OEC: Goran Pavlovic – Burned house horizon (Widnokres Palonych Domostw*)

Burned house horizon (Widnokres Palonych Domostw*)

©autor Goran Pavlovic ©tłumaczenie i uwagi Czesław Białczyński

* W archeologii neolitycznej Europy Widnokres Palonych Domostw (Burned house horizon) to opis geograficznego zasięgu zjawiska przypuszczalnie celowo spalanych osad. Była to szeroko rozpowszechniona i długotrwała tradycja na terenach dzisiejszej Europy Południowo-Wschodniej i Europy Wschodniej, trwająca od 6500 p.n.e. (początek neolitu w tym regionie) do 2000 p.n.e. (koniec chalkolitu i początek epoki brązu). Godnym uwagi przedstawicielem tej tradycji jest kultura Cucuteni-Trypillian, która była bezgranicznie oddana tradycji palenia domów zarówno w całym zasiegu geograficznym, jak i horyzoncie czasowym. W badaniach nad neolityczną i eneolityczną Europą wciąż trwa dyskusja, czy większość spalonych domów została celowo podpalona, ​​czy nie.CB

 

Burned house horizon

While reading about the sudden collapse of the Balkan Neolithic cultures, like Vinča culture (pic) at the end of the 5th mill BC, I came across a proposition that maybe it was an epidemic of some sort which could have caused it…

Czytając o nagłym upadku bałkańskich kultur neolitu, takich jak kultura Vinča (fot.) pod koniec V millenium p.n.e., natknąłem się na propozycję, że być może była to jakaś epidemia, która mogła ją spowodować…

This is a distinct possibility…New, previously not encountered diseases could have wiped out the population with no immunity.

 Jest to wyraźna możliwość… Nowe, wcześniej niespotykane choroby mogły zgładzić populację pozbawioną odporności.

But we don’t have data that proves that something like that happened in the Balkans at the end of the 5th millennium BC.

Ale nie mamy danych świadczących o tym, że coś takiego wydarzyło się na Bałkanach pod koniec 5 tysiąclecia p.n.e.

We however do have proof that epidemics and even pandemics occurred during Neolithic, but not that they were the cause of the collapse of the Neolithic cultures in which they occurred…

Mamy jednak dowody na to, że epidemie, a nawet pandemie miały miejsce w okresie neolitu, ale nie na to, że były one przyczyną upadku kultur neolitycznych, w których miały miejsce…

Between 1999 and 2001, archaeologists excavated the Frälsegården passage grave in Gökhem parish, Falbygden, western Sweden, which was built between 3300 and 3000 cal. BC.

W latach 1999-2001 archeolodzy odkopali grobowiec korytarzowy Frälsegården w parafii Gökhem, Falbygden, zachodnia Szwecja, który został zbudowany między 3300 a 3000 cal. PNE.

In it they discovered remains of up to 78 individuals. Which caught attention of the authors of this study: „Emergence and Spread of Basal Lineages of Yersinia pestis during the Neolithic Decline”.

Odkryto w nim szczątki do 78 osobników. Co zwróciło uwagę autorów tego opracowania: „Powstanie i rozprzestrzenianie się podstawowych linii genetycznych Yersinia pestis podczas upadku neolitu”.

And in it, the authors state that:

„Because of a large number of bodies which were buried in the same grave during very short period, 3100–2900 BP, based on carbon dating of 34 individuals…a possible explanation for the magnitude and short duration of this grave was an epidemic event”…

A w nim autorzy stwierdzają, że:

„Ze względu na dużą liczbę ciał, które zostały pochowane w tym samym grobie w bardzo krótkim okresie, 3100–2900 BP, w oparciu o datowanie węglowe 34 osobników… możliwym wyjaśnieniem wielkości i krótkiego okresu wykonania tego pochówku była epidemia”…

Completely wrong conclusion. We know, based on Early Neolithic data, the the total life expectancy at 15 would have been 28–33 years.

Całkowicie błędny wniosek. Wiemy, na podstawie danych z wczesnego neolitu, całkowita długość życia wynosiła od wieku 15 lat do 28-33 lat.

