OEC: Goran Pavlovic – Mythical beast from Xian (Mityczna bestia z Xian)

Mythical beast from Xian

Autor Goran Pavlovic © © tłumaczenie oraz komentarz Czesław Białczyński
Last week, I was minding my own business, researching climate in Anatolia, when this flashed before my eyes on twitter: Mythical beast, stag with eagle’s head, and ten further eagle heads in the antlers. 4th-3rd century BC. Nalinggaotu, Shenmu County, Xi’an, China…
W zeszłym tygodniu zająłem się własnymi sprawami, badając klimat w Anatolii, kiedy na twitterze mignęło mi przed oczami: Mityczna bestia, jeleń z głową orła i dziesięć kolejnych głów orłów w rogach. IV-III wiek p.n.e. Nalinggaotu, okręg Shenmu, Xi’an, Chiny…

 

This amazing work of art immediately drew my attention. I don’t believe in mythical beasts…All the ones I studied so far turned out to be complex animal calendar markers. But I never looked at anything coming from China before…

To niesamowite dzieło sztuki od razu zwróciło moją uwagę. Nie wierzę w mityczne bestie… Wszystkie te, które do tej pory studiowałem, okazały się skomplikowanymi znacznikami zwierzęcego kalendarza. Ale nigdy wcześniej nie patrzyłem na coś, co pochodzi z Chin…

So this was something I couldn’t ignore. I had to check it out. And so I packed away Turkish climate article and stared digging around to see what I can find about this Chinese mythical animal…

Więc to było coś, czego nie mogłem zignorować. Musiałem to sprawdzić. Zatem odłożyłem turecki artykuł o klimacie i zacząłem kopać, aby zobaczyć, co mogę znaleźć o tym chińskim mitycznym zwierzęciu…

This was in early January…Now it’s mid March…Since then I have been „sidetracked” a few times by things I kept discovering, which lead to me writing about 60 twitter threads about various things and never finishing this one…Story of my life 🙂

To było na początku stycznia… Teraz jest połowa marca… Od tego czasu kilka razy „zbijały mnie z tropu” rzeczy, które ciągle odkrywałem, co doprowadziło do tego, że napisałem około 60 wątków na Twitterze o różnych rzeczach i nigdy tego nie skończyłem. ..Historia mojego życia 🙂

But finally, here we are, back at the Eastern Zhou and their „mythical beast”…And here is what I have done so far while trying to decipher the meaning of this stunning piece…

Ale w końcu jesteśmy tutaj, z powrotem we wschodnim Zhou z ich „mityczną bestią”… A oto, co zrobiłem do tej pory, próbując rozszyfrować znaczenie tego oszałamiającego dzieła…

So first I looked at the climatic year in the Xian region of North Eastern China:

Więc najpierw przyjrzałem się rokowi klimatycznemu w regionie Xian w północno-wschodnich Chinach:

As it often happens, I stumbled across some very interesting things. Like the relationship between the two main Chinese „animal” symbols, dragon and tiger and the climate in the Northeastern China, the birth place of the Chinese civilisation.

Jak to często bywa, natknąłem się na kilka bardzo ciekawych rzeczy. Podobnie jak relacje między dwoma głównymi chińskimi symbolami „zwierzęcymi”, smokiem i tygrysem, a klimatem w północno-wschodnich Chinach, miejscu narodzin chińskiej cywilizacji.

Result, my post about Tiger and Dragon from Yangshao culture:

Wynik, mój post o Tygrysie i Smoku z kultury Yangshao:

Once I knew what the local climate looked like, I went to look at the local traditional agriculture. So far, all the „mythical animals” were in some way linked to the local agricultural cycle, and usually grain agricultural cycle…

Kiedy już wiedziałem, jak wygląda lokalny klimat, postanowiłem przyjrzeć się miejscowemu tradycyjnemu rolnictwu. Do tej pory wszystkie „mityczne zwierzęta” były w jakiś sposób związane z lokalnym cyklem rolniczym, a zwykle cyklem rolniczym zboża…

So here I discovered something else that surprised me. I always thought that the first cereal domesticated and grown in China was rice. It turned out I was wrong. The first cereal domesticated in China was millet. More specifically Broomcorn millet and Foxtail millet.

