Billy Phillips: THE SECRET BURIED IN MOUNT NEBO; Tajemnica ukryta w Górze Niebo (tłum: Czesław Białczyński)

THE SECRET BURIED IN MOUNT NEBO

© tłumaczenie Czesław Białczyński

 

Tłumaczę dla was ten tekst nadesłany mi przez Dobrego Człowieka, ponieważ jest on ciekawym żydowskim spojrzeniem na kwestie świadomości dominującej nad materią, według Tory. Tak naprawdę zaś prawie nikt z Polaków Tory po prostu nie zna. Jest to także tekst poświęcony Scyto-Słowiańskiej Górze w Jordanii, Górze Nieba – Górze Dażbogi i Dadźboga, Górze Budzącej Świadomość Królującą Ponad Materią. Górze która ma swoje fizyczne miejsce nad morzem Martwym, ale jest w każdym z nas. W każdym człowieku. Nie tylko w wyznawcach Mojżesza. Może nawet przede wszystkim w przedmojżeszowych wyznawcach wielobóstwa w Kanaanie, którzy czcili Górę Nebo (Niebo). CB

THE SECRET BURIED IN MOUNT NEBO

Tajemnica ukryta w Górze Niebo

This week’s story contained in the Torah portion called Va’etchanan holds unbelievable power and secrets. And the biggest secret of all is buried in a place called Mount Nebo.

We talk a lot about consciousness and the ability to elevate our consciousness. We talk a lot about how consciousness is everything and everything is consciousness. In other words, the world is built of consciousness. Everything is merely a thought-wave of the Creator in physical form. Like liquid water hardening into ice.

[Ta opowieść zawarta w części Tory o nazwie Va’etchanan posiada niewiarygodną moc i zawiera wielką tajemnicę. Największą z tajemnic jest ta ukryta w miejscu zwanym Góra Nebo.

Wiele mówimy o świadomości i zdolności do podniesienia świadomości. Wiele mówimy o tym, że świadomość jest wszystkim, a wszystko jest świadomością. Innymi słowy, świat zbudowany jest ze świadomości. Wszystko jest tylko falą myśli Stwórcy w formie fizycznej. Podobnie jak zapis ciekłej wody  zestalona w lodzie.]

There are three main levels of consciousness: low, medium and high. In Hebrew they are known as Nefesh, Ruach and Neshama. These are also known as levels of our soul. (There are actually 5 levels, but that is not important for this portion).

Why do need to know about these three basic levels of consciousness?

Simple: the higher we rise in consciousness, the more contented our lives become because the ability to perceive and  experience true reality is enhanced in equal measure. Our ability to affect mind-over-matter is enhanced in equal measure.

Now, here’s an important secret that will help us unleash the power of this portion, a secret that we have shared in previous articles:

[Istnieją trzy główne poziomy świadomości: niski, średni i wysoki. W języku hebrajskim znane są jako Nefesh, Ruach i Neshama. Są one również znane jako poziomy naszej duszy. (Jest rzeczywiście 5 poziomów, ale to nie jest ważne dla tej opowieści).

Dlaczego warto wiedzieć o tych trzech podstawowych poziomach świadomości?

Proste: im większa świadomość, tym bardziej zadowoleni jesteśmy z naszego życia, ponieważ w równej mierze wzrasta nasza zdolność do postrzegania i doświadczania prawdziwej rzeczywistości. Nasza zdolność do wpływania na umysł wzrasta w równym stopniu.

Teraz będzie ważna taja, która pomoże nam uwolnić moc w tej opowieści, tajemnicę, którą podzieliliśmy się już częściowo w poprzednich artykułach:]

THE POWER ALREADY WITHIN US

The secret is, we already have the power to achieve mind-over-matter now. We use it every moment of every day. But because our level of consciousness is so low, we believe—mistakenly—that matter is more powerful than our minds. The very idea that matter and the external physical world is stronger than our minds is a byproduct of a low-level of consciousness.

So what happens as a result?