So even if we assume that these guys lived until 40, and that they had children when they were 20, that would mean 5 generations per 100 years, which would mean 15 generations in 300 years…

Więc nawet jeśli założymy, że ci ludzie żyli do 40 lat i mieli dzieci w wieku 20 lat, to oznaczałoby to 5 pokoleń na 100 lat, co oznaczałoby 15 pokoleń na 300 lat…

78 individuals buried in this grave could have been 5 members of a tribe, clan, extended family, which were buried every generation…Not too many…Nothing really to indicate that anything weird went on…

78 osób pochowanych w tym grobie mogło należeć do 5 członków plemienia, klanu, dalszej rodziny, których grzebano w każdym pokoleniu… Nie za dużo… Nic, co by wskazywało na to, że coś dziwnego się wydarzyło…

Thankfully the authors of the „Emergence and Spread of Basal Lineages of Yersinia pestis during the Neolithic Decline” paper did think (wrongly) something weird was going on, so:

Na szczęście autorzy artykułu „Emergence and Spread of Basal Lineages of Yersinia pestis during the Neolithic Decline” pomyśleli (błędnie), że dzieje się coś dziwnego, więc:

They analyzed the ancient DNA datasets from individuals of this grave and screened for the presence of known human pathogens.

Przeanalizowali starożytne zbiory danych DNA pochodzące od osób z tego grobu i przeprowadzili badania przesiewowe pod kątem obecności znanych ludzkich patogenów.

Unexpectedly, they found the unambiguous presence of Yersinia pestis, the etiological agent of plague, in two different individuals, dated to 2,900 BP

Nieoczekiwanie odkryli jednoznaczną obecność Yersinia pestis, czynnika etiologicznego dżumy, u dwóch różnych osobników, datowanych na 2900 BP

So again a confirmation that all these people weren’t buried in a mass grave because they all died from some disease. Only the people buried last were in fact infected by the plague…

Czyli znowu potwierdzenie, że wszyscy ci ludzie nie zostali pochowani w masowym grobie, bo wszyscy zmarli na jakąś chorobę. Tylko osoby pochowane jako ostatnie zostały zarażone zarazą…

The discovery of Neolithic farmers in Scandinavia infected by plague, not only pre-dates all known cases of plague. The people were infected by the the strain from which all known modern and ancient strains of Y. pestis are derived…

Odkrycie neolitycznych rolników w Skandynawii zarażonych zarazą nie tylko poprzedza wszystkie znane przypadki dżumy. Ludzie zostali zarażeni szczepem, z którego wywodzą się wszystkie znane współczesne i starożytne szczepy Y. pestis…

Wow this is amazing…It turns out that plague didn’t come from „Dirty” Asians…It came from „Dirty” Europeans…The authors of the study continue to say that:

Wow, to jest niesamowite… Okazuje się, że zaraza nie pochodziła od „Brudnych” Azjatów… Pochodziła od „Brudnych” Europejczyków… Autorzy badania dalej twierdzą, że:

There is a remarkable overlap between the estimated radiation times of early lineages of Y. pestis, toward Europe and the Eurasian Steppe, and the collapse of Cucuteni/Trypillia (Tripolye) mega-settlements in the Balkans/Eastern Europe.

Szacunkowe czasy rozprzestrzeniania wczesnych linii Y. pestis w kierunku Europy i Stepu Eurazji pokrywają się w niezwykły sposób, z załamaniem się mega-osiedli Cucuteni/Trypillia (Tripolye) na Bałkanach/Europie Wschodniej.

Now Cucuteni/Trypillia (Tripolye) culture, was a Neolithic–Eneolithic archaeological culture (c. 5500 to 2750 BCE) of Eastern Europe which covered huge territory (350,000 km2) in today’s Romania, Moldova and Ukraine..

Obecnie wiemy, że kultura Cucuteni/Trypillia (Tripolye) była neolityczno-eneolityczną kulturą archeologiczną (ok. 5500 do 2750 pne) Europy Wschodniej, która obejmowała ogromne terytorium (350 000 km2) w dzisiejszej Rumunii, Mołdawii i Ukrainie.

This culture is famous for its amazing pottery and figurines

Ta kultura słynie z niesamowitej ceramiki i figurek

 

But what it should be famous for are their settlements. Not the small villages, like this reconstructed one, which indeed constituted the majority of Cucuteni–Trypillia settlements…

Ale to, z czego powinna słynąć, to jej osady. Nie małe wioski, takie jak ta zrekonstruowana, które rzeczywiście stanowiły większość osad Cucuteni–Trypillia…

But their „mega cities”. During the Middle Trypillia phase (c. 4000 to 3500 BCE), Cucuteni/Trypillia culture built the largest settlements in the Neolithic, some of which had as many as 3000 structures and were possibly inhabited by 20,000 to 46,000 people!!!