Ale tutaj odkryłem coś jeszcze, co mnie zaskoczyło. Zawsze myślałem, że pierwszym zbożem udomowionym i uprawianym w Chinach był ryż. Okazało się, że się myliłem. Pierwszym zbożem udomowionym w Chinach było proso. A dokładniej proso zwyczajne (miotłowe) i proso włoskie – ber (włośnica ber).

Broomcorn millet

Proso zwyczajne (miotłowe) – CB: Proso zwyczajne, proso właściwe (Panicum miliaceum L.)

Foxtail millet

Włośnica ber (CB – Wikipedia: (Setaria italica) – gatunek rośliny zbożowej (też pastewna) z rodziny wiechlinowatych (dawniej nazywanych trawami). Znana też jako proso włoskie, czumiza, ber. W Polsce rośnie jako antropofit zadomowiony. Pochodzi ze wsch. Azji, uprawiana głównie na Dalekim Wschodzie. )

They were both first domesticated in Northern China, with broomcorn preceding foxtail by up to three millennia. Early broomcorn remains have been found dating from 9000BC. Foxtail millet appears dating from 6000BC…

Oba zostały po raz pierwszy udomowione w północnych Chinach, przy czym proso zwyczajne poprzedziło ber nawet o trzy tysiące lat. Znaleziono wczesne szczątki ziaren prosa, datowane na 9000 p.n.e.. podczas gdy proso-ber pojawia się od 6000 p.n.e….(CB jako odkryte archeologicznie, co nie znaczy, iż nie było uprawiane wcześniej, równie długo jak to pierwsze)

The reason for this is that the Broomcorn millet was a better match for the environment and economy of the first farmers. The earliest agricultural communities depended chiefly on gathering and hunting and used very primitive agricultural technology…

Powodem tego jest to, że proso zwyczajne lepiej pasowało do środowiska i gospodarki pierwszych rolników. Najwcześniejsze społeczności rolnicze polegały głównie na zbieractwie i łowiectwie oraz stosowały bardzo prymitywną technologię rolniczą…

With very limited ability to modify soils through tilling, broomcorn millet was much more suitable for cultivation because of its lower soil fertility requirement and stronger ability to cope with weeds…

Przy bardzo ograniczonej zdolności do modyfikowania gleby poprzez orkę, proso zwyczajne znacznie lepiej nadało się do uprawy ze względu na mniejsze wymagania żyzności gleby i silniejszą zdolność radzenia sobie z chwastami… (CB???)

But as the agriculture developed, archaeological data shows a gradual increase in foxtail millet cultivation from the late Neolithic (ca. 5000-3500 BCE)…

Jednak w miarę rozwoju rolnictwa dane archeologiczne wskazują na stopniowy wzrost uprawy beru w późnym neolicie (ok. 5000-3500 p.n.e.)…

Sites where foxtail millet is found belonged to many different archaeological cultures including Yangshao (Yellow River area, 5000-3000 BCE), Dawenkou (Shandong, 4100-2600 BCE), Hongshan (Manchuria and Inner Mongolia 4700-2900 BCE)…

Miejsca, w których znajduje się ber, należały do ​​wielu różnych kultur archeologicznych, w tym Yangshao (obszar Rzeki Żółtej, 5000-3000 pne), Dawenkou (Shandong, 4100-2600 pne), Hongshan (Mandżuria i Mongolia Wewnętrzna 4700-2900 pne)…

Research on the Oracle Bones from the Yin ruins (ca. 1319-1046 BCE) suggests that foxtail millet was the most widely cultivated and consumed crop during the late Shang period…

Badania nad kościami wyroczni z ruin Yin (ok. 1319-1046 p.n.e.) sugerują, że proso-ber było najczęściej uprawianą i spożywaną rośliną w późnym okresie Shang…

