Jako Czech jestem dumny z tego, że jestem Słowianinem. ”Merunka o domniemanym pochodzeniu Europy Środkowej od Rusów

Jako Czech jestem dumny z tego, że jestem Słowianinem

 

Oto jak Kremlowski SPUTNIK i Moskiewskie przybudówki  indoktrynują i kręcą Słowianami w Międzymorzu! Słowa jednego profesora stawia się przeciw słowom drugiego profesora, obaj są autochtonistami, ale jeden jest prezesem Unii Słowiańskiej. Profesor Merunka mówi o wykorzystywaniu nowej wiedzy dla potrzeb politycznych  i sam jest w ten sposób właśnie wykorzystywany. CB

Tłumaczenie z czeskiego Cz. Białczyński ©

Já jako Čech jsem hrdý na to, že jsem Slovan.“ Merunka o údajném původu středoevropanů od Rusů

Jako Czech jestem dumny z tego, że jestem Słowianinem. ”Merunka o domniemanym pochodzeniu ludów Europy Środkowej od Rusów

Česká média upozornila na zásadní objev o původu obyvatelstva České republiky. Místní národ žil na území České republiky nepřetržitě od doby železné. Novým výzkumem se takto zpochybňuje legenda o Praotci Čechovi. Zazněl dokonce i titulek, že Češi nejsou původem z Ruska. Jsou závěry studie korektní, a jak média zneužívají vědu pro šíření vlastní politické agendy?

Czeskie media zwróciły uwagę na zasadnicze odkrycie pochodzenia czeskiej populacji. Tutejsza ludność mieszka w Czechach nieprzerwanie od epoki żelaza. Nowe badania podają w wątpliwość legendę o Praojcu Czechów. Był nawet nagłówek, że Czesi nie pochodzą z Rusi. Czy wnioski z tych badań są prawidłowe i jak media wykorzystują naukę do rozpowszechniania własnego programu politycznego?

Sputnik s těmito dotazy oslovil doc. Ing. Vojtěcha Merunku, PhD., který přednáší softwarové inženýrství a informační management na České zemědělské univerzitě a na Českém vysokém učení technickém v Praze. Pan docent je předsedou Slovanské unie a spoluautorem i propagátorem používání uměle vytvořeného mezislovanského jazyka, kterému může většina Slovanů rozumět bez potřeby jeho studia.

Sputnik skierował te pytania do doc. inż. Dr Vojtěcha Merunki, który wykłada inżynierię oprogramowania i zarządzanie informacjami na Czeskim Uniwersytecie Przyrodniczym i na Czeskim Uniwersytecie Technicznym w Pradze. Profesor nadzwyczajny jest przewodniczącym Związku Słowiańskiego oraz współautorem i propagatorem użycia sztucznie stworzonego języka międzysłowiańskiego, który większość Słowian może zrozumieć bez potrzeby jego studiowania.

Slované mohou být mnohem starší, než se dříve předpokládalo

 

 

Doc. PhDr. Jaromír Beneš, Ph.D, vedoucí Laboratoře archeobotaniky a paleoekologie Jihočeské univerzity, ve svém rozhovoru pro portál info.cz zmiňuje řadu českých archeologických studií. Z těchto studií vyplývá, že české obyvatelstvo má kořeny už v období několik set let před Kristem, nikoliv z doby stěhování národů v pátém až šestém století.  S podobnými výsledky přišla i polská genealožka Anna Jurasová. Její výzkum svědčí o návaznosti biologického původu středoevropského obyvatelstva z doby železné a vrcholného středověku. Z toho údajně vyplývá, že Češi nemají slovanský původ.Docent Vojtěch Merunka s genetickými výzkumy souhlasí, ale vysvětluje je jinak. Ještě cituje další výzkum ze Slovinska od profesora Antona Perdiha z Univerzity v Lublani. Dané výzkumy sice říkají, že obyvatelstvo střední Evropy zůstalo převážně stejné za poslední čtyři tisíce let, ale je to potvrzení autochtonní teorie vzniku Slovanů, kteří jsou považováni za původní obyvatelstvo ve střední a východní Evropě.