Ale ich „megamiasta”. Podczas fazy środkowej Trypillia (ok. 4000 do 3500 pne), kultura Cucuteni/Trypillia zbudowała największe osady w neolicie, z których niektóre miały aż 3000 budowli i były prawdopodobnie zamieszkane przez 20 000 do 46 000 osób!!!

The plan of the magnetic survey of the settlement Maidanetske 1. From the article „Governing Tripolye: Integrative architecture in Tripolye settlements”…

Plan badań magnetycznych osady Maidanetske 1. Z artykułu „Zarządzanie Trypolisem: architektura integracyjna w osiedlach w Trypolisie”…

Here are reconstruction drawings of the two Cucuteni/Trypillia settlements:

Oto rysunki rekonstrukcyjne dwóch osad Cucuteni/Trypillia:

Talianki, Ukraine – up to 21,000 inhabitants, up to 2,700 houses

Talianki, Ukraina – do 21 000 mieszkańców, do 2 700 domów

Maydanets, Ukraine – up to 29,000 inhabitants, up to 3,000 houses

Majdaniec, Ukraina – do 29 000 mieszkańców, do 3 000 domów

So far 3000 settlements have been discovered, ranging from small villages to „vast fortified settlements consisting of hundreds and thousands of dwellings surrounded by multiple ditches”.

Do tej pory odkryto 3000 osad, od małych wiosek po „rozległe ufortyfikowane osady składające się z setek i tysięcy mieszkań otoczonych wieloma rowami”.

The typical Trypillia hierarchy was one dominant „capital” of more than 100 hectares, surrounded by satellite towns typically in the size range 10–40 hectares and villages in the range of 2–7 hectares. The Capital controlled territories in about 20 km radius

Typowa struktura Trypolska to  jedna dominująca „stolica” o powierzchni ponad 100 hektarów, otoczona miastami satelickimi zazwyczaj o wielkości 10–40 hektarów i wsiami o powierzchni 2–7 hektarów. Terytoria były kontrolowane przez Stolicę w promieniu około 20 km.

These were basically city states…And these city states of the Cucuteni/Trypillia culture predate Mesopotamian city states, by half a millennium at least…

Były to w zasadzie miasta-państwa… A te miasta-państwa kultury Cucuteni/Trypillia wyprzedzają mezopotamskie miasta-państwa przynajmniej o pół tysiąclecia jako starsze… 

But very few people know about this…

Ale niewiele osób o tym wie…

Anyway, Cucuteni/Trypillia civilisation, because that’s what it was really, was a society of subsistence farmers. Cultivating the soil (using an ard or scratch plough), harvesting crops and tending livestock was probably the main occupation for most people.

Zresztą cywilizacja Cucuteni/Trypillia, tak naprawdę była społeczeństwem rolników produkujących na własne potrzeby. Prawdopodobnie głównym zajęciem większości ludzi była uprawa roli (pługiem lub radłem), zbieranie plonów i pielęgnacja zwierząt gospodarskich.

Typically for a Neolithic culture, the vast majority of their diet consisted of cereal grains. They cultivated club wheat, oats, rye, proso millet, barley and hemp, which were probably ground and baked as unleavened bread in clay ovens or on heated stones in the home…

Typowo dla kultury neolitycznej zdecydowana większość ich diety składała się z ziaren zbóż. Uprawiali pszenicę  płaskurkę, owies, żyto, proso, jęczmień i konopie, które prawdopodobnie były mielone i pieczone jako przaśny chleb w glinianych piecach lub na rozgrzanych kamieniach w domu…

Now. The article about the origin of the plague, identifies Trypillia Culture mega settlements, built towards the end of the 5th millennium BC, as the initial source of the Y. pestis infection…

Wracając do rzeczy! – Artykuł o pochodzeniu dżumy wskazuje na wielkie osady kultury Trypillia, zbudowane pod koniec 5 tysiąclecia p.n.e., jako początkowe źródło zakażenia Y. pestis…

