Old European Culture: Breath, czyli Oddech/Tchnienie

 Breath, czyli Oddech/Tchnienie

 

In Serbian the word for „life” is „život”. This word comes from the root „živ” which means „alive”.

These two words have their direct cognates in all Slavic languages, as well as Ancient Greek, Old Armenian, Baltic languages and Indo-Iranian languages:

Ancient Greek: ζάω (záō) – I live.

Tocharian B: śāw-, śāy – to live
The more to the front you pronounce „ž”, the more it changes from „ž” to „š” then to „z” and then to „s”.

W języku serbskim słowo „życie” to „život”. To słowo pochodzi od korzenia „živ”, co oznacza „żywy”.

Te dwa słowa mają swoje bezpośrednie odpowiedniki we wszystkich językach słowiańskich, jak również w starożytnym greckim, staroruskim, ormiańskim, bałtyckim i indonezyjskim:

Starożytny grecki: ζάω (záō) – Mieszkam.
Tocharian B: śāw-, ęy – żyć

Im więcej z przodu (wargowo-zębowo) wymawiasz słowo „ž”, tym bardziej zmienia się z „ž” na „š”, a następnie na „z”, a następnie na „s”. 

 

 

Baltic languages

Latvian: dzivs – alive, living
Lithuanian: gyvas – alive
Old Prussian: giwato – alive, living

Also if you add „d” to it you get „dž”.

Indo-IranianSanskrit:

जीव (jīva pronounced djiva) – alive, living
जीवन  (jīva pronounced djivana) – life

Avestan: ǰva – alive, living
Old Persian: 𐎪𐎺 (jiva) – alive, living

Persian: زیست (zist) – life, existence, زیستن (zistan) – to live

Old Armenian: կեամ (keam) to live

The more to the back you pronounce „ž”, the more it changes to „đ” (dj) then to „k” and then to „g”…

Also consonants b,v,p,m also belong to the same group and can easily morph into each other depending on how your speech apparatus works.
So it is easy how the above words are cognates. Now here is the problem (at least for me):

Official etymology says that all these words come from these two PIE roots: „gʷeyh₃-” meaning „to live” and „gʷih₃wós” meaning „alive”.

To me this doesn’t make any sense. Why would all these „ži”, „dji” words have a root that starts with „gw”? Well because of the Proto-Germanic *kwikwaz, from which English word quick was derived. The word „quick”, which today means „speedy” once meant „mobile, alive”. This word has direct cognates in all other Germanic languages. The root „gw” was coined so that Germanic words can somehow be linked with Indo-Iranian words. The thing is the Germanic „qw”ic can not be the root because it can be derived from „qiv”ik which can be derived from „djiv”ik…Now have a look at this:

Ancient Greek: ζάω (záō) – I live.

This word is actually derived from Linear B „za” symbol which is in the shape of the Egyptian ANKH which means „life”.

Języki bałtyckie
Łotewski: dzivs – żywy, żyjący
Litewski: gyvas – żywy
Stary pruski: giwato – żywy, żyjący
Również jeśli dodasz do niego „d”, otrzymasz „dž”.
Indo-irański Sanskryt:जीव (jīva wymawiane djiva) – żywy, żyjący
जीवन (jīva wymawiane djivana) – życie
Avestan: ǰva – żywy, żyjący
Old Persian: 𐎪𐎺 (jiva) – żywy, żyjący
Perski: زیست (zist) – życie, istnienie, زیستن (zistan) – żyć
Stary ormiański: կեամ (keam) żyćIm więcej z tyłu wymawiasz „ž”, tym bardziej zmienia się na „đ” (dj), a następnie na „k”, a następnie na „g” …
Również spółgłoski b, v, p, m również należą do tej samej grupy i mogą się łatwo zmieniać w zależności od tego, jak działa twój aparat mowy.