In the Book of Songs (Shi jing 詩經 ca. 1100-700 BCE), references to foxtail millet far exceed those to broomcorn millet…

W Księdze Pieśni (Shi jing 詩經 ok. 1100-700 p.n.e.) odniesienia do prosa beru znacznie przewyższają te dotyczące prosa zwyczajnego…

The Spring and Autumn Annals of Master Lü (247-239BC), The Book of Rites, The Book of Fan Shengzhi (first century BC) and Essential Methods of the Common People, all classify foxtail millet as the most important crop…

Kroniki Wiosen i Jesieni Mistrza Lü (247-239 pne), Księga obrzędów, Księga Fan Shengzhi (I wiek p.n.e.) i Podstawowe metody zwykłego ludu, wszystkie klasyfikują ber jako najważniejszą roślinę uprawną…

Zheng Xuan’s annotations on the Rites of Zhou (second century BC) indicate that foxtail millet was the main stored grain of „nine cereals”…

Adnotacje Zheng Xuan dotyczące obrzędów Zhou (II w. p.n.e.) wskazują, że ber był głównym przechowywanym ziarnem  wśród „dziewięciu zbóż”…

Why am I so obsessed with foxtail millet? Because I wanted to show that at the time when out mythical animal was made, foxtail millet was the most important crop in the area of North Eastern China…

Dlaczego mam taką obsesję na punkcie beru? Ponieważ chciałem pokazać, że w czasie, gdy powstało nasze mityczne zwierzę, ber był najważniejszą uprawą na obszarze północno-wschodnich Chin…

That’s kind of important to know when you are dealing with animal calendar markers…As these are usually used to mark important dates in the agricultural calendar, like ploughing, irrigation (rains, floods), sowing, harvesting…

To dość ważne, aby wiedzieć, kiedy masz do czynienia ze znacznikami kalendarza zwierząt… Ponieważ są one zwykle używane do oznaczania ważnych dat w kalendarzu rolniczym, takich jak orka, nawadnianie (deszcze, powodzie), siew, żniwa…

In Northern China foxtail millet is sown Apr -Jun. It is harvested from Sep-Oct. While broomcorn millet is planted Apr-Jun. It is harvested Aug-Oct…

W północnych Chinach ber jest wysiewany od kwietnia do czerwca, a zbierany od września do października. Podczas gdy proso zwyczajne jest sadzone w okresie od kwietnia do czerwca, a zbierane od sierpnia do października…

Both need warm weather…See how this fits the climatic year in the region…

Oba gatunki tyuch traw potrzebują ciepłej pogody… Zobaczcie, jak to pasuje do klimatycznego roku w regionie…

So here we finally come back to our mythical animal, which I claim is not a mythical animal at all, but instead a complex animal calendar marker linked to the local climate and millet agricultural calendar…How?

Więc w końcu wracamy do naszego mitycznego zwierzęcia, które, jak sądzę, wcale nie jest mitycznym zwierzęciem, ale złożonym znacznikiem kalendarza zwierząt, powiązanym z lokalnym klimatem i kalendarzem rolnictwa prosa… Jak?

Well first, I have to say that I don’t think that this is is a stag at all…I think this is a horse…To see why I think this, we need to look at the Yellow river course…You can see where the mythical animal was found…Do you see the thing circled in red?

Po pierwsze, muszę powiedzieć, że to wcale nie jest jeleń… Myślę, że to koń… Aby zobaczyć, dlaczego tak myślę, musimy przyjrzeć się ciekowi rzeki Żółtej. ..Możesz zobaczyć, gdzie znaleziono mityczne zwierzę… Czy widzisz to miejsce zakreślone na czerwono?