Why? Well have you ever thought where did 30,000 people who lived in one of these mega cities go to the toilet? Huge number of people lived in these cities in cramped conditions with degrading sanitation…At least this is what the authors of the plague paper are hinting at…

Czemu? Czy zastanawiałeś się kiedyś, gdzie 30 000 ludzi, którzy mieszkali w jednym z tych megamiast, szło do toalety? Ogromna liczba ludzi mieszkała w tych miastach, w ciasnych skupiskach,  w prymitywnych warunkach sanitarnych… Tak przynajmniej sugerują autorzy artykułu o zarazie…

But I don’t think that was the reason…Cucuteni/Trypillia people grew grain in, for that time, huge amounts. And had to store it inside their homes, or communal storage building inside their settlements…And where there is lots of grain, there are mice and rats…

Ale nie sądzę, że to był powód… Ludzie z Cucuteni/Trypillia uprawiali zboże w jak na owe czasy ogromnych ilościach. I musieli przechowywać je w swoich domach, albo w gminnych magazynach w swoich osadach… A tam, gdzie jest dużo zboża, są myszy i szczury…

And it is mice and rats that can devastate grain stores and cause famine…Which is probably why Cucuteni/Trypillia people kept cats…Black cats depicted on a ceramic vessel from Cucuteni/Trypillian culture. 4500-4000BC…

I to myszy i szczury mogą niszczyć zapasy zboża i powodować głód… I prawdopodobnie dlatego ludzie z Cucuteni/Trypillia trzymali koty… Czarne koty przedstawione na ceramicznym naczyniu z kultury Cucuteni/Trypillia. 4500-4000BC…

This is also the reason why another civilisation which depended heavily on grain, Egyptian civilisation, deified cats…And held cat goddess festival around the time of the grain harvest.

Jest to również powód, dla którego inna cywilizacja, która w dużym stopniu zależała od zboża, cywilizacja egipska, deifikowane koty… I zorganizowała festiwal kociej bogini w czasie zbiorów zboża.

I talked about it in my post „Bastet„….

Mówiłem o tym w moim poście „Bastet”…

But rats also spread plague. The infected rat that carries the disease will infect fleas that live on it. These fleas then transmit the disease on humans…

Ale szczury również roznoszą zarazę. Zarażony szczur, który jest nosicielem choroby, zakazi żyjące na nim pchły. Te pchły następnie przenoszą chorobę na ludzi…

The authors of the plague study, say that the ever increasing Cucuteni/Trypillian population living under highly dense conglomerations was „likely under nutritional stress and weakened due to resource overexploitation”. Ideal conditions favored epidemics and pandemics…

Autorzy badania dotyczącego zarazy twierdzą, że stale rosnąca populacja Cucuteni/Trypillian żyjąca w bardzo gęstych konglomeracjach była „prawdopodobnie pod wpływem stresu żywieniowego i osłabiona z powodu nadmiernej eksploatacji zasobów”. Miały to być idealne warunki sprzyjające epidemiom i pandemii…

But the population didn’t have to be weakened to catch plague. All you need is one infected rat, which enters the settlement and then dies…In a flea infested cramped neolithic settlement, by the time you know what hit you, you have dead bodies piling up…

Ale populacja nie musiała być osłabiona, żeby zarazić się zarazą. Wszystko, czego potrzebujesz, to jeden zarażony szczur, który wchodzi do osady, a następnie gubi się…W zagrzybionej, ciasnej neolitycznej osadzie, zanim zorientujesz się co cię święci masz piętrzące się stosy martwych ludzi…

Anyway, the paper on Y. pestis concludes that: it is most likely that it was the Trypillia mega-settlements where the ancestor(s) of the plague emerged…

W każdym razie artykuł o Y. pestis stwierdza, że: najprawdopodobniej to właśnie w mega-osadach Trypillia pojawił się przodek (y.pestis) zarazy…

They then says that it then rapidly branched and migrated in all directions, including into the steppe…spreading mainly through early trade networks, rather than massive human migrations. This allowed for a rapid and large-scale expansion of the pathogen…

Następnie mówią, że szybko rozgałęził się i migrował we wszystkich kierunkach, w tym na stepy… rozprzestrzeniając się głównie poprzez wczesne sieci handlowe, a nie masowe migracje ludzi. Pozwoliło to na szybką i wielkoskalową ekspansję patogenu…

