OEC: Seven headed dragon (Siedmiogłowy Smok)

Seven headed dragon

autor/źródło: Old European Culture ©©tłumaczenie Czesław Białczyński

This is a seal from Tell Asmar, dated to 2200 BC. It depicts a seven headed dragon (beast with lion’s body and seven snake heads) with sun’s heat rays radiating out of its back, being speared by two gods (heroes)…
To jest pieczęć z Tell Asmar, datowana na 2200 pne. Przedstawia siedmiogłowego smoka (bestię z ciałem lwa i siedmioma głowami węża) z promieniami słońca promieniującymi z jego grzbietu, przeszywanym przez dwóch bogów (bohaterów) …

As Gary A. Rendsburg points out in his article „UT 68 and the Tell Asmar Seal” this is one of the most remarkable seals ever found and one of the most discussed…
Jak zauważył Gary A. Rendsburg w swoim artykule „UT 68 and the Tell Asmar Seal”, jest to jedna z najbardziej niezwykłych pieczęci, jakie kiedykolwiek znaleziono i jedna z najczęściej dyskutowanych.
Why? Because the mythical theme of a hero (god) slaying 7 headed dragon keeps popping up again and again in different cultures in Eurasia…
For instance the Ugaritic monster Lotan (meaning „coiled”), also called „the mighty one with seven heads”, was a serpent of the sea god Yam. Or Yam himself as he was also called „the serpent”. This monster was defeated by the storm god Hadad-Baʿal in the Ugaritic Baal Cycle…
Hadad defeating Lotan, Yahweh defeating Leviathan, Marduk defeating Tiamat, Zeus slaying Typhon, Heracles slaying Hidra, Perun killing Veles, Thor fighting Jörmungandr…Different versions of the same myth which originated most likely in the Fertile Crescent among the Neolithic farmers…
This story is allegorical description of the local Mesopotamian climate, where the year is divided into two seasons: dry, hot summer (Apr/May-Oct/Nov) and wet, cool winter (Oct/Nov-Apr/May)…
Czemu? Ponieważ mityczny motyw bohatera (boga) zabijającego siedmiogłowego smoka ciągle pojawia się w różnych kulturach w Eurazji …
Na przykład ugarycki potwór Lotan (co oznacza „zwinięty”), zwany także „potężnym o siedmiu głowach”, był wężem boga morza Yam, albo sam Yam, którego nazywano też „wężem”. Ten potwór został pokonany przez boga burzy Hadad-Baal w Ugaryckim Cyklu Baala …
Hadad pokonujący Lotana, Jahwe pokonujący Lewiatana, Marduk pokonujący Tiamat, Zeus zabijający Tyfona, Herakles zabijający Hydrę, Perun zabijający Welesa, Thor walczący z Jörmungandrem … Różne wersje tego samego mitu, który powstał najprawdopodobniej w Żyznym Półksiężycu wśród neolitycznych rolników. Ta historia jest alegorycznym opisem lokalnego klimatu Mezopotamii, w którym rok podzielony jest na dwie pory: suche, gorące lato (kwiecień / maj-październik / listopad) oraz mokra, chłodna zima (październik / listopad-kwiecień / maj) …
So Thunder god fighting and killing dragon is a symbolic depiction of rain season following the dry season…And the veneration of the Thunder gods and all the sacrifices and prayers dedicated to them are means to ensure that this succession of seasons actually happen…
Tak więc bóg piorunów walczący i zabijający smoka jest symbolicznym przedstawieniem pory deszczowej po porze suchej … A cześć bogów piorunów oraz wszystkie ofiary i modlitwy im poświęcone są sposobem na zapewnienie, że ten ciąg pór roku rzeczywiście się wydarzy.
