Rafał Kopko Orlicki – Strategia organizacyjna i wyborcza dla ruchów na rzecz demokracji bezpośredniej na wybory w roku 2023 i dalsze lata oraz Apel do członków i sympatyków E-Parlamentu WL oraz widzów NTV

Strategia organizacyjna i wyborcza dla ruchów na rzecz demokracji  bezpośredniej na wybory w roku 2023 i dalsze lata.

Publikujemy artykuł Rafała Kopko Orlickiego nie polemizując z jego oceną wartości dziejowej zasad chrześcijaństwa i religii chrześcijańskiej, ani z oceną mniej czy bardziej nieudolnego, a często wręcz zbrodniczego charakteru wprowadzania tychże zasad w życie w Polsce na przestrzeni dziejów. 

W tej chwili nie jest to istotne, ani celowe, a już na pewno nie służyłoby zjednoczeniu gdybyśmy wdawali się w polemikę z tymi tezami. Najistotniejsze obecnie są działania zjednoczeniowe, które powinny podjąć natychmiast lub zaraz po Wyborach Parlamentarnych 15 10 2023 roku, zarówno ruchy społeczne i partie takie jak Polska Jest Jedna (niezależnie od jej wyniku wyborczego), jak i wszystkie inne pozasejmowe ugrupowania mające w swoim programie Demokrację Bezpośrednią. Tak się składa – i nie jest to moim zdaniem przypadek – że z podobną inicjatywą wyszła kilka dni temu  Antypartia, a obecnie wychodzi też w swoim APELU  E-Parlament WL. 

Musimy obecnie skupić się na tym co najważniejsze – na zjednoczeniu –  aby nasze działanie dla dobrej przyszłości Polski i Polaków było skuteczne i przyniosło sukces demokracji bezpośredniej i całemu polskiemu społeczeństwu.To jest główne zadanie obecnego czasu i pokolenia Świadomych Wolnych Polaków, któremu przyszło obecnie żyć i decydować o przyszłości swojej Ojczyzny.

Przeprowadzenie z powodzeniem misji wprowadzenia w Polsce demokracji bezpośredniej jako przełomu dla ustroju społeczno-politycznego naszego kraju stanie się wzorcem dla całego Świata i Iskrą która wychodząc z Polski zmieni jego dzieje. 

Ratujmy naszą Ojczyznę! Tylko Demokracja Bezpośrednia będzie skuteczną tamą dla nadużyć władzy i prób narzucania Polakom obcych naszej tradycji rozwiązań ustrojowych, czy społecznych.

Proszę o potraktowanie tej propozycji jako ważnego głosu w zjednoczeniowej debacie jaka jest przed NAMI.

 

Strategia organizacyjna i wyborcza dla ruchów na rzecz demokracji  bezpośredniej na wybory w roku 2023 i dalsze lata.

Słyszymy i widzimy, że organizacje opowiadające się za demokracją bezpośrednią, planują większe spotkania i konsultacje, tuż przed najbliższymi wyborami parlamentarnymi lub niedługo po nich. Moim zdaniem, kolejny już raz, jest to znacznie za późno! Bo wybory obecne, wymagają naszej jednoznacznej decyzji zjednoczeniowej, programowej i wytyczonego przez nie poparcia, uzależnionej od  decyzji zarządu ruchu PJJ wobec współpracy z nami i naszych wymagań programowych,  lub w przypadku jej braku – naszej oficjalnej odmowy udzielenia  poparcia temu ruchowi! Nie może zaś być z naszej strony polityki nijakiej, jak rozbijanie naszych głosów na liczne ugrupowania startujące do parlamentu z powodu braku jednoznacznego wskazania na kogo głosować, czy wręcz zniechęcanie obywateli do udziału w wyborach powszechnych jako rodzaj całkowicie nietrafionego protestu.

 Strategia organizacyjna, jest niezbędnym narzędziem planistycznym dla sprawnej budowy każdej organizacji, powołanej dla osiągnięcia wytyczonego celu programowego. Jest szczególnie ważna, gdy musimy się mierzyć z niekorzystnymi warunkami; ustrojowymi, prawnymi, finansowymi, medialną przewagą partii systemowych. Bez projektu budowlanego i zaplanowania organizacji cyklu budowy nowoczesnego domu, wieżowca z licznymi kondygnacjami się nie wybuduje, lub zawali się on w połowie budowy. Podobnie jest z wielkimi organizacjami społecznymi, politycznymi, jakie mają na celu wywrócenie tego nieuczciwego, niesprawiedliwego, fałszywie demokratycznego ustroju.

Bez mądrej strategii organizacyjnej się to NIGDY nie powiedzie! 

 W obecnej strategii ruchów i niezrzeszonych obywateli działających na rzecz demokracji bezpośredniej, należy uwzględnić oczywisty, wstępny lecz wielki sukces ruchu „Polska Jest Jedna”, który zarejestrował swoje komitety wyborcze w większości okręgów wyborczych! Osiągając nierzadko kilkanaście tysięcy podpisów poparcia w jednym okręgu, dla listy swoich kandydatów. Nie leżało to w zasięgu innych organizacji oddolnych. Nie można tego faktu lekceważyć, jak i tego, że jego liderzy a szczególnie Prezydent Siemianowic Śląskich p. Rafał Piech, postulują szereg uczciwych, szanujących właścicielskie samostanowienie na swojej ziemi narodu polskiego rozwiązań, w tym poprzez wprowadzanie jego bezpośredniej własności nad dobrami narodowymi, surowcami naturalnymi, oraz ustanawiania prawa ustawodawczego jak i kontrolnego nad posłami, w swojej Ojczyźnie za pomocą mechanizmów demokracji bezpośredniej. Nie możemy przy tym pomijać faktu, że Polska Jest Jedna, zebrała wymaganą, olbrzymią ilość poparcia dla jej list wyborczych, głównie dzięki jej chrześcijańskiemu charakterowi i przychylności lecz nie nachalnej, wobec kościoła katolickiego. Musimy to widzieć i o tym mówić, pomimo wszelkich złych doświadczeń mających miejsce w historii Polski, jakie zaistniały z powodu polityki katolickiego Rzymu, o której ważniejszych a zepsutych owocach zmuszony jestem tutaj przypomnieć, jak;

– zniszczenie wolności i duchowego poszukiwania pierwszych Chrześcijan i podporządkowanie ich religii, niezależnych kościołów, polityce Rzymu za Konstantyna, poprzez ujednolicenie doktryny religijnej w tzw. Biblii, stworzenie religijnego centrum zarządzającego z Rzymu, następnie oddzieleniu od niego centrum w Konstantynopolu dla prawosławia,

