Rafał Kopko Orlicki: Projekt KONSTYTUCJI dla RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ i KONFEDERACJI NARODÓW MIĘDZYMORZA – Preambuły + Rozdział I – Cele Konfederacji

Projekt KONSTYTUCJI dla RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ i KONFEDERACJI NARODÓW MIĘDZYMORZA – Preambuły + Rozdział I – Cele Konfederacji

 

Preambuły

 

       Projekt prezentowany Państwu, rozpoczynam Preambułą odwołującą się do obecnej sytuacji międzynarodowej, szczególnych zagrożeń dla życia ludzkiego  i bezpieczeństwa naszych krajów i ich narodów, wskazując na najważniejsze uzasadnienia dla zawiązania Konfederacji Narodów Międzymorza.

 

      Następnie przechodzimy do Deklaracji Rzeczpospolitan, narodów czujących się spadkobiercami tej pierwszej konfederacji narodów Europy środkowej, podkreślając nasze prawa do jej dziedzictwa kulturowo – politycznego jak najbardziej w kontrze do nie rozliczonego z zagrabienia jej ziem, jednego z trzech jej zaborców – Rosji, spadkobierczyni jednej z najokrutniejszych tyranii ludzkości – komunizmu, winnej kilkudziesięciu milionów istnień ludzkich, w tym kilkudziesięciu milionów samych Słowian z różnych narodów, w tym narodu rosyjskiego.

 

     Na zakończenie rozdziałów konstytucji, przeczytają Państwo Inwokację Konstytucyjną Narodów Międzymorza, wyraźnie odnoszoną do zawiązywanej  Konfederacji ale i łączącą wszystkie poprzednie tradycje konfederacyjne, kulturowe, wielonarodowe.

  

 

Projekt

KONSTYTUCJI

dla

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

i

KONFEDERACJI NARODÓW MIĘDZYMORZA

(zwanej dalej; Konstytucją Konfederacji lub KK,

zaś w przypadku samej Konfederacji Narodów Międzymorza, Konfederacją lub KNM)

W DUCHU DEMOKRACJI BEZPOŚREDNIEJ,

SUWERENNOŚCI KRAJÓW I SAMOSTANOWIENIA POŁĄCZONYCH NARODÓW,

ZACHOWANIA POD ICH WYŁĄCZNĄ WŁASNOŚCIĄ ICH WSZELKICH ZASOBÓW.

   

AKT NINIEJSZY STANOWI NAJWYŻSZE PRAWO DOCELOWE 

OBOWIĄZUJĄCE DLA KRAJÓW I NARODÓW DOBROWOLNIE ZRZESZONYCH

W KONFEDERACJI NARODÓW MIĘDZYMORZA

ORAZ NACJI I ICH KULTUR ODTWORZONYCH

JAKO ZADOŚĆUCZYNIENIE ZA ICH EKSTERMINACJĘ,

KTÓREJ NIGDY NIE ZAPOMNIMY

PÓKI SPRAWIEDLIWOŚĆ LUDZKA NIE ODZYSKA TEGO,

CO LUDZKIE BEZPRAWIE I BRAK WYŻSZEJ KULTURY ZNISZCZYŁY.

  

I

PREAMBUŁA

 Najwspanialsze czyny rodzaju ludzkiego szybko znikają w ludzkiej pamięci. Przypomnieć sobie o nich możemy jedynie dzięki zeznaniom świadków którzy je przeżyli, lub wieszczów niosących o nich ustny przekaz. A również, dzięki świadectwu sporządzonych dokumentów, materialnych pamiątkach po nich. Tylko wtedy, stają się nauką dla potomnych i zdolne są kształtować nasze życie, w duchu wypracowanych przez pokolenia wartości etycznych. Inaczej, gdy brak jest zapisu tych czynów w metalu i kamieniu, brak mentalności wykutej w obyczajach, na zawsze przestają istnieć w ludzkiej pamięci. Wówczas, jak w wedyjskich Rygwedach, po wielkiej wojnie, dziejowym kataklizmie, od nowa wszczynany jest wysiłek budowania wartości ludzkich do jakich zmierzamy swoimi dobrymi cechami, ludzkim sercem, miłością międzyludzką. Tak dzieje się często w historii ludzkości.