The authors blame the emergence of the animal traction complex, involving cattle traction, wagons, and ard ploughs, on creating the favorable and unprecedented conditions for a rapid expansion of infectious diseases over large geographic regions…

Autorzy obwiniają pojawienie się kompleksu hodowli zwierzęcej, obejmującego uprawę roli i hodowlę bydła oraz handel zbożem, o stworzenie sprzyjających i bezprecedensowych warunków dla gwałtownego rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych na duże regiony geograficzne…

This same pathogen lineages persisted through the Bronze Age but got eventually extinct. The authors of the plague paper propose that plague may have contributed to the Neolithic decline, which paved the way for the later steppe migrations into Europe…

Te same linie patogenów przetrwały w epoce brązu, ale ostatecznie wyginęły. Autorzy artykułu o dżumie sugerują, że zaraza mogła przyczynić się do upadku kultur neolitu, który utorował drogę późniejszym migracjom stepowym do Europy…

I agree that this is from where the plague spread east into Asian steppe…But I would like here to propose that paper authors are wrong, and that plague didn’t originate in 4th millennium BC Trypillia mega-settlements…

Zgadzam się, że stamtąd zaraza rozprzestrzeniła się na wschód, na azjatycki step… Ale chciałbym tutaj zasugerować, że autorzy artykułów nie mają racji i że zaraza nie powstała w 4 tysiącleciu p.n.e. w mega-osiedlach Trypillia…

I believe it probably originated in the 7th c. BC in „The First Temperate Neolithic” cultures of the Balkans, the first cultures to practice agriculture in temperate Europe…

Uważam, że prawdopodobnie pochodzi z VII wieku. pne z kultur „wczesnego neolitu” na Bałkanach, pierwszych kulturach uprawiających rolnictwo w strefie umiarkowanej w Europie…

This required significant innovations in farming technology previously adapted to a mediterranean climate. Leading temperate agriculture revolution was the Starčevo culture which built Blagotin settlement in Serbia around a temple dedicated to grain.

Uprawa Europejska wymagała znaczących innowacji w technologii rolniczej wcześniej przystosowanej do klimatu śródziemnomorskiego. Wiodącą rewolucją w rolnictwie strefy umiarkowanej była kultura Starčevo, która zbudowała osadę Blagotin w Serbii wokół świątyni poświęconej Zbożu.

[SPOROWI – Bogu Sporu, Ziarna i Zboża!!! –  Istnienie tego boga kontestowane jest do dzisiaj przez wielu Rodzimowierców ze Zrzeszeń w Polsce (szczególnie przez Rodzimą Wiarę i RKP) słabo zorientowanych w dziejach kultury słowiańskiej i ariosłowiańskiej oraz staroeuropejskiej w Europie starożytnej. CB].

I talked about this in my post „Blagotin„…

Why do I think this is where plague emerged? Because of something called „The burned house horizon„, which is the geographical extent of the Neolithic phenomenon of people presumably intentionally burning their settlements.

Mówiłem o tym w moim poście „Blagotin”…

Dlaczego myślę, że to właśnie tam pojawiła się zaraza? Z powodu czegoś, co nazywa się „widnokresem palonych domów”, co jest związane z zasięgiem geograficznym neolitu, w którym ludzie przypuszczalnie celowo palili swoje osiedla.

This was a widespread and long-lasting tradition in what is now Neolithic (grain farming) Southeastern and Eastern Europe, which ended when Neolithic ended…With the end of the Cucuteni-Trypillian culture, the last culture to practice the house burning…

Była to szeroko rozpowszechniona i długotrwała tradycja w neolitycznej (uprawa zbóż) południowo-wschodniej i wschodniej Europie (dzisiejszej!), która zakończyła się wraz z końcem neolitu… Wraz z końcem kultury Cucuteni-Trypillian, ostatniej kultury praktykującej palenie domów. …

Cucuteni-Trypillian culture brought it to its extreme…There is evidence that every single settlement in the Cucuteni-Trypillian culture practiced house burning. And that not just single houses, but whole settlements were burned regularly…

Why? No one knows actually 🙂

Kultura Cucuteni-Trypillian doprowadziła ją do skrajności…Istnieją dowody, że każda osada w kulturze Cucuteni-Trypillian praktykowała palenie domów. I że regularnie palono nie tylko pojedyncze domy, ale całe osady…