For instance, look at Yam-Lotan. Why was the Sea god, called „the serpent”? Well, Yam was a brother of Mot, Ugaritic god of death, who was identified as the sun…I talked about this identification of Mot with Sun in my post „The oldest Arabic poem„… 
As I explained in my post „Trojan horse” the sailing season (season ruled by Yam) in ancient Eastern Mediterranean started in Apr/May, at the beginning of the hot dry part of the year and ended in Sep/Oct, at the end of the hot dry part of the year…
Which is why Haddad (God of the cool wet part of the year) is fighting Yam (god of the hot dry part of the year). Yam who is helped in his rule over summer by his brother, Mot, God of death, Sun, which turns everything into desert…
As I explained in my post about „Snakes and Dragons symbolism on Bactrian seals” the key for understanding all of this was inexplicably preserved in Slavic folklore, of all places…
Na przykład spójrz na parę Yam-Lotan. Dlaczego bóg morza został nazwany „wężem”? Cóż, Yam był bratem Mota, ugaryckiego boga śmierci, którego zidentyfikowano jako słońce … O identyfikacji Mota ze Słońcem mówiłem w moim poście „Najstarszy arabski wiersz” …
Jak wyjaśniłem w swoim poście „Koń trojański”, sezon żeglarski (pora rządzona przez Yam) w starożytnym wschodnim basenie Morza Śródziemnego rozpoczynał się w kwietniu / maju na początku gorącej i suchej części roku, a kończył we wrześniu / październiku pod koniec gorącej i suchej części roku …
Dlatego Haddad (bóg chłodnej, mokrej części roku) walczy z Yam (bogiem gorącej i suchej części roku). Yamowizaś w okresie letnich rządów pomaga jego brat Mot, Bóg śmierci, Słońce, który wszystko zamienia w pustynię …
Jak wyjaśniłem w moim poście o symbolice węży i smoków na pieczęciach baktriańskich, klucz do zrozumienia tego wszystkiego został w niewytłumaczalny sposób zachowany w słowiańskim folklorze, ze wszystkich miejsc (Słowiańszczyzny- CB)
As I explained in my post „Enemy of the sun” snake is directly associated with the sun. It is a solar animal, because it follows the sun. It is in our world during the hot, dry part of the year when sun is in our world too…
And it is in the „underworld” during the cold, wet part of the year, when the sun is in the „underworld” too…Which is why snake is mistakenly identified as a „chthonic” animal…
Snake is the symbol of the sun’s heat. And as I explained in my post „Dragon who stole rain” fire breathing dragon is the symbol of the destructive sun’s heat of the mid and late summer…
Jak wyjaśniłem w swoim poście „Wróg słońca”, wąż jest bezpośrednio powiązany ze słońcem. Jest zwierzęciem słonecznym, ponieważ podąża za słońcem. To jest w naszym świecie podczas gorącej, suchej części roku, kiedy słońce jest również na naszym świecie …
(CB – Oto dlaczego Skrzydlaci, Skrzyścii Żmijopwie-Żnujowie – Wężowe-Smoki są związane z Białobogą i Bóstwami Nieba i Słońca w Mitologii Słowian pokazanej w Księdze Tura, Ksiedze Ruty i Ksiedze Tanów. Bóg Słońce nie jest w Euro-Azji Naddunajskiej i Północnej Bogiem Śmierci – Perun  Burze Wiosenne ii Słońce-Swarożyc walczą z Welesem-Panem Nawii i Nyją  Boginią-Śmiercią.)