 Dlatego My, Narody; Polski, Łużycki, Rusiński – Ukraiński, Białoruski, Litewski, Łotewski, Estoński, Słowacki, Czeski, Słoweński, Serbski, Macedoński, Czarnogórski, Albański, Bułgarski, Węgierski, Chorwacki, Bośniacki, oraz każdy inny który do naszej Konfederacji dobrowolnie i za zgodą większości swego narodu dołączy, w obliczu eksterminacyjnej wojny prowadzonej w XXI wieku przez wiecznie krwawe i samozwańcze władze Rosji, niszczące pasożytniczo rosyjski naród słowiański jak niegdyś niszczył go najazd mongolski, występujące zbrodniczo w ludobójczej agresji wojennej przeciwko wolnej Ukrainie, dawnej Rusi kijowskiej, dawniejszej Scytii, dawnej członkini wolnych narodów Rzeczypospolitej, postanowiliśmy zawrzeć nierozerwalny związek państwowy, ustrojowy w duchu demokracji bezpośredniej, kulturowy i prawny, militarno – obronny i gospodarczy, oparty na wartościach etycznych rodem głównie z naszego obszaru geograficznego i kulturowego. Ten związek, zapisujemy głęboko w naszych duszach i sercach ludzkich, w najtrwalszych zakątkach ludzkiego umysłu. Aby nikt nigdy nie był w stanie go wymazać, pozbawić nas wspólnych dokonań etycznych, cywilizacyjnych, służących dla dobra całej ludzkości!

 Dzisiaj, gdy Świat stanął na krawędzi III wojny światowej w wyniku bezwzględnej agresji pokomunistycznej, pseudo demokracji totalitarno – oligarchicznej państwa rosyjskiego, nawiązującej do tyranii i ludobójstw stalinizmu, przeprowadzanej wobec suwerennego państwa ukraińskiego, gdy równocześnie pokrętna polityka sprzyjająca utrzymaniu mocarstwowej Rosji, oddawaniu jej cudzych ziem, ze strony niektórych państw Świata, wskazuje na powtarzane sprzed I i II wojny błędy i słabość Zachodu wobec aktów takiej agresji a kraje te próbują się układać z winnymi jej zbrodniarzami, niszcząc przy okazji siłę i jedności etycznych narodów, dzisiaj Unii Europejskiej oraz paktu obronnego  NATO, likwidując wszelką odpowiedzialność za nieposzanowanie praw ludzkich, przedkładając nad wszystko własny interes materialny i zyski polityczne, złudzenie pokoju, oczywistym się staje, że czas jest najwyższy zupełnie oddolnie i powszechnie, bez oglądania się na polityków, na partie, na ekonomiczne relacje międzynarodowe, powołać związek tytułowany jako Konfederacja Narodów Międzymorza, w wyznaczonych w niniejszym projekcie Konstytucji granicach i krajach. Celem zapewnienia obrony naszym ziemiom, państwom i narodom, naszej kulturze i suwerenności, sprzyjaniu naszemu wspólnemu,  dalszemu i szybkiemu rozwojowi, jeśli zawiodą nas inni sprzymierzeńcy i pakta, konfiguracje polityczne, zachodnie układy i umowy. Jako najlepsze ich dodatkowe zabezpieczenie.

 W tym celu, zawiązujemy Konfederację Narodów Międzymorza, opartą na idei wzajemnego szacunku i pełnej suwerenności narodów skonfederowanych, gdzie termin „konfederacja” oznacza zjednoczenie bez pozbawienia suwerenności narodowej i odrębnej państwowości, uznawanej odtąd za kraje narodowe w ramach naszej Konfederacji i jej konstytucji. Nie likwidujemy żadnej odrębności narodów zjednoczonych – nacji, różnic językowych czy w innym zakresie kulturowym, lecz je wywyższamy, radując się naszą różnorodnością zwyczajów i języków w duchu wspólnoty etycznych wartości. Szanujemy istniejące między nami granice państwowe, deklarujemy ich pełną nienaruszalność bez wzajemnej umowy i niestosowanie przemocy wobec swoich sąsiadów, podstępu, zmowy gospodarczej czy zastraszania. Zaś grożenie narodom bronią nuklearną, czy niszczenie infrastruktury energetycznej i mieszkaniowej ludności cywilnej, uznajemy za najwyższy poziom szantażu, terroryzmu państwowego i zupełny upadek etyczny. Wszelkie spory pomiędzy nami, rozstrzygać się teraz będą wyłącznie w oparciu o zdanie wszystkich państw – członków  naszej Konfederacji, wspomagane opinią Wielkiej Rady Historyczno – Etycznej KNM,  a spory graniczne i inne, będą rozwiązywane zawsze pokojowo w drodze referendów przeprowadzanych przez obie strony sporu – państwa graniczne, pod nadzorem Trybunału Konstytucyjnego KNM i wszystkich krajów skonfederowanych.

  

II

Deklaracja spadkobierców I-wszej Rzeczypospolitej,

jako pierwszej unii narodów europejskich zawiązanej pokojowo,

 w duchu demokracji, równości i miłości międzyludzkiej

 

„Nic o nas bez nas!”