Łatwo więc zrozumieć, jak powyższe słowa są pokrewne. Teraz jest problem (przynajmniej dla mnie):

Oficjalna etymologia mówi, że wszystkie te słowa pochodzą z tych dwóch PIERWSZYCH rdzeni: „gʷeyh₃-” znaczy „żyć”, a „gʷih₃wós” znaczy „żywy”.

Dla mnie to nie ma sensu. Dlaczego wszystkie te słowa „ži”, „dji” mają korzeń zaczynający się od „gw”? No cóż, z powodu proto-germańskiego * kwikwaz, z którego wywodzi się angielskie słowo quick. Słowo „szybkie”, które dziś oznacza „szybki”, oznaczało kiedyś „ruchomy, żywy”. To słowo ma bezpośrednie korzenie we wszystkich innych językach germańskich. Korzeń „gw” został ukuty tak, że germańskie słowa można w jakiś sposób powiązać ze słowami indo-irańskimi. Chodzi o to, ze germańskie „qw”ic nie może być korzeniem, ponieważ można je wywodzić z „qiv”ik, które można wyprowadzić z „djiv”ik …

Teraz spójrz na to:

Starożytny grecki: ζάω (záō) – Mieszkam.

Słowo to jest w rzeczywistości wyprowadzone z linearnego symbolu B „za”, który ma kształt egipskiego ANKH, co oznacza „życie”.

This symbol is traditionally transliterated as „za”, but some people suggest that the sign should be transliterated as „ka”.

This is very interesting as it shows the antiquity of the „z” root for the word for life.

But I believe that we have even more proof that the „ži”, „dji” root is indeed the original root for the above cluster of words meaning life, living.

Let me ask you this question: What does it mean to be alive?

Well, at the most basic level, you are alive if you are breathing. I remember once when my kid was very sick, I used to come to his bedroom and stand over him while he was lying asleep, motionless, looking for signs that he was breathing in order to reashure myself that he was still alive.

Symbol ten jest tradycyjnie transliterowany jako „za”, ale niektórzy sugerują, że znak powinien być transliterowany jako „ka”.

Jest to bardzo interesujące, ponieważ pokazuje starożytność korzenia „z” dla słowa „życie”.

Uważam jednak, że mamy jeszcze więcej dowodów na to, że korzeń „ži”, „dji” jest rzeczywiście pierwotnym korzeniem dla powyższego skupiska słów, oznaczającego życie, żyjący.

Pozwól, że zadam ci to pytanie: co to znaczy być żywym?

Cóż, na najbardziej podstawowym poziomie jesteście żywi, jeśli oddychacie. Pamiętam, że kiedy mój dzieciak był bardzo chory, przychodziłem do jego sypialni i stałem nad nim, gdy spał, nieruchomy, szukałem znaków, że oddycha, aby się przekonać, że jeszcze żyje.

So we could say that „breathing”, or „breath” is at the root of life. And so does Genesis 2:7:

Then the LORD God formed man of dust from the ground, and breathed into his nostrils the breath of life; and man became a living being.

And here is a very interesting thing.

In traditional Chinese culture, „qi” or „chi”, pronounced as something between these two transliterations very close to dj, and represented by logograph 氣, is believed to be a vital force forming part of any living thing. This Chinese word literally translates as „air” and figuratively as „material energy”, „life force”, or „energy flow”.

The logograph 氣 also has a rare archaic reading „xì” which means „to present food”.

The primary logograph , the earliest written character for „qì”, consisted of three wavy horizontal lines seen in Shang dynasty (c. 1600–1046 BCE) oracle bone script, Zhou dynasty (1046–256 BCE) bronzeware script and large seal script, and Qin dynasty (221–206 BCE) small seal script.

Możemy więc powiedzieć, że „oddychanie” lub „oddech” jest źródłem życia. Tak samo jak jest to w Księdze Rodzaju 2: 7:

Wówczas Pan Bóg stworzył człowieka z prochu z ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia; a człowiek stał się żywą istotą.