That is Ordos, after which the Ordos culture was named…The culture occupying a region centered on the Ordos Loop (modern Inner Mongolia, China) during the Bronze and early Iron Age from the 6th to 2nd centuries BC…

To jest Ordos od którego nazwana została Kultura Ordos… Kultura zajmująca region skoncentrowany na pętli Ordos (współczesna Mongolia Wewnętrzna, Chiny) podczas epoki brązu i wczesnej epoki żelaza od VI do II wieku pne…

(CB – Jednak jest to czas nieporównywalny z okresem 9000 pne i 6000 pne – odkryciami archeologicznymi pierwszego uprawnego ziarna prosa zwyczajnego i beru w Chinach)

The Ordos culture is known for significant finds of Scythian art and is thought to represent either the easternmost extension of Indo-European nomads, such as Scythians, or to represent a culture formed by Turkic peoples…

Kultura Ordos znana jest ze znaczących znalezisk sztuki scytyjskiej i uważa się, że reprezentuje albo najbardziej wysunięte na wschód przedłużenie indoeuropejskich nomadów, takich jak Scytowie, albo reprezentuje kulturę utworzoną przez ludy tureckie…

Under the Qin and Han dynasties, from the 6th to 2nd centuries BC, the area came under at least nominal control of contemporaneous Chinese states…Lots of cultural (and genetic) exchange I wold reckon going both directions…

Pod rządami dynastii Qin i Han, od VI do II wieku pne, obszar ten znalazł się pod przynajmniej nominalną kontrolą ówczesnych państw chińskich.

And these Ordos dudes made this: The same mythical beast, this time being attacked by a wolf…See, same eagle head, same deer antlers with little eagle heads…Same ear…But clearly horses mane and tail…

I ci kolesie z Ordos zrobili to: Ta sama mityczna bestia, tym razem zaatakowana przez wilka… Widzisz, ta sama głowa orła, to samo poroże jelenia z małymi głowami orła… To samo ucho… Ale wyraźnie grzywa i ogon konia. …

Now the horse depicted here is Przewalski horse, also called the Takhi, Mongolian wild horse or Dzungarian horse. It is a rare and endangered horse native to the steppes of central Asia…Look at the mane…

Teraz przedstawionym tu koniem jest koń Przewalskiego, zwany też Takhi, dzikim koniem mongolskim lub koniem dżungarskim. Jest to rzadki i zagrożony gatunek konia, pochodzący ze stepów Azji Środkowej… Spójrz na grzywę…

This horse is genetically different from all other horses, which is seen from its mating habits. Mating occurs in April or May and a single foal is born almost a year later. Right at the time when millet is planted…

Koń ten różni się genetycznie od wszystkich innych koni, co widać po jego zwyczajach godowych. Gody odbywają się w kwietniu lub maju, a prawie rok później rodzi się samotne źrebię. Właśnie w momencie sadzenia prosa…

But maybe this is just a horse with plated mane…No matter…The natural breeding season of horses starts in mid-April (sowing of millet), peaks at summer solstice, and finishes in mid September (harvesting of millet)…

Ale może to tylko koń z grzywą platerowaną… Nieważne… Naturalny sezon godowy koni rozpoczyna się w połowie kwietnia (siew prosa), szczyt ma w okresie przesilenia letniego, a kończy się w połowie września (zbiór prosa) …

Which is why horses are so prominent in solar cults…

Bronze Age „Sun Chariot” pulled by a horse, Denmark 1400 BC.

Dlatego konie są tak ważne w kultach słonecznych…

„Słoneczny Wóz kultowy” z epoki brązu ciągnięty przez konia, Dania 1400 pne.

Hence horse pulling sun chariot…I talked about this in my posts „Svetovid„, „Trojan horse„, „Unicorn„, „Re’em„…

Stąd koń ciągnący rydwan słoneczny… Mówiłem o tym w moich postach „Światowid”, „Koń trojański”, „Jednorożec”, „Re’em”…