 Naszym zjednoczeniem konfederacyjnym, nawiązujemy do Unii Polsko – Litewskiej zawiązanej pierwotnie w Krewie oraz na sejmie walnym w Lublinie  1 lipca 1569 na ziemi polskiej, rozszerzonej odrębnymi aktami prawnymi o wolną wolę udziału w niej jako skonfederowanych ziem innych narodów; rusko-południowego a przyszłego ukraińskiego (głosami bojarów ruskich), rusko – środkowego a przyszłego białoruskiego, ludów z rusi laskiej wołyńsko – czerwonej, narodu żmudzkiego, łotewskiego, estońskiego, pruskiego a wcześniej boruskiego, potwierdzonej z kozacką Rusią ukraińską 16 września 1658 roku w Hadziaczu umową między Rzeczpospolitą a Kozackim Wojskiem Zaporoskim, reprezentowanym przez hetmana kozackiego Iwana Wyhowskiego przez wolny stan Kozaczy wobec jakiego Rzeczpospolita uznała prawa szlacheckie i równość przedstawicielstwa do Sejmu oraz Senatu a także odrębność narodową autonomii ziemi południowo – ruskiej, której dochowania wierności zaprzysiągł Król Polski Jan II Kazimierz Waza 10 czerwca 1659 z zachodnią granicą na Słuczy według pierwszej konstytucji ukraińskiej, Filipa Orlika, hetmana kozackiego. Przesadzającej ostateczne odejście Ukrainy od poddania się Rosji umową w Perejesławiu, co nastąpiło wobec rosyjskich oszustw łamiących zawarte porozumienia i doszczętnie zniewalających Sicz kozacką a tym samym deklarującej ponowne przystąpienie Rusi kijowskiej zwanej odtąd stale Ukrainą do Unii z Polską i Litwą, na prawach konfederacyjnej autonomii państwowej. Unii tej, dobrowolnej i pokojowej, nie przekreśliły nigdy żadne akta rozbiorowe ze strony; Prus niemieckich, Rosji pod panowaniem niemieckiej carycy i niemieckich Austrio-Węgier, dokonane terrorem i zbrojnie na naszym wspólnym państwie konfederacyjnym. Państwie, jakiego zasięg przedstawia ciągle prawnie ważna preambuła pierwszej faktycznie wdrożonej Konstytucji europejskiej z 3 maja 1791r, państwa uznawanego przez całą ówczesną Europę, tj. I-wszej Rzeczypospolitej, mówiącej;

„W imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Stanisław August z Bożej łaski i woli Narodu Król Polski, Wielki Książę Litewski, Ruski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński, Podolski, Inflancki, Smoleński, Siewierski i Czerniechowski, wraz z stanami skonfederowanemi, w liczbie podwójnej Naród Polski reprezentującemi, uznając, iż los nas wszystkich od ugruntowania i wydoskonalenia konstytucji narodowej jedynie zawisł, długim doświadczeniem poznawszy zadawnione rządu naszego wady, a chcąc korzystać z pory, w jakiej się Europa znajduje, i z tej dogorywającej chwili, która nas samym sobie wróciła, wolni od hańbiących obcej przemocy nakazów, ceniąc drożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą egzystencyją polityczną, niepodległość zewnętrzną i wolność wewnętrzną narodu, którego los w ręce nasze jest powierzony, chcąc oraz na błogosławieństwo, na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć, mimo przeszkód, które w nas namiętności sprawować mogą, dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic, z największą stałością ducha niniejszą konstytucję uchwalamy i tę całkowicie za świętą, za niewzruszoną deklarujemy, dopóki by naród w czasie, prawem przepisanym, wyraźną wolą swoją nie uznał potrzeby odmienienia w niej jakiego artykułu. Do której to konstytucji dalsze ustawy sejmu teraźniejszego we wszystkiem stosować się mają.”

 W kolejnych latach, dochowanie jedności Rzeczypospolitej i wierności umowie Hadziackiej, okazało w zwycięskiej bitwie wojsko kozacko-polsko-tatarskie 8 lipca 1659 roku, gdy pokonało interweniującą zbrojnie armię moskiewską w bitwie pod Konotopem, jak też skąpane we krwi wszystkich narodów Rzeczypospolitej powstanie styczniowe z 1863r, wymierzone głównie przeciwko zaborcy rosyjskiemu pod sztandarem Konfederacji Rzeczpospolitan z godłem; Litwy – Pogonią, całej Rusi – Archaniołem i Polski – Orłem, a całość zwieńczona zamkniętą koroną na symbol trwałej jedności państwowej i suwerenności oraz nierozerwalności ich związku, Konfederacji do jakiej nawiązujemy.

 

(Rys. herb Polski, Rusi i Litwy)

 Uznajemy, rozbiory dokonane na Rzeczypospolitej w 1772–1795, jako z mocy wszelkich norm prawno-międzynarodowych i etycznych, nieważne z mocy prawa jako dokonane podstępem, zdradą, złamaniem umów międzypaństwowych, siłą i skrajnym terrorem nieznanym dotąd w dziejach Europy, na uznawanym, suwerennym państwie, pokojowej unii wielu narodów, wówczas o najwyższym poziomie demokracji ustrojowej na Starym Kontynencie. Rozbiory te, jako narzucona Rzeczpospolitej agresja obca, wymuszone przemocą, groźbą i zastraszeniem naszych parlamentów i władzy naczelnej, nie zniosły niczego w zawartych wcześniej dobrowolnych umowach pomiędzy naszymi narodami, jakimi była umowa Hadziacka i wcześniejsza Unia Polsko – Litewska w Lublinie, oraz nasze narodowe prawa, w tym konstytucje.