Slované podle Merunky mohli vzniknout z původního místního obyvatelstva. „Já zastávám názor, že Slované na širokém území střední a východní Evropy postupně vznikali z místních evropských předků. Je to možné, protože když jdeme dál do minulosti, tak jsou si všechny indoevropské jazyky víc a víc podobné a naše slovanské jazyky si velmi dobře zachovaly původní indoevropský základ,“ řekl Merunka.

Dalším argumentem docenta Merunky o tom, že Slované byli původním obyvatelstvem a nekolonizovali naše země odjinud, jsou drsné přírodní podmínky mimo území střední Evropy. „Dobře to vysvětluje záhadu, jak bychom se mohli ve zhoršených klimatických podmínkách, které daly do pohybu asijské Huny od střední Asie až do západní Evropy, tak najednou rozmnožit v nějaké územně ohraničené slovanské pravlasti někde v běloruských lesích nebo možná až za Uralem tak, že jsme následně obsadili polovinu již před tím obydlené plochy Evropy,“ vysvětlil předseda Slovanské unie.

Nedostatek genetického materiálu a zneužívání výzkumu pro politiku

Hlavním problémem pro vědecký výzkum je podle docenta Merunky nedostatek relevantního genetického materiálu. Je to dáno především pohřebními zvyklostmi předkřesťanské doby a absencí vlastních států u některých slovanských národů. „Naši předkové totiž před křesťanstvím svoje mrtvé nepohřbívali do země, ale spalovali, takže genetického materiálu máme hodně málo. Kromě toho v 19. století, kdy vznikala moderní archeologie, tak všichni Slované mimo Rusko neměli svoje vlastní státy, takže neměli tolik možností bádat nad vykopávkami,“ řekl Merunka a pokračoval, že příkladem mohou být vykopávky v Německu.„Pokud se například na území Německa něco objevilo, tak to bylo automaticky označeno jako starogermánské, a tímto způsobem začali být Slované považováni za cizí etnikum bez vlastní historie, které se do Evropy nastěhovalo údajně až na začátku středověku odněkud z neznámého východu,“ podotknul Merunka a připomněl, že slovanská archeologie a historiografie se začaly odborně dělat až ve 20. století. Podle Merunky problém slovanské etnogeneze není dodnes uspokojivě vyřešen.

 

Słowianie mogą być znacznie starsi, niż wcześniej sądzono

 

Docent Doktor Jaromír Beneš, Kierownik Laboratorium Archeobotaniki i Paleoekologii Uniwersytetu Czech Południowych, w wywiadzie dla portalu info.cz wymienia szereg czeskich badań archeologicznych. Badania te pokazują, że ludność czeska ma swoje korzenie już kilkaset lat przed Chrystusem, a nie w czasie migracji narodów w piątym i szóstym wieku.Podobne wyniki badań ogłosiła polska genealożka Anna Jurasz. Jej badania pokazują ciągłość pochodzenia biologicznego populacji Europy Środkowej od epoki żelaza i średniowiecza. Wynikałoby z tego, że Czesi nie mają pochodzenia słowiańskiego.

Profesor nadzwyczajny Vojtěch Merunka zgadza się z badaniami genetycznymi, ale te wyniki wyjaśnia inaczej. Przytacza również dalsze badania ze Słowenii autorstwa profesora Antona Perdiha z Uniwersytetu w Lublanie. Badania te mówią, że populacja Europy Środkowej pozostała w dużej mierze taka sama przez ostatnie cztery tysiące lat, i jest to poparcie autochtonicznej teorii pochodzenia Słowian, uważanych za rdzennych mieszkańców Europy Środkowej i Wschodniej.

Według Merunki Słowianie mogli pochodzić z pierwotnej miejscowej ludności. „Uważam, że Słowianie na dużym obszarze Europy Środkowej i Wschodniej stopniowo wyłonili się z lokalnych europejskich przodków. Jest to możliwe, ponieważ w miarę przechodzenia w przeszłość wszystkie języki indoeuropejskie są coraz bardziej podobne, a nasze języki słowiańskie bardzo dobrze zachowały oryginalną podstawę indoeuropejską ”- powiedział Merunka.

