Kamil Dudkowski o Lachach i Lechii: What is another name of Poland? (Jakie były inne nazwy Polski?)

What is another name of Poland?

First i wrote a comment to Eliseo Nesci answer, but now I think I can expand it to full answer.

Disclaimer: This answer may contain some mistakes, cause I am not professional historian nor linguist (but I have some not little knowledge I believe :)). I use my best knowledge to answer this question.

Zastrzeżenie: 

Ta odpowiedź może zawierać pewne błędy, 

ponieważ nie jestem zawodowym historykiem

 ani językoznawcą .

(…)

 

  1. Rzeczpospolita

Usually translated as The Commonwealth. It is “Common Thing” of all citizens. During Rzeczpospolita times most of the countries were more-less private properties of the kings and their families. The Commonwealth was the wealth by itself, even without king. King was just a “manager” running the country, but not its owner! King couldn’t give any part of The Commonwealth to other country nor to its family members without citizens’ permission or without buying part of The Commonwealth as his private property with his private money.

1.Rzeczpospolita

Zwykle tłumaczone jako The Commonwealth. Jest to „Wspólna Rzecz” wszystkich obywateli. W czasach Rzeczpospolitej większość krajów była prywatnymi własnościami królów i ich rodzin. Rzeczpospolita była sama w sobie bogactwem, nawet bez króla. Król był po prostu „menadżerem” prowadzącym kraj, ale nie jego właścicielem!

(…)

2. Slavia

Name of Slavia was probably never used as a name for the country. I coined the name from the citizens living in Poland. Bolesław Chrobry (967–1025) was called: Regnum Sclavorum, Gothorum sive Polonorum which is translated from latin as: “King of Slavs, Goths which are Poles”. Which shows us that in that time or little time before all Slavs were considered as Poles. Name Slavia is used also in chronicles. Check “Germania” below.

3. Lechia

Name of Poland is used for Poland since ca. 1000AD (Congress of Gniezno | Wikiwand). Before name “Poland” was not used. Name has been coined probably after Poland changed state religion from Slavic to Christian (ca 966AD). Name Polska (Poland) is disputed.

Most popular theory tells us that it comes from Polanie tribe. There are also 2 explanations which are related to Lechia.

First of them bases on the sound of Lechia. Citizen of Lechia is Lech, plural is Lesi like Czech and Czesi (yes, English name for Czech Republic in English with its strange ortography comes directly from Polish) – it is Satem-Kentum rule – google it. But female citizen of Lechia is Leszka/Laszka. The word “after” in Polish is “po” if you combine both (After Lech/Leszka/Laszka/Lechia) you get: Polech, Poleszka, Polaszka, Polechia, which were simplified into Polska. For modern Poles it sounds strange, but there are other words with similar way of creation: Po+Wiedzieć (Know)=Powiedzieć (Say), Po+móc(Can)=Pomóc(Help), Po+Koić(Make Peace)=Pokój(Peace) and the most significant in our example: Pod+Lech=Podlasie and Po+Lech=Polesie. Some people think that last words come from Las (Forest) and not from Lech/Lechia, but Lithuanian language call them Palenke (where Lenke means Lech and not Forest).

 

źródło: https://www.quora.com/What-is-another-name-of-Poland/answer/Kamil-Dudkowski?share=f5dda410&srid=hvMNK

 

2. Slavia

 

Nazwa Slavia prawdopodobnie nigdy nie była używana jako nazwa kraju. Wyprowadziłem nazwę od mieszkańców Polski. Bolesław Chrobry (967-1025) nazywał się:

 Regnum Sclavorum, Gothorum sive Polonorum, które tłumaczone jest z łaciny:

 „Król Słowian, Gotów będących Polakami”.

Co pokazuje nam, że w tym czasie lub krótko wcześniej wszyscy Słowianie uważani byli za Polaków. Nazwa Slavia jest również używana w kronikach.

 

3. Lechia

Nazwa Polski jest używana w Polsce od ok. 1000AD

( …)

Wcześniej nazwy „Polska” nie używano. Nazwa została wymyślona prawdopodobnie po zmianie przez Polskę religii państwowej ze słowiańskiej na chrześcijańską (ok. 966 r.). Nazwa Polska  jest sporna. Najbardziej popularna teoria mówi nam,że pochodzi od plemienia Polanie. Są też dwa wyjaśnienia związane z Lechią.

Pierwszy opiera się na dźwięku Lechii. Obywatel Lechii to Lech, liczba mnoga to Lesi , podobnie jak Czech i Czesi (…)  to zasada Satem-Kentum .