Rozbiory Rzeczypospolitej dokonane przez trzy sąsiednie mocarstwa, stały się głównym czynnikiem wybuchu I-wszej jak i II-ej wojny światowej z tego powodu, że Europa i trzy zaborcze związki państwowe – monarsze potęgi, stały się najbardziej agresywne i dyktatorskie, pozbawione wszelkich hamulców etycznych, tj. Austria, Niemcy i Rosja, nie będąc od tego czasu rozdzielane i równoważone siłą wielkiej konfederacji międzymorskiej, Rzeczypospolitej. Brak takiej konfederacji dzisiaj, jest również podstawowym czynnikiem grożącym wybuchem III-ej wojny światowej spowodowanej terytorialnymi aspiracjami Rosji i niestabilną etycznie postawą Niemiec, Francji oraz Izraela – mających silne wpływy polityczne i własne interesy polityczne, tak w; Rosji, Ameryce jak i Europie, jak i niepewną etycznie postawą Chin, współpracujących z Rosją, czy Iranu.

 Dlatego, strony zawiązujące niniejszą Konfederację, czynią to głównie w celu zapewnienia sobie i Europie pokoju, bezpieczeństwa biologicznego swojej ludności, oraz rozwoju gospodarczego jakiego nie przerwie i nie zmarnotrawi już żadna wojna. Tworzący Konfederację nie zamierzają dochodzić zbrojnie żadnych ziem jakie utraciła Rzeczpospolita w wyniku jej zaborów, wówczas jedyne w pełni demokratyczne państwo Europy o ustroju przedstawicielskiej – demokracji bezpośredniej, z elekcyjnym wyborem króla i obowiązkiem kierowania się przez posłów wolą sejmów ziemskich, jako unia wielu narodów, zawarta w duchu miłości międzyludzkiej celem zapewnienia swoim ziemiom rozwoju, nie zaś spełniania ambicji tyranów.

Wobec tych faktów, nawiązujących do minionych zdarzeń jako naszej wspólnej ciągłości historycznej, kulturowej i prawnej, zawiązujemy niniejszą Konfederację w duchu idei Jagiellonów, pokojowo łącząc obszar między trzema morzami; Bałtykiem, Czarnym, Adriatykiem, dla ponownego zyskania wspólnej siły i warunków do bezpiecznego i szczęśliwego rozwoju, niezagrożonych kolejną agresją zaborczych państw i ich zdeprawowanych etycznie elit i otumanionych nienawiścią, ślepym posłuszeństwem swoim tyranom, okłamywanych przez nich narodów.  

Podpisano:

Narody uchwalające w drodze powszechnych referendów

I-wszą Konstytucję

Konfederacji Narodów Międzymorza

 

„Odtąd, żadnych praw i czegokolwiek, o Nas – suwerennych narodach Konfederacji, nikt bez narodowej, oddolnej i większościowej zgody, wyrażonej w naszej milczącej przychylności lub referendum powszechnym, uchwalić nie może. Zaś My, suwerenne narody, każde uchwalone odgórnie prawo, oddolnie zmienić lub znieść całkowicie możemy zwyczajną większością głosów i bez ograniczeń, poza tym, czym ograniczyliśmy się sami w niniejszej Konstytucji, chyba, że i ją zmieniając, do czego mamy wyłączne prawo jako narody oddolnie ją uchwalające.” 

 

Akt uroczysty wzorowany na Konstytucji Nihil Novi

uchwalonej w Rzeczypospolitej w Radomiu,

30 maja 1505 roku.

 

(KONSTYTUCJA NIHIL NOVI)

 https://agad.gov.pl/?page_id=1078

  

 

  

ROZDZIAŁ I

 CELE

 KONFEDERACJI NARODÓW MIĘDZYMORZA

Art.1

Stabilizacja i rozwój 

§1.Podstawowym celem zawiązania Konfederacji Narodów Międzymorza w postaci państwa obejmującego suwerenne, skonfederowane narody, jest zapewnienie stabilizacji i realnej egzekucji praw, dla ustanowienia, zachowania i rozwoju:

– wszelkich etycznych wolności ludzkich, poczynając od wolności słowa – jaka jest podstawą wszelkich wolności innych i sprawiedliwości, a której nie da się zagwarantować we współczesnym Świecie ingerującym cenzurą obcych nacji i korporacji globalnych na świadomość narodów, pozbawionych jedności i oddolnego samostanowienia,