Our innate gift of mind-over-matter automatically empowers matter with more control over us simply because we believed it. It becomes a self-fulfilling notion. Our mistaken thought and low-level belief system makes it so. What a drag!

Guess what? We already have perfect certainty as well. Our problem is we have perfect certainty in our doubts. We have the utmost certainty in everything that can possibly go wrong. We believe things are too good to be true—and so they are!

When we reach the level of consciousness or soul level called Neshama, it means we have attained the ability to rise above these nasty doubts and nagging pessimistic thoughts and so we no longer “think” these negative situations into existence.

This level of consciousness called Neshama is known in Kabbalah as the 50th gate.

And the raw, naked power of the 50th Gate is available to us this coming Shabbat.

How?

Why?

[Siła ZNAJDUJE SIĘ W NAS

Sekretem jest, że zawsze mieliśmy siłę umożliwiającą osiągnięcie zmiany mentalności w każdej chwili. Używamy tej siły wiele razy każdego dnia. Ale ponieważ nasz poziom świadomości jest za niski, wierzymy – błędnie – że materia jest potężniejsza niż nasza siła umysłu. Sama ta idea, że materia i zewnętrzny świat fizyczny jest silniejszy niż nasze umysły, jest produktem ubocznym niskiego poziomu świadomości.

Więc co dzieje się w rezultacie?

Nasz wrodzony dar świadomości nadrzędnej nad materią automatycznie nadaje materii właściwość kontroli nad nami. Dzieje się to tylko dlatego, że w to uwierzyliśmy. Staje się to bowiem samo-spełniającą się przepowiednią świadomości. To nasza mylna myśl i niski poziom wiary powoduje ten stan rzeczy!

Jako ludzie posiadamy doskonałą pewność. Naszym problemem jest to, że posiadamy tak doskonałą pewność także w naszych wątpliwościach. Mamy absolutną pewność we wszystko, co może ewentualnie zepsuć pożądany przez nas stan. Wierzymy z całą pewnością, że rzeczy dobre są zbyt piękne, aby mogły być prawdziwe – i takie wtedy się stają! Zbyt dobre i nieosiągalne.

Kiedy osiągniemy poziom świadomości lub duszy zwany Neshama (Prawia/Niebo), oznacza to, że osiągnęliśmy zdolność do wzbudzenia ponad te nieprzyjemne wątpliwości i nędzne pesymistyczne myśli, a więc POTRAFIMY już nie „myśleć” o tych negatywnych sytuacjach w życiu.

Ten poziom świadomości zwany Neshama jest znany w Kabale jako 50. brama.

I ta surowa, naga moc 50. Bramy jest dostępna dla nas na nadchodzące święto (szabat).

W jaki sposób?

Czemu?]

THE GATES OF CONSCIOUSNESS AWAIT YOU

There are fifty gates of consciousness-elevation, according to Kabbalah. The fiftieth gate is known by the code term “Land of Israel.”

It’s a state of consciousness of pure mind-over-matter, but without any of the doubts and pessimism to infect it and thus influence it. That’s a good thing. Because now we are free to create our own reality of peace and pleasure and joy without any negative side effects. And there will be no selfishness left within us, which means this awesome power of unlimited mind-over-matter will never be abused by us, or anyone around us.

Moses reached the 50th Gate.

That was Moses’ true power.

Climbing Mount Sinai was really all about climbing to the 50th Level of Consciousness.

However, we are then told that because of the sin of the Golden Calf, (which means the consciousness of the Israelites had fallen and they believed in the power of the material, physical world, as opposed to their own consciousness) Moses was not allowed to enter the Land of Israel. What this really means is that he was not allowed to maintain the 50th Gate of Consciousness.

Moses was relegated to the 49th Gate.

This drop of one level of consciousness is actually a harsh and dramatic descent. Why? Kabbalists tell us that the power of the combined total of the 49 Gates are less than the single 50th Gate! That’s how powerful the 50th Gate really is.

The 50th Gate is the end game. It’s the ultimate goal. It’s the realm that is our final Redemption and the existence called Messiah.