Ale kobietą Lechii jest Leszka / Laszka. Słowo „później,potem” w języku polskim brzmi „po”, jeśli połączysz oba (po Lech / Leszka / Laszka / Lechia) otrzymasz: Polech, Poleszka, Polaszka, Polechia, które zostały uproszczone do Polski. Dla współczesnych Polaków brzmi to dziwnie, ale są inne słowa o podobnym sposobie tworzenia:

 Po + Wiedzieć  = Powiedzieć ,

Po + móc  = Pomóc ,

Po + Koić  = Pokój

i najbardziej znaczący w naszym przykładzie:

Pod + Lech = Podlasie i Po + Lech = Polesie. Niektórzy myślą, że ostatnie słowa pochodzą od słowa Las , a nie od Lecha / Lechii.

Następny źródłosłów znaczenia Lech.

Lech oznacza kogoś nad innymi (podobnie jak współcześnie  po polsku: Pan ). W innych starożytnych językach znaczenie jest takie samo:

 etruski Leuchum (król),

arabski Lah (Bóg),

hebrajski: Eloh (Bóg, Pan).

Tak jak Brytyjczycy nazywali swoją ziemię Anglią (kraj Aniołów – istoty ponad innymi), chińskie Zhongguo (kraj w środku świata), japoński Nippon (Suns Root), Czechy Bohemia (Boh = Bóg) i tak dalej.

Lechia oznacza kraj Lechów-ludzi ponad innymi. Teraz Polacy nazywają Polskę „Państwo”, co oznacza „Panowanie” (Grupa Panów). To może zabrzmieć zabawnie teraz, ale taka jest etymologia.

Teraz, jeśli wiesz, że słowo Pol znaczy w języku staropolskim „Niebo”,  to Polska oznacza „Niebiański kraj”  więc lepszy niż inni.

Porównaj Las (Las – coś wyższego niż inne)

z Lechią / Lechem / Leszką / Laszką.

Porównaj Bór , Pal , Palec , Palić ( proces wysyłania do nieba) z nazwą Polska.

Osobiście uważam, że to wyjaśnienie jest jak najbardziej możliwe, ale jestem w mniejszości .

Trzeba pamiętać, że wszystkie kraje, które miały styczność z Polską przed chrześcijaństwem, nie zmieniły dotychczas nazwy Polski. Turcy nazywają język polski Lehce, Litwini nazywają nas Lenkas, Ukraińcy Lahy. Ormianie nazywają nasz kraj Lahastan, Turcy Lahestan (do 1918 r.), Persowie / Irańczycy Lehistan i Arabowie Lahestan.

(…) dowiedziałem się, że w Ladino ( język żydowski oparty na łacinie) Polska to Lekhistan:

 

4. Sarmatia

 

Polacy nazywali się Sarmatami do rozbiorów (1795).

 

 

5. Scythia

Może to zabrzmieć nieco dziwnie, bo oczywiście nie ma żadnych dowodów na to, że kraj Scytów jest związany z Polską, ale trzeba przyjąć, że Scytowie nie zostali wysłani na Księżyc, a Sarmacja / Lechowie nie przybyli z kosmosu.

 Zamieszkiwali te same tereny w różnych okresach. Nie zrozumcie mnie źle, nie twierdzę, że Polska i Scytia to ten sam historyczny kraj.

Chcę powiedzieć, że ludzie, którzy stworzyli Polskę, to najprawdopodobniej bezpośredni potomkowie ludzi, którzy stworzyli Scytię.

 

6. Aria

Przed Scytią była Aria. Jak wyżej, Polacy są prawdopodobnie potomkami Aryjczyków, ale Aria nie była już tym samym krajem, co Polska. Istnieje znacznie więcej krajów, na które podzieliła się Aria. To są wszystkie kraje słowiańskie (prawdopodobnie z wyjątkiem Bułgarii), Persja, Afganistan, Pakistan, Nepal i Indie.

Dowody genetyczne dowodzą, że badania Y-DNA łączą wszystkie te historyczne narody jako haplogrupę R1A1 (Arian).

 

 

 

Dowody językowe łączą te same ziemie.

Ludzie żyjący w historycznej Sarmacji, Scytii i Arii posługują się teraz językami słowiańskimi lub indoaryjskimi (języki indyjskie są najbardziej podobne do słowiańskich ze wszystkich innych indoeuropejskich grup językowych).

