Piszcza Ra, czyli Źródło RA – Starożytna cywilizacja słowiańsko-aryjska – powrót z zapomnienia; Chronologia

Piszcza Ra, czyli Źródło RA – Starożytna cywilizacja słowiańsko-aryjska

Ведические символы стали более интенсивно использоваться на Земле после Большой Войны, когда одичавшие люди начали приходить в себя, но столетиями невостребованные знания уже были утеряны. УРы, волхвы, ведуны давали людям максимально простые способы для защиты от различных атак Чёрных и их помощников, для выполнения самых простейших, но часто необходимых в жизни манипуляций на местном уровне и пр.

Symbole wedyjskie zaczęły być intensywniej używane na Ziemi po Wielkiej Wojnie, kiedy zdziczali ludzie zaczęli opamiętywać się, ale przez wieki nieodebrana wiedza została już utracona. Góryci, mędrcy, czarodzieje dawali ludziom najprostsze sposoby obrony przed różnymi atakami Czarnych i ich pomocników, wykonywania najprostszych, ale często niezbędnych w życiu czynności na poziomie lokalnym itp.

© tłumaczenie z rosyjskiego Czesław Białczyński

Истоки

Более 600 тысяч лет назад представители Белой Расы из других планетарных систем создали на территории Северного континента нашей планеты, который они назвали Даария, колонию Белой Расы. Это были представители четырёх родов – двух Родов Арийцев (х’Арийцы, да’Арийцы) и двух Родов Славян (Рассены и Святорусы). Уровень развития цивилизации, которую они создали, был чрезвычайно высок, что едва ли удивительно, с учётом того, что она создавалась многими цивилизациями галактического уровня. Вот, как это отражено в Славяно-Арийских Ведах:

…Мидгард душу звал хороводом снов,
ибо он собрал мудрость многих Звёзд,
которую хранят обжившие тот Мир…

«Веды», Источник Жизни. Весть первая.

Расселение родов Белой Расы из Даарии по Мидгард-земле После первой планетарной катастрофы, произошедшей чуть более 100 тысяч лет назад, Белая Раса была вынуждена переселиться на земли Великой Асии, в современную Восточную Сибирь в район реки Иртыш, где они воссоздали высокоразвитую цивилизацию с единой культурой и языком, которая была в Даарии. Именно из Великой Асии или, как её ещё называли, Святой Рассении, люди Белой Расы начали расселяться по миру в разное время и по разным причинам, например, из-за изменения климата или перенаселения. Однако, было кое-что общее в этих переселениях – отпочковываясь от единой материнской культуры, люди несли её с собой и в другие места.

9 (73). Многие из Родов Расы Великой
разойдутся по всем краям Мидгард-Земли,
за Рипейскими горами,
и поставят новые Грады и Капища
и сохранят Веру Первопредков,
и сокровенные Веды данные Тархом Даждьбогом…
и другими Светлыми Богами…

«Веды», Саньтии Веды Перуна. Круг 1. Сантия 5.

Места на нашей планете, где найдены ведические символы Кроме того, после второй планетарной катастрофы, имевшей место чуть более 13 000 лет назад, люди Белой Расы вынужденно помогали другим расам: китайцам (Жёлтая Раса), американским индейцам (Красная Раса) и дравидам и нагам (Чёрная Раса), которые все появились на нашей планете гораздо позже Белой Расы, около 40 000 лет назад. Им помогали создавать инфраструктуру и учить их Мудрости Мира Сияний, Мудрости Познания Миров и Мудрости Жизни.

Поэтому неудивительно, что ведические, в частности, т.н. «свастичные символы» находят во всех концах нашей планеты – в Европе, Сибири, Северной и Южной Америке, Индии, Китае, Северной Африке, на Ближнем Востоке и даже на острове Бали.

Ведические символы использовали кельты, этруски, египтяне, славяне, немцы, поморы, скифы, сарматы, мордва, удмурты, башкиры, чуваши, баски, канадцы, американцы и многие другие народы…

Для того, чтобы увидеть подписи под рисунком, наведите на него указатель мыши.

