14 06 14 Rosyjskie standardy – czyli KGB na Kremlu! -Uprowadzenie dzieci! Moskiewskie czołgi i rakiety przeciw Ukraińcom! A w Berlinie, Londynie i Waszyngtonie trwa Milczenie Owiec!?

Uprowadzają już dzieci jak w Afryce! A Zachód, co na to – Zabawa na Titanicu trwa?

 

niezalezna.pl - strefa wolnego słowa
14/06/2014

​Dzieci zakładnikami rosyjskich terrorystów. „Rosjanie jak afrykańscy dyktatorzy”

Dodano: 13.06.2014 [19:05]
​Dzieci zakładnikami rosyjskich terrorystów. "Rosjanie jak afrykańscy dyktatorzy" - niezalezna.pl

foto: Twitter.com @euromaidan

Ministerstwo Sprawiedliwości Ukrainy przygotowało wniosek do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z żądaniem do Rosji, aby ta uwolniła uprowadzone wczoraj przez rosyjskich terrorystów ukraińskie sieroty. Ostra postawa Ukraińców poskutkowała: dzieci mają wkrótce wrócić do ojczyzny.

– Domagamy się, aby Trybunał zobowiązał stronę rosyjską do zwrócenia dzieci na Ukrainę. Jeżeli rosyjscy urzędnicy nie chcą przejść do historii jako osoby podobne do afrykańskich i azjatyckich dyktatorów, którzy uprowadzali dzieci, to mają oni 48 godzin, żeby przekazać ich naszemu konsulowi generalnemu w obwodzie rostowskim oświadczył Petrenko.

Jak zauważył, Ukraina oczekuje reakcji Rosji do końca dzisiejszego dnia. – Albo oni oddadzą dzieci naszym dyplomatom, albo zostaną skazani przez Trybunał w związku z innymi ciężkimi przestępstwami – porwaniem dzieci i ich wywiezieniem siłą do Rosji – dodał minister.

 

Interia.pl

http://fakty.interia.pl/raport-zamieszki-na-ukrainie/aktualnosci/news-dzieci-wywiezione-przez-separatystow-do-rosji-wracaja-do-kra,nId,1442291#iwa_item=9&iwa_img=0&iwa_hash=18093&iwa_block=facts

b1b2

Posłali z Moskwy czołgi i wyrzutnie rakiet przeciw Ukraińcom!

 

b3

 

Moskiewskie rakiety walą w Ukrainę! A USA i NATO śpi?! Mają swoje gwarancje w w d…?

http://fakty.interia.pl/raport-zamieszki-na-ukrainie/aktualnosci/news-separatysci-zestrzelili-samolot-ukrainskiej-armii-wielu-zabi,nId,1442384

Niemiecki Portal Internetowy INTERIA.PL w Polsce nazywa Rosyjskie GRU Separatystami?

 

b4

Czy tzw. Zachód i jego tzw. „Cywilizacja Zachodnia” czeka na atak atomowy z Moskwy na Kijów???? Takie dawaliście banksterzy amerykańscy i brytyjscy i europejscy (francusko-niemieccy) gwarancje Ukrainie?!!!

10 cze, 18:54

Poroszenko dla „Time’a”: RB ONZ nie zapobiega konfliktom

http://wiadomosci.onet.pl/swiat/poroszenko-dla-time-a-rb-onz-nie-zapobiega-konfliktom/80z6n

Rada Bezpieczeństwa ONZ przestała być gwarantem globalnego pokoju w sytuacji, gdy jej państwo członkowskie z prawem weta jest agresorem – powiedział tygodnikowi „Time” prezydent Ukrainy Petro Poroszenko w pierwszym wywiadzie po objęciu urzędu.

http://wiadomosci.onet.pl/swiat/kommiersant-szefowie-msz-niemiec-i-polski-rozweselili-lawrowa/mwte4

„Kommiersant”: szefowie MSZ Niemiec i Polski rozweselili Ławrowa

Ministrom Spraw Zagranicznych Niemiec i Polski udało się rozweselić Siergieja Ławrowa – tak dziennik „Kommiersant” podsumowuje wczorajsze rozmowy Franka-Waltera Steinmeiera i Radosława Sikorskiego z szefem MSZ Rosji w Petersburgu.

