1. UKColumn: Sensible Environmentalism (Rozsądny ekologizm) – Patrick Moore; 2. Finally! Ukraine HIT the most important Russian airbase in Crimea! (Wreszcie! Ukraina UDERZYŁA w najważniejszą rosyjską bazę lotniczą na Krymie!)

Sensible Environmentalism – Patrick Moore

Rozsądny ekologizm w dobie rozbuchanego tryumfu Międzynarodowej Banksterki i Technologicznych Korporacji nad rządami wszystkich państw Świata wydaje się pozbawiony szans realizacji. To pesymistyczne stwierdzenie dotyczy bieżącego momentu dziejów Ludzkości na Matce Ziemi i perspektywa dla nas wszystkich, tj. dla 90% Niewolników Systemu, będzie zupełnie nieciekawa, jeśli nie uda nam się przeprowadzić Wielkiej Zmiany zarządzania państwami, tj. wprowadzić w życie Wolności Mediów, które zagwarantują społeczeństwu dostęp do INFORMACJI w miejsce dzisiejszej PROPAGANDY i wprowadzić nowy ustrój państwowy – Demokracji Bezpośredniej, która jedyna może skutecznie kontrolować władze polityczne i gospodarkę, w tym korporacje i wprowadzane nowe technologie oraz zapobiegać wyradzaniu się ustroju społecznego w totalitaryzm.  

 

1. UKColumn: Sensible Environmentalism – Patrick Moore

Wywiad niestety tylko w języku angielskim.

https://www.ukcolumn.org/video/sensible-environmentalism-patrick-moore

Patrick Moore (websiteTwitter | books | key book) was a founding member of Greenpeace, a former President of the Greenpeace Foundation, Director of Greenpeace International and President of Greenpeace Canada.

His environmental work successfully fought against atmospheric nuclear testing, industrial-scale hunting of whales and the brutal harvesting of harp seal and hooded seal pups.

But he left Greenpeace in 1986 as it was being transformed from an organisation dedicated to saving civilisation to one dedicated to the destruction of civilisation. The influx of neo-Marxist ideology and activists meant that Greenpeace started to campaign for restrictions upon human action that were illogical, unscientific and harmful to human thriving. The green movement changed, and saw mankind not as steward of the planet but as a threat to and virus upon the world.

The mass psychosis concerning carbon dioxide—an essential nutrient without which plant life (and hence all higher forms of life) would cease to exist—is one example of the errors of the modern green movement; the furore over polar bears (whose numbers are exploding due to the suspension of hunting) is another.

Patrick Moore outlines better alternatives, and maintains that scientific rigour must be regained if green-lobby-led folly is to be overturned.

Patrick Moore (strona internetowa | Twitter | książki | księga kluczy) był członkiem-założycielem Greenpeace, byłym prezesem Fundacji Greenpeace, dyrektorem Greenpeace International i prezesem Greenpeace Canada. Jego działania na rzecz środowiska skutecznie zwalczały atmosferyczne testy nuklearne, polowania na wieloryby na skalę przemysłową oraz brutalne odławianie młodych fok harfowych i kapturowych.

Jednak opuścił Greenpeace w 1986 r., gdy była ona przekształcana z organizacji zajmującej się ratowaniem cywilizacji w organizację zajmującą się niszczeniem cywilizacji. Napływ ideologii i aktywistów neomarksistowskich spowodował, że Greenpeace rozpoczął kampanię na rzecz ograniczeń ludzkich działań, które były nielogiczne, nienaukowe i szkodliwe dla rozwoju człowieka.

Ruch ekologiczny zmienił się i postrzegał ludzkość nie jako zarządcę planety, ale jako zagrożenie dla świata i wirusa. Masowa psychoza dotycząca dwutlenku węgla – niezbędnego składnika odżywczego, bez którego życie roślinne (a tym samym wszystkie wyższe formy życia) przestałoby istnieć – jest jednym z przykładów błędów współczesnego ruchu ekologicznego; Kolejną sprawą jest wrzawa wokół niedźwiedzi polarnych (których liczebność eksploduje w związku z zawieszeniem polowań).

Patrick Moore przedstawia lepsze alternatywy i utrzymuje, że jeśli chcemy obalić szaleństwo kierowane przez zielone lobby, należy odzyskać dyscypliny nauki.

Włącz tłumaczenie automatyczne na j. polski

https://www.youtube.com/watch?v=D5vbPFUvXbM

Podziel się!