BTW, Did you know that horse mating season, which is governed by the sun and and which peaks on summer solstice, is characterised by vicious stallion fights. Two horses facing each other as symbols of summer solstice…Or two horsemen facing eachother…Hmmmm…
BTW, czy wiesz, że okres godowy koni, który rządzi się słońcem i którego szczyt przypada na przesilenie letnie, charakteryzuje się zaciekłymi walkami ogierów. Dwa konie naprzeciw siebie jako symbole letniego przesilenia… Albo dwaj jeźdźcy naprzeciw siebie… Hmmmm…
Here is a depiction of the horse without any add-ons made by the same Ordos dudes…Just so you see that the mane and the ears and the body shape are the same…
Oto obraz konia bez żadnych dodatków wykonany przez tych samych kolesi z Ordos… Żebyś tylko zobaczył, że grzywa, uszy i kształt ciała są takie same…

So…Why put antlers on a horse? Ask Scythians…They liked putting deer antlers on their horses heads…Like these from Scythian Pazyryk burial, 5th Century BC…

Więc… Po co zakładać poroże na konia? Zapytaj Scytów… Lubili wkładać poroże jelenia na głowę koni… Jak te jelenie rogi z pochówku Scytów z Pazyryka, V wieku pne…

And reconstruction…

I rekonstrukcja obrzędowego ubioru konia z jelenimi rogami

Oh wait. You can’t ask Scythians…They are all dead…But no worries…I am also doubtful that they knew themselves why they were doing this…

Zaczekaj. Nie możesz pytać Scytów… Wszyscy nie żyją… Ale bez obaw… Wątpię też, czy sami wiedzieli, dlaczego to robią…

Two main deer species live in that area:

Red deer rut (mating season) takes place from the end of September to November.

Na tym terenie żyją dwa główne gatunki jeleniowate:

Rykowisko jeleni (okres godowy) odbywa się od końca września do listopada.

The Elk rut (mating season) takes place in September and October

Rykowisko łosi (okres godowy) odbywa się we wrześniu i październiku

During millet harvest…

They both calve from May…

During millet sowing…

Podczas zbiorów prosa…

Oba cielą się od maja…

Podczas siewu prosa…

So the beginning of the mating season of horses, which you can’t miss as it is an orgy of fighting and fu*king, marks the sowing season for millet, while beginning of the mating season of deer (same thing, fighting…) marks the harvest season for millet…

Tak więc początek okresu godowego koni, którego nie można przegapić, gdyż jest to orgia walki i pieprzenia się, wyznacza sezon siewu prosa, natomiast początek okresu godowego jeleni (to samo, walki.. .) oznacza sezon zbiorów prosa…

Sowing

Siew

Harvesting

żniwa

Red deer stags fighting during the rutting season. Taken in the late afternoon light.

Horse-Deer „mythical animal” makes lots and lots and lots of sense if you are a millet farmer…Makes absolutely no sense at all if you are a nomadic whatever…So I wonder where and how did Scythians acquire the taste for deer antler horse headgear…

Koń-Jeleń „mityczne zwierzę” ma wiele, wiele, wiele sensu, jeśli jesteś hodowcą prosa… Nie ma absolutnie żadnego sensu, jeśli jesteś koczownikiem… Więc zastanawiam się, gdzie i jak Scytowie zdobyli ten wzór do nakrycia głowy konia porożem jelenia…

(CB – Byli przecież Scytowie Oracze znani Herodotowi w V wieku p.n.e.  nad nbrzegiem Morza Czarnego z otwarciem na Morze Kaspijskie i stepy środkowo-azjatyckie)

So Horse-Deer marks the „old summer” half of the year (Apr/May-Oct/Nov)…Wolf, which mates during winter, is one of the symbols of the „old winter” half of the year (Oct/Nov-Apr/May).

Tak więc jeleń oznacza „starą letnią” połowę roku (kwiecień/maj-październik/listopad)… Wilk, który łączy się w pary podczas zimy, jest jednym z symboli „starej zimy” /listopad-kwiecień/maj).