So did the Creator really punish Moses and stop him from experiencing the 50th Gate?

After all the good work that Moses did, does he suddenly lose practically everything?

No.

It’s a code.

Only Kabbalah can decipher the code.

And the answer is buried in Mount Nebo.

But of course, we are not talking about the physical mountain.

[MIEJSCE PRZYJĘCIA ŚWIADOMOŚCI

Według Kabały jest pięćdziesiąt bram wzniesienia świadomości. Brama pięćdziesiąta jest znana pod hasłem „Kraj Izraela”.

Jest to stan świadomości czystej mentalności, bez jakichkolwiek wątpliwości i pesymizmu, aby ją zarazić, a tym samym wpływać na nią negatywnie. To dobra rzecz. Ponieważ teraz możemy swobodnie tworzyć własną rzeczywistość pokoju, przyjemności i radości bez żadnych negatywnych skutków ubocznych. Nie będzie w nas egoizmu, co oznacza, że ​​ta niesamowita siła nieograniczonego umysłu nie zostanie nigdy przez nas wykorzystana przeciw nam samym ani nikomu wokół nas.

Mojżesz dotarł do 50. Bramy.

To była prawdziwa moc Mojżesza.

Wspinaczka na Synaj to w istocie jest opowieść o wspinaczce na 50 poziom świadomości.

Powiedziano nam jednak, że z powodu grzechu Złego Cielca (co oznaczało, że świadomość Izraelitów upadła i wierzyli w potęgę materialnego, fizycznego świata, w przeciwieństwie do własnej świadomości) Mojżeszowi nie wolno było wejść do kraju Izrael. Oznacza to, że nie może utrzymywać 50. Bramy Świadomości.

Mojżesz został sprowadzony do 49. Bramy.

Ten krok wstecz, o jeden szczebel niższej świadomości jest rzeczywiście surowym i dramatycznym spadkiem. Czemu? Kabaliści mówią nam, że moc łącznej liczby 49 bram jest mniejsza niż pojedyncza brama nr 50! Tak mocna jest Brama 50.

Brama 50. jest końcem gry. To jest ostateczny cel. To sfera, która jest naszym ostatecznym Odkupieniem i zaistnieniem Mesjasza.

Czy Stwórca rzeczywiście ukarał Mojżesza i powstrzymał go od przeżywania 50-tej Bramy?

Po wszystkich dobrych pracach, które zrobił Mojżesz, nagle stracił praktycznie wszystko?

Nie.

To jest kod i kodeks.

Tylko Kabała może odszyfrować ten kod.

A odpowiedź została pochowana w Górze Nebo.

Ale oczywiście nie mówimy o fizycznej górze.]

 

CLIMBING MOUNT NEBO

Moses ascends Mt Nebo in this week’s portion. Do we really care about Moses climbing yet another mountain? Of course, we don’t. Knowing that Moses climbed some mountain called Nebo does nothing for us. Zilch.

However, if we know the secret underlying this story, suddenly this same story can change everything for us.

Here’s how:

The Kabbalists explain that the Hebrew word for Nebo begins with the letter N (NUN in Hebrew).

The letter N (NUN in Hebrew) has a numerical value of 50.

(See where this is headed?)

This is a code referring to the 50th Gate.

Got it? Okay. Read on…

The rest of the letters in the word Nebo—along with the NUN—can now be read as “The 50th is in it.”

Pay attention now: It really means the 50th Gate is in Mt Nebo!

Mt. Nebo is a code for the 50th Gate!

It’s all about Moses climbing Mount Sinai all over again, reaching the 50th Gate of Consciousnesss. This secret was purposely hidden and buried in the word Nebo.

And so, Moses was not punished. He did attain the 50th Gate!

And so can we. Yes, so can we!

How?

All we need to do is reach the level of consciousness called Neshama.

How?

 

[ WSPINAJĄC SIĘ NA GÓRĘ NEBO

Mojżesz wspina się na Górę Nebo. Czy naprawdę przejmujemy się wspinaczką Mojżesza na kolejną górę? Oczywiście, że nie. Wiemy, że Mojżesz wspinał się na jakąś górę zwaną Nebo, ale nie zrobił nic dla nas. Zilch.