I tu jest bardzo interesująca rzecz.

W tradycyjnej chińskiej kulturze „qi” lub „chi”, wymawiane jako coś pomiędzy tymi dwiema transliteracjami bardzo zbliżonymi do dj i reprezentowane przez logograf 氣, uważa się za siłę życiową stanowiącą część jakiejkolwiek żywej istoty. To chińskie słowo dosłownie tłumaczy się jako „powietrze” i symbolicznie jako „energia materialna”, „siła życiowa” lub „przepływ energii”.

Logogram 氣 ma również rzadki archaiczny odczyt „xì”, co oznacza „podawać pokarm”.

Pierwotny logogram 气, najwcześniejszy napisany znak dla „qì”, składał się z trzech falistych poziomych linii widocznych w dynastii Shang (ok. 1600-1046 p.n.e.) ze skryptu z kości wyroczni, z brązu, z dynastii Zhou (1046-256 p.n.e.) i dużego skryptu pieczęci  oraz z dynastii Qin (221-206 p.n.e.) mały skrypt pieczęci.

You can see how this logograph ended up looking like air going through mouth and throat…

The secondary logograph,  mǐ 米 „rice” was added during the Han dynasty (206 BCE–220 CE). Official explanation is that this is supposed to indicate „steam (rising from rice as it cooks.)”??? I believe that the rice was added to breath to indicate that both of these substances are „life energy givers”.

At the same time in Sumerian language we find this word:

Możesz zobaczyć, jak ten logogram skojarzony jest z obrazem, jak powietrze przechodzi przez usta i gardło …

Drugorzędny logograf, mǐ 米 „ryż” został dodany podczas dynastii Han (206 r p.n.e.-220 n.e.). Oficjalnym wyjaśnieniem jest to, że ma to oznaczać „parę (powstającą z ryżu podczas gotowania”). Wierzę, że ryż został dodany do tchu, aby wskazać, że obie te substancje są „dawcami energii życiowej”.

W tym samym czasie w języku sumeryjskim znajdujemy to słowo:

„zi” (ži?) – breathing, breath (of life), throat, soul…
„zi(d)” „še” – flour, meal
zíz – emmer (wheat)
„še” – barley, grain

 
„zi” (ži?) – oddychanie, oddech (życia), gardło, dusza …
„zi (d)” „še” – mąka, mączka
zíz – emmer (wheat)
„še” – jęczmień, ziarno
Now this is very very interesting. Here we have two „unrelated” distant languages containing the word for „breath of life” which has the same root as the above Indoeuropean words for „life, living”. And when are we alive? When we have the breath, energy of life within us. In Slavic languages the word for alive „živ” could be derived from „ži” + v = breath, energy of life + in, within. Or the above words for „breath of life” could be derived by not pronouncing the two main Indoeuropean words for living:

To bardzo interesujące. Mamy tutaj dwa „niezwiązane” odległe języki zawierające słowo „tchnienie życia”, które ma ten sam pierwiastek, co powyższe indoeuropejskie słowa „życie, żyjący”.

A kiedy żyjemy? Kiedy mamy oddech, energię życia w nas. W językach słowiańskich słowo „żywy” może pochodzić od „ži” + v = oddech, energia życia + w, wewnątrz. Albo powyższe słowa dla „tchnienia życia” można wyprowadzić nie wypowiadając dwóch głównych indoeuropejskich słów dla życia:

Slavic „živ” –> „žiw” –> „žiu” –> „ži”

Indo-Iranian „jiv” –> „jiw” –> „jiu” –> „ji”

What is also very interesting is the link between the word for the breath, the energy of life and core food of the early farmers: grain, rice. We find this link in both Chinese and in Sumerian language.

We also find the same links in Ancient Greek:

Bardzo interesujący jest również związek pomiędzy słowem oddech, energią życia i podstawową żywnością wczesnych rolników: zbożem, ryżem. Powiązanie to znajdujemy zarówno w języku chińskim, jak i w języku sumeryjskim.