 • chrzczenia w Polsce ludzi na siłę, ogniem i mieczem za Bolesława Chrobrego, wbrew wszelkim etycznym naukom nauczyciela naszego – Jezusa Chrystusa, co wywołało powstania przeciwko tej religii,
 • likwidowania przez władców Polski pogańskich sąsiadów, jak łużyckich Połabian wieleckich przy współpracy z Niemcami, przez co doczekaliśmy się zachodniej granicy z Niemcami zamiast Słowianami bliższymi nam kulturowo,
 • wyruszeniu Polaków wraz z Niemcami na likwidację plemion pruskich i sprowadzenie tym samym na siebie samych, zagrożenia krzyżackiego,
 • wydania przez papiestwo, Polsce i Litwie wojny krzyżowej prowadzonej przez całą zachodnią Europę, zwieńczonej bitwą pod Grunwaldem i klątwą papieską nałożoną na polskiego króla, za to, że pokonał zakon katolicki, 
 • zaatakowaniu przez Polskę, Węgier, gdy te, udzielały poparcia zaatakowanym przez Niemców Czechom w czasie batalii pod Białą Górą, co doprowadziło niemal do wymordowania przez Niemców elit czeskich i likwidacji tego narodu,
 • niechęci do poszanowania prawosławia, ze strony króla polskiego, któremu zgodnie z prawem, bojarzy rosyjscy ofiarowali koronę carską i unię z ich krajem, co zapobiegłoby w przyszłości ogromnym bratobójczym wojnom obu słowiańskich narodów, a może nawet I-szej i II-giej wojnie światowej,
 • wprowadzaniu przez Króla Wazę wbrew umowie z protestancką szlachtą szwedzką, na urzędy Szwecji, katolików, co pozbawiło go korony Szwecji a na Rzeczpospolitą sprowadziło militarny potop szwedzki, powodujący ogromne zniszczenie i osłabienie Rzeczypospolitej i powodzenie jej rozbiorów,
 • uruchomienie przez katolickie warstwy szlacheckie Rzeczypospolitej, pod wpływem papieskich nacisków, ruchu kontrreformacji, obalającej Konfederację Warszawską i ustanowioną przez nią wolność i równość religijną w Rzeczypospolitej, czym pozbawiono szlachtę prawosławną, udziału w Sejmie, co z kolei przyczyniło się do powstania na Ukrainie i jej oderwania od Rzeczypospolitej a wzmocnienie Rosji,
 • jawnemu sprzyjaniu przez Watykan rozbiorom I-szej Rzeczypospolitej,
 • licznym zdradom polskich biskupów katolickich, biorących pieniądze od zaborców, których wieszał za to publicznie lub zaocznie naczelnik Insurekcji niepodległościowej, gen. Tadeusz Kościuszko,
 • nie opowiedzenia się jednoznacznie Papieża przeciwko polityce i agresji na Polskę dokonanej przez Adolfa Hitlera,
 • dzisiaj, udzielenie przez obecnego Papieża Franciszka słów uznania dla rosyjskiej carycy Katarzyny, która zniewoliła Polskę i inne narody słowiańskie, oraz samemu Putinowi.

 O tych zdarzeniach, żaden prawdziwy Chrześcijanin, nigdy nie zapomni, bo swoje życie i poglądy stara się opierać na Prawdzie, w tym na faktach historycznych! To dlatego, mądry Chrześcijanin, nie podporządkowuje się żadnej organizacji w sferze swego ducha i wiary, kościołowi katolickiemu czy innemu, tylko etyce płynącej z prawdy, jej nauczycielowi Chrystusowi prowadzącemu swym nauczaniem etycznym do Boga.  To daje nam Chrześcijanom siłę, do zmierzania do państwa polskiego z władzami odizolowywanymi od ołtarza, od wszelkich politycznych wpływów kościelnych na władzę ustawodawczą jak i wykonawczą. Jednak, nie możemy nie dostrzegać, że Bóg jest dla Polaków realnym Duchem Świętym, etycznym autorytetem, dla wielu wręcz sensem życia na Ziemi. I jest to bardzo konkretny wzorzec etyczny i duchowy, oparty nie na odległych religiach czy wierzeniach słowiańskich dawno w Polsce wytępionych acz odradzających się, lecz właśnie na Chrześcijaństwie. A która to wiara, dla specjalistów w tej dziedzinie, jest jednoznacznie powiązana swoimi korzeniami z monoteistycznym perskim zaratustrianizmem, starożytnym Sumerem, arjową kulturą przedchrześcijańskiej środkowej i wschodniej Europy, a nawet poarjowymi Indiami. Judejczycy i Rzymianie przekuli ją dla celów nacjonalnych i politycznych, w religię państwową i globalną, odchodząc od jej pierwotnych zasad duchowych i etycznych. Wpierw był to nacjonalny judaizm, potem swobodne chrześcijaństwo, następnie chrześcijaństwo upolitycznione, potem silnie rasistowski i nacjonalny talmudyzm. Dzisiaj, na naszych oczach odsłania się więc głęboka prawda, skąd pochodzi ta wiara oraz to, jaka jest jej rola w życiu społecznym, w tym politycznym Polaków. Nie możemy uciekać od społecznego udziału w ukazywaniu tego faktu, ale musimy starać się, aby nowy ruch nieśmiało nawołujący do demokracji bezpośredniej jakim jest PJJ, nie był pozbawiony naszego udziału w budowaniu jego struktur, czy naszego wsparcia w wyborach. A działający w nim Chrześcijanie,  aby nie byli ślepi i podporządkowani ponownie organizacji rzymskiej czy innej, celom partyjnym, tylko wolni swoim rozumem, żyjący w prawdzie. Nie możemy więc zaprzestać, wymagania od wszelkich ruchów politycznych korzystających z naszego poparcia, oparcia się w pełni na prawdzie i dawnej historii Polski, przywracania jej historii przedchrześcijańskiej, z której wyrasta, bo jesteśmy narodem starożytnym, obecnym w Europie znacznie wcześniej niż zaistniało chrześcijaństwo. Uważamy, że Bóg istnieje od zawsze, objawiał się ludziom w ich sercach, umysłach i nierzadko fizycznie w zjawiskach natury, w tym plemionom pogańskim. Jego opisywanie, nie jest jedynie domeną judejską, ale i starosłowiańską, pogańską,  wszelkich ludów na Ziemi, znacznie przed pojawieniem się narodu izraelskiego. Nie możemy uważać, że Bóg objawił się jedynie jednemu narodowi i teraz tylko od tego narodu pochodzi wyznaczona przez niego etyczna droga ludzkości. Droga ta, znana była wielu wcześniejszym ludom, bo Bóg nie działa jedynie przez proroków izraelskich czy kościół katolicki i nie objawiał się dopiero po setkach tysięcy lat istnienia na Ziemi ludzkości. Bóg, jest świadomą istotą, świadomą siłą, świadomą i samoistną energią stwórczą, kontrolującą i kształtującą Świat, istniejąc zawsze i zawsze mając kontakt ze stworzonymi przez siebie istotami, w tym ludźmi. Nawet wtedy, gdy nie było jeszcze żadnych religii, kościołów. Dlatego, nie pozwolimy się ograniczać w myśleniu, w wolności umysłowej, żadnej organizacji religijnej. Tak samo, jak nie pozwolimy się ograniczać w samostanowieniu w swojej Ojczyźnie. Do tego, niezbędna jest nam demokracja bezpośrednia, oparcie na Prawdzie jaką zakorzenił w naszych sercach Bóg, lecz nie jakikolwiek kościół czy jakakolwiek religia!  