Jeśli jednak znamy tajemnicę leżącą u podstaw tej historii, nagle ta sama historia może zmienić dla nas wszystko.
Oto w jaki sposób:Kabaliści wyjaśniają, że hebrajskie słowo Nebo zaczyna się literą N (NUN po hebrajsku).Litera N (NUN w języku hebrajskim) ma wartość liczbową 50.(CO Z TEGO WYNIKA?)Jest to kod odnoszący się do 50. Bramy.
Resztę liter w słowie Nebo- (e-bo) wraz z NUN-można teraz czytać „50. jest w nim”.
Zwróć uwagę teraz: To naprawdę oznacza, że ​​50. Brama znajduje się w Górze Nebo!

Góra Nebo jest kodem dla 50. Bramy!

Chodzi o Mojżesza, którzy wspinając się po górze Synaj, idzie do 50. Bramy Świadomości. Tajemnica ta została celowo ukryta i zakopana w słowie Nebo.
Mojżesz nie został ukarany. Osiągnął 50 bramę!

Możemy i my to osiągnąć.


W jaki sposób?
Musimy tylko osiągnąć poziom świadomości zwany Neshama.W jaki sposób?]

THE POWER OF KNOWING

We just learned that the letter NUN, from the word Nebo, has a numerical value of 50.

And, we just learned that Moses attained the 50th Gate.

Now, please pay even closer attention: By grasping this next secret, it will be like an injection of higher consciousness into you, which will allow you to achieve the same level simply by virtue of your understanding the secret.

So what’s the secret?

If you take the NUN, which is 50, and insert into the Hebrew name of Moses, in Hebrew it now spells out Neshama!

This is highest level of soul.

This is the realm Moses achieved by climbing Sinai and Nebo.

Moses is really a state of consciousness inside of us, waiting to be unleashed. This story is about us. It was told over 3400 years ago, but it’s been waiting for us, ever since, to eradicate the influence of our ego so that we can use this technology to achieve mind-over-matter without negative consequences.

When the words Mount Nebo and Moses are read aloud in the Torah, and those sound waves and vibrations strike your eardrums, the power of Moses and the 50th Gate is transferred into you, waking and igniting the level known as Neshama, the highest realm of human consciousness dwelling deep inside of you.

 

[Siła Wiedy

Po prostu dowiedzieliśmy się, że litera NUN, od słowa Nebo, ma liczbową wartość 50.

I po prostu dowiedzieliśmy się, że Mojżesz dotarł do 50. Bramy.

Teraz proszę o jeszcze większą uwagę: Przyjmując ten kolejny sekret, przyjmujesz w siebie wyższą świadomość. To pozwoli ci osiągnąć jej poziom po prostu na mocy twojego zrozumienia tajemnicy.

Więc co to jest tajemnica?

Jeśli weźmiesz NUN, która ma 50 lat, i włóż do hebrajskiego imienia Mojżesza, po hebrajsku, teraz wymawia Neshamę!

To najwyższy poziom duszy.

To jest królestwo Mojżesza osiągnięte przez wspinaczkę na Synaj i Nebo.

Mojżesz jest naprawdę stanem świadomości wewnątrz nas, czekającym na narodziny. Ta historia jest o nas i w nas. Powiedziano nam ją ponad 3400 lat temu, ale od tamtej pory czekaliśmy na samych siebie, aby wyeliminować wpływ naszego ego tak, abyśmy mogli wykorzystać tę technologię, aby osiągnąć stan umysłu ponad materią bez negatywnych konsekwencji.

Gdy słowa Góra Nebo i Mojżesz czytane są głośno z Tory, a te fale dźwiękowe i drgania uderzają o bębenki, moc Mojżesza i Brama Pięćdziesiąta zostaje przeniesiona do ciebie, przebudzając się i zapalając w tobie poziom znany jako Neshama, najwyższy obszar  – Świadomość Ludzka zamieszkująca głęboko w tobie.]