Hence wolf killing horse-deer…

Stąd wilk zabija jelenia…

(Ale też po prostu stąd że Wilk poluje na Jelenie i je zabija CB)

I talked about this in my post „Dragon fighting wolf” about this amazing Iron Age artefact found in Central Siberia where wolf, symbol of winter, cold half of the year, is fighting serpent/dragon, another symbol of summer, hot half of the year…

Mówiłem o tym w moim poście „Walczący smok z wilkiem” o tym niesamowitym artefakcie z epoki żelaza znalezionym w Centralnej Syberii, gdzie wilk, symbol zimy, zimnej połowy roku, walczy z wężem/smokiem, kolejnym symbolem lata, gorącej połowy roku…

Now what about the eagle…As you can see, the horse-deer animal calendar marker marks the beginning and the end of the millet agricultural year. The key events in the North Eastern China and Inner Mongolia…

A co z orłem… Jak widać, znacznik kalendarza koń-jeleń wyznacza początek i koniec roku rolniczego prosa. Kluczowe wydarzenia w północno-wschodnich Chinach i Mongolii Wewnętrznej…

So the eagle head of our Mythical beast and the little eagle heads in the antlers have to fit into this general picture…

But which eagle is it?

Tak więc głowa orła naszej Mitycznej bestii i małe głowy orła w porożu muszą pasować do tego ogólnego obrazu…

Ale który to orzeł?

In many of my twitter threads and blog posts I talked about a vulture being the symbol of winter…Because they mate during the winter, at which time they perform mad areal dances…

W wielu moich wątkach na Twitterze i wpisach na blogu mówiłem o tym, że sęp jest symbolem zimy… Ponieważ sępy łączą się w pary podczas zimy, podczas której wykonują szalone terytorialne tańce powietrzne…
Like in my post about the Pillar 43 from Gobeklitepe
Jak w moim poście o Filar 43 od Gobeklitepe…

But I don’t think this is a vulture’s head…We need an eagle which is a summer symbol…

Ale nie sądzę, że to głowa sępa… Potrzebujemy orła, który jest symbolem lata…

(CB – Sęp o którym tutaj mowa to w Księdze Tura i Ruty oraz Tanów  Orzeł/Sokół Przemiany Światła Świata – Swątlnicy-Wedraka-Krowy/Byka Tura od Zimy po Wiosnę:  Orzeł Czarny (powstaje z karlejącego Czarnego Byka Tura od Przesilenia Zimowego do Równonocy Wiosennej – grudzień – marzec), a dalej istnieje on w postaci Czerwonego Orła (Sokoła Królewskiego) aż nie przejdzie do postaci Owada Iskonu – Bożej Krówki-Biedronki Czarnokropki-Skarabeusza 21 czerwca.

In many of my threads and blog posts I also talked about snake eagle as being the symbol of summer. Because it mates, and fights with snakes, during hot summer months…

W wielu moich wątkach i wpisach na blogu mówiłem również o wężowym orle jako symbolu lata. Ponieważ łączy się w pary i walczy z wężami w gorące letnie miesiące…

(CB – Tutaj jest mowa o Białym Orle Przemiany Światła Świata – Swątlnicy-Wedraka- Białej Krowy Tura od Przesilenia Lata do Równonocy Jesieni – okresu od 21 czerwca do 21 września – kiedy powstaje z karlejącej Białej Krowy Tura. Wtedy Orzeł Biały przemienia się w Orła Czerwonego (Sokoła) malejąc do postaci Owada – Bożej Krówki Zimowej – 21 grudnia.

Jako że jest to cykl skomplikowany i w postaci Orlej zamyka sie w całym Roku Godowym – tak jak Cykl Przemian Owada Iskonu w Byka (Czarnej Biedronki Lata w Czarnego Byka Zimy) i cykl Przmiany Białej Krowy Lata w Owada-Iskon (Biedronkę Białokropkę Zimy), stąd w wywodach poniższych następuje pewien kłopot w poszukiwaniu właściwego Orła / Sokoła / Sępa związanego z odpowiednim czasem roku rolniczego.)