– jedności i równości narodów Międzymorza, w duchu braterstwa bez regulacji wzajemnych pretensji wojnami a za pomocą praw sprawiedliwych, wspólnego rozstrzyganie problemów i wzajemnym współdziałaniem w rozwoju swoich krajów,

– ustroju bezpośredniej władzy suwerenów narodowych (BWSN), tj. w pełni wolnościowej i oddolnej demokracji bezpośredniej, oddającej realną władzę właścicielom swych ziem – suwerennym narodom Międzymorza, znoszącej niewolnictwa; polityczno – ustrojowe, kulturowe i ekonomiczne, religijne, medialne, ustanowione nad podzielonymi narodami w postaci narzuconego im wzorem zachodnich dominacji ustroju fałszywie przedstawicielskiego pozbawionego oddolnej i bieżącej kontroli obywateli, sterowalnego z zewnątrz lub poprzez wewnętrzne agentury bądź narzucone obce nacje i wpływy tajnych struktur i spisków politycznych,

– stabilności granic państwowych,

– suwerenności krajów i narodów Konfederacji,

– bezpieczeństwa energetycznego,

– maksymalnie szybkiego wzrostu gospodarczego i zamożności obywateli,

– rozwoju kultur narodowych,

– pokojowej współpracy narodów,

– wspólnej, ponadgranicznej ochronie środowiska naturalnego,

– ochronie naturalnej biologii i zdrowia człowieka.

§2.Cele Konfederacji, osiągane są poprzez:

– pogłębianie wzajemnej, bratniej i sąsiedzkiej miłości międzyludzkiej narodów Konfederacji, przełamywanie ich animozji, pomimo ciężkich doświadczeń jakich wzajemnie sobie nie szczędziły, niejednokrotnie obciążonych zaborem ziem narodowych, eksterminacją i ludobójstwem,

– prawo konstytucyjne zapewniające oddolny, rzeczywisty i ciągły wpływ kontrolno-decyzyjny narodów suwerennych krajów skonfederowanych, na funkcjonowanie i przestrzeganie wolnościowych praw Konfederacji,

– wspólną siłę militarną skonfederowanych państw,

– połączony obszar obronny, zwiększający przestrzeń i skuteczność obrony,

– połączony potencjał ludnościowy, naukowy i gospodarczy, tworzący odstraszający potencjał obronny,

– wspólne inwestycje energetyczne, w tym wydobywcze oraz sieci rozprowadzające, oparte na zróżnicowanych surowcach energetycznych, gwarantujące najwyższą stabilizację cen i dostępność energii,

– współdziałanie dla wspólnych celów na arenie międzynarodowej, szczególnie w strukturach Unii Europejskiej i NATO, umożliwiające równoważenie przewag krajów zachodnich,

– sprawniejszy rozwój wspólnej infrastruktury komunikacyjnej; kolejowej, rzecznej, kołowej i lotniczej, zwiększającej wspólne korzyści gospodarcze,

– łatwiejszy, oddolny rozwój i współpracę kulturową oraz międzyludzką, pomiędzy nacjami Konfederacji, w tym zawieranie związków rodzinnych.

§3. Konfederacja powołana jest również dla;

– uniemożliwienia pozbawiania narodów skonfederowanych, ich fundamentów rodowych, zapobiegając manipulacji historią narodów i ich pochodzeniem,

– wspólnego zapobiegania cenzurze informacji i wymiany poglądów, wobec wpływów globalnych korporacji medialnych,

– uniemożliwiania inwigilacji cyfrowej ludzi żyjących zgodnie z prawem,

– uniemożliwianie manipulowania decyzjami politycznymi obywateli,

– uniemożliwiania wpływania na zmiany naturalnej biologii i genotypu ludzkiego, poprzez działania globalnych korporacji medycznych i finansowych o wielkiej sile politycznej.

Art.2

Bezpośrednia władza suwerennych narodów

 §1.Podstawowym celem przyjętego ustroju demokracji bezpośredniej, jest oddanie pełni władzy suwerenom – czyli narodom krajów skonfederowanych, w formie władzy bezpośredniej, na zasadach przyjętego projektu Konstytucji, w szczególności:

1) niezbywalnego prawa do samostanowienia wszelkich praw zasadniczych oraz dowolnych praw niższych z woli suwerenów narodowych, ich zmieniania i odwoływania,

2) niezbywalnego prawa do decydowania w referendach za pomocą zwykłej większości wszystkich dorosłych obywateli uznanych przez prawo konstytucyjne za suwerenów swoich ojczyzn, bez jakichkolwiek wymaganych progów uczestnictwa lub oddanych ważnie głosów,

3) niezbywalnego prawa do wybierania oraz odwoływania w czasie trwania ich kadencji, wszelkich przedstawicieli do władz wykonawczo – kontrolno – ustawodawczych, zgodnie z przepisami konstytucji,

4) niezbywalnego stosowania ograniczeń w prawach suwerenów narodach, wyłącznie z przepisów uchwalonej przez nich wspólnie konstytucji.

