Doskonale zachowane Harskie spodnie z Tarim (Takla Makan, Chiny) sprzed 3000 lat

Doskonale zachowane Harskie spodnie z Tarim

The oldest known trousers are 3,000-years-old & amazingly preserved

https://www.thevintagenews.com/2016/06/11/the-oldest-known-trousers-are-3000-years-old-amazingly-preserve/?utm_medium=social&utm_campaign=postplanner&utm_source=facebook.com

That’s right – these were being worn 1000 years before the birth of Christ. Archaeologists say that the two men whose remains were recently excavated from tombs in western China put their pants on one leg at a time, just like the rest of us do today.

Zgadza się – te spodnie noszono 1000 lat przed narodzeniem Chrystusa. Archeolodzy twierdzą, że dwaj mężczyźni, których szczątki zostały niedawno wydobyte z grobów w zachodnich Chinach, nosili je tak jak to czynimy obecnie.

With straight-fitting legs and a wide crotch, the ancient wool trousers resemble modern riding pants, says a team led by archaeologists Ulrike Beck and Mayke Wagner of the German Archaeological Institute in Berlin. The discoveries, uncovered in the Yanghai graveyard in China’s Tarim Basin, support previous work suggesting that nomadic herders in Central Asia invented pants to provide bodily protection and freedom of movement for horseback journeys and mounted warfare, the scientists report May 22 2014 in Quaternary International.

Prostą linią nogawki i szerokim kroczem, starożytne wełniane spodnie przypominają nowoczesne spodnie do jazdy konnej, mówi zespół kierowany przez archeologów Ulrike Beck i Mayke Wagner z Niemieckiego Instytutu Archeologicznego w Berlinie. Odkrycie dokonane na cmentarzu Yanghai w Chinach, w Tarim Basin, wspiera wcześniejsze prace sugerujące, że koczowniczy pasterze w Azji Środkowej (chodzi o Toharów – Harów Toka, czyli Tok-Harów z Takla Makan znanych też jako Rude Mumie, czyli biali ludzie o haplogrupie R1a – przypisek CB) wymyślili spodnie zapewniające ochronę ciała i swobodę ruchów na koniach w trakcie zwykłej jazdy, a także podczas wypraw wojennych (the scientists report May 22 2014 in Quaternary International.).

So not much changes – these highly decorated pants must have been someones pride and joy as a great deal of work has gone into them.  The two men were around 40 years old when they died, and they were buried along with a decorated leather bridle, a decorated horse tail, a wooden horse bit, a battle-axe, whip, bow sheath, and a leather bracer for arm protection.  Their trouser design comprised three pieces of wool cloth, one for each leg and one for the crotch, which were stitched together and fastened at the waist with strings.  They were finished with woven designs on the legs.

Tak niewiele się zmieniło – te bardzo ozdobne spodnie musiały być czyjąś dumą i radością, tak wiele pracy w nie włożono. Dwaj mężczyźni około 40 lat, kiedy zmarli, zostali pochowani wraz ze zdobioną skórzaną uzdą, zdobieniami  ogona końskiego, konikiem z drewna, toporem, batem, łukiem i kołczanem na strzały oraz ochraniaczem ramienym wykonanym ze skóry. Spodnie wykonano z trzech kawałków materiału, z tkaniny wełnianej, po jednym dla każdej nogawki i jeden dla krocza, Były one zszywane razem i mocowane na pasie z łańcuchów. Zostały one wykończone tkanymi wzorami na nogawkach.

Beck and Wagner described the trousers as “a ground-breaking achievement in the history of cloth making.”

“This new paper definitely supports the idea that trousers were invented for horse riding by mobile pastoralists, and that trousers were brought to the Tarim Basin by horse-riding peoples,” remarks linguist and China authority Victor Mair of the University of Pennsylvania.  Previously, Europeans and Asians wore gowns, robes, tunics, togas or — as observed on the 5,300-year-old body of Ötzi the Iceman — a three-piece combination of loincloth and individual leggings.

Beck i Wagner określili te spodnie jako „osiągnięcie przełomowe w historii ubioru”.