Spotkanie szefów MSZ Polski, Niemiec i Rosji Spotkanie szefów MSZ Polski, Niemiec i Rosji Foto: PAP

Rosyjska gazeta zauważa, że „rozmowy za zamkniętymi drzwiami były napięte, a publiczne komentarze trzech ministrów przybrały postać kłótni”. „Kommiersant” konstatuje, że Ławrow „wprawił wszystkich w zakłopotanie, gdy roześmiał się w najbardziej pikantnym momencie”.

REKLAMA

Dziennik podkreśla, że „w swoich publicznych komentarzach szefowie MSZ Niemiec i Polski nie szczędzili krytyki pod adresem Moskwy i prorosyjskich sił na południowym wschodzie Ukrainy”.

– Jeżeli Rosja chce udowodnić, że chce deeskalacji na Ukrainie, to najlepszym sposobem byłoby powstrzymanie napływu separatystów i broni przez granicę rosyjsko-ukraińską – cytuje „Kommiersant” słowa polskiego ministra.

„Tak Steinmeier, jak i Sikorski podczas konferencji prasowej kilka razy podkreślili, że nie uznają aneksji Krymu przez Rosję” – przekazuje „Kommiersant”.

„Ławrow w pewnym momencie nie wytrzymał i powiedział dziennikarzom, że za zamkniętymi drzwiami on i jego koledzy nie robią sobie takich wykładów, jednak na ataki rozmówców odpowiedział” – podaje dziennik.

„Przede wszystkim przypomniał Sikorskiemu, że gdy w styczniu i lutym ówczesny prezydent Ukrainy Wiktor Janukowycz myślał o stłumieniu protestów na Majdanie przy pomocy armii, USA, Unia Europejska i NATO apelowały do niego, aby tego nie robił i on tego nie zrobił” – podkreśla „Kommiersant” i dodaje, że „patrząc na swojego polskiego kolegę” oświadczył, iż Rosja jest przekonana, że „kluczem do rozładowania sytuacji jest zaprzestanie operacji wojskowej przeciwko protestującym”.

„Najbardziej zapadającej w pamięci odpowiedzi na wykład kolegów Ławrow udzielił bez słów. Sikorski oznajmił, że „było dla niego wyjątkowo ważne usłyszeć, iż nie powtórzy się więcej coś takiego, jak na Krymie”msz. W odpowiedzi Ławrow głośno się zaśmiał. Zagraniczni dziennikarze potem długo się zastanawiali, co miało to oznaczać” – konkluduje „Kommiersant”.

Swój materiał moskiewska gazeta tytułuje „Spotkali się Rosjanin, Niemiec i Polak”.

http://wiadomosci.onet.pl/swiat/zagrozenie-dla-planu-donalda-tuska-panstwa-ue-sa-przeciwne-temu-pomyslowi/6pgj9

Zagrożenie dla planu Donalda Tuska. „Państwa UE są przeciwne temu pomysłowi”

Zda­niem Judy Demp­sey, eks­per­ta Car­ne­gie Eu­ro­pe, plan utwo­rze­nia unii ener­ge­tycz­nej pro­mo­wa­ny przez Do­nal­da Tuska nie do­cze­ka się re­ali­za­cji. – Pań­stwa człon­kow­skie Unii Eu­ro­pej­skiej nie nada­dzą biegu tej spra­wie, z po­wo­dów po­li­tycz­nych i go­spo­dar­czych – po­wie­dzia­ła Demp­sey w roz­mo­wie z One­tem pod­czas Wro­cław Glo­bal Forum 2014. Speł­nie­nie się tej pro­gno­zy by­ło­by spo­rym cio­sem dla po­li­ty­ki Pol­ski na forum unij­nym.