Znaleźliśmy te same powiązania w języku greckim:

ζάω (záō) – I live.

σῖτος (sitos) – grain encompassing wheat and barley, the cereal grains used by the ancient Greeks, bread as opposed to meat, food as opposed to drink

Also in Sanskrit we find:

जीव (jīva pronounced djiva) – alive, living
जीवन  (jīva pronounced djivana) – life, food, grain, milk, water, marrow, wind (breath)

And we see the same link in Slavic languages

In Serbian the word for „life” is „život”. This word comes from the root „živ” which means „alive”.

živ – alive
život – life, stomach
zev – yawn (possibly related as yawning is breathing so it could be a remnant of the old meaning zi – breath)

žir – acorn (the original first starch food which predates grain. You can read more about human consumption of acorns through history in these posts). In the Balkans the word žir in the past actually meant all plant food. In Eastern Slavic languages, the word for acorn is „želud” which is interesting because in Serbian the word for stomach is „želudac”. This word also has the same root as žir.
žito – grain

I think that this is amazing. But how could there possibly be a linguistic and cultural link between such far flung cultures? The answer is this: Eurasian steppe:

ζάω (záō) – Mieszkam.
σῖτος (sitos) – ziarno obejmujące pszenicę i jęczmień, ziarna zbóż używane przez starożytnych Greków, chleb w przeciwieństwie do mięsa, jedzenie w przeciwieństwie do napoju
Również w sanskrycie znajdujemy:
जीव (jīva wymawiane djiva) – żywy, żywy
जीवन (jīva wymawiane djivana) – życie, jedzenie, ziarno, mleko, woda, szpik, wiatr (oddech)
I widzimy to samo łącze w językach słowiańskichW języku serbskim słowo „życie” brzmi „život”. To słowo pochodzi od korzenia „živ”, co oznacza „żywy”.živ – żywy
život – życie, żołądek
zev – ziewanie (prawdopodobnie związane z ziewaniem i oddychaniem więc może być pozostałością starego znaczenia zi oddechu/tchnienia)
žir – żołądź (oryginalna pierwsza karma skrobiowa, która poprzedza ziarno, można przeczytać więcej na temat spożywania żołędzi podczas dziejów w tych postach). Na Bałkanach słowo žir w przeszłości oznaczało cały pokarm roślinny. W językach wschodniosłowiańskich słowo żołędź brzmi „želud”, co jest interesujące, ponieważ w języku serbskim słowo „żołądek” brzmi „želudac”. To słowo ma również ten sam katalog główny co žir.
žito – ziarno
Myślę, że to jest niesamowite. Ale jak może istnieć związek językowy i kulturowy między tak odległymi kulturami? Odpowiedź brzmi: Eurazjatycki step:

The Eurasian Steppe, also called the Great Steppe or the steppes, is the vast steppe ecoregion of Eurasia in the temperate grasslands, savannas, and shrublands biome. It stretches from Romania and Moldova through Ukraine, Russia, Kazakhstan, Xinjiang, and Mongolia to Manchuria, with one major exclave, the Pannonian steppe or Puszta, located mostly in Hungary.
Since the Paleolithic age, the Steppe route has connected Eastern Europe, Central Asia, China, South Asia, and the Middle East economically, politically, and culturally through overland trade routes.

And from the early copper age until the early medieval time, this vast area was solely controlled by metal weapons wielding, horse riding, chariot building Indoeuropean cultures.

The most important of them been Yamna culture.

The Yamna culture, was a late Copper Age to early Bronze Age culture of the region between the Southern Bug, Dniester and Ural rivers (the Pontic steppe), dating to 3300–2600 BC. The Yamna culture is identified with the late Proto-Indo-Europeans, and is the strongest candidate for the homeland of the Proto-Indo-European language.