 

 
Początki
Ponad 600 tysięcy lat temu przedstawiciele Białej Rasy z innych układów planetarnych założyli na terytorium Północnego Kontynentu naszej planety, który nazwali Da-Aria, kolonię Białej Rasy. Byli to przedstawiciele czterech klanów – dwóch klanów Aryjczyków (H’Ariowie, Da’Ariowie) i dwóch klanów Słowian (Rasenów i Swjatorusów). Poziom rozwoju cywilizacji, którą stworzyli, był niezwykle wysoki, czemu trudno się dziwić, biorąc pod uwagę fakt, że stworzyło ją wiele cywilizacji poziomu galaktycznego.
Oto jakie znajduje to odzwierciedlenie w słowiańsko-aryjskich Wedach:
… Midgard (Ziemia / Ląd [Biały – Żółty – Czarny] / Międzygórze)
zwał swego ducha Kołotanem Kirśni (Wylśnionym Kręgiem Tanów, Kołodarem Światłoświata)
bo zgromadził mądrość wielu Gwiazd (Swiest-Zwiezd),
którą przechowywali żyjący na tym Świecie-Mirze…
„Wedy”, Źródło Życia. Pierwsza wiadomość.
Przesiedlenie klanów Białej Rasy z Daarii w – Ziemię Irijską (Aryjską – Starą Kolibę) i Międzymorze /Ląd (Nową Kolibę)
Po pierwszej katastrofie planetarnej, która miała miejsce nieco ponad 100 tysięcy lat temu, Biała Rasa została zmuszona do przeniesienia się na ziemie Wielkiej Azji (Asii – Mazji – Asovii), do współczesnej Syberii Wschodniej w Okół rzeki Irtysz, gdzie odtworzyli wysoko rozwiniętą cywilizację z jedną kulturą i językiem, która była w Da’Arii. To właśnie z Wielkiej Azji lub, jak to się nazywa, Świętej Rusi (Starej Koliby), ludność Białej Rasy zaczęła rozsiedlać się po całym świecie w różnym czasie i z różnych powodów, na przykład ze względu na zmiany klimatyczne lub przeludnienie. Jednak w tych migracjach było coś wspólnego – oddalając się od kultury Starej Koliby (Kultury Matki), ludzie przenosili ją ze sobą w inne miejsca.
9 (73). Wiele Klanów Wielkiej Rasy rozproszy się na wszystkie krańce Ziemi Międzymorza, za Górami Rawskimi (Rawijskimi, Ripejskimi, Góralem-Uralem) i zbuduje nowe grody oraz świątynie, i zachowa wiarę Praprzodków,
i Taje Wiedy podane przez Torga Dadźboga …
i innych Bogowie Światła …
„Wedy”, Święte Wedy Peruna. Krąg 1. Świętość 5.
Miejsca na naszej planecie, w których znaleziono symbole wedyjskie
Dodatkowo, po drugiej katastrofie planetarnej, która miała miejsce nieco ponad 13 000 lat temu, ludność Białej Rasy została zmuszona do pomocy innym rasom: Chińczykom (Rasa Żółta), Indianom Amerykańskim (Czerwona Rasa) oraz Drawidom i Nagom (Czarna Rasa), którzy pojawili się na naszej planecie znacznie później niż Biała Rasa, około 40 000 lat temu. Pomogli im stworzyć infrastrukturę i nauczyli ich Mądrości Światła, Mądrości Wiedy o Światach i Mądrości Życia. Dlatego nie dziwi fakt, że wedyjskie śłady w szczególności tzw. „Symbole swastyki” znajdują się we wszystkich zakątkach naszej planety – w Europie, Syberii, Ameryce Północnej i Południowej, Indiach, Chinach, Afryce Północnej, na Bliskim Wschodzie, a nawet na wyspie Bali. Symbole wedyjskie były używane przez Celtów, Etrusków, Egipcjan, Słowian, Niemców, Pomorzan, Scytów, Sarmatów, Mordwian, Udmurtów, Baszkirów, Czuwaszów, Basków, Indian Kanadyjskich, Amerykańskich i wiele innych narodów …
Aby zobaczyć podpisy pod zdjęciem, najedź na nie kursorem myszy.
В настоящее время «ведические символы» продолжают широко и повсеместно использовать индусы, китайцы, финны, японцы, непальцы и вьетнамцы…
Obecnie „symbole wedyjskie” są nadal szeroko i powszechnie używane przez Hindusów, Chińczyków, Finów, Japończyków, Nepalczyków i Wietnamczyków …