Szan­sa dla Eu­ro­py w kon­tek­ście re­la­cji z Rosją

Dziś w Ber­li­nie od­bę­dzie się szczyt ener­ge­tycz­ny Pol­ska-Niem­cy, w któ­rym udział wezmą m.​in. mi­ni­ster go­spo­dar­ki Ja­nusz Pie­cho­ciń­ski i mi­ni­ster skar­bu Wło­dzi­mierz Kar­piń­ski. Spo­tka­nie to wpi­su­je się w plan utwo­rze­nia unii ener­ge­tycz­nej w ra­mach Unii Eu­ro­pej­skiej, który od kilku ty­go­dni na forum eu­ro­pej­skim pro­mu­je pre­mier Do­nald Tusk. Celem tego pro­jek­tu ma być zmniej­sze­nie za­leż­no­ści państw człon­kow­skich UE od do­staw ro­syj­skie­go gazu, który jest nie­raz wy­ko­rzy­sty­wa­ny przez Mo­skwę jako „broń” do osią­ga­nia celów po­li­tycz­nych. Po­wsta­nie unii ener­ge­tycz­nej mo­gło­by ozna­czać kło­po­ty dla ro­syj­skie­go bu­dże­tu, co w po­łą­cze­niu z pro­gno­za­mi niż­sze­go wzro­stu go­spo­dar­cze­go, mo­gło­by do­pro­wa­dzić do głę­bo­kiej re­ce­sji w Rosji.

Utwo­rze­nie unii ener­ge­tycz­nej by­ło­by prze­ło­mem w za­kre­sie m. in. dy­wer­sy­fi­ka­cji źró­deł su­row­ców ener­ge­tycz­nych dla wszyst­kich państw unij­nych. Pe­sy­mi­stycz­ną pro­gno­zę do­ty­czą­cą utwo­rze­nia ta­kiej unii wy­ra­zi­ła jed­nak Judy Demp­sey pod­czas Wro­cław Glo­bal Forum 2014, która po­wie­dzia­ła wprost, że taka unia „nigdy nie po­wsta­nie”. Eks­pert Car­ne­gie Eu­ro­pe wska­za­ła, że stać się tak może wsku­tek roz­bież­nych in­te­re­sów państw Unii Eu­ro­pej­skiej w za­kre­sie po­li­ty­ki ener­ge­tycz­nej.

Niech żyje przyjaźń Moskiewsko -Niemiecka!!!

 

Niezalezna.pl – nie widziała tam ambasadora Niemiec, Francji, USA, W. Brytanii, czy jak? Tylko Korwina Mikke?

http://niezalezna.pl/56309-korwin-mikke-w-rosyjskiej-ambasadzie-protestujacy-wypatrzyli-lidera-np

niezalezna.pl - strefa wolnego słowa
14/06/2014

Korwin-Mikke w rosyjskiej ambasadzie. Protestujący wypatrzyli lidera NP

Dodano: 12.06.2014 [21:05]

Dziś w ambasadzie Rosji w Warszawie odbył się uroczysty bankiet z okazji Dnia Rosji. Razem z innymi zaproszonymi gośćmi do ambasady zawitał Janusz Korwin-Mikke. Nowego europosła, wybranego z list Nowej Prawicy, wypatrzyli obecni przed budynkiem manifestanci. Po hasłem „korytarz hańby” protestowali przeciwko polityce Władimira Putina.

12 czerwca Rosjanie obchodzą swoje narodowe święto, wspominając ogłoszenie deklaracji niepodległości Rosji z 1990 roku (w poprzedniej wersji tekstu pisaliśmy o świętowaniu przepędzenia Polaków z Kremla w 1612 roku – które faktycznie obchodzone jest 4 listopada). Z tej okazji ambasada Rosji zaprosiła do siebie m.in. zagranicznych dyplomatów i zaprzyjaźnionych polityków, w tym Janusza Korwina-Mikke.