I dzieje się tak w „podziemnym świecie” podczas zimnej, mokrej części roku, kiedy słońce jest również w „podziemnym świecie”… Dlatego właśnie wąż jest błędnie identyfikowany jako zwierzę „chtoniczne” …
Wąż jest symbolem ciepła słonecznego. I jak wyjaśniłem w moim poście „Smok, który ukradł deszcz”, ziejący ogniem smok jest symbolem niszczycielskiego ciepła słonecznego połowy i późnego lata …
The sun’s heat which „steals” and then „guards” water…And the only way to release the water is to kill the dragon. Dragon is the symbolic description of summer heat which causes droughts and death. Which is why it is often mistakenly identified as water and not fire creature…
Żar Słońca, który „kradnie”, a następnie „zamyka” wody… Jedynym sposobem na uwolnienie wody jest zabicie smoka. Smok to symboliczny opis letniego upału, który powoduje susze i śmierć. Dlatego często jest błędnie identyfikowany jako stworzenie wodne, a nie ogniste. (CB – Tu mowa o Smoku-Żmiju a nie Smoku-Drakonie)
As a proof that Mesopotamians equated snake and dragon with the sun’s heat, can be seen on the tell Asmar seal…The dragon has snake heads and the sun (heat) rays radiating out of its back…Sun (heat) rays usually radiating out of the sun god Utu (Shamash)…
Jako dowód na to, że mieszkańcy Mezopotamii utożsamiali węża i smoka z ciepłem słońca, można zobaczyć na pieczęci z Asmara … Smok ma głowy węża i promienie słoneczne (ciepło) promieniujące z jego grzbietu … Promienie słoneczne (ciepło) zwykle promieniują z boga słońca Utu (Szamasz) …
On the seal from Tell Asmar, the dragon is being speared at the head and the back by two „heroes” (gods???)…Gary A. Rendsburg points out in his article „UT 68 and the Tell Asmar Seal” that in Ugaritic description of the Haddad’s fight against Yam, Haddad defeats Yam using „two clubs”…
Na pieczęci z Tell Asmar, smok jest zabijany przez uderzenie w głowę i plecy przez dwóch „bohaterów” (bogów ???) … Gary A. Rendsburg zwraca uwagę w swoim artykule „UT 68 and the Tell Asmar Seal” że w Ugaryckim opisie walki Haddada z Yamem, Haddad pokonuje Yam’a używając „dwóch pałek” …
With one he strikes Yam in the back, but Yam does not fall. Then with the other club he strikes Yam in the head and that finally kills Yam…So basically this is textual description of the scene visually depicted on the Tell Asmar seal…
The two deities (heroes?) attacking the dragon are actually one deity, Storm god. His „attacks” at the back and head of the dragon symbolise the end of the rain season and the beginning of the rain season…Basically the beginning and the end of summer, the time of dragons…
Jedną uderza Yama w plecy, ale Yam nie upada. Następnie drugą pałką uderzaa Yama w głowę, ii to w końcu zabija Yam … Więc w zasadzie jest to tekstowy opis sceny wizualnie przedstawionej na pieczęci Tell Asmar …
Dwa bóstwa (bohaterowie?) atakujące smoka są w rzeczywistości jednym bóstwem, bogiem burzy. Jego „ataki” w plecy i głowę smoka symbolizują koniec pory deszczowej i początek pory deszczowej … W zasadzie początek i koniec lata, czas smoków …
Now here is the interesting bit (finally 🙂): no one has any idea why 7 heads…I have for a long time suspected that this has something to do with the duration of the Mesopotamian hot dry season, the season of the snake and dragon…
And today I stumbled across „The debate between Winter and Summer” or Myth of Emesh and Enten, a Sumerian creation myth, written on clay tablets in the mid to late 3rd millennium BC… 
And in it, after winter accuses summer of taking all the credit for winter’s hard work, summer says: „In my working term of duty, which is seven months of the year”…
A teraz interesujący kawałek (wreszcie 🙂): nikt nie ma pojęcia, dlaczego 7 głów … Od dawna podejrzewam, że ma to coś wspólnego z długością mezopotamskiej pory gorącej suchej, pory węża i smoka …
A dzisiaj natknąłem się na „Debatę między zimą a latem” lub mit Emesha i Entena, sumeryjski mit o stworzeniu, zapisany na glinianych tabliczkach w połowie lub pod koniec trzeciego tysiąclecia p.n.e. …
A w nim, po zimie, zarzuca latu, że bierze całą zasługę za zimową ciężką pracę, lato mówi: „W mojej służbie, czyli przez siedem miesięcy w roku” …
Ha!
This is why the dragon on the seal from Tell Asmar has 7 heads…And why its Ugraitic equivalent also has the 7 heads. These 7 heads represent 7 months of the Levantine and Mesopotamian summer: Apr/May-May/Jun-Jun/Jul-Jul/Aug-Aug/Sep-Sep/Oct-Oct/Nov…
That this interpretation is correct is actually emphasised on the seal…The dragon has 4 downward pointing (dead) heads and 3 upward pointing (alive) heads…This represents the point in time…The point at the end of the 4 summer months Apr/May-May/Jun-Jun/Jul-Jul/Aug…
Ha!
