OEC: Goran Pavlovic – White tailed eagle from Witaszkowo (Bielik z Witaszkowa)

White tailed eagle from Witaszkowo

Autor Goran Pavlovic © © tłumaczenie i komentarz Czesław Białczyński

Gold plaque depicting an eagle eating a fish…From „Livius.org„…

The plaque is (apparently) part of the Witaszkowo (Vettersfelde) Treasure, a sensational Scythian hoard of gold objects found in Northern Poland, with seriously cool animal calendar markers decorations…

Złota tablica przedstawiająca orła jedzącego rybę… Z „Livius.org”…

Tablica jest (podobno) częścią Skarbu z Witaszkowa (Vettesfelde), rewelacyjnego scytyjskiego skarbca złotych przedmiotów znalezionych w północnej Polsce, z naprawdę fajnymi dekoracyjnymi elementami kalendarzy zwierzęcych…

 

 

I wrote about the main objects from the hoard, which are also full of eagles and fishes, in my post „Vettersfelde Treasure„…

O głównych przedmiotach ze skarbca, które również są pełne orłów i ryb, pisałam w poście „Skarb z Vettersfelde”…

The official description of the above plaque is Eagle attacking a sturgeon…And sturgeons live in Black and Azov sea and the rivers that empty into these two seas…

Oficjalny opis powyższej tabliczki to „orzeł atakujący jesiotra”… A jesiotry żyją w Morzu Czarnym i Azowskim oraz rzekach, które wpadają do tych dwóch mórz…

I talked about sturgeons in my post about „Mesolithic sturgeon fishermen from Danube„…

O jesiotrach pisałam w poście o „Mezolitycznych rybakach jesiotrów z Dunaju”…

I am not sure if the fish on the original plaque is a sturgeon…

Nie jestem pewien, czy ryba na oryginalnej blaszce to jesiotr…

But as for the eagle, there is not doubt. This is a white tailed eagle, which  during the summer feeds almost exclusively on fish…

Ale co do orła, nie ma wątpliwości. To orzeł bielik, który latem żywi się prawie wyłącznie rybami…

White tailed sea eagle, Haliaeetus albicilla, from fishing boat, on sea eagle safari tours in the Stettin lagoon, Poland, Oder river delta/Odra river rewilding area, Stettiner Haff, on the border between Germany and Poland

Bielik, Haliaeetus albicilla, zdjęcie z kutra rybackiego, na łowisku z orłami po Zalewie Szczecińskim, Polska, delta Odry/obszar przyrodniczy Odry, Zalew Szczeciński, na granicy polsko-niemieckiej

This eagle is often depicted on the coins of later Greek Pontic kingdoms eating fish…and dolphins…

Ten orzeł jest często przedstawiany na monetach późniejszych greckich królestw pontyjskich jako jedzący ryby… i delfiny…

I talked about these amazing coins in my post „Eagle eating dolphin„…

O tych niesamowitych monetach pisałam w poście „Orzeł jedzący delfina”…

Anyway, the fact that the Witaszkowo (Vettersfelde) Treasure is full of fish and eagles used as calendar markers, is the reasons why I originally proposed that this treasure originated somewhere in the Black-Azov sea area, most likely in one of the settled fishermen communities along the coast…

W każdym razie fakt, że skarb Witaszkowa (Vettersfelde) zawiera mnóstwo przedstawień ryb i orłów, które są używane jako znaczniki kalendarza, jest powodem, dla którego pierwotnie zaproponowałem, że skarb ten pochodzi gdzieś z rejonu Morza Czarnego i  Azowskiego, najprawdopodobniej  społeczności rybaków osiadłych wzdłuż wybrzeża…

[CB – Tutaj wtrącę, że rzeczywiście źródłem pierwotnym tych obrazów mogą być przede wszystkim społeczności naddunajskie, np. delty Dunaju  i kultur nadczarnomorskich, także między innymi Trypolskiej, ale i innych bardzo starych jak Vincza i Starczewo. Te znaczniki zwierzęce w chwili kiedy je kształtowano w złocie w konkretnym miejscu i czasie nie muszą być importem, ale także wytworem miejscowym z tego powodu, że wiedza kalendarzowa była utrwalona od wielu pokoleń na olbrzymim obszarze kultury Słowiano-Aryjskiej, od Bałtyku aż po Bałkany, Syberię, Persję i Indie.] 

 

źródło: https://oldeuropeanculture.blogspot.com/2021/12/white-tailed-eagle-from-witaszkowo.html

Podziel się!