Eurogenes Blog: Davidsky – Ancient DNA vs Ex Oriente Lux (czyli rodzinne związki Scytów i Słowian)

Davidsky – Ancient DNA vs Ex Oriente Lux

In recent years you may have read academic papers, books and press articles claiming that the Early Bronze Age Yamnaya culture of the Pontic-Caspian steppe was founded by migrants from the Caucasus, Mesopotamia or even Central Asia.

Of course, none of this is true.

W ostatnich latach mogłeś czytać artykuły naukowe, książki i artykuły prasowe, twierdzące, że kultura wczesnej epoki brązu Yamnaya stepu pontyjsko-kaspijskiego została założona przez migrantów z Kaukazu, Mezopotamii, a nawet Azji Środkowej.

Oczywiście nic z tego nie jest prawdą.

 

The Yamnaya herders and closely related groups, such as the people associated with the Corded Ware culture, expanded from the steppe between the Black and Caspian seas, and, thanks to ancient DNA, it’s now certain that they were overwhelmingly derived from a population that had existed in this region since at least the mid-5th millennium BCE (see here).

So rather than being culturally advanced colonists from some Near Eastern civilization, the ancestors of the Yamnaya herders were a relatively primitive local people who still largely relied on hunting and fishing for their subsistence. They also sometimes buried their dead with flint blades and adzes, but hardly ever with metal objects, despite living in the Eneolithic epoch or the Copper Age.

As far as I know, this group doesn’t have a specific name. But in recent scientific literature it’s referred to as Eneolithic steppe, so let’s use that.

It’s not yet clear how the Yamnaya people became pastoralists. Some scholars believe that they were basically an offshoot of the cattle herding Maykop culture of the North Caucasus. However, the obvious problem with this idea is that the Yamnaya and Maykop populations probably didn’t share any recent ancestry. In fact, ancient DNA shows that the former wasn’t derived from the latter in any important or even discernible way (see here).

 

Pasterze Yamnaya i blisko spokrewnione z nimi grupy, takie jak ludzie związani z kulturą Ceramiki Sznurowej, rozwinęli swoja kulturę w stepie między Morzem Czarnym a Morzem Kaspijskim, a dzięki starożytnemu DNA jesteśmy teraz pewni, że w przeważającej części pochodzili z populacji, która miała ciągłość w tym regionie od co najmniej połowy piątego tysiąclecia p.n.e. (patrz tutaj).

Zamiast być zaawansowanymi kulturowo kolonistami z jakiejś cywilizacji Bliskiego Wschodu, przodkowie pasterzy Yamnaya byli względnie prymitywnymi lokalnymi mieszkańcami, którzy nadal w dużej mierze opierali swoje życie na polowaniu i zbieractwie. Czasami chowali też swoich zmarłych z krzemiennymi ostrzami i toporami, ale prawie nigdy z metalowymi przedmiotami, pomimo że żyli w epoce eneolitu, lub w epoce miedzi.

O ile mi wiadomo, ta grupa nie ma określonej nazwy. Ale w najnowszej literaturze naukowej określa się ją jako „step eneolityczny”, więc skorzystajmy z tego.

Nie jest jeszcze jasne, jak lud Yamnaya przerodził się w pasterski. Niektórzy uczeni uważają, że ta umiejętność została przez nich nabyta z kultury Maykop z Północnego Kaukazu, gdzie istniała hodowla bydła. Jednak oczywistym problemem związanym z tym pomysłem jest to, że populacje Yamnaya i Maykop prawdopodobnie nie miały wspólnego przodka. W rzeczywistości starożytne DNA pokazuje, że to pierwsze nie pochodzi od drugiego w żaden ważny, a nawet dostrzegalny sposób (patrz tutaj).

 

więcej  u źródła:http://eurogenes.blogspot.com/2020/02/ancient-dna-vs-ex-oriente-lux.html

Podziel się!