Shyamasundara Dasa: A Response to – The Argument for the Tropical Zodiac in Vedic Astrology (Odpowiedź na argument za tropikalnym zodiakiem w astrologii wedyjskiej)

Odpowiedź na – argument za tropikalnym zodiakiem w astrologii wedyjskiej

Od Cegiełki

This article was originally published in two parts in May 2012 on different websites like this one. Because I am often asked about this topic I decided to move the articles to my own site and merge them into one article for easier reference. At some point I may write a more formal article taking into account the developments over the years since this was first published. My objective was never to change the minds of the apostles of this system, an impossible task, but rather to give a different narrative showing the other side of the story. To provide credible information and counter arguments for those who oppose these views but do not have the time or resources to do the necessary research.

 

Ten artykuł został pierwotnie opublikowany w dwóch częściach w maju 2012 r. na różnych stronach internetowych, takich jak ta. Ponieważ często jestem pytany o ten temat, zdecydowałem się przenieść artykuły na moją własną stronę i połączyć je w jeden artykuł dla łatwiejszego przeglądania. W pewnym momencie mogę napisać bardziej formalny artykuł, biorąc pod uwagę rozwój na przestrzeni lat, od czasu jego pierwszej publikacji. Moim celem nigdy nie była zmiana zdania apostołów tego systemu, co jest zadaniem niewykonalnym, ale raczej przedstawienie innej narracji ukazującej drugą stronę historii. Dostarczanie wiarygodnych informacji i kontrargumentów tym, którzy sprzeciwiają się tym poglądom, ale nie mają czasu ani środków na przeprowadzenie niezbędnych badań.

 

Dear Gaurakishor Das,
Hare Krsna. All glories to Srila Prabhupada.

You originally aimed your article, The Argument for the Tropical Zodiac in Vedic Astrology (PDF – right click to download), at Abhaya Mudra Mataji and her husband Patita Pavana Prabhu. Since then I have been approached by several devotees to respond to this article but wanted to give the above named authors or any other person professing to know Vedic astrology ample time to respond. Since they have been unable to respond I will now attempt to do so.

In this response I will focus on the article The Argument for the Tropical Zodiac in Vedic Astrology by Laura Barat (on investigation it appears that she is a student of Ernst Wilhelm) that you posted. It should be noted well that my response should not be construed as an attack on the tropical system of astrology, I am simply responding to the statements made by the author. Unlike some persons I have nothing against tropical astrology, it is one out of many systems of divination.

Pramana: categories of knowledge sources in Vedic epistemology. There are several categories of pramana but the three main pramanas are pratyaksa – empirical knowledge gathered via sense perception, anumana – knowledge arrived at by inference, and shabdha – knowledge acquired from an authority. The highest authority is shabdha brahma, knowledge coming from Krsna via the sastras – revealed scriptures. In Vedic culture shabdha brahma has the highest epistemic value and is the most authoritative source of knowledge.

Srila Prabhupada taught us that when we say or write something especially to a public forum that we should substantiate it with appropriate pramana. This applies not only when it comes to sastra but in all areas. Hence, it would seem that you have accepted this article by Laura Barat on face value even though the author did not substantiate even one thing that she wrote. She published this article on her website with absolutely no citations, references or other scholarly apparatus and we are now somehow expected to believe this.

In the future I may or may not write a formal article with all pramanas but for this informal article I will use a more relaxed style and may not provide all pramanas, in some places you will just have to accept what I say on faith. I hope you are as gracious with me as you were with her.

Thrasyllus of Mendes

Drogi Gaurakishorze Dasie, Hare Kryszna. Wszelka chwała Śrila Prabhupadzie.

Pierwotnie skierowałeś swój artykuł The Argument for the Tropical Zodiac in Vedic Astrology (PDF – kliknij prawym przyciskiem myszy, aby pobrać) do Abhaya Mudra Mataji i jej męża Patity Pavana Prabhu. Od tego czasu kilku wielbicieli zwróciło się do mnie z prośbą o odpowiedź na ten artykuł, ale chciałem dać wyżej wymienionym autorom lub innym osobom, które twierdzą, że znają astrologię wedyjską wystarczająco dużo czasu na odpowiedź. Ponieważ nie byli w stanie odpowiedzieć, teraz spróbuję to zrobić. W tej odpowiedzi skupię się na opublikowanym przez Ciebie artykule The Argument for the Tropical Zodiac in Vedic Astrology autorstwa Laury Barat (z badania wynika, że jest uczennicą Ernsta Wilhelma). Należy dobrze zauważyć, że moja odpowiedź nie powinna być interpretowana jako atak na tropikalny system astrologii, po prostu odpowiadam na stwierdzenia autora. W przeciwieństwie do niektórych osób nie mam nic przeciwko astrologii tropikalnej, jest to jeden z wielu systemów wróżbiarskich.

Pramana: kategorie źródeł wiedzy w epistemologii wedyjskiej.

Istnieje kilka kategorii pramana, ale trzy główne pramana to pratyaksa – wiedza empiryczna zdobyta poprzez percepcję zmysłową, anumana – wiedza uzyskana przez wnioskowanie i shabdha – wiedza uzyskana od autorytetu. Najwyższym autorytetem jest shabdha brahma, wiedza pochodząca od Kryszny poprzez śastry – pisma objawione. W kulturze wedyjskiej shabdha brahma ma najwyższą wartość epistemiczną i jest najbardziej autorytatywnym źródłem wiedzy. Śrila Prabhupada nauczał nas, że kiedy mówimy lub piszemy coś specjalnie na forum publicznym, powinniśmy uzasadnić to odpowiednią pramana. Dotyczy to nie tylko śastr, ale wszystkich dziedzin. Wydaje się zatem, że przyjąłeś ten artykuł Laury Barat za dobrą monetę, mimo że autorka nie uzasadniła ani jednej rzeczy, którą napisała. Opublikowała ten artykuł na swojej stronie internetowej bez absolutnie żadnych cytatów, odniesień lub innego naukowego aparatu i teraz jakoś oczekuje się, że w to uwierzymy. W przyszłości może, ale nie musi, napiszę formalny artykuł ze wszystkimi pramanami, ale w tym nieformalnym artykule użyję bardziej zrelaksowanego stylu i może nie przedstawię wszystkich praman, w niektórych miejscach będziesz musiał po prostu zaakceptować to, co mówię na temat wiary. Mam nadzieję, że jesteś dla mnie tak łaskawy, jak byłeś dla niej.

Przetłumacz całość tłumaczem Google ze źródła:

https://shyamasundaradasa.com/jyotish/resources/articles/formal_articles/response_to_tropical.html

 

 

Podziel się!