Marian Nosal: Paleolingwiści G. T. Tomezzoli i R. S. Stein o przebywaniu Słowian w Europie już od około 7000 lat

Paleolingwiści G. T. Tomezzoli i  R. S. Stein o  przebywaniu Słowian w  Europie już od około 7000 lat

Tekst ten jest częścią dłuższej pracy, pod tytułem: „Słowianie i  niezbite językoznawcze dowody naukowe na istnienie słowiańszczyzny w  Europie już od wczesnej starożytności” i  stanowi jeden z  dowodów, na tezę zawartą w  powyższym tytule. Krótko wyniki prac paleolingwistów G. T. Tomezzoliego i  R. S. Steina można streścić tak: (pra)Słowianie pojawili się na rozległych przestrzeniach Europy już około 7 tys. lat temu. Używali już wtedy pisma i  mówili w  języku bardzo zbliżonym do współczesnych języków słowiańskich.

 

No właśnie:
tak twierdzą badacze włoscy i niemieccy. A co na to nasi bohaterscy „naukowcy polscy”?
Czy zabiorą w ogóle głos, czy jak zwykle pominą takie tezy i DOWODY milczeniem?

 

Najpierw należy wspomnieć, że w  wielu krajach, w  szkołach uczy się niestety jeszcze, o  pochodzeniu Słowian zgodnie z  kłamliwą, allochtoniczną teorią niemieckiego pseudoarcheologa i  hosztaplera Gostafa Kossiny, która mówi, że przybyli oni do Europy Środkowej dopiero około 1500 lat temu.

Kossina stworzył swoją kłamliwą teorię, bez żadnych na nią dowodów, i  na potrzeby najpierw niemieckiej, a  potem niemiecko-nazistowskiej agresywnej wobec Słowian propagandy.

A co na ten temat mówią współcześni czołowi badacze niemieccy i  włoscy?

Okazuje się, że paleolingwiści Giancarlo T. Tomezzoli i  Reinhardt S. Stein w  swojej pracy „The Philistine Inscription 4.5 from Ashkelon (Israel)” [1] odkryli nie tylko, że znany nam z  Biblii lud Filistynów porozumiewał się językiem prasłowiańskim, ale też, że jego pismo pochodziło w  linii prostej od pisma używanego w  Kulturze Vinca.

Badacze ci tłumaczą też, dlaczego zabytki pisma dawnych Słowian są tak rzadkie.

Giancarlo T. Tomezzoli i  Reinhardt S. Stein reprezentują odpowiednio: Etno-Archaeological Observatory (Munich, Germany) i  Universiteit Utrecht (Uithof, Holland).

Najważniejsze ich tezy, to:

1) „…FIlistyni ze starożytnego Aszkelonu, albo Filistyni w  ogóle, byli prasłowiańskim plemieniem lub ludem, który mówił nieprzetrwałym do dzisiaj prasłowiańskim językiem, który to lud osiadł w  południowej części dzisiejszego Izraela, w  epoce żelaza, to znaczy na długo przed VII wiekiem naszej ery, który to okres jest powszechnie akceptowanym czasem przybycia Słowian do Europy Wschodniej. …” [1]

Czyli w  oryginale: „…that the Philistines of the ancient Ashkelon, or the Philistines in general, was a  Proto-Slavic tribe or people which spoke a  non-survived Proto-Slavic language, which settled in the south part of present Israel in the Iron Age, i.e. well before the VII century A.D. generally accepted period of the Slavs arrival in Eastern Europe. …” [1]

2) „… Inskrypcja wydaje się być napisana w  zaginionym jezyku prasłowiańskim. Wyjaśnia to, dlaczego, inskrypcja była prawidłowo rozpoznana, jako niesemicka (Cross & Stager, 2006) i  dlaczego nie była odczytana aż do dzisiaj, po prostu dlatego, że jej prasłowiański charakter nie został rozpoznany. …” [1]

Czyli w  oryginale: „…The inscription appears to be written in a  not survived Proto-Slavic language. This explains why the inscription was correctly recognized as non-Semitic (Cross & Stager, 2006) and why it remained un-deciphered up to now, i.e. simply because its Proto-Slavic nature was not identified. …” [1]

3) Pismo Filistynów pochodziło w  linii prostej z  naddunajskiej kultury Vinca, która rozwijała się w  Europie południowo-wschodniej od ok. 5500 do ok. 4000 p.n.e. i  od innych kultur naddunajskich, co potwierdza dalej podany cytat. Dlatego w  tytule niniejszego tekstu napisałem, że Paleolingwiści G. T. Tomezzoli i  R. S. Stein mówią o  przebywaniu Słowian w  Europie już od około 7000 lat.

A oto ten cytat:

 

więcej u źródła: http://slowianieiukrytahistoriapolski.pl/historia_slowian/sin_jezykoznawcze_dn/paleolingwisci_gt_tomezzoli_i_rs_stein/index,pl.html

Podziel się!