OEC: Goran Pavlovic – Tyrs

OEC: Goran Pavlovic – Tyrs

autor Goran Pavlovic ©© tłumaczenie Czesław Białćzyński

Thyrsus

Stunning Roman relief showing a Maenad holding a thyrsus a magic wand of Dionysus (Bacchus), 120-140 AD (Prado Museum, Madrid)…Thread about thyrsus and why was it made out of fennel…

Tyrs

Oszałamiająca rzymska płaskorzeźba przedstawiająca menadę trzymającą tyrs – magiczną różdżkę Dionizosa (Bachusa), 120-140 n.e. (Muzeum Prado, Madryt) … Wątek o tyrsie i dlaczego został zrobiony z kopru włoskiego …

 

 

A thyrsus was a wand or staff made out of a stalk of a giant fennel (Ferula communis) and topped with a pine cone. Sometimes it was covered with ivy vines and leaves, sometimes wound with a ribbon…

Tyrs był różdżką lub laską wykonaną z łodygi olbrzymiego kopru włoskiego (Ferula communis) i zwieńczoną szyszką. Czasami był pokryty pnączami i liśćmi bluszczu, czasami obwiązany wstążką …

Thyrsus was associated with Dionysus and was a symbol of fertility (kind of obvious) and prosperity (well in agrarian societies fertility, of land, animals, people = prosperity)…Here is The Man on a leopard holding his magic wand…From Pela, capital of Makedon…

Tyrs był kojarzony z Dionizosem i był symbolem płodności (coś oczywistego) i dobrobytu (oczywiście w społeczeństwach rolniczych urodzajność, ziemi, zwierząt, ludzi = dobrobyt) … Oto Człowiek na lamparcie trzymający swoją magiczną różdżkę .. Z Peli, stolicy Makedoni …

I love this: Thyrsus was a symbol of freedom that Dionysus brought as well as weapon used to destroy those who oppose his cult and the freedoms he represents…🙂

As I said, the shape of the thyrsus is kind of obvious…Penis has been worshipped as a symbol of fertility for millenniums everywhere…The pine cone stuck to the top to represent the penis head is an obvious choice, being the the shape it is and being full of edible seeds…🙂

But what about the material used for the shaft? This is giant fennel, a wild flowering plant found in Mediterranean and East African woodlands and shrublands. It can grow up to 2.5 meters tall…

Uwielbiam to: Tyrs był symbolem wolności, którą przyniósł Dionizos, a także bronią używaną do niszczenia tych, którzy sprzeciwiają się jego kultowi i wolności, którą reprezentuje … 🙂

Jak powiedziałem, kształt tyrsu jest w pewnym sensie oczywisty … Penis był wszędzie czczony jako symbol płodności od tysiącleci … Szyszka sosnowa przyklejona do wierzchołka, aby reprezentować głowę penisa, jest oczywistym wyborem, ze względu na kształt i jest pełen jadalnych nasion … 🙂

Ale co z materiałem użytym na trzon? To koper włoski, dziko kwitnąca roślina występująca w lasach i łąkach śródziemnomorskich i wschodnioafrykańskich. Może dorastać do 2,5 metra wysokości …

It flowers in June and July (around summer solstice) and produces huge number of large bright yellow globular „sun like” flowers…

Soooo?

Well…In Ancient Greek mythology, when Prometheus stole fire from Zeus, he brought it to people by hiding it in the hollow stalk of the giant fennel…Here he is with fennel torches…

Kwitnie w czerwcu i lipcu (w okolicach przesilenia letniego) i produkuje ogromną liczbę dużych, jasnożółtych, kulistych kwiatów przypominających słońce …

Więc?

Cóż … W mitologii starożytnej Grecji, kiedy Prometeusz ukradł Zeusowi ogień, przynosił go ludziom, ukrywając go w wydrążonej łodydze olbrzymiego kopru … Tutaj jest z pochodniami z łodyg kopru …

Some people wanted to see if there is any truth in these old legends…So they tried to preserve fire using fennel stalk. And they filmed their experiment.

In short:

Get a piece of dry giant fennel stalk, hard on the outside, full of soft pith on the inside. This pith can be ignited and it then smoulders…

Niektórzy chcieli sprawdzić, czy w tych starych legendach jest jakaś prawda … Więc próbowali chronić ogień za pomocą łodygi kopru włoskiego. I sfilmowali swój eksperyment.

W skrócie:

Zdobądź kawałek suchej łodygi kopru olbrzymiego, twardego na zewnątrz, pełnego miękkiego miąższu w środku. Ten rdzeń można zapalić, a potem się tli …

The stalk can also be used as firedrill…If anyone has any pics or films showing the use of the giant fennel stalk as a fire drill, please post the link in the comments…

Well that’s interesting…

We have:

1. A giant fennel which is full of sun like golden flowers around summer solstice

2. Summer solstice is sunniest but also the most thundery part of the year in the Balkans, which means a lot of chances for lightning (Zeus) started fires…

3. The previous year giant fennel plants are sitting pretty and bone dry among dry grass…

4. If lit up by a fire caused by lightning in just the right way, the fennel stick will smoulder and will allow you to „steal the fire from Zeus (lightning) and take it to the people”…

And the stick made from a dry giant fennel stalk, basically a firestick, was used during Rural Dionysia, which was celebrated around winter solstice, as a scepter carried by the god of resurrection (of nature) Dionysus and his followers…

Why?