«Ведические символы» присутствовали и присутствуют во всех крупнейших мировых религиях. Их можно видеть на старых христианских иконах и в храмах, на статуях Будды, в индуистских храмах, на мозаиках мечетей и в старинных синагогах.

 

 

 

 

„Symbole wedyjskie” były i są obecne we wszystkich głównych religiach świata. Można je zobaczyć na starych chrześcijańskich ikonach iw świątyniach, na posągach Buddy, w świątyniach hinduistycznych, na mozaikach meczetów iw starożytnych synagogach.

 

 

Практически все народы, которые оставили хоть сколько-нибудь заметный след в истории, и даже те, о которых стало известно достаточно недавно, использовали «ведические символы» в различных областях своей жизни и быта: изображали их на керамической посуде, на домах, храмах и саркофагах, на оружии, на погребальных урнах, на алтарях, оберегах, одежде…

 

Prawie wszystkie narody, które pozostawiły choć jakiś zauważalny ślad w historii, a nawet te, które stały się znane całkiem niedawno, używały „symboli wedyjskich” w różnych dziedzinach swojego życia w tym życia codziennego: przedstawiały je na naczyniach ceramicznych, na domach, świątyniach i sarkofagach , na broni, na urnach pogrzebowych, na ołtarzach, amuletach, ubraniach…

 

 

 

Теперь попробуем разобраться, откуда взялись «ведические символы» и какие изображения явились первоосновой, эталоном для последующих множественных стилизованных их изображений. Потом попробуем проследить распространение некоторых «ведических символов» по разным эпохам, континентам, странам и народам. Начнём, конечно, со свастики, т.к. этот символ, по нашему мнению, явился основой для множества последующих изображений, ставших просто модификациями этого старинного символа. Когда мы обнаружили в Сети настоящие фотографии различных спиральных галактик, сделанные орбитальным телескопом Хаббл, то сразу и увидели, откуда взялась «свастика». Это – стилизованное изображение спиральной галактики. Реального изображения нашей Галактики – «Млечный путь» – найти не удалось по вполне понятным причинам. Но зато нашлась компьютерная модель, из которой ясно видно, что наша галактика тоже спиральная. Отсюда и свастика – стилизованное изображение нашей галактики. Наши якобы дикие предки, в отличие от нас, имели возможность наблюдать нашу Галактику со стороны, и воплотили её схематическое изображение в этом старинном знаке – Свастике.

Кроме того, в Ведах указано, что начертание четырёх главных рек, которые вытекали из центрального озера в Священной Даарии, тоже напоминает свастику (см. карту Г. Меркатора на иллюстрации ниже) и вполне могут быть ещё одним прототипом этого символа.

 

 

 