Czemu? Właściwie nikt nie wie 🙂

Proposed explanations so far:

Accidental fire and deliberate burning of houses by invaders:

Some of the burned sites contained large quantities of stored food that was partially destroyed by the fires that burned the houses. Some burned houses also contained human remains…

Proponowane dotychczas wyjaśnienia: Przypadkowy pożar i celowe spalenie domów przez najeźdźców: Niektóre ze spalonych miejsc zawierały duże ilości przechowywanej żywności, która została częściowo zniszczona przez pożary, które paliły domy. W niektórych spalonych domach znajdowały się również ludzkie szczątki…

This „supports the theory that the buildings were burned accidentally or due to enemy attack, as it could be argued that nobody would intentionally burn their food supplies along with their homes and their families”

To „wspiera teorię, że budynki zostały spalone przypadkowo lub z powodu ataku wroga, ponieważ można argumentować, że nikt celowo nie spaliłby zapasów żywności wraz z domami i rodzinami”

However…Experiments have shown that unaided, both accidental or deliberate fires, can’t produce temperatures that can cause vitrification of the clay from the walls (turn it into ceramic)…Which is found in these burned houses…

Jednak… Eksperymenty wykazały, że niewspomagane, zarówno przypadkowe, jak i celowe pożary, nie mogą wytworzyć temperatur, które mogą spowodować zeszklenie gliny ze ścian (przekształcenie jej w ceramikę)… Co jest znajdowane w tych spalonych domach…

This can only happen if you deliberately pile huge amount of combustable material around the house and then light it up. Experimental house burning. Note the amount of extra fuel added to the outside of the clay walls to increase the temperature needed for ceramic vitrification

Może się to zdarzyć tylko wtedy, gdy celowo ułożysz wokół domu dużą ilość palnego materiału, a następnie go rozpalisz.

Eksperymentalne spalanie domu. Zwróć uwagę na ilość dodatkowego paliwa dodawanego na zewnątrz glinianych ścian, aby zwiększyć temperaturę potrzebną do zeszklenia ceramiki:

Additionally, the experimental burning with unaided fires, left the walls almost entirely intact. It would have been relatively easy for the roof to have been repaired quickly, the ash cleared away, and the house reoccupied. Which is not what archaeologists found…

Dodatkowo eksperymentalne spalanie z niewspomaganym ogniem pozostawiło ściany prawie całkowicie nienaruszone. Relatywnie łatwo byłoby szybko naprawić dach, usunąć popiół i ponownie zająć dom. Co nie jest tym, co odkryli archeolodzy…

The opposite opinion is that people deliberately burned their own homes. Proposed reasons :

1. weatherproofing (🙂  laughable sorry)

2. recycling of building materials (some of the burned clay from the house walls was reused, but this is an exception not a rule)

3. demolition to create space (no new space created. houses built on top of burned remains)

4. fumigation (!!! discarded as an overkill (!!!) as the damage to the settlement was almost total)

None of this really works as an explanation either…

Przeciwna opinia jest taka, że ​​ludzie celowo spalili własne domy. Proponowane powody: 1. odporność na warunki atmosferyczne (🙂 śmiesznie przepraszam) 2. recykling materiałów budowlanych (część wypalonej gliny ze ścian domu została ponownie wykorzystana, ale to wyjątek, a nie reguła) 3. rozbiórka w celu stworzenia przestrzeni (nie utworzono nowej przestrzeni. domy budowane na spalonych pozostałościach) 4. fumigacja (!!! odrzucona jako przesada (!!!) ponieważ zniszczenie osady było prawie całkowite)

Nic z tego także jak widać nie działa jako wystarczające wyjaśnienie…

So what’s left is ritual 🙂 Symbolic end of house: the buildings were burned ritually, regularly and deliberately in order to mark the end of the „life” of the house which was seen as a living being…

Pozostaje więc rytuał 🙂 Symboliczny koniec domu: budynki były rytualnie, regularnie i celowo palone, aby zaznaczyć koniec „życia” domu, który był postrzegany jako żywa istota…

Weeeeell…Here is what I think happened…

Oto, co moim zdaniem się działo…

French scientist Paul-Louis Simond (who came to China to battle the Third Pandemic of plague in the late 19th c. and who there discovered how plague spreads through rats and fleas) had noted that:

Francuski naukowiec Paul-Louis Simond (który przybył do Chin, by walczyć z trzecią pandemią dżumy pod koniec XIX wieku i który odkrył, jak dżuma rozprzestrzenia się przez szczury i pchły) zauważył, że:

In Yunnan, China, inhabitants would flee from their homes as soon as they saw dead rats, and on the island of Formosa (Taiwan), residents considered the handling of dead rats heightened the risks of developing plague…

W Yunnanie w Chinach mieszkańcy uciekali ze swoich domów, gdy tylko zobaczyli martwe szczury, a na wyspie Formosa (Tajwan) mieszkańcy uważali, że obcowanie (grzebanie, przenoszenie) z martwymi szczurami zwiększa ryzyko rozwoju zarazy…

And in „The Epidemic of Pneumonic Plague in Manchuria 1910-1911” we read that „In Harbin itself a large-scale burning took place: of houses which had lodged plague victims or whose inhabitants had been removed”!!!!!

A w „Epidemii dżumy płucnej w Mandżurii 1910-1911” czytamy, że „w samym Harbinie miało miejsce masowe spalenie: domów, w których spalono ofiary dżumy lub z których mieszkańców usunięto”!!!!!

Is this how it all started? An infected rodent would come into the village looking for grains. And die. Someone in the village would get bitten by an infected flea…And would get infected by the plague…

Czy tak to się wszystko zaczęło? Zarażony gryzoń przychodził do wioski w poszukiwaniu ziarna. I umarł. Ktoś w wiosce został ugryziony przez zarażoną pchłę… I zaraził się zarazą…???

Now people from all early the Neolithic Balkan farming cultures lived in separate single family households which were self sufficient…They didn’t have to mix a lot with other people from the settlement…

Jednakże ludzie ze wszystkich wczesnych neolitycznych kultur bałkańskich żyli w oddzielnych, jednoosobowych gospodarstwach domowych, które były samowystarczalne… Nie musieli się zbytnio mieszać z innymi ludźmi z osady...

So in most cases, the infection would first spread to the other members of the household and would most likely be initially localised.  But then people would start getting really sick and dying…

Tak więc w większości przypadków infekcja najpierw rozprzestrzeniłaby się na innych członków gospodarstwa domowego i najprawdopodobniej byłaby początkowo zlokalizowana. Ale wtedy pozostali ludzie też zaczęliby naprawdę chorować i umierać…

In the beginning it is possible that whole settlements were wiped out…Their bodies discovered by their kin from another settlement. Who then burned the whole place down to kill the evil disease (spirits, ghosts…whatever)…

Na początku możliwe jest, że całe osady zostały zmiecione… Ich ciała odkryli ich krewni z innej osady. Ktoś następnie spalił całe miejsce, by zabić złą chorobę (duchy, demony… cokolwiek)…

But maybe the disease was spotted early and the other people from the village did run away from the „accursed sick possessed by the evil spirits” and came back when they were dead to burn them and their house and everything in it…

Ale może choroba została zauważona wcześniej i inni ludzie z wioski uciekli przed „przeklętymi chorymi opętanymi przez złe duchy” i wrócili dopiero po ich śmierci, aby spalić ich, ich dom i wszystko, co w nim było…

And burn it properly, making sure everything is completely destroyed and burned to cinder…Or burn the whole village properly, cause „the evil spirits of the disease could be lurking in any of the houses waiting to kill the rest of us”…

Jeżeli tak to spal wszystko właściwie, upewniając się, że wszystko jest doszczętnie zniszczone i spalone na popiół… Albo porządnie spal całą wioskę, bo „złe duchy choroby mogą czaić się w każdym z domów, czekając, by zabić resztę z nas”. …

It is interesting that „Early Neolithic houses have more artifacts deposited in them, and it is in these early Neolithic phases that burned human remains are most likely to occur”

Interesujące jest to, że „domy wczesnego neolitu mają więcej zdeponowanych w nich artefaktów i to właśnie w tych wczesnych fazach neolitu najprawdopodobniej należy sie spodziewać spalonych szczątków ludzkich”

Something crazy just occurred to me. Why were Vinča culture figurines depicted with masks? What kind of „ritual” were they involved in? http://oldeuropeanculture.blogspot.com/2017/12/mask-from-belo-brdo.html

