OEC: A man from Reric (Człowiek z Reriku)

A man from Reric

źródło: Old European Culture ©©Tłumaczenie i Komentarz Czesław Białczyński

„The Slavs on the Dnieper” painting by by Nicholas Roerich. From „The Beginning of Russia. Slavs” series. 1905. Tempera on cardboard. 67 x 89 cm. Painting is depicting local villagers paying tribute to the Rus. The Russian Museum, St. Petersburg, Russia.
„Słowianie nad Dnieprem” obraz autorstwa Nicholasa Roericha. Z serii „Początek Rosji. Słowianie”. 1905. Tempera na tekturze. 67 x 89 cm. Obraz przedstawia lokalnych mieszkańców oddających hołd Rusom. Muzeum Rosyjskie, Sankt Petersburg, Rosja.

Reric or Rerik was one of the Viking Age Slavic trading ports on the southern coast of the Baltic Sea, located near Wismar in the present-day German state of Mecklenburg-Vorpommern. Reric was built around 700 by Slavs of the Obodrite tribe.

Reric lub Rerik był jednym ze słowiańskich portów handlowych z epoki Wikingów na południowym wybrzeżu Morza Bałtyckiego, położonym w pobliżu Wismaru w dzisiejszym niemieckim kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie. Reric został zbudowany około 700 roku przez Słowian z plemienia Obodrytów.

At the turn of the 9th century, Obodrites were allied with Charlemagne in their wars against the Danes and another Slavic tribe Wiltzi. In 808 AD Rerik was destroyed by the Viking king Gudfred during his campaign in South Baltic…

Na przełomie IX wieku Obodryci sprzymierzyli się z Karolem Wielkim w ich wojnach z Duńczykami i innym słowiańskim plemieniem Wiltzi (Wieletami CB). W 808 AD Rerik został zniszczony przez króla Wikingów Gudfreda podczas jego kampanii na Południowym Bałtyku ..

The „Annales regni Francorum” report that ‘Godfrid destroyed the Slavic emporium of Reric…and taking the merchants from there, he weighed anchor and brought them to the portus of [Hedeby] along with his whole army.

Raport „Annales regni Francorum”, w którym „Godfrid zniszczył słowiańskie emporium Reric … i zabierając stamtąd kupców, podniósł kotwicę i przywiózł ich do portu [Hedeby] wraz z całą swoją armią”.

Hedeby is first mentioned in the Frankish chronicles of Einhard (804). But it is the sacking of the major Slavic trading centre Rerik In 808 by the Danish king Godfred and moving of the merchants from there to Hedeby that helped Hedeby to develop into a major trading centre.

O Hedebach po raz pierwszy wspomniano w kronikach Franków Einharda (804). Ale to zniszczenie głównego słowiańskiego centrum handlowego Rerik w 808 roku przez duńskiego króla Godfreda i przeniesienie kupców stamtąd do Hedeb pomogło Hedebom stać się głównym centrum handlowym.

If we know that South Baltic Slavic „Vikings” had large trading vessels which Norse Vikings lacked, moving Slavic merchants from Rerik to Hedebi by Godfrey makes a lot of sense. Danes got the merchants who knew the trading routes and who knew how to build merchant ships…

Jeśli wiemy, że słowiańscy „Wikingowie” z południowego Bałtyku mieli duże statki handlowe, których brakowało Wikingom nordyckim, przenoszenie słowiańskich kupców z Rerik do Hedeb przez Godfreya ma sens. Duńczycy mają kupców, którzy znają szlaki handlowe i wiedzą, jak budować statki handlowe …

I talked about these large Slavic merchant ships my post „Ladia„. These ships were so good for transporting large amount of goods along the Russian rivers and lakes that they were still used in the far north in the 19th century. These were captured sailing on the River Emajõgi in Estonia…

Mówiłem o tych wielkich słowiańskich statkach handlowych w moim poscie „Ladia”. Statki te były tak dobre do transportu dużej ilości towarów wzdłuż rosyjskich rzek i jezior, że nadal były używane na dalekiej północy w XIX wieku. Zostały one uchwycone podczas rejsu po rzece Emajõgi w Estonii …

What is very interesting is that One of the names used by chroniclers for Obodrites was Reregi… Also we have a tribe called Wagri, Wagiri, or Wagrians, who were part of the Obodrite confederation…

Bardzo interesujące jest to, że jednym z imion używanych przez kronikarzy Obodrytów było Reregi … Mamy też plemię zwane Wagri, Wagiri lub Wagrianie, którzy byli częścią konfederacji Obodrytów …

And then we have Rurik (830 – 879AD), the leader of Varangian…Varangians who in the first half of the 9the century controlled trading routes between Baltic, Caspian and Black Sea…

A potem mamy Ruryka (830 – 879 AD), lidera Waregów … Waregów, którzy w pierwszej połowie IX wieku kontrolowali szlaki handlowe między Bałtykiem, Morzem Kaspijskim i Morzem Czarnym

According to Russian chronicles, Rurik was born 20 years after Danish king Godfrey, in 808, destroyed Rerik, major Slavic merchant port and moved Slavic merchants from Rerik to Hedebi…