The people of the Yamnaya culture were the likely result of admixture between eastern European hunter-gatherers (via whom they also descend from the Mal’ta-Buret’ culture or other, closely related people) and a Near Eastern people, with some research identifying the latter as hunter-gatherers from the Caucasus or a similar people also related to Chalcolithic people from what is now Iran. Their material culture is very similar to the Afanasevo culture, their contemporaries in the Altai Mountains; furthermore, genetic tests have confirmed that the two groups are genetically indistinguishable.

And most importantly, the males in both of these cultures genetically belonged to R1a and R1b haplogroups, which have been the main carriers of the Indoeuropean culture and language. It is funny how this link between the genes and the language is now becoming something completely normal. But when I wrote this blog post suggesting the genetic background of the language groups I was almost crucified…

Yamna culture is also closely connected to later, Final Neolithic and Chalcolithic cultures which spread throughout Europe and Asia, especially the Corded Ware culture, but also the Bell Beaker culture as well as the peoples of the Sintashta, Andronovo, and Srubna cultures. In these groups, several aspects of the Yamna culture (e.g., horse-riding, burial styles, and to some extent the pastoralist economy) are present. Genetic studies have shown that all these cultures derive from Yamna culture.

As I already said, Yamna culture is identified with the late Proto-Indo-Europeans (PIE) in the Kurgan hypothesis of Marija Gimbutas. It is the strongest candidate for the homeland of the Proto-Indo-European language, along with the preceding Sredny Stog culture. Significantly, animal grave offerings were made (cattle, sheep, goats and horse), a feature associated with Proto-Indo-Europeans. The culture was predominantly nomadic, with some agriculture practiced near rivers and a few hillforts. Characteristic for the culture are the inhumations in pit graves under kurgans (tumuli). The dead bodies were placed in a supine position with bent knees and covered in ochre. Multiple graves have been found in these kurgans, often as later insertions. While the earliest evidence of horse domestication was found in Sredny Stog culture sites, the earliest remains of a wheeled cart were found in the „Storozhova mohyla” kurgan (Dnipro, Ukraine, excavated by Trenozhkin A.I.) associated with the Yamna culture.

It is the domestication of horses and the invention of wheeled carts that enabled the Indoeuropean people to quickly spread throughout a huge area or Eurasian steppe and the land around the steppe.

Eurazjatyckie stepy, zwane także Wielkim Stepem lub stepami, to rozległy ekoregion stepowy Eurazji w umiarkowanych stepach trawiastych, sawannach i buszu. Rozciąga się od Rumunii i Mołdawii przez Ukrainę, Rosję, Kazachstan, Xinjiang i Mongolię po Mandżurię, z jedną wielką eksklawą, panońskim stepem lub Pusztą, zlokalizowanymi głównie na Węgrzech.

Od epoki paleolitu szlak stepowy łączył Europę Wschodnią, Azję Środkową, Chiny, Azję Południową i Bliski Wschód pod względem gospodarczym, politycznym i kulturalnym poprzez lądowe szlaki handlowe.

Od wczesnej epoki miedzi po czasy wczesnego średniowiecza, ten rozległy obszar był kontrolowany wyłącznie przez broń metalową, jazdę konną, indouropejskie kultury rydwanów.

Najważniejszym z nich była kultura Yamna.

Kultura Yamna, była kulturą późnej epoki miedzi do epoki brązu, w regionie między Bugiem Południowym, Dniestrem i Uralem (stepem pontyjskim), datowaną na 3300-2600 p.n.e.. Kultura Yamna jest utożsamiana z późnymi Proto-indo-Europejczykami i jest najsilniejszym kandydatem na ojczyznę Proto-indoeuropejskiego języka.