§2. Pozostawia się w krajach skonfederowanych, nieobjętą krajową lub konfederacyjną procedurą wyborczo – odwoławczo – referendalną, władzy zarządczo – wykonawczej wymagającej szybkich decyzji związanych z bezpieczeństwem;

1) obronnym jak władze; wojskowe, obrony cywilnej, policyjne, pożarnicze, więzienne,

2) ekologicznym,

3) energetycznym,

4) zdrowotnym, w tym epidemicznym.

 • 2.2. Władze te, wywodzić się muszą z wysoko kwalifikowanych osób, działając pod nieustającą kontrolą i mianowaniem ich naczelników przez reprezentantów suwerenów narodowych w osobach; prezydenta, premiera, ministra dziedzictwa narodowego – pochodzących z wyboru powszechnego.

Art.3

Zjednoczenie państwowe suwerennych narodów

§1. Połączenie suwerennych krajów podzielających powyższe potrzeby w jeden byt państwowy, wynika ze świadomości, że największa siła obronna i gospodarcza, kulturowa, wypływa ze współdziałania narodów a nie ich konkurencji. Im większa jest to współpraca i obszar oraz najcenniejsze zasoby – ludnościowe, tym ich siła jest większa.

§2. Zjednoczone narody, mają większe możliwości zachowania swojej narodowej suwerenności oraz rozwój narodowych kultur, w ramach wspólnoty skonfederowanych krajów, która szanuje ich narodową tożsamość i odrębności.

 Art.4

Wspólna obrona i skuteczne odstraszanie

§1. Priorytetem i koniecznością, jest zbudowanie wspólnej siły zbrojnej Konfederacji Narodów Międzymorza, zdolnej oprzeć się wszelkim naciskom zewnętrznym, szantażom, wspólną siłą jakiej obecnie narody nasze nie posiadają wobec ogromu zewnętrznej presji przeciwnej suwerennościom państwowym i wolnościom narodowym, w tym demokracji bezpośredniej.

§2. Konfederacja organizuje wspólne siły militarne w celu odstraszania wszelkiej agresji wobec krajów skonfederowanych, angażując się w zachowanie pokojowego i sprawiedliwego porządku międzynarodowego na całym Świecie.

§3. Konfederacja zachowuje członkostwo krajów skonfederowanych w strukturach Paktu Północnoatlantyckiego (NATO), starając się wprowadzić do niego i te kraje skonfederowane, które jeszcze w nim nie uczestniczą.

§4. Konfederacja, zakazuje uczestniczenia w jakichkolwiek akcjach militarnych krajom skonfederowanym, poza akcją obronną i zgodną z obszarem przyjętego współdziałania NATO, bez zgody wszystkich krajów skonfederowanych.

 Art.5

Wolność gospodarcza i społeczno – kulturowa

§1. Konfederacja tak kształtuje współpracę krajów skonfederowanych, aby stosunki gospodarcze i samorządowe były oparte na równości praw i jednakowych warunkach prawnych konkurencji między nimi.

§2. Konfederacja dba, aby obywatele wszystkich skonfederowanych krajów, uzyskali zapewnione Konstytucją Konfederacji maksimum praw wolnościowych.

§3. Konfederacja chroni wolności i prawa narodów Konfederacji oraz suwerenność ich krajów, a także zjednoczenie konfederacyjne, całość ziem i suwerenność Konfederacji oraz jej bezpieczeństwo, jako ich wspólne dobro.

§4. Konfederacja wspiera ogólny dobrobyt, trwały rozwój, wewnętrzną spoistość oraz kulturalną różnorodność państwa.

 Art.6

Sprawiedliwość prawna i równość wobec prawa oraz gospodarcza

§1. Konfederacja zapewnia wszystkim skonfederowanym narodom i ich krajom, sprawiedliwe prawa i równość wobec praw Konfederacji.

§2. Konfederacja zapewnia swoim obywatelom, absolutna równość prawną.

§3. Konfederacja troszczy się o jak największą równość szans ekonomicznych obywateli z każdego skonfederowanego kraju.

Art.7

Środowisko naturalne i zapobieganie klęskom żywiołowym

§1. Konfederacja angażuje się na rzecz trwałego zachowania naturalnych warunków życia na obszarze Konfederacji w zakresie niezbędnym dla zapobiegania; powodziom, huraganom, suszom, pożarom, epidemiom i innym klęskom naturalnym lub wywołanymi działaniami ludzkimi, w tym militarnymi lub korporacyjnymi.

§2. Konfederacja prowadzi współpracę krajów skonfederowanych, w celach rekultywacji środowiska naturalnego i zabezpieczania ich przed klęskami naturalnymi lub następującymi z winy człowieka.