  W obliczu możliwej wygranej wyborów, kolejny raz przez partie systemowe okradające i zadłużające Polaków na pokolenia, grabiące ich z zasobów naturalnych, coraz silniej utrudniające rozwój ich przedsiębiorczości prywatnej, zmniejszające ich przyrost naturalny, niszczące ich zdrowie przepisami pandemicznymi i umożliwiającymi produkcję i handel niezdrową żywnością, Polska stanęła na krawędzi zagłady. Dopuszczenie poprzez jakiekolwiek dalsze rozbicia naszych ruchów lub ich marazm w działaniu, opóźnianie tego działania, będzie naszą winą jako ludzi zdolnych to zmienić. Przyszłe pokolenia Polaków, będą z tego powodu miały do nas słuszne pretensje.

 Nie możemy liczyć na żaden cud Boży, bo po to mamy rozum aby z niego korzystać a nie wszystko zdawać na ślepy los czy pozostawiać dla bożej interwencji. 

Nic w Bitwie Warszawskiej pod Radzyminem, poza płynącym od Boga;  darem rozumu, darem wytrwałości, darem odwagi, dążeniem do wykształcenia i profesjonalizmu, darem roztropności, nie było uczynione przez Boga. Nie była  więc ta bitwa, jak i żadne inne polskie zwycięstwo, cudem bożym, tylko ludzkim wysiłkiem i przygotowaną przez pokolenia, narodową sprawnością, zdolnościami organizacyjnymi Polaków. Wszelkie sprzyjające Polsce i niesprzyjające okoliczności, nie były przypadkowe, lecz były oparte na błędach czy też zadufaniu jej oprawców, a nie na cudownej opatrzności bożej. Inaczej, należałoby uznać, że wszelkie krwawe wojny i bitwy, były wynikiem boskiej igraszki, jak w to wierzyli dawni Grecy. Jedyną opatrznością daną od Boga, jest ludzki rozum i inteligencja narodu polskiego, przyrodzone mu wraz z jego kulturą narodową i jej etyką, niesione przez pokolenia Polaków. Z których zobowiązani jesteśmy korzystać, bo ich porzucenie, byłoby odrzuceniem darów Boga, a tym samym, odrzuceniem samego Boga.  Dlatego, czynienie Królem Polski Jezusa Chrystusa, zostawiamy środowiskom uznającym taką ekspresję narodową za ważną, lecz nie godzimy się na czynienie z takiego ofiarowania aktu państwowego, ogólnonarodowego. Bo aktem tym, naród polski zostałby ponownie podporządkowany regułom państwa katolickiego, manipulowanego organizacyjnie, przez obce ośrodki władzy i obce interesy, zasłaniające się bezwstydnie osobą Boga, od którego etyki są zwykle dalekie. W tym zakresie, nie jesteśmy bliscy PJJ i odsuwamy się od religijnej narracji tej organizacji. Nie będziemy prosić Boga naszymi mantrami różańcowymi, o wspomożenie naszych działań. Naszą prośbą, jest i będzie jednoznaczna postawa, opowiadająca się za sprawiedliwością, za szacunkiem do każdego obywatela, do rozumu ludzkiego, do ludzkiej wolności. Jakie w działaniu politycznym, wymagają jednoznacznego opowiedzenia się za ustrojem demokracji bezpośredniej. Jeśli więc ruch Polska Jest Jedna pragnie zaufania przez ogół obywateli w jego misję realizacji tych wartości opartą na takim rozumieniu Bożej nauki o prawach człowieka, to oczekujemy, ze PJJ jednoznacznie rozwinie i określi swoje programowe dążenia w kierunku demokracji bezpośredniej. Najuczciwszego z ustrojów, a tym samym najbliższego chrześcijańskiemu  nauczaniu etycznemu.

 W tym miejscu, wzywam wszystkich czytelników tego przesłania, w tym bloga bialczynski.pl i wszystkich członków wymienionych organizacji, aby udzielali w swoich postach, poparcia dla takiego zrozumienia polskiej racji stanu i przedstawionej strategii dla ruchów na rzecz demokracji bezpośredniej. To ważne, aby pokazać ilu nas jest! To nasz internetowy marsz milionów serc za demokracją bezpośrednią. Marsz, w którym nie trzeba wychodzić na ulicę, tylko wysłać jednego smsa ze słowami; „Popieram powyższą strategię na rzecz Demokracji Bezpośredniej. Nick”. Podobnie ważnym, jest przekazywanie (polecanie) linku do tego artykułu, smsami, mailami, setkom swoich znajomych i zarządom, liderom wskazanych organizacji, oraz zwolennikom systemowych partii. Nigdy nie wiadomo, kiedy światło prawdy, uczciwości  i rozsądku zaświta w ludzkim umyśle, nawet najbardziej zmanipulowanym, otumanionym mediami. 

 Rafał Miłosz

Kopko – Orlicki

(Chrześcijanin, z dziada pradziada narodowości polskiej, chrzczony z własnej woli w wieku nastu-lat, jak i bierzmowany w kościele katolickim),

Warszawa – Marymont

2023-IX-30

  

Federacja Ruchów Demokracji Bezpośredniej

( FRDB )

 I

JEDNOŚĆ ORGANIZACYJNA

 Jedność organizacyjna, jest niezbędnym narzędziem stanowiącym część większego narzędzia, jakim jest strategia budowy organizacji. Kto nie korzysta z tego narzędzia, ten działa w pojedynkę, lub w mało sprawnych grupach obywateli, jak za epoki kamienia, pracując wielokrotnie ciężej, wolniej i mniej skutecznie lub nigdy nie osiągając zamierzonego celu!  

 1. Wszystkie ruchy działające na rzecz zmiany obecnego ustroju demokracji parlamentarnej zwanej fałszywie przedstawicielską (w rzeczywistości partyjną, gdyż posłowie nie są w żaden sposób związani z wolą swoich wyborców i przez nich kontrolowani, przez co nie są ich realnymi przedstawicielami) funkcjonującą w Rzeczypospolitej Polskiej, w demokrację bezpośrednią jak i obywatele w nich niezrzeszeni a popierający to dążenie, zobowiązują się do współtworzenia jednej, nieformalnej organizacji (wstępnej struktury organizacyjnej) z obowiązkiem zachowania wspólnego celu głównego i wspólnego programu oraz wspólnej organizacji i wspólnej strategii działania.
 2. Współtworzący niniejszą organizację, uznają, że jedność organizacyjna ich połączonych ruchów oraz znacząca liczebność członków i sympatyków wśród obywateli Polski, są odtąd pierwszoplanowym narzędziem dla zbudowania liczącej się siły wyborczej oraz medialnej, zdolnej w pokojowy sposób zgodny z Konstytucją RP, przełamać uprzywilejowaną pozycję partii podtrzymujących funkcjonowanie sprzyjającego ich istnieniu, obecnego ustroju pseudodemokratycznego, opartego na; dotacjach budżetowych, panowaniu nad głównymi mediami, wyborach nie proporcjonalnych, listach partyjnych, braku podziału rodzajów władzy, całkowitym lekceważeniu oddolnej woli Suwerena – narodu polskiego i utrudnianiu jego samostanowienia poprzez sprzeczne z konstytucją ustawy oraz wady samej konstytucji uniemożliwiające uruchamianie oddolnych referendów i obowiązywanie ich wyników.  
 3. W niniejszej organizacji, funkcjonować mogą swobodnie, dowolne, skonfederowane w niej organizacje i grupy obywateli, frakcje, koła zainteresowań oraz przekształcać się w dowolne organizacje, z prawem do zachowania w jej strukturach własnych nazw i odmiennych programów poza celem głównym i wspólnym programem.
 4. a). Zjednoczone w niniejszej organizacji, zarejestrowane dotąd formalnie organizacje, zobowiązują się do zakończenia funkcjonowania swoich organizacji, aby nie być zmuszonymi do pokonania wyższego progu wyborczego, jeśli podejmą taką większościową decyzję przez członków wszystkich zjednoczonych organizacji o formalno-prawnym zalegalizowaniu niniejszej wspólnej organizacji, przegłosowaną na walnych zgromadzeniach w zorganizowanych w tym celu okręgach.