Ludzie kultury Yamna byli prawdopodobnie rezultatem zmieszania się między wschodnioeuropejskimi łowcami-zbieraczami (za pośrednictwem których wywodzi się ich również z kultury Mal’ta-Buret lub innymi, blisko spokrewnionymi) i ludem Bliskiego Wschodu, przy czym niektóre badania identyfikują tych drugich, jako łowców-zbieraczy z Kaukazu, lub podobnych im ludzi np Chalkolitów z obszaru, który jest teraz Iranem. Ich kultura materialna jest bardzo podobna do kultury Afanasjevo, współczesnej im, lecz w górach Ałtaju; ponadto testy genetyczne potwierdziły, że te dwie grupy są genetycznie nieodróżnialne.

A co najważniejsze, mężczyźni w obu tych kulturach genetycznie należeli do haplogrup R1a i R1b, które były głównymi nosicielami indoeuropejskiej kultury i języka. To zabawne, jak ten związek między genami a językiem staje się teraz czymś zupełnie normalnym. Ale kiedy napisałem ten post na blogu sugerujący tło genetyczne grup językowych, zostałem prawie ukrzyżowany …

Kultura Yamna jest również ściśle związana z późniejszymi kulturami Górnego Neolitu i Chalkolitu, które rozprzestrzeniają się w Europie i Azji, szczególnie w kulturze Corded Ware (Ceramiki Sznurowej), ale także w kulturze Bell Beaker (Pucharów Dzwonkowatych), jak również w kulturach Sintashta, Andronovo i Srubna. W tych grupach występuje kilka aspektów kultury Yamna (np. Jazda konna, style pogrzebowe, a do pewnego stopnia gospodarka pasterska). Badania genetyczne wykazały, że wszystkie te kultury wywodzą się z kultury Yamna.

Jak już powiedziałem, kultura Yamna jest utożsamiana z późnymi Proto-indo-Europejczykami (SROKA) w hipotezie Kurhanowej Mariji Gimbutas. Jest to najsilniejszy kandydat na ojczyznę Proto-indoeuropejskiego języka, wraz z poprzednią kulturą Sredny Stog. Co istotne, składano tu ofiary zwierzęce (bydło, owce, kozy i konie), cecha związana z Proto-indo-Europejczykami. Kultura była głównie koczownicza, z polami uprawnymi w pobliżu rzek i na licznych wzgórzach. Charakterystyczne dla tej kultury są zagłębienia w grobach pod kurhanami. Zwłoki umieszczono w pozycji na plecach z ugiętymi kolanami i pokrywano ochrą. W tych kurhanach znaleziono wiele pochówków, często jako późniejsze dostawki. Podczas gdy najwcześniejsze dowody udomowienia konia znaleziono w miejscach kultu Sredny Stog, najwcześniejsze pozostałości kołowego wozu znaleziono w miejsu zwanym „Storozhova mohula” (Dnipro, Ukraina, wykopanym przez Trenożkina A.I.) związanym z kulturą Yamna.

To udomowienie koni i wynalezienie kołowych wozów pozwoliło ludom indoeuropejskim szybko rozprzestrzenić się na ogromnym obszarze, w Europie i na stepie euroazjatyckim.

It was the metal weapons which enabled the Indoeuropeans to become the absolute rulers of the steppe and to exert a huge political and cultural influence on all the lands lying to the south of the steppe: Mesopotamia, India, China.

And so this is how we can find these common words for „living”, „life”, „breath of life” and „core food, grain, rice, acorn” distributed across such a huge area and embedded into such diverse languages.

What do you think of this?

Także to żelazna broń umożliwiła Indoeuropejczykom stanie się absolutnymi władcami stepu i pozwoliła im wywierać olbrzymi wpływ polityczny i kulturowy na wszystkie ziemie leżące na południe od stepów: Mezopotamii, Indii, Chin.

W ten sposób możemy znaleźć te wspólne słowa: „życie”, „żyjący”, „oddech życia” i „pokarm rdzennny, ziarno, ryż, żołędzie” rozmieszczone na tak ogromnym obszarze i osadzone w tak różnorodnych językach.

Co o tym sądzisz?

źródło: http://oldeuropeanculture.blogspot.com/2018/03/breath.html

Podziel się!