 

7. Germania

 

Nazwa Germania odnosi się do wszystkich narodów żyjących po drugiej stronie gór z rzymskiego punktu widzenia. Te góry to Alpy, Sudety i Karpaty.  Z niej wynika nowoczesna nazwa państwa niemieckiego , ale etymologia jest kwestionowana. Jeśli użyjemy starożytnych korzeni GR / HR (Gor / Ger / Har / Hor) oznaczających Góry i MN (Mąż, Mensch, Man, Manusya) co oznacza Mężczyzna / Człowiek / Mąż otrzymamy znaczenie „Góra Człowieka”(porównaj Gerlach / Gerlachowski szczyt – najwyższy szczyt Tatr, czyli władca gór).

Adam z Bremy napisał po łacinie :

„””Sclavania igitur, amplissima Germaniae provintia, Winulis incolitur, qui olim dicti sum Wandali; decies maior esse fertur nostra Saxonia, presertim si Boemiam et eos, qui trans Oddaram sunt, Polanos, quaia nec habitu nec lingua discrepant, in partem adiecreris Sclavaniae”””

„””Slavia, największa prowincja germańska (nie we współczesnym rozumieniu związanym ze współczesnymi Niemcami!) jest zamieszkana przez Winulsów, którzy wcześniej nazywani byli Wandalami jest większy niż nasza Saksonia; Zwłaszcza z włączeniem Czechów i Polanów żyjących za Odrą, którzy nie różnią się tradycją ani językiem.”””

 

8. Wandale, Goci, Wizygoci, Ostrogoci.

Ludy te są sporne i Niemcy uważają je za starożytnych Germanów, a nie za starożytnych Polaków / Słowian. Wandale pochodzili z Krakowa i mają imię po swojej królowej Wandzie / Wandzie. Imię Wanda pochodzi od słowa Woda (litewskie: Vanduo), ponieważ według mitu skoczyła do Wisły z Wawelu, ponieważ została zmuszona do ślubu z królem Germanów. Wandale walczyli z Rzymianami i zniszczyli Rzym. Rzym był tak zniszczony, stąd  pojawił się termin wandalizm.

Wandale ustanowili państwo w Afryce Północnej, które trwało 70 lat, dopóki bizantyjscy Rzymianie go nie zniszczyli. Wizygoci walczyli z Rzymianami i założyli kraj w Hiszpanii.

Ostrogoci walczyli z Rzymianami i założyli we Włoszech kraj.


Niemcy myślą, że w 526 r. cała Europa znajdowała się pod panowaniem Germanów, ale wszystkie te ludy przybyły z terenów dzisiejszej Polski, a obszar ten był zamieszkiwany przez Słowian R1A1 w tym czasie. Mapa ta pokazuje kilka dość dużych krajów prowadzonych przez ludzi z Polski. Wandale są już w Afryce.Nazwa Andalusia (południowa Hiszpania) pochodzi od ludzi z Krakowa!Język arabski nie zawiera dźwięku V. Zmienia się na B (jak Tel Abib) lub znika całkowicie. Wandale w języku arabskim to Al-Andalus. Wandale przybyli na ziemie arabskie przez Hiszpanię. Dlatego właśnie Arabowie nazwali Hiszpanię  Al-Andalus i dlatego Południowa Hiszpania nazywa się Andaluzja. 9. Aszkenazja, Kanaan Aszkenazja to nazwa Niemiec we współczesnym języku hebrajskim, ale jak pisałem wcześniej nazwa Germania zmieniła swoje znaczenie z nazwy konkretnego terenu (głównie dzisiejszych Niemiec i Polski) na konkretne państwo (Niemcy). Większość Żydów aszkenazyjskich pochodzi z Polski, a nie z Niemiec. Polska była głównym domem dla Żydów, a nie Niemcy. (…)(Warszawa była największymżydowskim miastem na świecie do 1940 r.). Kanaan (ten sam jak w Biblii) jest nieco bardziej dyskusyjny, ale był również używany do odniesienia się do Polski w przeszłości. Język Knaanic | Wikiwand (Leshon Knaan) to język słowiański / polski pisany literami hebrajskimi używanymi w Polsce i Czechach w średniowieczu. Moneta z czasów Mieszka Starego miała inskrypcję hebrajską w języku Knaan / Polish / Slavonic: משקא קרל פלסק transliterująca do: mško krl plsk i polska fraza „Mieško król Polski” pisana bez liter  samogłosek jest dokładnie taka sama: mško krl plsk.

Mam nadzieję, że pomogłem wam nieco w badaniach nad polską historią i tożsamością (nawet jeśli są jakieś błędy).

źródło:https://www.quora.com/What-is-another-name-of-Poland/answer/Kamil-Dudkowski?share=f5dda410&srid=hvMNK

Podziel się!