Like in my post about this amazing mosaic depicting Eagle-Snake struggle from Istambul

Jak w moim poście o tej niesamowitej mozaice przedstawiającej walkę Orła i Węża ze Stambułu

But I don’t think the horse-deer has snake eagle head either…

Ale nie sądzę, żeby jeleń miał głowę orła węża…

In several of my twitter threads and blog articles I also talked about white tailed eagle being the symbol for summer too…Because it mates and eats fish during summer months…

W kilku moich wątkach na Twitterze i artykułach na blogu mówiłem również o tym, że orzeł bielik jest również symbolem lata… Ponieważ łączy się w pary i zjada ryby w miesiącach letnich…

Like in my post about Istros coins

Tak jak w moim poście o monetach z Istros…

But I don’t think this is the right eagle either…

Ale myślę, że to też nie jest właściwy orzeł…

It’s all to do with which eagles live in the North Eastern China and Inner Mongolia, and if their reproductive cycle matches the millet agricultural calendar…

Wszystko zależy od tego, jakie orły żyją w północno-wschodnich Chinach i Mongolii Wewnętrznej i czy ich cykl reprodukcyjny pasuje do kalendarza rolniczego prosa…

And so I originally thought that the eagle head of the horse-deer „mythical beast” must belong to the Golden Eagle…

I tak początkowo myślałem, że głowa orła „mitycznej bestii” konia-jelenia musi należeć do Złotego Orła…

This mighty bird lives in the area and is used by the Mongols for hunting…So people from the area must have always been very familiar with this bird and its lifecycle…

Ten potężny ptak żyje w okolicy i jest używany przez Mongołów do polowań… Więc ludzie z okolicy musieli być bardzo dobrze zaznajomieni z tym ptakiem i jego cyklem życia…

And interestingly, the Golden Eagle mating starts in March. Chicks hatch in late April. They are nest bound for a period of 70 days. After they start flying, the chicks stay with their parents for further 90-100 days and finally leave the nest in October…Perfect…

I co ciekawe, gody Złotego Orła zaczynają się w marcu. Pisklęta wykluwają się pod koniec kwietnia. Wiązane są w gnieździe przez okres 70 dni. Po rozpoczęciu lotu pisklęta zostają z rodzicami przez kolejne 90-100 dni, by ostatecznie w październiku opuścić gniazdo… Idealnie…

Is this what the little eagle heads in the antlers represent? Eagle chicks? And the time between the beginning of golden eagle nesting season ( just before sowing of millet) and the end of golden eagle nesting season (just after harvesting of the millet)?

Czy to właśnie reprezentują małe głowy orła w porożu? Pisklęta orła? A czas jaki reprezentują to czas pomiędzy początkiem lęgów orła przedniego (tuż przed siewem prosa) a końcem lęgowym orła przedniego (tuż po zbiorze prosa)?

This fitted perfectly…So I was very happy with myself…

To pasowałoby idealnie… Więc byłem z siebie bardzo zadowolony…

Until the other day when I came across this picture: Thousands of steppe eagles wintering in Saudi Arabia…I mean tens of thousands…

Aż do któregoś dnia, kiedy natknąłem się na to zdjęcie: Tysiące orłów stepowych zimujących w Arabii Saudyjskiej… Mam na myśli dziesiątki tysięcy…

Steppe eagle…

Orzeł stepowy…

There are actually eagles, which in the spring (March/Apr) arrive in huge flocks and in the autumn (Sep/Oct) leave in huge flocks…And in between they nest and have their chicks in the Eurasian Steppe…And particularly in North Eastern China and Inner Mongolia…

Rzeczywiście są orły, które wiosną (marzec/kwiecień) przybywają w ogromnych stadach, a jesienią (wrzesień/październik) odlatują w ogromnych stadach… A pomiędzy nimi gniazdują i mają swoje pisklęta na stepie euroazjatyckim… A zwłaszcza w północno-wschodnich Chinach i Mongolii Wewnętrznej…

Sooooo…Which is it? Golden Eagle or Steppe Eagle? I would personally go for Steppe eagle. Why? It makes much better animal calendar marker…Why? Because it actually appear at the beginning of the old summer and disappears at the end of it…