b). Jeśli takiej decyzji wspólnie nie podejmą, dalej zachowają swoją odrębność formalno prawną.

c). Wszystkie organizacje, gwarantują podporządkowanie się woli większości powyższych walnych zgromadzeń. 

 1. Zjednoczone formalnie organizacje, wezmą udział jako jedna organizacja z osobowością prawną, udział w najbliższych wyborach parlamentarnych jakie będą miały miejsce po ich formalnym zjednoczeniu.
 2. Zjednoczenie nieformalne, otwarte jest dla wszelkich ruchów o jakich mowa do 31 grudnia 2023 roku, drogą mailową poprzez zwykłe zgłoszenie ich zarządów w publicznym, otwartym poście na stronie bialczynski.pl zamieszczonym pod niniejszym artykułem, w którym podadzą swoje dane kontaktowe. Liczymy, na przejęcie roli organizatora takiego zjednoczenia, przez najsprawniejszy w bieżących wyborach, ruch „Polska Jest Jedna”! Po tej dacie, do zrzeszenia w powyższej organizacji przyjmowane będą mogły być jedynie ruchy za zgodą Zarządu stworzonej organizacji lub w drodze ogólnych, okręgowych walnych zgromadzeń.
 3. Zrzeszone organizacje, wyrażają gotowość udzielenia wspólnego, oficjalnego poparcia dla organizacji popierającej demokrację bezpośrednią z największą liczbą komitetów wyborczych, jaką jest Polska Jest Jedna (PJJ), w wyborach parlamentarnych 15.X.2023 , pod warunkiem publicznego zadeklarowania przez jej przewodniczącego Rafała Piecha i Zarząd, gotowości do:

a). Realizacji głównego celu jednoczących się organizacji.

b). Realizacji wspólnego programu zjednoczonych organizacji.

c). Realizacji uchwalonych zasad uwiarygodnienia kandydatów na listach wyborczych według zapisów Art.VII.

 1. Organizacje stanowiące zjednoczony ruch, w przypadku publicznego zadeklarowania przed wyborami przez PJJ gwarancji zgodnych z art. I. poz.7.a-b najpóźniej do dnia 10.X.2023, deklarują udzielenie publicznego poparcia dla organizacji Polska Jest Jedna i wycofanie z najbliższych wyborów wszystkich swoich komitetów wyborczych najpóźniej do dnia 12.X.2023 i publiczne wezwanie swoich zwolenników do głosowania na PJJ.
 2. 30-ci dni po najbliższych wyborach parlamentarnych, podjęte zostaną działania jednoczące i przygotowujące wspólny komitet wyborczy wyłącznie pod wspólną nazwą niniejszej organizacji, do kolejnych wyborów parlamentarnych jak i samorządowych, wraz z dopracowaną strategią działania.
 3. Wszyscy członkowie organizacji (w tym partii) opowiadających się za demokracją bezpośrednią, mają etyczne prawo do włączania się aktywnie na zasadach członkostwa, w struktury PJJ, kiedy ruch ten/partia ta jest jeszcze w początkowej fazie budowy, w celu wpływania na jego rzeczywiste zmierzanie do ustroju demokracji bezpośredniej oraz w celu jednoczenia naszych ruchów.

II

WSPÓLNA NAZWA

 Nazwa jest również elementem strategii, jej narzędziem prowadzącym do wyznaczonego celu.

Jest ona znakiem firmowym, sztandarem, hasłem, programem. Im bardziej nazwa organizacji odwołuje się do głównego celu członków organizacji i jej niezrzeszonych sympatyków, tym mocniej gwarantuje niezrezygnowanie w przyszłości z tego celu, nie zejście na boki z wyznaczonej drogi, uwiarygadnia jej członków czy kandydatów w wyborach powszechnych. Taka nazwa, trzyma członków w ryzach zmierzania głównie do tego celu, bo jest na widelcu, przekazywana jako ich program, widoczna – jak znamię na ich czole. Najlepsza nazwa potrzebuje czasu, sprawnego działania, dobrej strategii, do jej rozpropagowania.

 Demokracja Bezpośrednia jest marzeniem połowy jak nie większej części Polaków, głównie niebiorących udziału w wyborach parlamentarnych. Nie wierzą oni w możliwość jej wprowadzenia, nawet ruchom ją promującym, szczególnie po postawie Komitetu Wyborczego Kukiz’15, którego liderzy jawią się dzisiaj jako celowi popularyzatorzy tej idei.  Obywatele, nie idą na wybory, nie dlatego, że nie znają się na polityce czy nie chcą decydować o swoim losie i swoich dzieci, przyszłości i najważniejszych dla kraju ustawach poprzez ich uchwalanie lub odrzucanie w referendach powszechnych. Oni zwyczajnie nikomu już nie wierzą i protestują swoim odizolowaniem się od życia społeczno-politycznego Polaków. Nie chcą glosować ich zdaniem na mniejsze zło, czy niepewne organizacje, czy kandydatów z większymi czy mniejszymi brudami za paznokciami lub zupełnie im nie znanych. Tym samym, najsilniejsze partie systemowe, zyskują oddane przez nich bez walki pole, dalej ich zniewalając i grabiąc. Przejmują ich majątek podatkami, inflacja, zadłużeniem publicznym, męczą niegodnie wynagradzaną ciężką pracą zajmującą większość godzin i dni w tygodniu, wykorzystują zawsze na swoją korzyść. Bo obywatele ci, nie dali szansy mniejszym organizacjom, na zaistnienie w parlamencie, na możliwość ich poznania, na ich walkę w mediach o informację opartą na prawdzie.