Dlatego smok na pieczęci z Tell Asmar ma 7 głów … I dlaczego jego odpowiednik Ugraitycki również ma 7 głów. Te 7 głów reprezentuje 7 miesięcy lewantyńskiego i mezopotamskiego lata: kwiecień / maj-maj / czerwiec-czerwiec / lipiec-lipiec / sierpień-sierpień / wrzesień-wrzesień / październik-październik / listopad …
Fakt, że ta interpretacja jest poprawna, jest faktycznie potwierdzony na pieczęci … Smok ma 4 skierowane w dół (martwe) głowy i 3 skierowane w górę (żywe) głowy … To reprezentuje punkt w czasie … Punkt na końcu 4 miesiące letnie kwiecień / maj-maj / czerwiec-czerwiec / lipiec-lipiec / sierpień …
How do we know this? Because this is the time when Sirius rises with the sun…And guess what: There is a star depicted in the sky above the scene…Star which can only be Sirius…
Sirius, whose heliacal rising marks the hottest part of the year on the northern hemisphere. The part of the year also marked with a Lion, Leo…By the way, the body of the Sumerian and Akkadian dragons, and the dragon on the Tell Asmar seal, is usually a lion’s body…
Skąd to wiemy? Ponieważ jest to czas, kiedy Syriusz wschodzi ze słońcem … I zgadnijcie co: Na niebie nad sceną jest przedstawiona gwiazda … Gwiazda, która może być tylko Syriuszem …
Syriusz, którego heliakalny wzrost oznacza najgorętszą część roku na półkuli północnej. Część roku oznaczona również lwem, lwem … Nawiasem mówiąc, ciało smoka sumeryjskiego i akadyjskiego oraz smoka na pieczęci Tell Asmar to zwykle ciało lwa …
Oh yeah. Almost completely forgot to explain why was this exact moment in the solar year (middle of Leo) depicted on this seal 🙂 The Storm god has symbolically „half killed” (or 4/7ths killed, to be precise 🙂, well maybe actually only half killed as the 4th head is in process of being killed 🙂) the dragon of summer and his power is waning…,This is the precise moment when the heating of the northern hemisphere stops and cooling of the northern hemisphere begins…As I explained in my post „Thundering sun god„, by pure „coincidence” of course, this is also the exact time of the year when Balkan Slavs, whose folklore formed the core of the key used for understanding all this, celebrate the day of their thunder god…
O tak. Prawie zupełnie zapomniałem wyjaśnić, dlaczego dokładnie ten moment roku słonecznego (środek Lwa) został przedstawiony na tej pieczęci 🙂 Bóg burzy symbolicznie „zabił w połowie” (a dokładniej 4/7 zabił 🙂, a właściwie może tylko dokładnie w połowie zabił, gdyż czwarta głowa jest w trakcie „zabijania” 🙂) smok lata i jego moc słabnie …, To jest dokładny moment, w którym zatrzymuje się ogrzewanie półkuli północnej i zaczyna się ochładzanie półkuli północnej … Wyjaśniłem w swoim poście „Grzmiący bóg słońca”, przez czysty „przypadek” oczywiście, jest to również dokładna pora roku, kiedy Bałkańscy Słowianie, których folklor stanowił rdzeń klucza służącego do zrozumienia tego wszystkiego, świętują dzień ich boga piorunowego …
Oh and this star has everything to do with Inanna/Ishtar, the goddess that arrives on the lion, at the exact moment depicted on this seal…In the middle of Leo…
So this Tell Asmar seal is indeed an amazing artefact…
Aha, ta gwiazda ma wszystko wspólne z Inanną / Isztar, boginią, która przybywa na lwie, dokładnie w momencie przedstawionym na tej pieczęci … W środku Lwa …
Więc ta pieczęć z Tell Asmar jest rzeczywiście niesamowitym artefaktem …
Podziel się!