Art.8

Zapobieganie brakom energii i wzrostom jej cen

 §1. Konfederacja prowadzi działania stabilizujące ceny i dostępność głównych nośników energii; ropy, bio-olejów naturalnych, elektryczności z wielu jej źródeł, gazu, drzewa, w tym węgla spalanego bezpiecznie dla ludzi i środowiska, nie stosując do nich dopłat państwowych.

§2. Konfederacja uruchamia wspólne poszukiwania i wydobycie nośników energii.

§3.Konfederacja zapewnia budowę infrastruktury rozprowadzającej nośniki energii, kierując się ekonomią rynkową, nie stosując dotacji do ich budowy, poza dopuszczalnymi dotacjami na uruchamianie ich struktur organizacyjnych.

§4. Konfederacja uruchamia prace badawczo – naukowe i sięganie po nowe źródła energii, w szczególności; ze światła w krajach o ciepłym klimacie, z wiatru w krajach wietrznych i morskich, z ciepła geotermalnego w krajach o wysokim poziomie temperatury złóż geotermalnych, z wodoru w krajach o dużych pokładach tego gazu, ze spirytusu technicznego i metanu uzyskiwanego z kompostowania odpadków, ze złóż naturalnych gazu.

§5. Konfederacja nadzoruje budowy sieci wymiany nośników energii, tak, aby cały obszar Konfederacji wymieniał się jej zasobami i żadnemu skonfederowanemu państwu jej nie brakowało po przystępnych i zbliżonych cenach.

§6. Konfederacja inicjuje budowę infrastruktury przesyłu nośników energii, opartej na własnych liniach i jej nośnikach.

§7. Produkcja energii, przekaz energii, produkcja urządzeń oraz pojazdów opartych na jej użytkowaniu, sprowadzanie i dystrybucja energii, nie podlega koncesjonowaniu i dodatkowym podatkom, poza energią atomową lub sprowadzanymi z państw skrajnie niedemokratycznych nośnikami energii.

§8. Każdy obywatel Konfederacji, ma prawo do posługiwania się pojazdami i wytwornicami energii do ogrzewania mieszkań, opartymi na własnych rozwiązaniach technicznych, spełniających wymogi bezpieczeństwa budowlanego, technicznego, drogowego i środowiskowego.

§9. Konfederacja inicjuje i ułatwia budowę siedzib ludzkich, domostw, o wysokiej ciepłoszczelności i oparciu na energii naturalnej; Ziemi i Słońca, poprzez przepisy oraz badania naukowo – techniczne i promocję patentów.

§10. Konfederacja, zakazuje udziału w wydobywaniu lub własności energii lub jej produkcji, pozyskiwaniu na obszarze Konfederacji, podmiotom gospodarczym posiadanym w jakimkolwiek wielkości przez podmioty prawne lub osoby fizyczne nie będące wyłącznie obywatelami Konfederacji i nie posiadające statusu suwerenów narodowych.

§10.2. Wszelkie tego rodzaju zasoby oraz produkcja z nich energii, podlegają uspołecznieniu gospodarczemu poprzez dożywotnie przyznanie w nich udziałów, suwerenom narodowym krajów skonfederowanych z których obszaru pochodzą.

§11. Geotermia, uzyskiwana w celu bezpośredniego wykorzystania ciepła wnętrza Ziemi, lub wytwarza z niej energii elektrycznej, uzyskuje priorytet wobec wszelkich metod i surowców energetycznych, na obszarze całej Konfederacji, wspierana wspólnymi badaniami naukowymi, ekonomicznymi i pozyskaniem tego źródła energii oraz jej rozprowadzania na obszarze całej Konfederacji, jako najbezpieczniejsza dla środowiska naturalnego i najstabilniejszy, w pełni odtwarzalny zasób energetyczny.

§12. Konfederacja i kraje stowarzyszone, w ramach swoich kompetencji angażują się na rzecz wystarczającego, szeroko rozgałęzionego, ekonomicznego i ekologicznego zaopatrzenia w energię elektryczną oraz oszczędnego i racjonalnego jej zużycia.

§13. Konfederacja ustala zasady korzystania z odzyskanej energii oraz oszczędnego i racjonalnego zużycia energii.

§14. Konfederacja wydaje przepisy o zużyciu energii przez zakłady, pojazdy i urządzenia. Wspiera ona rozwój technik energetycznych, zwłaszcza w dziedzinie oszczędzania i odzyskiwania energii.

§14.2. W odniesieniu do przedsięwzięć, które dotyczą zużycia energii w budynkach, właściwe są przede wszystkim kraje skonfederowane, stosując normy wynikające z ich klimatu.

§14.3. Konfederacja uwzględnia w swej polityce energetycznej wysiłki krajów i samorządów, oraz gospodarki, biorąc pod uwagę warunki w poszczególnych rejonach Konfederacji i ich gospodarczą wydolność oraz postęp technologiczny i rozwój gospodarczy.