Zastosowanie nazwy, opartej na głównym celu programowym, utrzymywanej konsekwentnie przez lata, to prosty sposób na emocjonalne związanie wyborców dotąd nie glosujących, z rozumiejącą ich organizacją zmierzającą do ustroju o jakim marzą, który wreszcie będzie liczył się z ich zdaniem. Obecny ustrój służy jedynie zwolennikom systemowych, pseudodemokratycznych partii politycznych. Demokracja Bezpośrednia, służyć będzie tak zwolennikom partii jak i obywatelom im przeciwnym, bo wszystkim, bez żadnych preferencji. Bo każdy obywatel mieć będzie w niej równy głos referendalny, bez jakichkolwiek list partyjnych!A decydować będzie nie cwaniacki system liczenia głosów sprzyjający najsilniejszym partiom, tylko zwyczajna większość głosujących.  Dlatego, dwa słowa; „Demokracja Bezpośrednia”, bezwarunkowo muszą się znaleźć w nazwie zjednoczonego ruchu! Inaczej nie ściągnie on pod swoje skrzydła, części obywateli dotąd kontestujących wybory. Dzisiaj, ani jeden ruch społeczny, ani jedna partia, nie zaprezentowała dumnie w swej nazwie swego głównego celu; „demokracja bezpośrednia!”. Bo żadna w rzeczywistości nie uwierzyła w jego silę, wstydzi się go po Kukizie, (po to on chyba zaistniał jak i po to PiS uruchomił referendum, dyskredytując je brakiem kampanii referendalnej i głupkowatymi, nieprecyzyjnymi pytaniami), po wicemarszałku Sejmu p. Tyszce od Kukiza, który przeskoczył do Konfederacji – a która to partia przecież wykreśliła demokrację bezpośrednią ze swego programu. 

 A to w tej nazwie właśnie i poparciu naturalnie sympatyzujących z demokracją bezpośrednią kontestatorach wyborów, kryje się przyszłe zwycięstwo wyborcze zjednoczonego ruchu. Demokracja Bezpośrednia nie zaistnieje z poparcia samych środowisk obecnie pro systemowych, propartyjnych, stanowiących ok 30% polskiego społeczeństwa. Tylko z poparcia ok. 30-40% obywateli dotąd nieaktywnych w wyborach plus ok. 10% – 20% obywateli w nich uczestniczących, glosujących na partie systemowe. Jednak pragnących tak naprawdę samodzielnie decydować o najważniejszych ustawach, funkcjonować jako prawdziwy Suweren – naród polski, jako władza zwierzchnia oparta na Art. 4 obecnej Konstytucji, stanowiąca więc prawa gdy tylko chce o nich cokolwiek stanowić, bez łaski partyjnego Sejmu czy partyjnego Senatu czy dotąd zawsze partyjnego Prezydenta.

Ludzie kierują się emocjami, ale i konkretami. A demokracja bezpośrednia, to wielka emocja społeczna oraz konkret, kiedy go dosadnie prezentujemy w jej niezbędnych szczegółach – elementach ustrojowych. Należy tylko  temu nadrzędnemu celowi programowemu, wreszcie pozwolić trwale, poważnie zaistnieć, zaczynając od sztandaru organizacji. Od jej nazwy. Emocje, to również wielka Jedność na rzecz realizacji tego celu. Jedność bowiem zawsze pociąga, swoja zgodą, sprawnością, liczebnością. Jedność, posiada w języku polskim różne odmiany/synonimy tego terminu, jak; partia, naród, ród, rodzina, razem, społem, konfederacja, unia, federacja, jedność, wspólnota, blok, Ojczyzna, Polska, Rzeczpospolita. Zawsze warto ją zamanifestować w nazwie, szczególnie, gdy nie jest martwa, lecz wiąże się z realnym zjednoczeniem, porozumieniem organizacyjnym i oddolnie społecznym. W najbliższych wyborach, wykorzystał ją z powodzeniem ruch Polska Jest Jedna. Tu mamy aż dwa słowne symbole, nawiązania do tej jedności.  Niestety, ta nazwa nie mówi zupełnie, do czego ma owa jedność prowadzić, czemu służyć. To jest ukryte dopiero na stronach ruchu. Platforma Obywatelska, czy tez Koalicja Obywatelska, nie mówi w swej nazwie, co jest jej naczelnym celem. Jeśli „obywatelska”, to powinna być za ustrojem referendalnym, za demokracją bezpośrednią, gdzie ogól obywateli decyduje o prawodawstwie państwa. Nie partie! Ale nie! Potrafiła zmielić setki tysięcy wniosków referendalnych. Prawo i Sprawiedliwość czy Zjednoczona Prawica, nie mówi jaka ma być ta ich  prawość i sprawiedliwość. Widzimy, że w systemie partyjnym, jest to zawsze sprawiedliwość po ich partyjnej stronie, bardzo często na szkodę i zgubę Polski. Korzystna dla korporacji globalnych. Lewica, ogólnie jest znana, jako nurt bliski socjalizmowi i komunizmowi, proponujący uszczęśliwianie ludzi przez te niegdyś totalitarne i zbrodnicze systemy. Aż zdziwienie bierze, że jeszcze znajduje ten nurt polityczny poparcie u Polaków. Polskie Stronnictwo Ludowe, jawi się jako ludzie ze wsi, bliscy rolnictwu, lecz bez określenia w nazwie jak zamierzają rolnikom sprzyjać aby móc przylepiać się do każdego innego ruchu, z odmiennymi programami, z czego są słynni. Ruch Polska 2050 Szymona Hołowni, mówi tylko, że szykuje Polaków pod panowanie jego ruchu pod jego liderowaniem/nazwiskiem, za kilkadziesiąt lat. Szykuje się na Prezydenta? Ale w jakim duchu i jakim celu? To znajdziemy dopiero w ich programie, jaki może zmieniać się w zależności od czasów i sytuacji. Może być kiedyś lewicowy lub prawicowy, lub liberalny, dwojaki lub nijaki. Byle ludzie tej partii znaleźli się u władzy. Na jego stronie czytamy, że „Rzeczpospolita to wspólna własność Polek i Polaków i sami chcemy decydować o swoich sprawach?” Sami? Już nie poprzez partie i partyjnych posłów? Coś tu trąci demokracją bezpośrednią, ustrojem referendalnym. Tyle tylko, że zupełnie nie o to im chodzi. Dlatego wprost się do demokracji bezpośredniej nie odwołują. Oni też, dalej są za systemem partyjnym, pseudo-demokracją, zwaną przedstawicielską, w której poseł nie jest w niczym związany ze swoimi wyborcami, z tymi, którzy do Sejmu go posłali!

A demokracja bezpośrednia, to przecież takie dwa proste słowa, które mówią w zasadzie wszystko o najważniejszym celu ruchu. Nie trzeba nic więcej wymyślać, poza oddaniem się jedynie emocji zjednoczenia, pokazania Polakom, że odtąd wszyscy jesteśmy razem dla tego celu!   