Taaaaaak… co to jest? Orzeł przedni czy orzeł stepowy? Osobiście wybrałbym orła stepowego. Czemu? To znacznie lepszy znacznik kalendarza zwierząt… Dlaczego? Bo faktycznie pojawia się na początku starego lata i znika pod jego koniec…

And look at this: Ordos culture, 3rd-1st c. BC gilt bronze belt buckle showing „animals in combat”. From Washington University site

I spójrz na to: kultura Ordos, III-I w. Klamra pasa z brązu BC przedstawiająca „zwierzęta w walce”. Ze strony Uniwersytetu Waszyngtońskiego…

What we see here are two winged horses with tails made of eagle heads with big pointy ears…Facing each other…As stallions do during mating fights…Interesting, right?
Widzimy tutaj dwa skrzydlate konie z ogonami zrobionymi z głów orła z dużymi spiczastymi uszami… Naprzeciw siebie… Jak ogiery podczas walk godowych… Ciekawe, prawda?
(CB – Skrzydlate Konie!!! – Mam nadzieję, że wszyscy tutaj zgromadzeni rozumiemy co oznacza owa skryzdlatość – to konie boskie, welańskie, gwieździste-skrzyste – Gwiazdozbiorowe – Niebiańskie)

Sooo…Finally back to our mythical beast…

Taaaak…Wreszcie z powrotem wracamy do naszej mitycznej bestii…

Which marks the period between the beginning of the mating season of wild horses and the beginning of the mating season of deer, during which time steppe eagles are hatching…

Oznacza to okres między początkiem okresu godowego dzikich koni a początkiem okresu godowego jeleni, w którym to czasie wylęgają się orły stepowe…

Which is also the period between the sowing and harvesting season of millet, the most important crop of the old settled civilisations of the North Eastern China and Inner Mongolia…

Jest to również okres między siewem a zbiorem prosa, najważniejszej rośliny dawnej osiadłej cywilizacji północno-wschodnich Chin i Mongolii Wewnętrznej…

So where did Scythians pick this symbol up? Were they once settled millet farmers somewhere in North Eastern China or Inner Mongolia?

Skąd więc Scytowie wzięli  ten symbol? Czy byli kiedyś hodowcami prosa gdzieś w północno-wschodnich Chinach lub w Mongolii Wewnętrznej?

The end…

Koniec

I think we have pretty much solved the mystery of this „mythical beast”…And have reopened another one…About the origin of Scythian culture…

Myślę, że prawie rozwiązaliśmy zagadkę tej „mitycznej bestii”… I ponownie otworzyliśmy kolejną… O pochodzeniu kultury scytyjskiej…

Actually I have one more thing to add 🙂 Elk shed their antlers in Mar/Apr. Red deer shed their antlers Mar/Apr/May…So Just before the millet sowing season…The antlers grow with millet and the eagle chicks, and are fully grown during millet harvest season, just before the rut

Właściwie mam jeszcze jedną rzecz do dodania 🙂 Łosie zrzucają poroże w marcu/kwietniu. Jeleń szlachetny zrzuca poroże marzec/kwiecień/maj… Więc tuż przed sezonem siewu prosa… Poroża rosną razem z prosem i pisklętami orła i są w pełni rozwinięte w okresie żniw prosa, tuż przed rykowiskiem

This just ups the coolness level of this „mythical beast” (complex animal calendar marker) to 11 🙂 I think…

To tylko podnosi poziom chłodu tej „mitycznej bestii” (złożonego znacznika kalendarza zwierzęcego) do 11 🙂 Jak Myślę…

źródło: https://oldeuropeanculture.blogspot.com/2021/12/mythical-beast-from-xian.html

Wielkie ukłony i podziw dla geniuszu oraz pozdrowienia dla Autora Tekstu –  Gorana Pavlovica. Te odkrycia są naprawdę niesamowite, bo dopełniaja archeologicznie i logicznie Słowiańską (Aryjską, Ario-Słowiańską, Scytyjską) mitologię artefaktami kultury materialnej – sprawiając że nasze odtworzenia staja sie NIEPODWAŻALNE! CB

Podziel się!