Scythian Dragon Empire II: Vinča culture, „Old Europe”, Swastika 5500-4800 BC

Vinča culture, „Old Europe”, Swastika 5500-4800 BC

 

 

Od Furio Muerte

 

The earliest consistent use of swastika motifs in the archaeological record date to the Neolithic. The symbol appears in the “Vinča script” of Neolithic Europe (Balkans, 6th to 5th millennium BC).
https://aleximreh.wordpress.com/…/swastika-in-the…/…

The earliest swastika known has been found in Mezine, Ukraine. It is carved on late paleolithic figurine of mammoth ivory, being dated as early as about 10,000 BC. Among the earliest cultures utilizing swastika is the Old Europe, neolithic Danube Valley Civilization, Cucuteni-Trypillian and Vinca.

In Bronze Age Europe, the „Sun cross” appears most frequently of all continents, often interpreted as a solar symbol. Swastika shapes have been found on numerous artifacts from Iron Age Europe (Greco-Roman, Illyrian, Etruscan, Baltic, Celtic, Germanic, Slavic and Georgian Borjgali).This prehistoric use seems to be reflected in the appearance of the symbol in various folk cultures of Europe. The symbol has been found on vessels in the ancient city of Troy, The evidence shows that it served as a symbol of fertility and life. Its similar use can be found in Trench Graves in Mycanae, Greece, on Athenian vases and even decorating the garments of Aphrodite, the Greek goddess of love. Also the Greek Parthenon had this symbol as a Greek design just like other designs.

A definite European sign moving EAST into Hindus Valley Civilization. It was brought by migrating tribes to India where it is revered in the religious and cultural life of the Indo-Aryans. It did not originate in the Indus Valley Civilization as some people thought.

Najwcześniejsze konsekwentne stosowanie motywów swastyki w zapisach archeologicznych datuje się na neolit. Symbol pojawia się w „pismie Vinča” neolitycznej Europy (Bałkany, VI do V tysiąclecia pne).
https://aleximreh.wordpress.com/…/swastyka-in-the…/…
Najwcześniejsza znana swastyka została znaleziona w Mezine na Ukrainie. Jest wyrzeźbiona na późnopaleolitycznej figurce z kości słoniowej mamuta, datowanej na około 10 000 lat p.n.e. Wśród najwcześniejszych kultur wykorzystujących swastykę jest Stara Europa, neolityczna Cywilizacja Doliny Dunaju, Cucuteni-Trypillian i Vinca. W Europie epoki brązu „krzyż słoneczny” pojawia się najwcześniej ze wszystkich kontynentów, często interpretowany jako symbol słońca. Kształty swastyki zostały znalezione na licznych artefaktach z Europy epoki żelaza (grecko-rzymskie, iliryjskie, etruskie, bałtyckie, celtyckie, germańskie, słowiańskie i gruzińskie Borjgali). Wydaje się, że to prehistoryczne zastosowanie znajduje odzwierciedlenie w wyglądzie symbolu w różnych kulturach ludowych Europy. Symbol został znaleziony na naczyniach w starożytnym mieście Troja. Dowody wskazują, że służył jako symbol płodności i życia. Podobne zastosowanie można znaleźć w grobach okopowych w Mykanach w Grecji, na ateńskich wazach, a nawet jako ozdabiające szaty Afrodyty, greckiej bogini miłości. Również grecki Partenon miał ten symbol jako grecki wzór, podobnie jak inne obiekty. Zdecydowany europejski znak przeniesiony na wschód do cywilizacji doliny hinduskiej. Został przywieziony przez migrujące plemiona do Indii, gdzie jest czczony w życiu religijnym i kulturalnym Indo-Aryjczyków. Nie wywodzi się z cywilizacji doliny Indusu, jak niektórzy sądzili.
Podziel się!