Kolejnym argumentem profesora nadzwyczajnego Merunki, że Słowianie byli rdzennymi mieszkańcami i nie kolonizowali naszych krajów z innych terytoriów okolicznych, są trudne warunki naturalne poza Europą Środkową. „To rozwiązuje w prosty sposób zagadkę, jak mogliśmy, w pogarszających się warunkach klimatycznych, które uruchomiły azjatyckich Hunów do najazdu z Azji Środkowej na Europę Zachodnią, nagle rozmnażając się na jakimś obszarze terytorialnym Słowian (gdzieś w białoruskich lasach, lub może poza Uralem) zająć połowę wcześniej zamieszkałych obszarów Europy.” – wyjaśnił Prezydent Związku Słowiańskiego.

Brak materiału genetycznego i nadużywanie badań dla polityki

Według profesora Merunki głównym problemem w badaniach naukowych jest brak odpowiedniego materiału genetycznego. Wynika to głównie z praktyk pogrzebowych z epoki przedchrześcijańskiej i braku własnych państw niektórych narodów słowiańskich. „Nasi przodkowie nie chowali swoich zmarłych w ziemi przed chrześcijaństwem, ale spalali się, więc mamy bardzo mało materiału genetycznego. Ponadto, w XIX wieku, kiedy pojawiła się współczesna archeologia, żadni Słowianie poza Rosją nie mieli własnych państw, więc nie mieli tak wielu okazji do badań wykopaliskowych – powiedział Merunka, kontynuując, że wykopaliska w Niemczech mogą być tego przykładem.

„Na przykład, jeśli coś pojawiło się w Niemczech, zostało automatycznie nazwane staro-germańskim, i w ten sposób Słowianie zaczęli być uważani za obcą grupę etniczną bez własnej historii, która podobno przeniosła się do Europy dopiero od początku średniowiecza z nieznanego wschodu”. Przypomniał też, że słowiańska archeologia i historiografia zaczęły być profesjonalnie wykonywane dopiero w XX wieku. Według Merunki problem etnogenezy słowiańskiej wciąż nie jest zadowalająco rozwiązany.

Merunka se také vyjádřil k otázce zneužívání výsledků vědeckého výzkumu pro potřeby soudobé politiky: „Je velké neštěstí, když se minulost vykládá a hodnotí podle politických potřeb různých nacionalismů 19. století, ideologií 20. století, anebo propagandy dnešní doby. Například podle komunistického výkladu dějin byli Slované a Germáni odjakživa nesmiřitelní nepřátelé jako za 2. světové války, ale ve skutečnosti to je složitější. Germánští Varjagové například založili Kyjevskou Rus a potom se poslovanštili.“

Také však připomněl i opačné příklady, kdy se během středověku různé slovanské kmeny pogermánštily. Podle Merunky mnoho obyvatel dnešního Rakouska nebo Německa východně od řeky Labe má slovanský původ.

K odkazu o ruském původu Čechů Merunka řekl, že se pravděpodobně jedná o nepovedený vtip a zneužití výzkumu k politickým účelům. „Našel jsem ten článek na internetu na několika místech a mám podezření, že to je nepovedený aprílový žert, který vzhledem k politickému obsahu v závěrech svého sdělení je stále šířen po internetu lidmi, kteří takto skutečně smýšlejí a obsahu věří,“ prohlásil.

Neméně matoucí byl název článku v deníku Krajské noviny, který citoval rozhovor pana docenta Beneše: „Na Praotci Čechovi není ani zrnko pravdy. Nejsme původem z Ruska.“ Podle pana docenta Beneše Praotec Čech je jen mýtus, jehož hlavním účelem je poukazovat na myšlenku příbuznosti s ruskou velmocí v časech, kdy Češi byli utlačovaní germánskou rozpínavostí. Nicméně jeho slova protiřečí obsahu staré legendy o Praotci Čechovi, ve které tři bratři a zakladatelé budoucích evropských národností pocházeli z Chorvatska a dále vycestovali na jiná evropská území. Žádná verze této legendy totiž nezmiňuje směr jejich cesty z území Ruska do Evropy.