 1. Nazwa ruchu zjednoczeniowego, zostanie przyjęta w drodze wewnątrzorganizacyjnego wyboru referendalnego za pomocą jawnego głosowania większościowego na walnych zgromadzeniach okręgowych z udziałem wyłącznie członków zarejestrowanych w ruchu i pośród wszystkich tworzących go organizacji, głosami członków którzy opłacą składkę członkowską w wysokości co najmniej 300 zł z góry.
 2. Nazwa wspólna zostanie uchwalona spośród wcześniej zgłoszonych nazw popartych przez co najmniej 300 osób na stronie głosowań E-Parlamentu.
 3. Powyższa nazwa; „Federacja Ruchów – Demokracji Bezpośredniej”, jest jedynie nazwą roboczą ruchu w organizacji, jaka będzie uwzględniona bez wymaganego poparcia 500 osób.
 4. Niniejsza organizacja wzywa PJJ, do przystąpienia po najbliższych wyborach parlamentarnych do formalnego zjednoczenia pod nazwą przyjętą wspólnie przez zjednoczony niniejszy ruch (nie wykluczając nazwy „Polska Jest Jedna” oraz nazw organizacji współtworzących niniejsze zjednoczenie), jeśli taka będzie wola większości członków jednoczącej się organizacji.
 5. W przypadku niechęci PJJ do realizacji zapisów Art. II poz.3, niniejsza organizacja zjednoczeniowa będzie mogła postanowić w drodze głosowań większości walnych zgromadzeń okręgowych, o cofnięciu powyborczego poparcia dla PJJ, z uwagi na niezdolność PJJ do udziału w dalszym, niezbędnym zjednoczeniu ruchów działających na rzecz demokracji bezpośredniej, dla powodzenia celu ruchu, co będzie świadectwem; cynizmu, przejawem wyższości i braku realizmu politycznego oraz braku rzeczywistej woli wprowadzenia demokracji bezpośredniej.

 III

CEL GŁÓWNY

 Organizacja społeczna, w tym polityczna, działająca na rzecz demokracji bezpośredniej w Polsce, musi posiadać główny cel programowy, jakim jest właśnie ustrój polityczny państwa oparty na mechanizmach zapewniających rzeczywistą, nadrzędną rolę suwerena – narodu polskiego. To bardzo konkretne, jednopunktowe ukierunkowanie, jakiego nie posiada żadna inna organizacja, bo posiadać go nie może. Wszelkie inne nurty polityczne, działają dla szerokich, rozbitych celów programowych, bo za nimi kryją się interesy korporacji, obcych nacji, wąskich środowisk. Nie są też chrześcijańskie w swej naturze czyli zwyczajnie etyczne, jak są środowiska działające na rzecz demokracji bezpośredniej!

 Jeden cel, daje więc wyborcom zawiązywanej przez nas organizacji, łatwość w przyszłym rozpoznawaniu naszego ruchu i odróżnianiu go od innych. Daje mu również wiarygodność, jeśli tylko cel ten będzie zawsze nam przyświecał, jako nadrzędny cel programowy. Demokracja bezpośrednia, jest celem opartym głęboko na moralności  i duchowości bliskiej większości Polaków, bo opiera się na zwyczajnej sprawiedliwości. Bo tylko w demokracji bezpośredniej, obywatel jest członkiem suwerennej władzy nadrzędnej – narodu polskiego, w jakiej może bezpośrednio uczestniczyć i stanowić o obowiązujących Polskę prawach. Żaden inny ustrój nie daje mu takiej możliwości. Demokracja bezpośrednia, likwiduje więc niewolnictwo polityczne, złe etycznie jak każdy rodzaj umysłowego i społecznego zniewolenia. A jakim związani są wszyscy Polacy, podporządkowani rządzącym partiom a poprzez nie, ich liderom, zarządom, w końcu jednostkom – ich prezesom. Ludziom faktycznie rządzącym Polską i kształtującym jej losy, według własnej woli, jak dawni tyrani, carowie czy samodzierżawie, dziedziczni królowie. Co tym bardziej jest niebezpieczne, że ludzie ci często nie reprezentują polskich rodzin z pokoleń, o słowiańskiej kulturze rodzimej, a jedynie polskojęzyczne. To dlatego, liderzy ci, zadłużają Polskę na wiele pokoleń, w globalnych korporacjach, w rękach ich krewnych banksterów z podobnych nacji. Bo dzięki takim długom, panować zamierzają nad Polską przez wieki. Ich rodzina, ród, naród przodków, często w istocie liczą się dla nich bardziej od narodu Polaków. Co jest skądinąd zrozumiałe. Krew ciągnie do swoich. O tym również wspominają przesłania PJJ. Nie będzie w Polsce samostanowienia narodu polskiego, ocalenia kultury i biologicznego istnienia i siły narodu Polaków, jeśli to wyłącznie ten naród, nie będzie miał prawa do samostanowienia swoich ustaw i podejmowania decyzji wyborczych w swojej Ojczyźnie!  

