня — мелкий грызун, смахивающий чуть-чуть на мышь, чуть-чуть на белку, но в общем не теряющий и своей индивидуальности [5].

Kopiec – kurhan starożytny

История

Этимология

Существует несколько версий происхождения названия «Хортица». Считается, что остров (летописный Хъртичь остров) получил своё название от соседней реки Хортицы, где существительное на «-ица» от хорт- < хъртъ, то есть «быстрый, скорый», и «хортица» это «быстрица», быстрая вода, а гидроним «быстрица» не раз встречается в бассейнах Днепра, Днестра и др. рек Украины[6].

Ранее время

kamienne kapiszcze – pozostałości – w środku kamiennego kręgu powinien stać stołp boga – możliwe że Czura- Oczariłły czyli Horsa (Chorsa)

Капище эпохи неолита (реконструкция)

Человек появился на острове ещё в эпоху палеолита и мезолита, но первые существенные исследованные поселения относятся к эпохе бронзы (III—II тыс. до н. э.), от которых остались многочисленные погребения, городища и культовые сооружения.

Первое упоминание об острове Хортица известно со времен Киевской Руси. Так, византийский император Константин Багрянородный упоминает «остров святого Георгия» ниже днепровских порогов.

Ниже острова по течению Днепра после порогов проходил водный путь из варяг в греки. Чтобы обойти пороги приходилось местами тянуть лодки по берегу реки. Порожный участок реки от нынешнего Днепропетровска до Запорожья растянулся почти на 75 км, перепад уровня воды на этом участке составлял ~50 м. Перед долгой дороги после изнурительного «волока» путешественники (купцы, воины) отдыхали на острове. Место, где сейчас находится плотина ДнепроГЭСа, было самым узким (~175 м) в низовьях Днепра, поэтому здесь была известная в Таврии переправа через Днепр — «Кичкас», через которую проходило одно из ответвлений Муравского шляха — путь нападения крымских татар на Правобережную Украину и Речь Посполитую. Кроме переправы, это место было удобно и для засад, так как люди, приплывавшие со стороны Чёрного моря, перед порогами вынуждены были сходить на берег. Здесь промышляли скифы, печенеги, половцы, а впоследствии и крымские татары, турки, славяне.

Widok na Sicz

Бродники

В X-XIV вв. в южной части острова Хортица существовало поселение у Протолчьего брода. Первоначально оно возникло как торгово-ремесленное поселение славян-бродников, потом входило в Золотую Орду и исчезло во время перехода земель к Великому княжеству Литовскому.

Запорожская Сечь

Позднее это место контролировалось казаками Запорожской Сечи.

С запорожским казачеством связаны ярчайшие события истории Хортицы. Первые казацкие укрепления были построены Дмитрием Вишневецким на соседнем небольшом острове Малая Хортица в XVI веке. На острове сохранились несколько линий земляных укреплений времён русско-турецких войн XVIII века.

Chors

Освобождение Таврии от господства Османской империи

Во время русско-турецкой войны (1735—1739) на Хортицу прибыл известный флотоводец вице-адмирал Н. А. Сенявин[7]. Под его руководством здесь была заложена верфь, на которой казаки и другие русские мастера построили целую гребную флотилию, сыгравшую в военных действиях на Чёрном море далеко не последнюю роль. Где-то на острове есть и не найденная ещё могила адмирала Сенявина, который умер здесь от чумы в 1738 году. После разгрома Сечи царскими войсками 5 июня 1775 года Хортица как подарок Екатерины II досталась князю Потемкину. В 1789 году Потемкин передал остров казне, а через год во владение Хортицей вступили новые хозяева — немцы-меннониты. Запорожская Сечь было разогнана. Многие казаки ушли на Кубань и Дунай (на службу турецкому султану). На Кубани запорожские казаки превратились в кубанских. Часть старшин Сечи была сослана в Сибирь. Последнего кошевого атамана Запорожской Сечи Петра Калнышевского, несмотря на его возраст, ему было 85 лет, сослали на Соловки, где он в сырой камере прожил ещё 25 лет и был освобожден указом Александра Первого почти перед самой смертью и умер в возрасте 113 лет[8].

Czur-Chors i krzyż

Во владении Потемкина

На острове Хортица напротив современной пятой больницы по приказу Г. А. Потемкина был заложен сад. Охранять его поставили старого капрала, который жил рядом в землянке. С тех пор урочище носит имя Капралово, а курганы, которые находились на самой высокой точке Хортицы, — Потемкинские. Это легенда.

Легенды легендами, но действительно от сада до бывшей паромной переправы через Днепр была проведена дорога, и называлась она почтовой. Говорили даже, что Потемкин решил свой дворец соединить мостами через Днепр.