ACTIVATING THE 50TH GATE

The level of the 50th Gate is also the realm called Israel.

You see, the state of Israel is not a geographic location.

It’s about a higher state of consciousness.

It’s about a metaphysical location.

And that location is the 50th Gate!

It’s the realm called mind-over-matter but WITHOUT any of the negative influences of ego that cause us to misuse this innate power that we already possess.

This power is achieved by us letting go of our selfishness and embracing the concept of Love Thy Neighbor, which includes Muslims, Christians and all of our business competitors. Look, I never said it would be easy, I just said it would be simple.

Now, if this is your pure intention this coming Shabbat, if you are prepared to let go of ego, of reactive behavior, of having to be right all the time, of anger, jealousy, and worry, and you put yourself in a state of pure desire to be truly free of always blaming others, all of a sudden your knowledge of the secret about Mount Nebo, Neshama, the letter NUN and Moses will rocket boost you into the realm of the 50th Gate! Hearing the words uttered from the parchment of Torah transmits these waves of consciousness into your very being. This will activate true mind-over-matter without an agenda.

And then we will all live happily ever after.

Now share this secret with 5 other people so they can also live happily ever after.

Do it now. Before the doubts come in.

[Uruchomienie 50-tej bramy

Poziom 50. Bramy jest również królestwem Izraela.

Widzisz, państwo Izrael nie jest położeniem geograficznym.

Chodzi o wyższy stan świadomości.

Chodzi o metafizyczną lokalizację.

A ta lokalizacja to 50. Brama!

To sfera zwana umysłem ponad materią (świadomość ponad materią), bez jakichkolwiek negatywnych wpływów na ego. Powoduje ona, że wykorzystujemy tę wrodzoną moc, którą posiadamy.

Ta moc osiągnięta przez nas, odrzuca nasz egoizm i obejmuje także naszych sąsiadów muzułmanów, chrześcijan i wszystkich naszych biznesowych konkurentów. Słuchaj, nigdy nie powiedziałem, że to będzie łatwe, powiedziałem, że to mogłoby być proste.

Teraz, jeśli to twoja czysta intencja to nadchodzący Szabat, jeśli jesteś gotowy odejść od siebie, od zachowania reaktywnego, od zawsze słusznego, gniewu, zazdrości i zmartwienia, a postawisz się w stanie czystego pragnienia bycia naprawdę wolnym, także  od obwiniania innych, nagle twoja wiedza o tajemnicy o Góry Nebo, Neshama, słowie NUN i o Mojżeszu spowoduje, że niczym rakieta wpłyniesz do królestwa 50. Bramy! Wysłuchanie słów wypowiedzianych z pergaminu Tory przekazuje te fale świadomości do twojego istnienia. Uaktywni to prawdziwy twój umysł (świadomość) nad materią bez względu na dalsze obrzędy.

A potem wszyscy będziemy żyli wiecznie.

Teraz podziel się tajemnicą z 5 innymi osobami, dzięki czemu będą mogły żyć szczęśliwie po zakończeniu obrzędu.

Zrób to teraz. Zanim pojawią się wątpliwości.]

źródło: http://kabbalahstudent.com/the-secret-buried-in-mount-nebo/

 

Góra Nebo w Wikipedii

Góra Nebo

Góra Nebo na mapie Jordanii

Góra Nebo (hebr. הַר נְבוֹ, Har Nəvō; arab. جبل نيبو, Dżabal Nībū) – góra w zachodniej Jordanii, w niewielkiej odległości od Morza Martwego i Madaby.

Masyw ogranicza od północy Dolina Ayoun Musa, od południa Wadi Afrit (czyt. ładi afrit), które na zachodzie schodzą się w Dolinie Jordanu. Najwyższy punkt masywu ma wysokość 835 m n.p.m. Dwa najważniejsze wierzchołki to Siyagha (710 m) oraz Mukhayyat (790 m).