Do ambasady Federacji Rosyjskiej zjechały dziesiątki ludzi, w tym ambasadorowie Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Norwegii i Cypru. Przed budynkiem, dyplomatów i innych zaproszonych gości, „witali” protestujący. Manifestację zorganizował „Euromajdan Warszawa”. – Zamanifestujmy swój sprzeciw wobec polityki Rosji i Władimira Putina – zachęcali organizatorzy.

Manifestujący trzymali transparenty z hasłami „Business as usual” (tłum. nic się nie zmieniło), „ambasador Rosji KŁAMCA” wraz ze zdjęciem Aleksandra Alekseeva, czy „It Is Crime” (to zbrodnia) na tle flagi Rosji. Uczestnicy protestowali przeciwko polityce Putina oraz bezprawnemu atakowi Rosji na Ukrainę i łamanie praw człowieka na Krymie.

Na Niemieckim portalu Onet.pl

http://wiadomosci.onet.pl/swiat/putin-przylaczenie-krymu-wprawilo-rosje-w-duchowe-uniesienie/ve4wd

12 cze, 15:55

Putin: przyłączenie Krymu wprawiło Rosję w duchowe uniesienie

Pre­zy­dent Fe­de­ra­cji Ro­syj­skiej Wła­di­mir Putin oświad­czył, że przy­łą­cze­nie Krymu spra­wi­ło, iż w tym roku Dzień Rosji, naj­waż­niej­sze świę­to pań­stwo­we FR, Ro­sja­nie ob­cho­dzą „w szcze­gól­nym du­cho­wym unie­sie­niu”.

Putin: przyłączenie Krymu wprawiło Rosję w duchowe uniesienie Putin: przyłączenie Krymu wprawiło Rosję w duchowe uniesienie

Putin po­wie­dział to prze­ma­wia­jąc pod­czas przy­ję­cia, jakie wydał na Krem­lu z oka­zji Dnia Rosji, świę­ta upa­mięt­nia­ją­ce­go uchwa­le­nie 12 czerw­ca 1990 roku przez I Zjazd De­pu­to­wa­nych Lu­do­wych Ro­syj­skiej Fe­de­ra­cyj­nej So­cja­li­stycz­nej Re­pu­bli­ki Ra­dziec­ki (RFSRR) de­kla­ra­cji su­we­ren­no­ści Fe­de­ra­cji Ro­syj­skiej. W ten spo­sób RFSRR, tj. dzi­siej­sza FR, wy­po­wie­dzia­ła po­słu­szeń­stwo wła­dzom ZSRR, co w kon­se­kwen­cji w grud­niu 1991 roku do­pro­wa­dzi­ło do upad­ku Związ­ku Ra­dziec­kie­go.

– Miało miej­sce po­now­ne po­łą­cze­nie z Kry­mem. Od­by­ło się po­ko­jo­wo, zgod­nie z wolą na­ro­du, zgod­nie z pra­wem mię­dzy­na­ro­do­wym, zgod­nie z su­mie­niem, spra­wie­dli­wo­ścią i praw­dą – oznaj­mił pre­zy­dent.

Przed przy­ję­ciem na Krem­lu od­by­ła się uro­czy­stość wrę­cze­nia Na­gro­dy Pań­stwo­wej, daw­nej Na­gro­dy Le­ni­now­skiej, a wcze­śniej – Na­gro­dy Sta­li­now­skiej. To naj­wyż­sze wy­róż­nie­nie w Rosji przy­zna­wa­ne jest w ka­te­go­riach: nauki i tech­no­lo­gii, li­te­ra­tu­ry i sztu­ki oraz dzia­łal­no­ści hu­ma­ni­tar­nej. Każdy z lau­re­atów otrzy­mu­je pa­miąt­ko­wy znak i czek na sumę 5 mln rubli (ok. 145,7 tys. do­la­rów).

Podziel się!