„Ten nowy dokument zdecydowanie popiera ideę, że spodnie zostały wynalezione do jazdy konnej przez pasterzy koczowniczych i zostały one sprowadzone do Tarim Basin przez lud konnych jeźdźców” – zauważa językoznawca i autorytet sinologii Victor Mair z University of Pennsylvania. Wcześniej, Europejczycy i Azjaci nosili suknie, tuniki, togi lub – jak zauważył  – w znalezisku sprzed 5300 lat Ötzi Iceman (3300 p.n.e. – Otzi Człowiek z Lodu-  znalezisko z Alp, człowiek o haplogrupie jak się okazało kaukaskiej – przypis CB) posiadał trzyczęściowe „spodnie” z przepaski i poszczególnych nogawek.

A dry climate and hot summers helped preserve human corpses, clothing and other organic material in the Tarim Basin. More than 500 tombs have been excavated in a graveyard there since the early 1970s.

Earlier research on mummies from several Tarim Basin sites, led by Mair, identified a 2,600-year-old individual known as Cherchen Man who wore burgundy trousers probably made of wool. Trousers of Scythian nomads from West Asia date to roughly 2,500 years ago.

Mair suspects that horse riding began about 3,400 years ago and trouser-making came shortly thereafter in wetter regions to the north and west of the Tarim Basin. Ancient trousers from those areas are not likely to have been preserved, Mair says.

Worlds-oldest-trousers

Horse riding’s origins are uncertain and could date to at least 4,000 years ago, comments archaeologist Margarita Gleba of University College London. If so, she says, “I would not be surprised if trousers appeared at least that far back.”

Suchy klimat i gorące lato pomogły zachować ludzkie zwłoki, odzież i inne materiały organiczne w Tarim Basin w dobrym stanie. Jest tam ponad 500 grobów, które tworzą cmentarz odkryty na początku 1970 roku.

Wcześniejsze badania mumii z kilku okolic Tarim Basin, prowadzonych przez Mair, pozwoliły zidentyfikować  ciało sprzed 2600 lat znane jako Człowiek z Czerczen, który nosił bordowe spodnie prawdopodobnie wykonane z wełny. Spodnie scytyjskich koczowników są znane z zachodniej Azji z okresu około 2500 lat temu (nazwijmy to miejsce Wschodnią Europą, a Scytów uznawanych tutaj za  koczowników włóżmy między bajki, gdyż byli to Prasłowianie doskonale znający hodowlę bydła, ale i uprawę ziemi, koło, rydwan , chleb, ser, zboże, kalendarz i inne ważne wynalazki cywilizacyjne, nie mówiąc o wysokiej klasy ozdobach ze złota. CB).

Mair podejrzewa, że sztuka jazdy konnej pojawiła się około 3400 lat temu, a wkrótce potem musiały powstać spodnie do jazdy konnej w chłodnych regionach na północy i na zachodnim Tarim Basin. Starożytne spodnie z tamtych obszarów prawdopodobnie nie zachowały się do naszych czasów, mówi Mair.

Nie jest pewne kiedy faktycznie ujeżdżono konia, początki mogą sięgać co najmniej 4000 lat temu, komentuje archeolog Małgorzata Gleba z University College w Londynie. Jeśli tak jest, mówi, „Nie zdziwiłabym się, gdyby odkryto kiedyś spodnie co najmniej tak stare.”

images

Nie miałem czasu przeszukać dobrze bazy graficznej wzorów, ale ten wzór z portek mam w pamięci bardzo świeżo, tutaj podobne motywy białoruskie

Po tym własnym lekko niewprawnym tłumaczeniu chciałbym zwrócić tylko szczególną uwagę Drogich Czytelników  na wzory na ozdobnych nogawkach. Czy to nie są znane dzisiaj bardzo dobrze wzory i zdobienia ludowe rosyjskie, białoruskie, ukraińskie i polskie?

 

Ważne uzupełnienie nadesłał Jarosław Ornicz:

https://www.folklore.ee/folklore/vol18/pa03.pdf
str.25-26 w tekście

 

a1 a2

Podziel się!