Według lokalnej tradycji, potwierdzonej m.in. świadectwami starożytnych pątników, z góry Nebo biblijny Mojżesz miał zobaczyć Ziemię Obiecaną, do której nie było mu jednak dane wkroczyć razem z plemionami izraelskimi. Dzisiaj na szczycie znajduje się Sanktuarium Mojżesza z parkiem archeologicznym, którym opiekują się franciszkanie z Kustodii Ziemi Świętej. Miejsce jest czczone przez wyznawców religii abrahamowych: żydowskiej, chrześcijaństwa oraz islamu. Przy klasztorze działa Franciscan Archaeological Institut, jednostka jerozolimskiego Studium Biblicum Franciscanum.

Góra Nebo w Starym Testamencie

Pierwsze wzmianki o Górze Nebo odnajdujemy w księgach starotestamentalnych, w opisie Exodusu i podboju Kanaanu po wyjściu z niewoli egipskiej. Mojżesz, który był przywódcą Izraelitów, sprzeniewierzył się Bogu i ze względu na swój grzech nie miał wejść do Ziemi Ojców. Księga Powtórzonego Prawa przytacza polecenia, jakie Bóg dał Mojżeszowi (por. Pwt 32,48-52):

Wstąp na tę górę Abarim: górę Nebo, w ziemi Moabu naprzeciw Jerycha, i spójrz na ziemię Kanaan, którą daję w posiadanie Izraelitom. Umrzesz tam na górze, na którą wejdziesz (…) Ponieważ nie byliście mi wierni między Izraelitami przy wodach Meriba pod Kadesz, na pustyni Cin, nie objawiliście mej świętości wśród Izraelitów, dlatego tylko z daleka ujrzysz tę ziemię, lecz ty tam nie wejdziesz do tej krainy, którą Ja daję Izraelitom.

W rozdziale 34 tej samej księgi natchniony autor opisuje Mojżesza wypełniającego nakaz Jahwe:

Mojżesz wstąpił ze stepów Moabu na górę Nebo, na szczyt Pisga, naprzeciw Jerycha. Jahwe zaś pokazał mu całą ziemię Gilead aż po Dan, całą Neftalego, ziemię Efraima i Manassesa, całą krainę Judy aż po Morze Zachodnia, Negeb, okręg doliny koło Jerycha, miasta palm, aż do Soaru. (…) Tam w krainie Moabu umarł Mojżesz (…), a nikt nie zna jego grobu aż po dziś dzień.

Po osiedleniu się plemion izraelskich i ukończeniu podbojów Kanaanu Nebo znalazła się w pokoleniu Rubena. W pobliżu góry miała zostać ukryta Arka Przymierza, po tym jak Nabuchodonozor złupił i zburzył Jerozolimę w 586 p.n.e. (por. 2 Mch 2,4-6):

Z Bożego polecenia prorok kazał nieść za sobą namiot i arkę. Kiedy zaś wszedł na górę, na którą Mojżesz wstąpił i z której przyglądał się dziedzictwu Bożemu, przyszedłszy tam znalazł Jeremiasz pomieszczenie w postaci pieczary. Umieścił tam namiot, arkę i ołtarz kadzenia, a wejście zarzucił kamieniami. Kilku z tych, którzy mu towarzyszyli, wróciło, aby zaznaczyć drogę, ale już nie mogli jej odnaleźć.

Obok góry Nebo w starożytności znajdowało się miasto Nebo. Kilkakrotnie wymieniane jest w Starym Testamencie (Lb 32,3.8; 1 Krn 5,8; Iz 15,2; Iz 46,1, Jr 48,1.22), jak również na tzw. Steli Meszy.

Bizantyjskie sanktuarium Mojżesza

 
Widok z Góry Nebo na Morze Martwe

Już u zarania chrześcijaństwa na górze Nebo powstało sanktuarium poświęcone biblijnemu Mojżeszowi. Jego historię znamy dzięki wykopaliskom archeologicznym oraz starożytnym świadectwom pisanym. Do znanych antycznych pątników, którzy dają świadectwo o istnieniu klasztoru i sanktuarium na Nebo należą: pątnik Teodozjusz (poł. VI w.), anonimowy Pielgrzym z Piacenzy (ok. 570), Egeria (koniec VI w.)[1] oraz biskup Piotr Iberyjczyk. O Nebo mówi też w swych dziełach biskup i historyk Euzebiusz z Cezarei (III w.-IV w.).