 1. Celem głównym federacji ruchów na rzecz demokracji bezpośredniej, jest zmiana ustroju Rzeczypospolitej Polskiej z fałszywej demokracji nazywanej przedstawicielską, będącej w rzeczywistości ustrojem partyjnym, w demokrację bezpośrednią.
 2. Cel główny jaki przyświeca zawiązanej organizacji, zmierza do przyznania narodowi polskiemu, jedynemu suwerenowi w swojej Ojczyźnie, prawa do pełnego samostanowienia politycznego poprzez oddolne ustanawianie prawa zgodnego z wolą większości obywateli, czyli realnego zrealizowania Art. 4 Konstytucji RP.
 3. Demokracja bezpośrednia, jaka jest celem głównym zawiązanej organizacji, opierać się musi na 12-tu podstawowych przepisach prawa zasadniczego, zabezpieczonego w zapisach konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej:
 4. a) czwór podziale władzy, na; zwierzchnią Suwerena – Narodu Polskiego (inicjatywną, ustawodawczą, kontrolną), informacyjną/medialną (inicjatywną, kontrolną, opiniotwórczą), przedstawicielską (inicjatywną, ustawodawczą, kontrolną; Sejm i Senat), wykonawczą (inicjatywną, zarządczą; rząd i administracja, niezależne sadownictwo, niezależne ministerstwa; zdrowia, ochrony środowiska, ochrony wolności słowa, inne),
 5. b) w pełni demokratycznych prawach wyborczych;
 • wybierania przedstawicieli (posłów, senatorów, radnych) wyłącznie w jednomandatowych okręgach wyborczych,
 • prawa obywateli do referendalnego odwoływania posłów i senatorów w czasie ich kadencji, po zebraniu wymaganej ustawą zatwierdzona w referendum, odpowiedniej liczby podpisów za wnioskiem odwoławczym i nie częściej niż raz w roku (co najmniej połowa głosów jakie padły za wybraniem posła lub senatora w jego okręgu wyborczym).
 • braku jakichkolwiek progów wyborczych dla wystawianych kandydatów, w oparciu o zasadę , że zwycięża obywatel uzyskujący w okręgu najwyższy wynik wyborczy,
 • równym czasie antenowym (promocyjnym) w mediach prywatnych i publicznych dla wszystkich kandydatów w okręgu,
 1. c) prawie Suwerena do uchwalenia przepisów każdej ustawy w drodze referendum powszechnego po zebraniu za wnioskiem referendalnym; 300 000 podpisów w okręgu wyborczym do Sejmu po którym wniosek jest poddawany stopniowo referendum w wyższej jednostce administracyjnej, lub od razu 600 000 w województwie, lub 1 200 000 w regionie (przyszła jednostka), lub 2 400 000 w kraju, w okresie przyjętym w ustawie,
 2. d) prawie Suwerena, do oddalenia (unieważnienia) przepisów każdej ustawy, w drodze referendum powszechnego, za wnioskiem popartym przez 1 200 000 podpisów w kraju, w okresie przyjętym w ustawie,
 3. e) przegłosowywaniu decyzji referendalnych wyłącznie głosami zwyczajnej większości,
 4. f) braku jakichkolwiek progów referendalnych, co oznacza, że o ich wynikach decydują wyłącznie biorący w nich udział obywatele,
 5. g) zabezpieczeniu prawa do udziału w referendach powszechnych jak i wyborach powszechnych wyłącznie dla obywateli Polski narodowości polskiej, którzy pochodzą z rodzin polskich co najmniej z ojca lub matki narodowości polskiej, gdy jedno z nich posiada lub posiadało również obywatelstwo polskie,
 6. h) prawa do równej czasowo i bezpłatnej informacji przedreferendalnej, tak dla zwolenników jak i przeciwników projektu przepisu ustawowego, poprzez oddanie co najmniej jednej stacji telewizyjnej i radiowej w ramach utrzymania przez budżet państwa, pod system kampanii referendalnej,
 7. i) zakazu tworzenia list partyjnych w wyborach powszechnych, w tym parlamentarnych jak i samorządowych,
 8. k) zakazie udziału członka jakiejkolwiek władzy poza Suwerenem, (władza zwierzchnia), w więcej niż jedna władza niższa, /nie może poseł być członkiem rządu – władzy wykonawczej, czy sędzia posłem, czy poseł prokuratorem generalnym/,
 9. l) nakazie niezwłocznego obowiązywania wyników każdego referendum lub w terminie zaprojektowanym w projekcie ustawy, w tym jego opublikowania przez administrację państwową,
 10. m) zakazie parlamentu do samodzielnego uchwalania jakichkolwiek przepisów konstytucyjnych, zmieniających konstytucję lub ja poszerzających, czy zawierania umów międzynarodowych ograniczających przepisy konstytucyjne RP i prawa obywateli Polski i narodu polskiego bez przeprowadzenia referendum powszechnego w tej sprawie.
  1. a) Niniejsza organizacja, uruchomi niezwłocznie, jeszcze przed rozpoczęciem najbliższych wyborów, własną kampanię referendalną, w kierunku zmiany ustroju Polski i przepisów Konstytucji RP, we wszystkich kwestiach wymienionych w poz.3.
  2. b) Kampania ta i zebrane podpisy poparcia za projektem pytań referendalnych oraz zmian prawnych, zostaną przekazane zgodnie z ustawą do odpowiedniego organu władzy publicznej oraz upublicznione.
  3. c) Bez względu na zachowanie wobec przekazanych podpisów poparcia; Sejmu, Senatu, Prezydenta, uzyskane poparcie posłuży do zwiększenia rozpoznawalności Ruchu a opracowane projekty ustaw do przedstawiania przeciwnej im władzy (w razie ich odrzucenia, zablokowania referendum, złożenia do zamrażarki sejmowej), jako dowód na antypolski i niedemokratyczny charakter tej władzy.
  4. d) Opracowane projekty ustaw, które uzyskały odpowiednie poparcie podpisami wyborców, posłużą również dla ich stałej prezentacji przez ugrupowanie sprzyjające demokracji bezpośredniej, posiadające mandaty w Sejmie i Senacie.
  5. e) Wyłącznie kandydat na Prezydenta RP, popierający powyższe wnioski referendalne, będzie rekomendowany przez niniejszą organizację w wyborach powszechnych.
  6. f) Organizacja referendum zostanie przeprowadzona przez niniejszą organizację ze staraniem dla zebrania co najmniej 500 000 podpisów poparcia, w oparciu o; 4 Konstytucji RP, który mówi: „Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio”, obywatelską inicjatywę ustawodawczą – ustawę z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli, referendum w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa. Referendum szczególne, może zaistnieć na wniosek co najmniej 500 000 osób uprawnionych do udziału w głosowaniu, w tym nie mieszkających stale na obszarze Polski.

 IV

WIARYGODNOŚĆ KANDYDATÓW I LIDERÓW

 Kandydaci na listy wyborcze ruchu  do Sejmu i Senatu, zostaną wyłonieni wyłącznie w drodze samo zgłoszenia kandydatów bez wymogu uzyskania ich wstępnego poparcia czy opłat finansowych czy składania jakichkolwiek oświadczeń, po opublikowaniu ich życiorysów według wymogów ruchu z wykazaniem ich poświęcenia dla idei demokracji bezpośredniej – na własnej stronie ruchu, co najmniej na pól roku przed wyborami, w drodze prawyborów ruchu i bez jakiegokolwiek układania miejsc na listach wyborczych pomiędzy frakcjami (zrzeszonymi organizacjami). Po dokonaniu wyborów, przydzielenie uzyskanego miejsca wyborczego w okręgu wyborczym zależeć będzie od liczby głosów poparcia i obwarowane zostanie obowiązkiem złożenia oświadczenia kandydata według wymogów ruchu.

 Wszyscy kandydaci w przyszłych wyborach parlamentarnych z ramienia Ruchu, oraz wszyscy członkowie, zobowiązani są  do wzięcia udziału w wyborach parlamentarnych 15 IX 2023 i zagłosowania na kandydatów zarejestrowanych komitetów w ich okręgach wyborczych, jak; Antypartia. E-Parlament Nowa Cywilizacja, Polska Jest Jedna, zaś w przypadku ich braku na najbardziej pro-referendalnych kandydatów Konfederacji z wykluczeniem kandydatów ewidentnie przeciwnych ustrojowi demokracji bezpośredniej czy skłonnych do układów z Rosją w trakcie agresji na Ukrainę. Glosując, przyszli kandydaci, powinni dla udokumentowania swej postawy, wykonać zdjęcie dowodu osobistego położonego na wypełnionej karcie do głosowania.

 Zakazuje się nieetycznych postaw i nepotyzmu partyjnego, jak:

 1. Wykonywania mandatu posła lub senatora czyli władzy przedstawicielskiej, z równoczesnym zatrudnieniu w jakiejkolwiek władzy wykonawczej, na stanowisku ministerialnym lun innym.
 2. Wykonywania mandatu radnego lub burmistrza/prezydenta/wójta/sołtysa czy innej funkcji publicznej, przy równoczesnym zasiadaniu w organach innej władzy publicznej ze swego lub innego okręgu, w tym radach nadzorczych spółek samorządowych, komunalnych czy skarbu państwa.
 3. Sprawowania funkcji w publicznych lub państwowych organach władzy pochodzących z wyboru w tym w drodze konkursowej, przez członków bliskiej rodziny; radnego, posła, senatora, po uzyskaniu przez niego mandatu. Zakaz nie dotyczy osób zatrudnionych przed uzyskaniem takiego mandatu.
 4. Wykonywania funkcji posłów lub senatorów lub senatorów i posłów, równocześnie przez małżonków. Obywatel z mniejsza liczbą głosów zostaje pozbawiony mandatu.
 5. Zasiadania równocześnie w kilku spółkach skarbu państwa na dowolnych stanowiskach lub w kilku radach nadzorczych należących do podmiotu publicznego.
 6. Uzyskiwanie jakiegokolwiek poparcia na stanowiska publiczne, inną drogą niż otwarte, publiczne przetargi z określonymi kryteriami dla kandydatów.
 7. Zasiadania w jakichkolwiek organach wykonawczych władzy publicznej, przez członków partii politycznych.