Spróbujmy teraz dowiedzieć się, skąd wzięły się „symbole wedyjskie” i jakie obrazy były zasadniczą podstawą, standardem dla kolejnych wielu stylizowanych ich wizerunków. Następnie spróbujemy prześledzić rozprzestrzenianie się niektórych „symboli wedyjskich” w różnych epokach, kontynentach, krajach i narodach. Zacznijmy oczywiście od swastyki, bo ten symbol, naszym zdaniem, był podstawą wielu kolejnych obrazów, które stały się po prostu modyfikacjami tego starożytnego znaku. Kiedy znaleźliśmy w sieci prawdziwe zdjęcia różnych galaktyk spiralnych wykonane przez teleskop Hubble’a, od razu zobaczyliśmy, skąd wzięła się „swastyka”.
To jest stylizowany obraz galaktyki spiralnej. Prawdziwego obrazu naszej Galaktyki – „Drogi Mlecznej” – z oczywistych powodów nie udało się znaleźć.
Ale z drugiej strony znaleziono model komputerowy, z którego wyraźnie widać, że nasza galaktyka również jest spiralna. Stąd swastyka – stylizowany wizerunek naszej galaktyki. Nasi rzekomo dzicy przodkowie, w przeciwieństwie do nas, mieli okazję obserwować naszą Galaktykę z boku i ucieleśnili jej schematyczne przedstawienie w tym starożytnym znaku – swastyce.
Ponadto Wedy wskazują, że zarys czterech głównych rzek, które wypływały z centralnego jeziora w Świętej Daarii, również przypomina swastykę (patrz mapa G. Mercatora na ilustracji poniżej) i może być kolejnym prototypem tego symbolu.
Теперь приведём начертание и образное значение некоторых из 144 Славяно-Арийских символов, которые наиболее часто встречаются на материальных памятниках культуры разных народов и времён. Информация взята из Славяно-Арийских Вед. Заметим, что некоторая религиозность в имеющемся переводе значений и образов «ведических символов» является следствием христианизации Руси и некоторого недопонимания сегодняшними переводчиками и издателями изложенной в Ведах информации. У наших, действительно великих предков не было понятия «религия» в сегодняшнем толковании этого слова. Им не нужно было ни во что верить. Они знали, как всё устроено, и как всё работает. Поэтому верить во что-либо без всяких оснований, было для них противоестественно. Ведизм – это не религия! Это образ жизни, культура, менталитет… Но не религия!
Teraz podamy zarys i symboliczne znaczenie niektórych ze 144 słowiańsko-aryjskich symboli, które najczęściej znajdują się na materialnych zabytkach kultury różnych narodów i czasów. Informacje pochodzą z Wed słowiańsko-aryjskich. Należy zauważyć, że pewna religijność w istniejącym tłumaczeniu znaczeń i obrazów „symboli wedyjskich” jest konsekwencją chrystianizacji Rosji i pewne niezrozumienie przez dzisiejszych tłumaczy i wydawców informacji zawartych w Wedach. Nasi naprawdę wielcy przodkowie nie mieli pojęcia „religia” w dzisiejszej interpretacji tego słowa. Nie musieli w nic wierzyć. Wiedzieli, jak wszystko działa i jak wszystko wygląda naprawdę. Dlatego nienaturalne było dla nich wierzyć w cokolwiek bez powodu. Wedyzm nie jest religią! To jest sposób życia, kultura, mentalność… Ale nie religia!

 

Грозовик – огненная символика, при помощи которой становилось возможным управление природными стихиями погоды, также Грозовик использовался, как Оберег, защищающий от непогоды жилища и храмы Родов Великой Расы.

Burza z piorunami – ognista symbolika, za pomocą której można było kontrolować naturalne elementy pogody, a Burza z piorunami była również używana jako talizman, chroniący mieszkania i świątynie Klanów Wielkiej Rasy przed złą pogodą.

Дуния – символ соединения земного и небесного Живого Огня. Его предназначение: сохранять пути постоянного единства Рода. Поэтому все огненные жертвенники для кресения безкровных треб, принесённых во славу Богов и Предков, строились в виде данного символа.
Dunia jest symbolem zjednoczenia ziemskiego i niebiańskiego Żywego Ognia. Jego cel: zachowanie ścieżek stałej jedności klanu. Dlatego wszystkie ogniste ołtarze do chrztu bezkrwawych skarbów przyniesione do chwały Bogów i Przodków zostały zbudowane w formie tego symbolu.
Духовная свастика – пользовалась наибольшим вниманием у Кудесников, Волхвов, Ведунов; она символизировала Гармонию и Единство: телес, души, духа и совести, а также духовную силу. Волхвы использовали духовную силу для управления природными Стихиями.
Swastyka duchowa – cieszyła się największą uwagą wśród Magów, Trzech Króli, Wedunowa; symbolizowała Harmonię i Jedność: ciało, duszę, ducha i sumienie, a także siłę duchową. Magowie używali duchowej mocy do kontrolowania żywiołów natury.

