29 05 2014 – Młodzi bierzcie Kraków!

Tomasz Leśniak: rozważam start w wyborach

http://wiadomosci.onet.pl/krakow/tomasz-lesniak-rozwazam-start-w-wyborach/bysvr

To­masz Le­śniak, szef ini­cja­ty­wy Kra­ków Prze­ciw Igrzy­skom, po­twier­dził w roz­mo­wie z Ra­diem Kra­ków, że za­mie­rza star­to­wać w wy­bo­rach sa­mo­rzą­do­wych. Uza­leż­nia to jed­nak od stwo­rze­nia wspól­nej listy z człon­ka­mi in­nych ru­chów oby­wa­tel­skich.

Tomasz Leśniak: rozważam start w wyborach Tomasz Leśniak: rozważam start w wyborach Foto: Radio Kraków

– Teraz w całej Pol­sce jest taki mo­ment, że coraz wię­cej ru­chów oby­wa­tel­skich bę­dzie to brało pod uwagę. Mamy takie sy­gna­ły. Warto za­pro­po­no­wać al­ter­na­ty­wę. Czy inne ruchy będą chcia­ły się w to włą­czyć? Od tego to za­le­ży – prze­ko­ny­wał Le­śniak.

REKLAMA

Le­śniak oce­nił rów­nież szan­se Jacka Maj­chrow­skie­go w naj­bliż­szych miej­skich wy­bo­rach pre­zy­denc­kich. – Je­stem pe­wien, iż pre­zy­dent Maj­chrow­ski mimo wszyst­ko wygra te wy­bo­ry. On nie bę­dzie miał sil­ne­go, par­tyj­ne­go kontr­kan­dy­da­ta.

Dodał też, że po­li­ty­ka w Pol­sce roz­bi­ja się o za­so­by fi­nan­so­we i to udało się jego ini­cja­ty­wie przy oka­zji Igrzysk skon­tro­wać. – Za 1500 zło­tych zro­bi­li­śmy kam­pa­nię, ale trud­niej o to przy wy­bo­rach – mówił Le­śniak na an­te­nie Radia Kra­ków.

Zda­niem ini­cja­to­ra akcji Kra­ków prze­ciw­ko Igrzy­skom, wynik re­fe­ren­dum jest przede wszyst­kim gło­sem ludzi, któ­rzy chcą być sły­sza­ni przez wła­dze mia­sta. – Na po­zio­mie sa­mo­rzą­dów od 2000 roku wi­dzi­my pre­zy­den­tów, któ­rzy star­tu­ją 3,4 raz, jak w Kra­ko­wie, a to jest szko­dli­we. Nie ma im­pul­su do dzia­ła­nia i al­ter­na­ty­wy. Lu­dzie w sa­mo­rzą­dach są pewni sie­bie. Wie­dzą, że mogą dalej tak samo dzia­łać – stwier­dził Le­śniak.

Radio Kra­ków: Co dalej z tym ka­pi­ta­łem spo­łecz­nym i ini­cja­ty­wą „Kra­ków prze­ciw­ko Igrzy­skom”?

To­masz Le­śniak: Na pewno trze­ba brać pod uwagę to, że spra­wa Igrzysk łączy wiele róż­nych śro­do­wisk. Ja sam wy­wo­dzę się ze śro­do­wi­ska le­wi­co­we­go. Bę­dzie trud­niej współ­pra­co­wać w przy­szło­ści z nie­któ­ry­mi oso­ba­mi. Mamy kilka po­my­słów. Naj­bliż­szy pro­jekt to za­an­ga­żo­wa­nie w bu­dżet oby­wa­tel­ski w Kra­ko­wie. Bę­dzie­my do tego za­chę­ca­li. Zgło­si­my także pro­jekt zwią­za­ny ze spor­tem ma­so­wym.

Bie­rze pan pod uwagę start w wy­bo­rach sa­mo­rzą­do­wych?

Teraz w całej Pol­sce jest taki mo­ment, że coraz wię­cej ru­chów oby­wa­tel­skich bę­dzie to brało pod uwagę. Mamy takie sy­gna­ły. Py­ta­nie, jak sku­tecz­niej re­ali­zo­wać po­stu­la­ty. Czy spoza rady mia­sta, po­zo­sta­jąc ru­chem, który lob­bu­je za roz­wią­za­nia­mi? Czy jest wola śro­do­wisk, żeby stwo­rzyć pro­jekt, który ma ca­ło­ścio­wą wizję mia­sta? Mi się wy­da­ję, że w ra­dzie mia­sta od­twa­rza się kon­flikt PO-PiS i to ha­mu­je roz­wój. Warto za­pro­po­no­wać al­ter­na­ty­wę. Czy inne ruchy będą chcia­ły się w to włą­czyć? Od tego to za­le­ży.