Malá skupina přestěhovalců, která ovládla kontinent?

Docent Beneš v rozhovoru pro info.cz připouští, že na české území mohly přicházet z východu malé skupiny bojovníků, které časem získaly dominantní roli, včetně převzetí jazyků a zvyků. Merunka s názorem pana docenta Beneše nesouhlasí a tvrdí, že podobný scénář by mohl probíhat pouze v pravěku ve starší době kamenné, nikoliv v době železné ani později v civilizované antice a středověku: „Nikde v Evropě posledních tří tisíc let není v kronikách ani legendách důkaz, že by odněkud přijela družina cizích bojovníků, a dokonce slovanských, která by pozabíjela místní muže a vzala si místní ženy,“ podotknul Merunka.

Podle Merunky také mohlo docházet k míchání příchozího obyvatelstva s domácím, ale jinak: „Tehdejší hustota osídlení totiž byla mnohem nižší než v současnosti, takže noví přicházeli a staří mohli zůstat. Stalo se to například v Panonii, kterou na přelomu 9. a 10. století obsadilo několik desítek tisíc maďarských jezdců. Potom ze spojení původního slovanského obyvatelstva a nově příchozích cizinců vznikl dnešní maďarský národ. Zde by měl pan docent Beneš pravdu a potvrzují to právě i ty kroniky a legendy. Z dávnějších evropských dějin známe také například roztomilou římskou legendu o únosu Sabinek v 9. století před Kristem.“

Mimo jiné pan docent Beneš ve svém rozhovoru používá termín „dominantní elity cizího původu“ podle amerického archeologa Colina Renfrewa, které měly údajně převychovat původní neslovanské domácí obyvatelstvo na slovanské. Podle Merunky by měly tyto údajné historické reálie  zanechat stopu v kronikách a legendách, jak se například doopravdy dělo v Americe po příchodu Evropanů nebo v Indii po příchodu Árijců.

Merunka také připustil, že Slované by mohli pocházet od zmizelých národů, kterými jsou zejména Thrákové a Skythové. „Kam se okolo roku 400 po Kristu ztratily desítky milionů Thráků a dalších starověkých evropských národů jako Venetové, Sarmaté, Dákové a Skythové? Tehdejší historikové psali, že Thrákové jsou po Řecích a Indech nejpočetnější národ na světě, ale žádné masové hroby se nikde nenašly a kroniky a legendy o jejich zmizení také mlčí. Ale zakrátko po záhadném zmizení Thráků a dalších početných starověkých národů se na polovině Evropy najednou stejně záhadně objevili předtím neznámí Slované, kteří se údajně měli někde v malé ohraničené pravlasti namnožit a odtamtud napochodovat do celé Evropy?“

Merunka skomentował także niewłaściwe wykorzystanie wyników badań naukowych dla potrzeb współczesnej polityki: „Wielkim nieszczęściem jest interpretowanie i ocenianie przeszłości zgodnie z potrzebami politycznymi różnych XIX-wiecznych nacjonalizmów, XX-wiecznych ideologii lub współczesnej propagandy. Na przykład, zgodnie z komunistyczną interpretacją historii, Słowianie i Niemcy zawsze byli nieprzejednanymi wrogami, jak podczas II wojny światowej, ale w rzeczywistości jest to trudniejsze. Na przykład germańscye Varjagowie założyli Ruś Kijowską, a następnie stali się Słowianami.”
Przypomniał jednak również przeciwne przykłady, gdy różne plemiona słowiańskie były germanizowane w średniowieczu i później. Według Merunki wielu mieszkańców dzisiejszej Austrii lub Niemiec na wschód od Łaby ma pochodzenie słowiańskie.
Jeśli chodzi o dziedzictwo ruskiego pochodzenia Czechów, Merunka powiedział, że ​​jest to prawdopodobnie nieudany żart i niewłaściwe wykorzystanie badań do celów politycznych. „Znalazłem ten artykuł w Internecie w kilku miejscach i podejrzewam, że jest to głupi żart z 1 kwietnia, który, biorąc pod uwagę treść polityczną zawartą w konkluzjach z tego komunikatu, nadal jest rozpowszechniany w Internecie przez ludzi, którzy naprawdę w to wciąż wierzą” – powiedział.
Trzy główne mity o Słowianach