Według rosyjskich kronik Ruryk urodził się 20 lat po duńskim królu Godfreyu, w 808 r. Zniszczył Rerik, główny słowiański port handlowy i przeniósł słowiańskich kupców z Reriku do Hedebów …

It is widely believed that Rurik was „in some way” ethnically Scandinavian. The only similarly named figure described in the Carolingian Annales Fuldenses and Annales Bertiniani was Rorik of Dorestad (810–880AD), a Danish king from the royal Scylding house of Haithabu (Hedeby)…

Powszechnie uważa się, że Ruryk był „w pewien sposób” etnicznie skandynawski. Jedyną podobnie nazwaną postacią opisaną w Carolingian Annales Fuldenses i Annales Bertiniani był Rorik z Dorestad (810–880 AD), duński król z królewskiego domu Scylding w Haithabu (Hedeby) …

Rorik of Dorestad was a member of one of two competing families reported in the Frankish chroniclers as having ruled the nascent Danish kingdom at Hedeby…

Rorik z Dorestad był członkiem jednej z dwóch konkurujących rodzin, o których donoszą kroniki Franków, że rządzili rodzącym się duńskim królestwem w Hedeby …

Rorik received lands in Friesland from Emperor Louis I. but he wanted more and and so reportedly he plundered Dorestad in 850, attacked Hedeby in 857, and looted Bremen in 859. The Emperor was enraged and stripped him of all his possessions in 860…

Rorik otrzymał ziemie we Fryzji od cesarza Ludwika I, ale chciał więcej i tak podobno splądrował Dorestad w 850 r., zaatakował Hedeby w 857 r. I splądrował Bremę w 859 r. Cesarz był rozwścieczony i pozbawił go całego majątku w 860 r. .

After that, Rorik disappears from the Western sources for a considerable period of time, while only two years later, in 862, the Russian chronicle’s Rurik arrives in the eastern Baltic, builds the fortress of Ladoga, and later moves to Novgorod…

Następnie Rorik znika z zachodnich źródeł na znaczny okres czasu, a zaledwie dwa lata później, w 862 r., ruskie kroniki podają, że Ruryk przybywa na wschodni Bałtyk, buduje fortecę Ładoga, a później przenosi się do Nowogrodu …

In 882 Frankish chronicles mention Rorik of Dorestad as dead (without a date of death specified). The Russian chronicle places the death of Rurik of Novgorod at 879, a three year gap prior than the Frankish chronicles…

W 882 kroniki frankońskie wspominają Rorika z Dorestad jako martwego (bez określonej daty śmierci). Rosyjska kronika umieszcza śmierć Ruryka z Nowogrodu na 879, trzy lata wcześniej niż kroniki frankońskie …

According to Western sources, the ruler of Friesland (Rorik of Dorestad) was converted to Christianity by the Franks. This may have parallels with the Christianization of the Rus, as reported by Patriarch Photius in 867…

Według źródeł zachodnich władca Fryzji (Rorik z Dorestad) został nawrócony na chrześcijaństwo przez Franków. Może to mieć paralele z chrystianizacją Rusi, jak donosi patriarcha Photius w 867 …

Now this is very very interesting indeed…

To jest naprawdę bardzo interesujące…

Was Rurik a personal name? Or was Rurik „a man from Rerik”? Or was Rurik „Rereg” an Obodrite?

Czy Rurik to imię osobiste? A może Rurik był „człowiekiem z Reriku”? A może Rurik „Rereg” był Obodrytą?

Even if Rurik from Hedeby was Dane by origin, what are the chances that he had, under his command, experienced merchant sailors originally from Rerik, when he established control over the eastern trading routes?

Nawet jeśłi Rurik z Hedeby był Duńczykiem z pochodzenia, jakie są szanse, że pod jego dowództwem znajdowali się doświadczeni kupcy-żeglarze pochodzący z Reriku, kiedy przejął kontrolę nad wschodnimi szlakami handlowymi (na Bałtyku CB)?

Slavic merchants from Rerik probably already used these eastern trading routes, previous to the destruction of Rerik and the move of the Slavic merchants from Rerik to Hedeby…

Słowiańscy kupcy z Reriku prawdopodobnie korzystali już wcześniej z tych wschodnich szlaków handlowych, przed zniszczeniem Reriku i przeniesieniem słowiańskich kupców z Reriku do Hedebów …

Slavic (speaking) merchants would have had much better chance surviving trading trips through Eastern Slavic lands than Germanic (speaking) merchants…They would have been seen as „one of us” or „cousins” by the local Slavic tribes…

Słowiańscy (mówiący po słowiańsku) kupcy mieliby znacznie większe szanse na przetrwanie w podróżach handlowych przez ziemie wschodniosłowiańskie niż mówiący po germańsku kupcy … Byliby postrzegani jako „jedni z nas” lub „kuzyni” przez lokalne plemiona słowiańskie …

These previously established trading connections could then have been used by the mixed Danish (Norse) – Slavic enterprising groups as the starting point for military and political takeover of the territories along the eastern trading route…

Te wcześniej ustanowione powiązania handlowe mogłyby następnie zostać wykorzystane przez mieszane duńsko (nordycko) – słowiańskie grupy handlowe jako punkt wyjścia do wojskowego i politycznego przejęcia terytoriów wzdłuż wschodniego szlaku handlowego…

 

Podziel się!