To nie sam „Kra­ków prze­ciw­ko Igrzy­skom” by przy­go­to­wał listę, ale to by­ła­by plat­for­ma, która by łą­czy­ła różne ruchy miej­skie. Jakie? Kra­kow­ski Alarm Smo­go­wy?

Jest pewna licz­ba dzie­dzin, które wy­ma­ga­ją in­ter­wen­cji. To na pewno po­li­ty­ka an­ty­smo­go­wa, ro­we­ro­wa. Tutaj słabo to idzie. Kie­row­cy nie chcą się prze­sia­dać na ro­we­ry czy do MPK. To trze­ba zmie­nić. Kwe­stią ko­lej­ną jest edu­ka­cja. Tu są po­trzeb­ne pilne zmia­ny i po­wrót do pu­blicz­nych sto­łó­wek szkol­nych. Jesz­cze jest sporo or­ga­ni­za­cji eko­lo­gicz­nych. Jest po­trze­ba, żeby było wiele te­re­nów zie­lo­nych.

Do wy­bo­rów mamy 6 mie­się­cy, kam­pa­nia już się za­czy­na. Te naj­bliż­sze ty­go­dnie to musi być już de­cy­zja czy bę­dzie lista. Kiedy mo­że­my się jej spo­dzie­wać?

My bę­dzie­my pra­co­wa­li nad pro­gra­mem spo­łecz­nym dla Kra­ko­wa. Mając pro­gram mo­że­my na­ci­skać na par­tie po­li­tycz­ne, żeby one przej­mo­wa­ły nasze po­stu­la­ty. Tak czy ina­czej wy­gra­ją miesz­kań­cy. Bę­dzie­my mieli po­stu­la­ty, do któ­rych par­tie po­li­tycz­ne będą mu­sia­ły się od­nieść.

Od­czu­wa pan sa­tys­fak­cję z tego co się wy­da­rzy­ło w re­fe­ren­dum czy mar­twią pana opi­nie, że z in­we­sty­cja­mi bę­dzie­my mu­sie­li cze­kać?

Z tego, co wiem, dzi­siaj ru­szy­ło po­now­nie S7. Urzęd­ni­cy dali radę bez ZIO. My do­tar­li­śmy do da­nych, że nie by­ło­by do­dat­ko­wych fun­du­szy na walkę ze smo­giem. Sa­tys­fak­cja była ogrom­na, że tyle osób po­szło do re­fe­ren­dum. Kra­ków za pierw­szym razem zro­bił to sku­tecz­nie a nie wszę­dzie re­fe­ren­da wy­cho­dzi­ły. Ja nie chce się chwa­lić, ale bez za­ma­wia­nia son­da­żu prze­wi­dzia­łem, że 70 proc. bę­dzie prze­ciw­ko.

Za­cy­tu­ję „Ga­ze­tę Wy­bor­czą”: „Nie bra­ku­je opi­nii, że »nie« dla ZIO było pro­te­stem nie tyle prze­ciw­ko idei olim­pij­skiej, ale prze­ciw­ko kla­sie po­li­tycz­nej, która za­bra­ła się za re­ali­za­cję po­my­słu”. Pan też ma takie wra­że­nie?

Rze­czy­wi­ście to był głos oby­wa­te­li, żeby nas słu­cha­no. Po­dob­nie jest w Bra­zy­lii, ale tam są bitwy na uli­cach. U nas wy­star­czy­ło re­fe­ren­dum i jest ko­niec dys­ku­sji. To był sprze­ciw wobec aro­gan­cji wła­dzy, pani Mar­czu­łaj­tis i pana Maj­chrow­skie­go. Oni nie po­tra­fią dys­ku­to­wać pu­blicz­nie. Oby­wa­te­le po­wie­dzie­li, że chcą brać od­po­wie­dzial­ność za mia­sto. To znak, że po­win­ni­śmy wy­ko­rzy­sty­wać czę­ściej de­mo­kra­cję bez­po­śred­nią.

więcej: http://wiadomosci.onet.pl/krakow/tomasz-lesniak-rozwazam-start-w-wyborach/bysvr

NAJWYŻSZY CZAS! [CB]

Podziel się!