Równie mylący był tytuł artykułu w gazecie Krajské noviny, który cytuje wywiad z doktorem Benešem: „W legendzie o praojcu Czechu nie ma ziarna prawdy. Nie jesteśmy pochodzenia ruskiego” . Według profesora Beneša Praojciec Czech to tylko mit, którego głównym celem jest wskazanie idei związania się z potęgą rosyjską w czasach, gdy Czesi byli uciskani przez ekspansję germańską. Niemniej jednak jego słowa są sprzeczne z treścią starej legendy o praojcu Czechu, w której trzej bracia i założyciele przyszłych narodowości europejskich przybyli z Chorwacji i udali się na inne terytoria europejskie. Żadna wersja tej legendy nie wspomina o kierunku ich podróży z Rusi do Europy.
Mała grupa migrantów, którzy zdominowali kontynent?
Profesor Beneš przyznaje w wywiadzie dla info.cz, że małe grupy bojowników mogły przybyć na terytorium Czech ze wschodu, co z czasem dało im dominującą rolę, w tym przyjęcie miejscowych języków i zwyczajów. Merunka nie zgadza się z doktorem Benešem i twierdzi, że podobny scenariusz mógł mieć miejsce tylko w czasach prehistorycznych w epoce kamienia, a nie w epoce żelaza, a później w cywilizowanym antyku i średniowieczu: że grupa obcych wojowników, nawet Słowian, pochodząca skądś, zabijałaby miejscowych mężczyzn poślubiając miejscowe kobiety – powiedział Merunka.Według Merunki przybywająca populacja może również mieszać się z domową, ale inaczej: „Gęstość zaludnienia w tym czasie była znacznie niższa niż obecnie, więc przybyli nowi, a starzy mogli pozostać. Stało się tak na przykład w Panonii, która na przełomie IX i X wieku była okupowana przez dziesiątki tysięcy węgierskich jeźdźców. Następnie związek pierwotnej ludności słowiańskiej i nowo przybyłych cudzoziemców doprowadził do uformowania dzisiejszego narodu węgierskim. Tutaj docent Beneš miałby rację, co potwierdzają kroniki i legendy. Ze starożytnej historii Europy znamy też na przykład uroczą rzymską legendę o uprowadzeniu Sabinek w IX wieku p.n.e. ”. Profesor Beneš w swoim wywiadzie posługuje się między innymi terminem „dominujące elity obcego pochodzenia” które według amerykańskiego archeologa Colina Renfrew,  miały wykształcić z pierwotnej niesłowiańskiej populacji rodzimej populację słowiańską. Według Merunki te rzekome fakty historyczne powinny pozostawić ślad w kronikach i legendach, tak na przykład naprawdę wydarzyło się w Ameryce po przybyciu Europejczyków lub w Indiach po przybyciu Aryjczyków. Czeska młodzież nie zna historii. Zasięg tej niewiedzy jest przerażający.
Merunka przyznał także, że Słowianie mogą pochodzić też od zaginionych ludów, zwłaszcza Traków i Scytów. „Gdzie zniknęły dziesiątki milionów Traków i innych starożytnych narodów europejskich, takich jak Wenedowie, Sarmaci, Dacy i Scytowie około 400 r p.n.e.? Historycy pisali, że Trakowie byli największym ludem świata po Grekach i Indach, ale nigdzie nie znaleziono masowych grobów, a kroniki i legendy o ich zniknięciu również milczą. Ale wkrótce po tajemniczym zniknięciu Traków i innych licznych starożytnych narodów nieznani wcześniej Słowianie pojawili się nagle w równie tajemniczy sposób, prawdopodobnie podobno rozmnażając się gdzieś tam na małym, ograniczonym obszarze i maszerując przez Europę? ”