What’s all this resurrection of nature rubbish everyone is talking about? Well, nature, which is full of life, fertile and abundant during spring summer autumn, seems to die during winter…Only to be resurrected again in spring…

The nature dies because the fire of the sun (almost) dies out. The „resurrection of nature” depends on „the fire of the sun being rekindled”. If this does not happen, the winter will never end and the spring will never come…It happens. From time to time…

This is the meaning of the ritual rekindling of fires over Christmas and making sure that fire doesn’t get extinguished through Christmas eve…

Łodyga może być również używana jako wiertło ogniowe … Jeśli ktoś ma jakieś zdjęcia lub filmy pokazujące użycie łodygi kopru olbrzymiego jako wiertła ogniowego, proszę zamieść link w komentarzach … Cóż, to interesujące … Mamy:

1. Gigantyczny koper włoski, pełen słońca jak złote kwiaty w okresie przesilenia letniego

2. Przesilenie letnie jest najbardziej słoneczną, ale i najbardziej burzową porą roku na Bałkanach, co oznacza duże szanse na piorun (Zeus) który wywołał pożary …

3. Z poprzedniego roku olbrzymie rośliny kopru włoskiego sterczą ładnie, suche wśród suchej trawy …

4. Jeśli zostanie podpalony przez ogień wywołany piorunem we właściwy sposób, laska kopru włoskiego będzie się tlić i pozwoli ci „ukraść ogień Zeusowi (błyskawica) i zanieść go ludziom” …

A laska wykonana z suchej, olbrzymiej łodygi kopru włoskiego, w zasadzie ognistej laski, była używana podczas Dionizjów wiejskich, obchodzonych w okolicach przesilenia zimowego, jako berło niesione przez boga zmartwychwstania (natury) Dionizosa i jego wyznawców …

Czemu? O co chodzi z tym wskrzeszeniem natury, o którym wszyscy mówią?

Otóż ​​przyroda, bogata, żyzna i obfita podczas wiosenno-letniej jesieni, zdaje się umierać zimą … Tylko po to, by wiosną zmartwychwstać … Natura umiera, ponieważ ogień słońca (prawie) gaśnie. „Zmartwychwstanie natury” zależy od „ponownego rozpalenia ognia słonecznego”. Jeśli tak się nie stanie, zima nigdy się nie skończy, a wiosna nigdy nie nadejdzie … Zdarza się. Od czasu do czasu…

Takie jest znaczenie rytualnego rozpalania pożarów w czasie Świąt Bożego Narodzenia i upewnienia się, że ogień nie zostanie ugaszony w Wigilię Bożego Narodzenia …

People believed that there was only one fire…The fire of the sun and the fire in in human hearths was one and the same…

I talked about this in my post about The end of calendar, post about Yule log and post about Badnjak, Serbian Yule log

Remember, Prometheus hid a bit of heavenly fire he stole from Zeus in wood, so people can summon it out whenever they need it…

Ludzie wierzyli, że jest tylko jeden ogień … Ogień słońca i ogień w ludzkich paleniskach to jedno i to samo … Mówiłem o tym w moim poście o końcu kalendarza, w poście o dzienniku Yule i poście o Badnjaku, serbskim dzienniku Yule

Pamiętajcie, Prometeusz ukrył w drewnie kawałek niebiańskiego ognia, który ukradł Zeusowi, aby ludzie mogli go przywołać, kiedy tylko tego potrzebują …

The same fire, above and below…Agni basically…So when during the darkest part of the year the fire above, the fire of the sun, gets almost extinguished, it is up to people to make sure it keeps burning in their hearths…

So if during this time of darkness and cold, you decide to throw a major party, to celebrate the belief in resurrection of nature (which is triggered by the rekindling of the sun’s fire), what better thing to hold in your hand than a firestick? With a cone stuck to its top…Cause fertility…

Is this just me reading too much into all this? Weeeell…Guess who arrived to the Dionysia party and is greeted by the satyrs, the fateful followers of Dionysus…Well, Prometheus of course.

Ten sam ogień, powyżej i poniżej … w zasadzie Agni … Więc kiedy podczas najciemniejszej części roku ogień powyżej, ogień słońca, prawie zgaśnie, to ludzie powinni upewnić się, że płonie na ich paleniskach … Jeśli więc w tym czasie ciemności i zimna zdecydujesz się urządzić wielką imprezę, aby uczcić wiarę w wskrzeszenie natury (która jest wyzwalana ponownym rozpaleniem ognia słonecznego), cóż lepszego trzymać w dłoni niż ognistą pałeczkę? Ze stożkiem przyklejonym do wierzchołka … Powoduje płodność … Czy to tylko ja, za dużo w tym wszystkim widzę? No cóż … Zgadnij, kto przybył na imprezę Dionizji i jest witany przez satyrów, fatalnych wyznawców Dionizosa … No cóż, Prometeusz oczywiście.

Satyrs dance amazed around the fire that Prometheus carries in the stalk of a giant fennel…And each one of the satyrs caries a giant fennel stalk too…Otherwise known as thyrsus…Symbolic torch as well as penis?

So maybe, just maybe, this all together somehow makes sense…

Oh by the way, if you want to see what thirsus made of giant fennel stalk and a pinecone, someone’s done it…He used a green stalk instead of dry one, but hey, close enough…

Satyry tańczą ze zdumieniem wokół ognia, który Prometeusz niesie w łodydze olbrzymiego kopru … A każdy z satyrów ma też gigantyczną łodygę kopru włoskiego … Inaczej nazywany tyrsem … Symboliczna pochodnia i penis? Więc może, tylko może, to wszystko razem ma sens … A tak przy okazji, jeśli chcecie zobaczyć, jaki tyrs zrobił ktoś z olbrzymiej łodygi kopru włoskiego i szyszki … Użył zielonej łodygi zamiast suchej, ale hej,  jest wystarczająco blisko …

Podziel się!