Wykopaliska pokazały, iż pierwsze chrześcijańskie sanktuarium powstało w IV wieku. Posiadało kościół z trzema absydami, atrium i cele. W kościele znajdowały się diakonikon i baptysterium. Dzięki odkrytym na mozaikach inskrypcjom znamy m.in. imiona artystów-rzemieślników, którzy w sierpniu 531 r. ozdobili podłogi baptysterium, diakonikonu i cyborium. Byli to: Soelos, Kaiomos i Elias.

Na przełomie 597/598 kościół rozbudowano. Powstała nowa trzynawowa bazylika. W pierwszej dekadzie VII w. dobudowano kaplicę Theotokos, poświęconą Matce Bożej oraz narteks z mozaikową posadzką.

[Antyczni pątnicy z połowy VI wieku?!!! – Przecież to nonsens. Czasy antyczne kończą się na upadku Rzymu, a owi pątnicy piszący o Nebo pochodzą wszak z VI wieku n.e., czyli ze Średniowiecza. Zapewne było tam w IV wieku n.e. sanktuarium – tak samo zresztą, jak w X wieku p.n.e., albo w XXV wieku p.n.e.. Sanktuarium na takiej górze musiało być odwieczne. Euzebiusz z Cezarei został biskupem w 313 roku n.e. nie mógł więc pisać o sanktuarium w III wieku, kiedy się urodził. Jeżeli już pisał później, w IV wieku, to przydał mu zapewne chrześcijańskości z tej racji, iż był piewcą Konstantyna i zdrajcą Arian. We wcześniejszych czasach niż VI wiek n.e. była tutaj oczywiście świątynia, Świątynia Światła Świata. Zapewne w lokalnej wersji nazewniczej poświęcona była ona  jednej z jego niższych emanacji, któremuś z Bogów Opiekunów Żywiółów, Mocy, Kirów bądź Działów. Pierwszy udokumentowany artefakt chrześcijański pochodzi z VI wieku n.e. i to jest pewna data uchrześcijanienia tego pogańskiego od tysiącleci wzgórza.  CB]

Wykopaliska archeologiczne

 Memoriał Mojżesza zabezpieczający bizantyjskie pozostałości

Pierwszy nowożytny opis ruin na Siyagha pochodzi z 1864. Jego autorem był Le Luc de Luynes. Hipotezę biblijnej identyfikacji wysunęli członkowie American Palestine Exploration Society w 1881 r. Pierwsze wykopaliska na górze Nebo przeprowadził franciszkanin Sylvester Saller w 1933 r. Od 1935 roku współpracował z nim Bellarmino Bagatti. Wyniki kolejnych kampanii opublikowano w 1941 r. W 1963 r. próby rekonstrukcji i konserwacji ruin podjął się Virgilio Corbo. Prace przerwała wojna izraelsko-arabska. Po roku 1976 dalsze badania prowadził o. Michele Piccirillo z jerozolimskiego Studium Biblicum Franciscanum. Obecnie na górze Nebo istnieje Franciscan Archaeological Institut, którego członkowie prowadzą w miesiącach letnich prace badawcze na terenie Moabu (m.in. Macheront, Umm ar-Rasas).

W czasie wykopalisk odkryto, że historia osadnictwa na Nebo sięga epoki brązu.

[Otóż i sedno – Osadnictwo na Górze Nebo w epoce brązu czyli neolitu, było na 90% osadnictwem scytyjskim. Nie miało zatem nic wspólnego z Semitami ani tym bardziej z Izraelem i chrześcijaństwem oraz z tzw. Mojżeszem. Tyle jest pewne. CB]

 

Podziel się!