Обо всем этом свидетельствуют не только архивные материалы, но и путевые дневники академика Петербургской академии наук исследователя природы Василия Федоровича Зуева, а также фотокопия плана известного краеведа В. Г. Фоменко. Полное название — «План сада на Хортицком острове Светлейшего князя Григория Александровича Потемкина из показаний на одном разных строений», где показаны на местности, изрезанной балками, дом, каретный сарай и конюшни, турецкий дом, китайский храм, храм победы и даже египетская пирамида[9].

137-летнее владение островом немцев-менонитов

Торговля лесом была одной из самых прибыльных статей дохода чем и занимались колонисты. В результате были сильно порублены дубравы, липовые рощи, заросли диких груш. В декабре 1916 года немцы, жившие на Хортице, продали остров Александровской городской управе за 772 тысячи 350 рублей. Хортицу часто посещали выдающиеся люди.

Известные люди на Хортице

На её склонах есть Шевченковская тропа, побывавшего здесь в августе 1843 года. В 1878 году сюда приезжал композитор Н. В. Лысенко, в 1880-м — И. Е. Репин с юным Валентином Серовым. В 1891 году Хортицу посетил Максим Горький, несколько позже — Иван Бунин.

Widok na Dniepr

Советский период

В 1958 году к имени острова добавился первый титул — памятник природы местного значения. С августа 1963 года распоряжением Совета Министров Украинской ССР Хортица объявлена памятником природы республиканского значения, а с сентября 1965 года ещё и государственным историко-культурным заповедником. Хортица является частью геологического заказника «Днепровские пороги», основанного в октябре 1974 года. В довершение ко всему: 9 ноября 2005 г., решением № 5 24 сессии запорожского городского совета, вся земля Хортицы и островов Байды, Дубового, Розстёбного, Трёх Стогов, скал Средней и Близнецов, а также Урочища Вырвы (всего 2359,34 га) передана в постоянное пользование Национальному заповеднику «Хортица» .

Настоящее время

На острове проживают почти 2 тысячи людей[10].

Остров очень замусорён, здесь часто по вине людей случаются пожары. Экологи бьют в набат: большое количество отходов и возгорания причиняет серьёзный вред экологии острова. Например, животные и птицы покидают Хортицу, а некоторые виды вообще исчезают — это сообщили из экологической инспекции Запорожской области.[11]

«Уже несколько лет подряд на Хортице случаются сезонные пожары. Летом погода жаркая, уровень пожароопасности — четвёртый, самый высокий. Достаточно одной искры, чтобы вспыхнул пожар. А на выгоревшей почве флора восстанавливается очень медленно. Так разрушается экосистема Хортицы, — отмечает глава Запорожского областного отделения Всеукраинской Экологической Лиги [12] и преподаватель кафедры экологии и зоологии ЗНУ Золотаренко-Горбунова Лариса Николаевна. — Ещё одна беда, как уже упоминалось, — мусор.» [11]

«99 % мусора оставляют так называемые „отдыхающие-дикари“. Они воспринимают остров как место отдыха, парковую зону, пляж, но ведь Хортица, в первую очередь — Национальный заповедник», — говорит исполняющий обязанности заведующего охраной природы в Национальном заповеднике «Хортица» Михаил Нестеров.

С 2009 года центром поддержки экологических инициатив „Ортус” под руководством Сергея Козодавова реализовывается проект по утилизации твердых бытовых отходов в Национальном заповеднике „Хортица”. К концу 2012 года предполагается создать инфраструктуру для раздельного сбора мусора на острове [13]

Люди оставляют мусор в местах, где отдых запрещен: в зоне береговой полосы или в плавневой части, где гнездятся птицы, нерестится рыба, расположены прекрасные внутренние озера с белыми кувшинками.

Многочисленные субботники, которые проводятся на острове общественными организациями, государственными и частными предприятиями, не могут решить отмеченные экологические проблемы.

Kajakiem pod Czarną Skałą

Литература

 • Новицький Я. Острів Хортиця на Дніпрі, його природа, історія, старожитності. — Запоріжжя: РА «Тандем У», 1997. — 268 с.

Ссылки

 • Национальный заповедник «Хортица» (укр.)
 • Галина и Максим Остапенко История нашей Хортицы.
 • Информация о Хортице
 • История о. Хортица (укр.)
 • ЖЖ сообщество «Хортица»
 • Альбом фотографий острова Хортица
 • Происхождение названия острова Хортица
 • Хортицкая Сечь
 • На Хортице обнаружен храм возрастом 4000 лет \ Сергей Бордюжа, Игорь Воробий, «Подробности», телеканал «Интер»
 • Решение проблемы загрязнения острова Хортица мусором
 • Мосты на Хортице
 • Интерактивная карта острова
 • Сообщество друзей Хортицы «Зелена Фортеця»
Podziel się!