21 09 2014 Masowe Demonstracje Antyputinowskie w Rosji!

Kto za tym stoi?! Ruch Wolnych Ludzi?

Protestowano od Petersburga i Moskwy po Kamczatkę.

http://niezalezna.pl/59630-antyputinowskie-demostracje-w-rosji-protestowano-od-moskwy-po-kamczatke-zdjecia

Dodano: 21.09.2014 [15:50]
Antyputinowskie demostracje w Rosji. Protestowano od Moskwy po Kamczatkę. ZDJĘCIA - niezalezna.pl

foto: twitter.co/@mynameisphilipp

Po godz. 15 czasu polskiego w Moskwie rozpoczął się „Marsz Pokoju” przeciwko wojnie na Ukrainie, który, według różnych obliczeń, zgromadził od 10 tys. do nawet 200 tys. osób. Wcześniej około 5 tys. Rosjan wyszło zaprotestować przeciwko polityce Kremla na Ukrainie w Petersburgu, Jekaterynburgu (Ural), Krasnojarsku (Syberia), a nawet na Kamczatce.

Niedzielna akcja jest kontynuacją „Marszu Pokoju”, który odbył się 15 marca w rosyjskiej stolicy. Wówczas rosyjska policja doliczyła się dopiero około 3 tys. osób. Lecz organizatorzy – 70 tys. uczestników. 21 września jest obchodzony Międzynarodowy Dzień Pokoju. Święto zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2001 roku.

Jednak pokojowe demonstracje przeszły przez różne miasta w Rosji. Rozpoczęło się od jednoosobowej pikiety na dalekiej Kamczatce. Wzięła w nim udział Swietłana Kowszar, żona marynarza, matka dwójki dzieci.

fot.: twitter.com/@2431956

Następnie protestujący pojawili się również na ulicach Jekaterynburga (Ural), Krasnojarska i Nowosybirska (Syberia). Przed południem z żądaniami pokoju przez centrum byłej rosyjskiej stolicy – Petersburga – przeszło około 5 tys. Rosjan. Głównymi hasłami protestujących były: „Putin – precz od Ukrainy”, „Nie dla wojny w bratnim narodem”. (fot.: twitter.com/@buu3a)


fot.: twitter.com/@Gulyev_S

Osoby, które przyszły, aby wziąć udział w „Marszu Pokoju” w Moskwie musiały przejść przez bramki kontrolne. Czekało na nich również kilkuset policjantów.

fot.: twitter.com


twitter.co/@mynameisphilipp

Na miejsce ściągano też tzw. tituszki, których internauci zauważyli w moskiewskim metrze.

@rfcnf

Pół godziny po rozpoczęciu marszu jeszcze wiele tysięcy osób nie mogło przekroczyć bramek.

fot.: twitter.com/@AndreyGrammar


fot.: twitter.com/@aleshru


fot.: twitter.com/@echolalialia

Początek kolumny w Moskwie.

fot.: twitter.com/@_openrussia


fot.: twitter.com/@denistrubetskoy


fot.: twitter.com/@alex_belkin

 

Tysiące osób protestują w Moskwie przeciw wojnie na Ukrainie

Ponad 26 ty­się­cy osób prze­ma­sze­ro­wa­ło dzi­siaj przez cen­trum Mo­skwy, pro­te­stu­jąc prze­ciw­ko agre­syw­nej po­li­ty­ce Rosji wobec Ukra­iny. Po­dob­ne akcje – choć nie tak licz­ne – od­by­ły się też w in­nych mia­stach Fe­de­ra­cji Ro­syj­skiej.

Tysiące osób protestują w Moskwie przeciw wojnie na Ukrainie Tysiące osób protestują w Moskwie przeciw wojnie na Ukrainie Foto: PAP

Unia Ob­ser­wa­to­rów Rosji (SONAR), nie­za­leż­na or­ga­ni­za­cja po­za­rzą­do­wa, która li­czy­ła osoby prze­cho­dzą­ce przez usta­wio­ne przez po­li­cję bram­ki z wy­kry­wa­cza­mi me­ta­lu – a mu­sie­li przez nie przejść wszy­scy bio­rą­cy udział w ma­ni­fe­sta­cji – po­da­ła, że marsz prze­ciw­ko woj­nie na Ukra­inie zgro­ma­dził 26,1 tys. uczest­ni­ków.

