Vishudha Kali- Rituals from Mountain Spirits (Bonus) [Haidakhandi Aarti Sankirtan]

Vishudha Kali- Rituals from Mountain Spirits (Bonus) [Haidakhandi Aarti Sankirtan]

https://www.youtube.com/watch?v=eTjAC4J3vbM

 

Shri Hairakhandi, Hairakhandi, Hairakhandi bol !

Ishvara sata chita ananda bol !

Shri Samba SadaShiva, Samba SadaShiva, Samba Sada

Shiva bol.

 

Palaka preraka jaga pati bol !

Jaya Jaya Hairakhana bihari,

Jaga kalyana hetu avatari !

 

Tuma hi ho mama Sadaguru deva

Alakha agochara Shiva mahadeva

Parama dayamaya hridaya tumharo

Sharana gata ko shigrah uvaro

 

Kona so kashta munindra hai jaga mai

Dura no hoya daya se china mai ?

 

Bolata vachana sada bhayahari

Baba manasa fale tumhari

 

Mangala bhavana amangala Hari

Prabhu tere charana kamala balihari

 

Mridu bhashi muni parama udara

Bodha vakya hai gyana ko sara

 

Satya sanatana dharma udara

Gyana nihita shuchi karma uchara

 

Sabahi svadharma shreyakara data

Dvesha ghrina nahin dharma kahata

 

Prema saralata satayuta bhrata

Yahi dharma manava sukha dara

 

Nama bhajo hiya shodho bhai

Prabhu abyantara baithyo aai

 

Antara hridaya shudha Shiva vasa

Pahichanahuna taji agnya durasa

 

Sabagunasagara santa mahana

Adi anta jehi kahu na jana

 

Hairakhana vichitra hai dhama

Pavana amita sukhada vishrama

 

Gautama ganga garajata nishidina

Siddha surasura arachata anudin

 

Shri Kailash shikhara ki shobha

Dekata hi mana upajata lobha

 

Tehi giri tala eka ramaya guha hai

Shruti pratipadya guha hi maha hai

 

Vana mriga biharata kanana manhin

Bera paraspara sakala bhulahin

 

Prabhu jaba se yahan kinha nivasa

Nandana vana manon lagata udasa

 

Dhanya dhanya yaha tirtha hamara

Jahan sachala Shiva karata biharati

 

Daya drishti kara dehu charanarati

Ana upaya na paun vimala mati

 

Aba prabhu kripa karo yaha bhanti

Saba taja bhajana karon dinarati

 

Amba Amba jaya jagadamba

Sarva rupa eka tu hi Amba

Shri Hairakhandi . . . . . . . . . .

Podziel się!