Xiongnu i ich potomkowie Biali Hunowie lub inaczej Heftalici: Y-DNA R1a!

Biali Hunowie lub inaczej Heftalici: Y-DNA R1a!

 Otóż okazuje się, że zarówno Xiongnu jak ich potomkowie Biali Hunowie  mają w puli genetycznej znaczny udział zachodniego komponentu haplogrupowego typowego dla Indoeuropejczyków, czyli Słowiano-Ariów: Y-DNA R1a. Pokazuje to najnowsza przetestowana grupa kopalnych Y-DNA Xiongnu z Centralnej Mongolii z okresu od 1 wieku p.n.e. do 1 wieku n.e.  Genetycy wywodzą ich od Scytów Syberyjskich nazywając ich Scyto-Syberyjczykami. CB

Brak dostępnego opisu zdjęcia.

In an effort to characterize the people who composed the groups known as the Xiongnu, nuclear and whole mitochondrial DNA data were generated from the skeletal remains of 52 individuals excavated from the Tamir Ulaan Khoshuu (TUK) cemetery in Central Mongolia. This burial site, attributed to the Xiongnu period, was used from the first century BC to the first century AD. Kinship analyses were conducted using autosomal and Y-chromosomal DNA markers along with complete sequences of the mitochondrial genome. These analyses suggested close kin relationships between many individuals. Nineteen such individuals composed a large family spanning five generations. Within this family, we determined that a woman was of especially high status; this is a novel insight into the structure and hierarchy of societies from the Xiongnu period. Moreover, our findings confirmed that the Xiongnu had a strongly admixed mitochondrial and Y-chromosome gene pools and revealed a significant western component in the Xiongnu group studied. Using a fine-scale approach (haplotype instead of haplogroup-level information), we propose Scytho-Siberians as ancestors of the Xiongnu and Huns as their descendants.
W celu scharakteryzowania ludzi, którzy tworzyli grupy znane jako Xiongnu, dane nuklearnego i całego mitochondrialnego DNA zostały wygenerowane ze szczątków szkieletowych 52 osób wydobytych na cmentarzu Tamir Ulaan Khoshuu (TUK) w środkowej Mongolii. To miejsce pochówku, przypisywane okresowi Xiongnu, było używane od pierwszego wieku p.n.e. do pierwszego wieku naszej ery. Analizy pokrewieństwa przeprowadzono przy użyciu markerów DNA autosomalnego i chromosomalnego Y wraz z kompletnymi sekwencjami genomu mitochondrialnego. Analizy te sugerowały bliskie pokrewieństwo między wieloma osobami. Dziewiętnaście takich osób tworzyło dużą rodzinę obejmującą pięć pokoleń. W tej rodzinie ustaliliśmy, że kobieta ma szczególnie wysoki status; jest to nowy wgląd w strukturę i hierarchię społeczeństw z okresu Xiongnu. Co więcej, nasze odkrycia potwierdziły, że Xiongnu mieli silnie zmieszane pule genów mitochondrialnego i chromosomu Y i ujawniło istotny komponent zachodni w badanej grupie Xiongnu. Stosując podejście precyzyjne (haplotyp zamiast informacji na poziomie haplogrupy), proponujemy Scyto-Syberyjczyków jako przodków Xiongnu i Hunów jako ich potomków.
Podziel się!