V

 POLARYZACJA  ETYCZNO-SPOŁECZNA

Wszelkie ruchy, nawet oznajmiające zdążanie do demokracji bezpośredniej, lub do realizacji innych przyrodzonych wolności ludzkich a niezdolne do zjednoczenia w ramach powyższego ruchu, lub negatywnie nastawione do jego skonfederowanej formy, uznaje się za faktycznie wrogie samostanowieniu narodu polskiego i sprzyjające utrzymaniu ustroju partyjnego parlamentaryzmu, sterowalne przez korporacje globalne i rządy państw obcych, co skazuje je na absolutny ostracyzm społeczny marodu polskiego i wieczysty zakaz wchodzenia niniejszego ruchu w jakiekolwiek układy z nimi.

 VI

WSPARCIE MEDIALNE

 Bez rozpoznawalności, bez znajomości przez obywateli nazwy, celu głównego i programu zjednoczonej organizacji, nie będzie miała ona szansy na społeczny rozwój, istnienie, zwycięstwa wyborcze, doprowadzenie kraju do ustroju demokracji bezpośredniej.

Zjednoczony ruch, opracuje strategię osiągnięcia narzędzi medialnych, które zapewnią mu stały kontakt z obywatelami, niezależny, niecenzurowany przekaz.

 VII

WSPÓLNY PROGRAM

 Zjednoczone organizacje, opracują najbardziej niezbędne, konieczne do wprowadzenia w pierwszych latach demokracji bezpośredniej, ustawy. Ustawy te, zostaną rozpropagowane w kampanii referendalnej niniejszej organizacji. Na opracowanie projektu ustaw, organizacje planują okres do końca lutego 2024r.

Rafał Kopko Orlicki

 

Apel do członków i sympatyków E-Parlamentu WL oraz widzów NTV

 

Mamy zamiar dnia 13.10.2023r. zorganizować w Krakowie Forum niezależnych Komitetów Wyborczych, ugrupowań poza systemowych. A także dnia 15.10.2023r. telekonferencje z przedstawicielami tychże Komitetów, w temacie podsumowującym kampanie wyborczą i preferencji wyborców.
Zgodnie z decyzją przeprowadzonego wcześniej e-referendum, przystąpiliśmy do wyborów parlamentarnych senackich.Zebraliśmy wymaganą ilość podpisów i zarejestrowaliśmy Komitet Wyborczy Wyborców pod nazwą E-Parlament Nowa Cywilizacja. W ten sposób sprawdziliśmy nasze działania pod kątem ogólnopolskim. Odnieśliśmy sukces!
Chcielibyśmy teraz naszymi przemyśleniami i refleksjami podzielić się z innymi Komitetami, które również przystąpiły do wyborów. Dlatego też postanowiliśmy zaprosić ich na spotkanie w Krakowie. Spotkanie to ma mieć formę debaty.Aby zrealizować ten pomysł potrzebujemy środków finansowych na wynajem sali. Dlatego zwracamy się z gorącą prośbą do Was o wsparcie. Każda wpłata ma dla nas ogromne znaczenie.
Zwracamy się z ogromną prośbą o wsparcie finansowe naszych najbliższych  działań w E-Parlamencie
Środki prosimy przelewać na następujące konta:
Stowarzyszenie E-Parlament Wolnych Ludzi
ul. Św. Jakuba 4
55-050 Sobótka88 1090 2398 0000 0001 5053 9379 PLN
PL701090 2398 0000 0001 5053 9509 USD
PL691090 2398 0000 0001 5053 9527 EUR
Kod SWIFT:WBKPPLPP DLA WPŁAT ZAGRANICZNYCH
Dziękujemy za wpłaty dotychczasowe!
Działamy wspólnie!
Pozdrawiamy,
Zarząd Stowarzyszenia E-Parlamentu Wolnych Ludzi:
Małgorzata Łabędzka
Janusz Zagórski
Dariusz Legut
Demokracja bezpośrednia podstawowe informacje – Profesor Mirosław Matyja
Na naszej stronie Internetowej pojawiła się książka, której autorem jest Profesor Mirosław Matyja. Zapraszamy do pobrania i zapoznania się. Sam Autor pisze tak:
Podręcznik o demokracji bezpośredniej stał się faktem. Ten podręcznik ma wejść do szkół polskich. Po 5 latach walki marzenia staja się faktem. Czy jest sens ten sukces komentować? Nie, bo zobaczymy, jak będzie dalej. Jedno jest pewne. Bez poparcia i sympatii niżej wymienionych osób, z pewnością nie napisałbym tego podręcznika. Za to wsparcie dziękuję Wam całym sercem. Osoby, które mobilizowały mnie do walki o demokrację bezpośrednią w Polsce, wymieniam chronologicznie – a więc tak, jak Was poznałem od początku:
Wojtek Kubań
Marian Waszkielewicz
Jurek Olenderek
Janusz Zagorski
Jurek Zieba
Zdzisław Gromada
Jarek Utrata
Piotrek Radziszewski
Grześ Podgórski
Heniek Kowalski
Paweł Kukiz
Jarek Sachajko
Tomasz Kazmierski
Łukasz Zakrzewski
Norbert Podgórski
Malgosia Łabędzka
Jacek Kubica
Damian Krzal
Cyryla Wilga
Zosia Bogusz
Andrzej Zimowski
Zosia Golis
Leszek Kulaszewicz
Tomek Korzan
Renata Włodarczyk
Dorota Bylica
Agnieszka Jabłońska
Janusz Dąbrowski
Paweł Gębuś
Ewa Zaleska
Wojtek Kapuścik
Ewa Wiśniewska
Mirek Gajda
Piotrek Trudnowski
Zbyszek Oborski
Agata Kempa
Zbyszek Ukleja
Piotrek Pudełko
Leszek Jachnik
Irena Wywiał
I wiele, naprawdę wiele innych osób, które zapewne przeoczyłem – za co z góry przepraszam. Dziękuję Wam, że jesteście wierni idei demokracji bezpośredniej i że obdarzyliście mnie tak wielkim zaufaniem. Większości z Was nie udało mi się spotkać live – myślę, że niedługo to nadrobimy. No cóż, dziś się uśmiechamy i cieszymy z sukcesu, a jutro do pracy…. Bo przed nami jeszcze długa i uciążliwa droga.
Pobranie książki PDF 25MB
Wiadomość nadana z upoważnienia E-Parlamentu Wolnych Ludzi 
przez Admina Tomasz Kalinowski
Podziel się!