OEC: Goran Pavlovic – Double spiral (Podwójna spirala)

Double spiral

Goran Palvlovic ©©Czesław Bialczyński  (tłumaczenie)
Here is something interesting. Bronze double-spiral pendant, found on Timpone della Motta, 8th c. BC.  Oenotrian settlement, Calabria, Italy…
Oto coś interesującego. Wisiorek z brązu o podwójnej spirali, znaleziony na Timpone della Motta, VIII w. PNE. Osada enotryjska, Kalabria, Włochy …

Where does this type of pendant originate?

Well, you can find this kind of jewelry in Proto Villanovan Italy of late bronze (1300-750BC)…

Skąd pochodzi ten typ wisiorka?

Cóż, tego rodzaju biżuterię można znaleźć w Proto Villanovan we Włoszech z okresu późnego brązu (1300-750 pne) …

I know that we find these pendants in Serbia around 1500BC.

Wiem, że takie wisiorki znajdziemy w Serbii około 1500 roku pne.

I wrote about them in my post about Kličevac idol. Does anyone know of any earlier examples from Europe? Here is why I’m asking:

Pisałem o nich w moim poście o idolu Kličevaca. Czy ktoś zna jakieś wcześniejsze przykłady z Europy? Oto dlaczego pytam:

Today I came across something very surprising…This:

Dziś trafiłem na coś bardzo zaskakującego … To:

These are the same double spiral pendants made by the people of the Fatyanovo–Balanovo culture, which was a Chalcolithic and early Bronze Age culture which flourished in the forests of Russia from c. 2900 to 2050 BC…

Są to te same podwójne wisiorki spiralne wykonane przez ludność kultury Fatyanowo-Balanowo, która była kulturą chalkolityczną z wczesnej epoki brązu, która kwitła w lasach Rosji od ok. 2900 do 2050 pne …

Who were these guys? Study from July 2020, examined 24 individuals of the Fatyanovo culture. All 14 samples belonged to Y-haplogroup R1a-M417.

Kim byli ci faceci? W badaniu z lipca 2020 r. Przebadano 24 osoby z kultury Fatyanovo. Wszystkie 14 próbek należało do haplogrupy Y R1a-M417.

Six samples could be further specified to haplogroup R1a2-Z93, today prevalent in Central Asia and South Asia rather than in Europe…

Sześć próbek można bardziej szczegółowo określić jako haplogrupę R1a2-Z93, która jest dziś powszechna w Azji Środkowej i Azji Południowej, a nie w Europie …

But they originally came from Europe. From Central Europe to be more precise. As r1b Yamna people slowly migrated westward through the southern steppe and along Danube river, R1a Corded Ware people migrated eastward through northern forests…

Ale pierwotnie przybyli z Europy. A dokładniej z Europy Środkowej. Podczas gdy mieszkańcy R1b ​​Yamna powoli migrowali na zachód przez południowy step i wzdłuż Dunaju, ludzie R1a Corded Ware migrowali na wschód przez północne lasy …

Now double spiral pendant wearing Fatyanovo culture ended 500 years before we find the first double spiral pendant in the Balkans…What is the link? This is a very peculiar design…

Teraz podwójny spiralny wisiorek w kulturze Fatyanowo skończył się 500 lat przed tym, jak znaleźliśmy pierwszy podwójny spiralny wisiorek na Bałkanach… Jaki jest związek? To bardzo osobliwy wzór …

Was there a back migration westward of the spiral making R1a people? Anyone knows anything about this? Any info would be greatly appreciated…I am working on something else, and don’t have time to investigate this further myself…There are only so many hours in a day…

Czy była migracja powrotna na zachód ludzi od spirali, powodująca powstanie R1a? Czy ktoś coś o tym wie? Każda informacja byłaby bardzo mile widziana … Pracuję nad czymś innym i nie mam czasu na dalsze badanie tego samego … Godzin w dniu jest tylko tyle i le jest ...

źródło: http://oldeuropeanculture.blogspot.com/2021/03/double-spiral.html

Podziel się!