Колядник – символ Бога Коляды, который совершает на земле обновления и перемены к лучшему; это символ победы Света над Тьмой и светлого дня над ночью. Кроме того, Колядник использовался, как мужской Оберег, дающий мужам силы в созидательном труде и в битве с лютым ворогом.
Kolyadnik (Kołodar, Kołodun) jest symbolem Boga Kolyady, który dokonuje odnawienia i zmian na lepsze na ziemi; jest symbolem zwycięstwa Światła nad Ciemnością i jasnego dnia nad nocą. Ponadto Kolyadnik był używany jako męski amulet, dający mężom siłę w pracy twórczej i w walce z zaciekłym wrogiem.

Крест Лады-богородицы – символ любви, гармонии и счастья в семье, в народе его называли Ладинец. Как оберег, его носили в основном девушки, дабы иметь защиту от «дурного глаза». А чтобы сила мощи Ладинца была постоянной, его вписывали в Великий Коло (Круг).
Krzyż WIELKIEJ Łady-Bogarodzicy (Białobogi) – to symbol miłości, harmonii i szczęścia w rodzinie, popularnie zwany Ładziniec. Jako talizman nosiły go głównie dziewczęta w celu ochrony przed „złym okiem”. I aby siła władzy Ładfzińców była stała, został wpisany w Wielkie Koło.

Огневик – огненный символ Бога Рода. Его изображение встречается на куммире Рода, на наличниках и «полотенцах», по скатам крыш на домах и на ставнях оконцев. Как Оберег, его наносили на потолки. Даже в Храме Василия Блаженного (Москва), под одним из куполов можно видеть Огневик.
Ogniewik jest ognistym symbolem Boga Roda. Jego wizerunek znajduje się na kummirze Roda, na listwach i „ręcznikach”, na połaciach dachów domów i okiennicach. Jako talizman był nakładany na sufity. Nawet w katedrze św. Bazylego Błogosławionego (Moskwa), pod jedną z kopuł, można zobaczyć Ognevik.

Одолень трава – данный символ был главным Оберегом для защиты от различных болезней. В народе считалось, что болезни на человека насылают злые силы, а двойной Огненный знак способен сжечь любую хворь и болезнь, очистить тело и Душу.
Pokon Trawienia (trawicy, strawiania- chorzenia, gorzenia, choroby) – ten symbol był głównym amuletem chroniącym przed różnymi chorobami. Ludzie wierzyli, że siły zła wysyłają ludziom choroby, a podwójny znak Ognia jest w stanie spalić każdą chorobę i chorobę, oczyszczając ciało i duszę.

Цветок папоротника – огненный символ чистоты Духа, обладает мощными целительными силами. В народе его называют Перунов Цвет. Считается, что он способен открывать скрытые в земле клады, исполнять желания. На самом деле он даёт человеку возможность раскрыть Духовные Силы.
Kwiat paproci jest ognistym symbolem czystości Ducha i ma potężne moce lecznicze. Ludzie nazywają go Peruniką (Perunov tSvet-cwjet). Uważa się, że jest w stanie odkryć ukryte w ziemi skarby, spełnić pragnienia. W rzeczywistości daje osobie możliwość ujawnienia Sił Duchowych.

Родовик – символизирует светлую силу Рода-Породителя, помогающую народам Великой Расы, оказывает постоянную поддержку древних многомудрых Предков людям, которые трудятся на благо Рода своего и созидают для потомков Родов своих.
Rodovik – symbolizuje lekką moc Rodżany-Porodzicielki (Przyrody), Tynu Rodu, pomagając narodom Wielkiej Rasy, zapewnia stałe wsparcie starożytnym, mądrym Przodkom ludziom, którzy pracują dla dobra swojego Rodu-Zadrugi, Narodu i tworzą dla potomków swoich Rodzin-Zadrug, Narodów.