Właśnie przyszło mi do głowy coś szalonego. Dlaczego figurki kultury Vinča przedstawiano z maskami? W jaki rodzaj „rytuału” byli zaangażowani? http://oldeuropeanculture.blogspot.com/2017/12/mask-from-belo-brdo.html

By the way the Vinča culture majorly culturally and genetically influenced Cucuteni/Trypillia culture

Nawiasem mówiąc, kultura Vinča miała duży wpływ kulturowy i genetyczny na kulturę Cucuteni/Trypillia

Did people eventually start paying attention to rats entering their settlement and fleeing as soon as they saw a dead rat? Just like the Chinese and Indian peasants still did in the 20th century…

Czy ludzie w końcu zaczęli zwracać uwagę na szczury wchodzące do ich osady i uciekać, gdy tylko zobaczyli martwego szczura? Tak jak chińscy i indyjscy chłopi robili to jeszcze w XX wieku…

Coming back after a while to burn their houses in giant pyres to incinerate all the rodents and all the fleas?

Wracasz po jakimś czasie, by spalić swoje domy na olbrzymich stosach, by spalić wszystkie gryzonie i wszystkie pchły?

Once the agriculture developed, and population increased, and settlements became larger and more crowded, and number of rats increased and trade increased, the chances   of plague appearing and spreading became bigger…

Kiedy rozwinęło się rolnictwo, populacja wzrosła, osady stały się większe i bardziej zatłoczone, i liczba szczurów wzrosła, i handel wzrósł, szanse pojawienia się i rozprzestrzeniania zarazy stały się większe…

Are regular burnings of the Cucuteni-Trypillian settlements really „regular ritual killings of houses” or „frequent killing of rats and fleas in plague infested houses”?

Czy regularne palenie osiedli Cucuteni-Trypillian naprawdę jest „regularnym rytualnym zabijaniem domów” czy „raczej zabijaniem szczurów i pcheł w domach zarażonych dżumą”?

It is actually possible that in the Cucuteni-Trypillian culture this eventually became a ritual. Ritual cleansing of the place. A preventative burning of rats and fleas.

Właściwie jest możliwe, że w kulturze Cucuteni-Trypillian stało się to w końcu rytuałem. Rytualne oczyszczenie miejsca. Zapobiegające zarazie przez spalanie szczurów i pcheł.

What do you think? I think that this actually explains pretty much every piece of archaeological evidence we have about Neolithic house burning.

Co myślisz? Myślę, że to właściwie wyjaśnia prawie każdy dowód archeologiczny, jaki posiadamy na temat palenia domów w neolicie.

It gives us a real reason why someone would resort to such ultimate destruction of his home and everything in it, why sometimes there are bodies burned with the house, why this is done often and why people then just rebuild their houses in the same place…

To daje nam prawdziwy powód, dla którego ktoś uciekał się do tak ostatecznego zniszczenia swojego domu i wszystkiego, co się w nim znajdowało, dlaczego czasami razem z domem palone są ciała, dlaczego robi się to często i dlaczego ludzie po prostu odbudowują swoje domy w tym samym miejscu. …

So is it possible that the Neolithic farmers in the South Eastern Europe would have survived and multiplied, if I was right? Well yes. People do survive epidemics of plague…And continue on…Well, after burning their houses and their dead…

Czy jest więc możliwe, że neolityczni rolnicy w Europie Południowo-Wschodniej przetrwaliby i rozmnożyli się, gdybym miał rację? No tak. Ludzie przeżywają epidemie dżumy… I kontynuują… Cóż, zapewne też po spaleniu swoich domów i zmarłych…

So was the plague the reason for the collapse of the Cucuteni/Trypillia culture? I don’t think so…Was the plague the reason for the Neolithic collapse in the 5th millennium BC Balkans? I don’t think so…Something  else was.

Czy więc zaraza była przyczyną upadku kultury Cucuteni/Trypillia? Nie sądzę… Czy zaraza była przyczyną upadku kultur neolitycznych na Bałkanach w 5 tysiącleciu p.n.e.? Nie sądzę…

And I will talk about this soon…Sorry…

Było coś innego. I wkrótce o tym porozmawiamy…Przepraszam…

 

źródło: https://oldeuropeanculture.blogspot.com/2021/08/burned-house-horizon.html

Podziel się!