Praotec Čech a slovanství v dnešní době

Předseda Slovanské unie docent Vojtěch Merunka mimo jiné poukázal na značnou podobnost legendy o Praotci Čechovi s legendou o založení Kyjeva. V obou případech se jedná o tři bratry a jejich sestru. „Byli tři bratři Kyj, Šček a Choryv a jejich sestra Lebeď. Naše legendy nejsou pohádky, ale zakládají se na skutečných příbězích, takže mohou potvrzovat názor, že původ Slovanů je zde v Evropě,“ řekl Merunka.

Merunka podrobně přiblížil příběh Praotce Čecha, který je souborem legend ze dvou dalších evropských zemí. „Podobná legenda je známá také v Chorvatsku a v Polsku. Lze je spojit dohromady asi takto: V severním Chorvatsku v okolí dnešního města Krapina žili tři bratři urozeného původu: Čech, Lech a Mech a měli sestru Vilinu. Sestra se zamilovala do místního římského správce, bratři správce zabili a potom museli utéci na sever mimo hranice Římské říše. Na severu na místě dnešního města Gnězdno zůstal Lech a založil Polsko. Bratr Čech odtamtud šel na západ do Čech a na hoře Říp založil Česko. Třetí bratr Mech (nebo také Rus, anebo podle jiné verze byl Rus synem Mecha) šel na východ a založil starou Rus,“ vysvětlil Merunka.

Mise svatých Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu podle předsedy Slovanské unie měla rozhodující vliv na slovanskou křesťanskou kulturu. Uměle vytvořený literární jazyk, dodnes užívaný jako církevně-slovanský, podle slov pana docenta Merunky mohl tehdejší množinu různých ale jazykově podobných evropských etnik natolik oslovit, že tímto kulturním způsobem vzniklo naše společné slovanské cítění a vědomí slovanské vzájemnosti. „Právě vlivem slovanské křesťanské kultury od Cyrila a Metoděje se staří Bulhaři poslovanštili a s přijetím cyrilometodějského křesťanství se také poslovanštili Varjagové v Kyjevě; z Ingvara se stal Igor a z Helgy se stala Olga,“ připomněl Merunka.

„Já jako Čech jsem hrdý na to, že jsem Slovan, právě díky tomu odkazu našich svatých apoštolům rovných Soluňských bratrů. Díky jejich misi se domluvím slovanským jazykem všude mezi Prahou a Vladivostokem a jsem rád, že Slované, kteří tvoří velkou část evropské populace, významně přispěli vědou, technikou a uměním do naší společné moderní civilizace, která dala pokrok celému lidstvu,“ podotkl docent Vojtěch Merunka na závěr.

*Slovanská unie je nejstarším dnes aktivním slovanským spolkem v ČR. Unie byla založena v roce 1992 a svoji tradici odvozuje od prvního Slovanského sjezdu v roce 1848 v Praze. Spolek je mezinárodně registrován u evropské výkonné agentury EACEA Evropské unie pod kódem PIC 923564549 a je kontaktní osobou pro ČR u mezinárodní nadace Fórum slovanských kultur se sídlem v Lublani, úzce spolupracující s organizacemi UNESCO a ICOM. Slovanská unie rozvíjí spolupráci slovanských národů a slovanskou vzájemnost v různých oblastech nevládní a nepolitické činnosti, zejména na poli kulturním, vědeckém a ekologickém a vydává mezinárodní recenzovaný časopis Slovjani.info v mezislovanském jazyku.

Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce

Praojciec Czech i Słowianie dzisiaj

Przewodniczący Związku Słowiańskiego, profesor Vojtěch Merunka, zauważył między innymi, że legenda o przodku Czechu była bardzo podobna do legendy o powstaniu Rusi Kijowskiej. W obu są trzej bracia i ich siostra. „Byli trzej bracia Kyj, Szczek i Choryw i ich siostra Łybied’. ” Nasze legendy nie są bajkami, ale oparte są na prawdziwych historiach, dzięki czemu mogą potwierdzić pogląd, że słowiańskie pochodzenie jest tutaj w Europie – powiedział Merunka.

Merunka szczegółowo opisał historię Ojca Czecha, która jest odtworzeniem legend z dwóch innych krajów europejskich. „Podobna legenda znana jest również w Chorwacji i Polsce. Można je złożyć w następujący sposób: W północnej Chorwacji, w pobliżu dzisiejszego miasta Krapina, było trzech braci szlachetnego pochodzenia: Czech, Lech i Mech i mieli siostrę, Vilinę. Siostra zakochała się w miejscowym rzymskim naczelniku, bracia naczelnika zabili, a następnie musieli uciekać na północ poza Imperium Rzymskie. Na północy w miejscu dzisiejszego miasta Gniezno pozostał Lech i założył Polskę. Brat Czech udał się stamtąd na zachód do Czech i założył Czechy na Górze Rip. Trzeci brat Mech (lub też Rus, lub, według innej wersji, Rus był synem Mecha) poszedł na wschód i założył Starą Ruś – wyjaśnił Merunka.

Według Prezydenta Związku Słowiańskiego misja Świętych Cyryla i Metodego na Wielkich Morawach miała decydujący wpływ na słowiańską kulturę chrześcijańską. Sztucznie stworzony język literacki, nadal używany jako słowiański w Kościele, zgodnie z doktryną profesora Merunki, był w stanie zagospodarować ówczesny zbiór różnych, ale językowo podobnych europejskich narodowości tak mocno, że nasze kulturowe słowiańskie poczucie i świadomość słowiańskiej wzajemnej więzi powstało w ten właśnie sposób kulturowy. „To dzięki wpływom słowiańskiej kultury chrześcijańskiej Cyryla i Metodego starożytni Bułgarzy stali się Słowianami, a wraz z przyjęciem chrześcijaństwa Cyryla i Metodego, Varjagowie w Kijowie również stali się Słowianami; Ingvar został Igorem, a Helga Olgą – powiedział Merunka.

10 dowodów na to, że Słowianie nie zmienili się od średniowiecza

„Jako Czech jestem dumny z tego, że jestem Słowianinem, właśnie ze względu na dziedzictwo naszych świętych apostołów, Tesaloniczan. Dzięki ich misji mogę mówić słowiańskim językiem wszędzie między Pragą a Władywostokiem i cieszę się, że Słowianie, którzy stanowią znaczną część populacji europejskiej, wnieśli znaczący wkład w nauki, technologię i sztukę, w naszą wspólną nowoczesną cywilizację, która poczyniła postępy całej ludzkości ”. Podsumowuje Vojtěch Merunka na końcu.

* Unia Słowiańska to najstarsze aktywne stowarzyszenie słowiańskie w Republice Czeskiej. Związek powstał w 1992 roku i wywodzi się z pierwszego kongresu słowiańskiego w 1848 roku w Pradze. Stowarzyszenie jest zarejestrowane na arenie międzynarodowej w Europejskiej Agencji Wykonawczej EACEA Unii Europejskiej pod kodem PIC 923564549 i jest osobą kontaktową dla Republiki Czeskiej w międzynarodowej fundacji Forum Kultur Słowiańskich z siedzibą w Lublanie, ściśle współpracującej z UNESCO i ICOM. Związek Słowiański rozwija współpracę narodów słowiańskich i słowiańską wzajemność w różnych obszarach działań pozarządowych i niepolitycznych, szczególnie w dziedzinie kultury, nauki i ekologii, i publikuje międzynarodowy czasopismo Slovjani.info w języku między słowiańskim.

Opinia autora może nie być taka sama jak opinii redaktora

źródło: https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/201905159898817-legenda-praotec-cesko-slovane-vyzkum-vojtech-merunka-nazor/

Podziel się!