§15. Ustawodawstwo w dziedzinie energii jądrowej należy do kompetencji Konfederacji.

§16. Konfederacja wydaje przepisy o przesyłaniu i dostawie energii elektrycznej pomiędzy krajami skonfederowanymi.

§17. Ustawodawstwo o urządzeniach rurociągowych do przekazywania paliw płynnych i gazów oraz materiałów pędnych należy do kompetencji Konfederacji.

§18. Niezależne Ministerstwo energetyki i dystrybucji środków energii ma na celu umożliwiać dostęp po zbliżonych na obszarze Konfederacji cenach energii i jej nośników, unikając ich sprowadzania spoza granic Konfederacji i ubożenia jej obszaru z kapitału rozwojowego, w szczególności z; geotermii, wiatru, wody, w tym prądu, z węgla, ropy.

§18.2. Niskie ceny energii stanowią decydujący obok kosztów pracy element kosztów produkcji i usług, wpływając decydująco na ich konkurencyjność poza granicami krajów, czemu sprzyja konfederacyjna dywersyfikacja i dostawy zbiorcze, kreowane przez politykę ww. Ministerstwa.

§19. Posiadanie stacji paliw jest dopuszczalne na obszarze Konfederacji wyłącznie dla osób prawnych, spółek lub osób fizycznych – przedsiębiorców, z obszaru Konfederacji, z obywatelstwem Konfederacji i należących do suwerenów narodowych krajów skonfederowanych, bez jakiegokolwiek udziału spoza jej granic.

§19.2. Akcje publiczne lub zamknięte, mogą być zbywane przez przedsiębiorców paliwowych, wyłącznie dla suwerenów narodowych krajów skonfederowanych.

§19.3. W celu obniżania cen sprzedaży paliw i zapobiegania nadmiernej spekulacji paliwami, oraz energią elektryczną i nośnikami energii, Ministerstwo ma prawo zablokować wzrost cen danego nośnika lub energii na obszarze kraju skonfederowanego z którego pochodzi, u kolejnych pośredników lub jej przetwórców, do poziomu maksymalnie 15% zaś pomiędzy krajami skonfederowanymi do poziomu 30%. Nie dotyczy to nośników i energii sprowadzanej spoza Konfederacji.

Art.9

Wolności ludzkie

§1. Wolności ludzkie, stanowią obszar niezbywalnych i nigdy nienaruszalnych praw człowieka i obywateli Konfederacji. Zaliczają się do nich;

 1. Wolność słowa i poglądów, w tym do obrazy uczuć religijnych.
 2. Wolność do dowolnych publikacji tekstowych, filmowych, radiowych.
 3. Wolność badań naukowych poza ograniczeniami stosowania ich na ludziach i zwierzętach oraz skutkujących zakłóceniami w funkcjonowaniu środowiska naturalnego, zagrażającym bezpieczeństwu ludzi.
 4. Wolność działalności gospodarczej.
 5. Wolność działalności kulturalnej.
 6. Wolność do metod samoleczenia i leczenia w porozumieniu z kwalifikowanym (dyplomowanym) lekarzem bez względu na dyrektywy i nakazy zarządu kraju, państwa, samorządu.
 7. Wolność stylu życia.
 8. Wolność ekspresji niewerbalnej, mody i zachowania.
 9. Wolność polityczna.
 10. Wolność duchowa i religijna.
 11. Wolność seksualna od pełnoletności, z obowiązkiem informowania partnerów o zagrożeniach dla ich zdrowia wynikających z kontaktów seksualnych.
 12. Wolność od ukierunkowanej cywilizacji i kultury konsumpcyjnej.
 13. Wolność do decydowania o własnym ciele.
 14. Wolność do decydowania o własnej odczuwanej płci psychicznej i jej fizyczne wyrażanie.
 15. Wolność do stosowania naturalnych środków leczniczych, w tym; ziół i wszelkich innych roślin, na własną odpowiedzialność oraz obowiązek informowania przez ich sprzedawców o ich zagrożeniach.
 16. Wolność do posiadania własności, oszczędności finansowych i sposobu ich zabezpieczenia.
 17. Wolność od bezpośredniego nadzoru ze strony struktur państwa i korporacji.
 18. Wolność do deklarowania narodowości.
 19. Wolność do naturalnego posiadania dzieci bez względu na status materialny.
 20. Wolność do praktyk duchowych i religijnych.
 21. Wolność do udziału w życiu politycznym krajów skonfederowanych i państwa.
 22. Wolność do posługiwania się pieniądzem niecyfrowym.
 23. Wolność do życia w suwerennym państwie pozbawionym sterowania przez ponadpaństwowe organizacje polityczne lub korporacje czy organizacje finansowe.

§2. Wolności ludzkie szczegółowo przedstawia i reguluje, w tym ogranicza jedynie ustawa przykonstytucyjna, uchwalona wyłącznie referendalnie na obszarze całej Konfederacji.

  

Podziel się!