To naj­więk­szy od po­cząt­ku in­ter­wen­cji Rosji na Ukra­inie pro­test w Mo­skwie prze­ciw­ko po­li­ty­ce Krem­la.

„Ukra­inie – pokój!”, „Rosji – wol­ność!”, „Ukra­ino – je­ste­śmy z tobą!”, „Ro­sja­nie nie chcą wojny!”, „Rosja bez Pu­ti­na!”, „Ukra­ina bez Pu­ti­na!” i „Rosja – to my!” – skan­do­wa­li uczest­ni­cy akcji. Nie­sio­no flagi pań­stwo­we Rosji i Ukra­iny. Przed sobą de­mon­stran­ci roz­wi­nę­li trans­pa­ren­ty: „Woj­nie z Ukra­iną – nie!” i „Ręce precz od Ukra­iny!”.

Wielu trzy­ma­ło w rę­kach fo­to­gra­fie ro­syj­skich żoł­nie­rzy po­le­głych w Don­ba­sie, na wscho­dzie Ukra­iny. „Cof­nij­cie naszą armię z urlo­pu!” – gło­sił jeden z pla­ka­tów, na­wią­zu­jąc do in­for­ma­cji, że ro­syj­scy żoł­nie­rze są zmu­sza­ni brać urlo­py, a na­stęp­nie wy­sy­ła się ich na Ukra­inę.

Wśród or­ga­ni­za­to­rów de­mon­stra­cji, która od­by­ła się za zgodą władz Mo­skwy, były de­mo­kra­tycz­ne par­tie i ruchy, w tym Ja­bło­ko, So­li­dar­ność, Re­pu­bli­kań­ska Par­tia Ro­sji-Par­nas, Par­tia 5 Grud­nia i Par­tia Po­stę­pu.

Lider Ja­bło­ka Sier­giej Mi­tro­chin po­in­for­mo­wał, że przy bram­kach z wy­kry­wa­cza­mi me­ta­lu, przez które mu­sie­li przejść wszy­scy bio­rą­cy udział w ma­ni­fe­sta­cji, po­li­cja kon­tro­lo­wa­ła treść i od­bie­ra­ła nie­któ­re z przy­nie­sio­nych przez nich trans­pa­ren­tów. Ja­bło­ku – jak prze­ka­zał jego przy­wód­ca – za­re­kwi­ro­wa­no trans­pa­rent o tre­ści: „Wojna na Ukra­inie – hańbą Rosji!”.

Ma­ni­fe­sta­cja za­koń­czy­ła się przy­ję­ciem re­zo­lu­cji, w któ­rej uczest­ni­cy akcji ostrze­gli, że w Rosji w szyb­kim tem­pie po­wsta­je reżim fa­szy­stow­ski po­dob­ny do daw­nych re­żi­mów Be­ni­to Mus­so­li­nie­go we Wło­szech i Fran­ci­sco Fran­co w Hisz­pa­nii.

więcej: http://wiadomosci.onet.pl/swiat/tysiace-osob-protestuja-w-moskwie-przeciw-wojnie-na-ukrainie/j3xbt

Chodorkowski dla „Spiegla”: w Rosji dojdzie do rozlewu krwi

Rosyjski biznesmen i krytyk Kremla Michaił Chodorkowski ostrzegł w wywiadzie dla niemieckiego tygodnika „Der Spiegel”, że im dłużej Władimir Putin pozostaje u władzy w Rosji, tym bardziej prawdopodobne jest powstanie narodowe grożące rozlewem krwi.

Poparcie Rosjan dla polityki Kremla Chodorkowski tłumaczy „stanem histerii”, w jakim obecnie znajduje się rosyjskie społeczeństwo. By utrzymać ten nastrój Putin musi stosować coraz większe dawki narkotyku, którym jest narodowy szowinizm. Historia pokazuje, że to się zawsze źle kończy – zauważył.

więcej: http://wiadomosci.onet.pl/swiat/chodorkowski-dla-spiegla-w-rosji-dojdzie-do-rozlewu-krwi/wtntm

Podziel się!