Рубежник – символизирует вселенский рубеж, разделяющий земную жизнь в мире Яви и посмертную жизнь в Высших Мирах. В быту Рубежник изображался на входных вратах Капища и Святилища, указуя, что эти врата являются Рубежом, за которым действуют не мирские законы, а духовные.
Rubieżnik – symbolizuje uniwersalną granicę oddzielającą ziemskie życie w świecie Jawi (Przejawionym) i pośmiertne życie w Wyższych Światach (Weli – Prawi i Nawi). W życiu codziennym Rubieżnik był przedstawiany przy bramach wejściowych do Świątyni i Sanktuarium, wskazując, że te bramy to Granica, poza którą działają nie ziemskie prawa, ale duchowe.

Рысич – древний Родовой обереговый символ. Изначально изображался на стенах Капищ и Святилищ, на алтарных камнях возле Жертвенников. Впоследствии стал изображаться на всех строениях, так как считается, что нет лучше оберега от Тёмных Сил, чем Рысич.
Rysicz (Ryszich) to starożytny symbol amuletu przodków. Pierwotnie był przedstawiany na ścianach świątyń i sanktuariów, na kamieniach ołtarzowych w pobliżu ołtarzy. Następnie zaczął być przedstawiany na wszystkich budynkach, ponieważ uważa się, że nie ma lepszego amuletu chroniącego od Ciemnych Sił niż Rysicz.

Свастика – символ вечного круговорота Вселенной; она символизирует высший небесный Закон, которому подвластно всё сущее. Этот Огненный знак люди использовали, как Оберег, который охранял существующий Закон и Порядок. От незыблемости их зависела сама Жизнь.

Swastyka jest symbolem wiecznego cyklu Wszechświata; symbolizuje najwyższe niebiańskie Prawo, któremu podlega wszystko. Ludzie używali tego znaku Światła Świata jako talizmanu, który strzegł istniejącego Prawa i Porządku. Samo życie zależało od jego nienaruszalności.

Суасти – символ движения, круговорота Жизни на Земле и вращения Мидгард-Земли. Символ четырёх сторон света, а также четырёх северных рек, разделявших древнюю Священную Даарию на четыре «области» или «страны», в которых изначально жили четыре Рода Великой Расы.

Suasti jest symbolem ruchu, cyklu życia na Ziemi i rotacji Międzymorza-Lądu-Koliby. Symbol czterech głównych punktów, a także czterech północnych rzek, które dzieliły starożytną Świętą Daarię na cztery „regiony” lub „kraje”, w których pierwotnie żyły cztery Rody Wielkiej Rasy.

Фаш (пламень) – символ защитного обережного Духовного Огня. Сей Духовный Огонь очищает Дух человеческий от эгоизма и низменных помыслов. Это символ мощи и единства Воинского Духа, победы Светлых Сил Разума над силами Тьмы и невежества.

Fasz (płomień-faszyna) jest symbolem pczyszczającego duchowego ognia ochronnego. Ten Duchowy Ogień oczyszcza Ducha Ludzkiego z egoizmu i podłych myśli. Jest symbolem mocy i jedności Ducha Wojownika, zwycięstwa Lekkich Sił Rozumu nad siłami Ciemności i ignorancji.

Дополнительную информацию о множестве «ведических символов», о попытках извратить их смысл, дискредитировать их, запретить их использование в России, можно прочесть в небольшом сборнике материалов – «Неизвестная свастика» и во множестве других источников, доступных сегодня в Интернете…

 

Dodatkowe informacje o wielu „symbole wedyjskich”, o próbach zniekształcenia ich znaczenia, zdyskredytowania, zakazania ich używania w Rosji, można znaleźć w niewielkim zbiorze materiałów „Nieznana swastyka” oraz w wielu innych źródłach dostępnych w Internecie Dziś …

źródło: https://peshera.org/khrono/khrono-09.html

CDN –  © tłumaczenie Czesław Białczyński

Podziel się!