Wybory 16. 11. 2014 – „Kraków – Przeciw Igrzyskom!” – Zacznijmy obalać SYSTEM – już od jutra!

 Czy to ma sens? Nigdy więcej nie głosuj na PO!  – PSL! – SLD! Oni rządzili Polską przez ostatnie 23 lata! PIS rządził przez 2 lata! Czego dokonał? Samorozwiązania Sejmu! Głosujcie na Młodych!

10418229_1564942223740340_3027345702446032874_n

Czy warto? Zacznijmy obalać System już jutro, od Samorządów – 16 listopada 2014! W wyborach do Europarlamentu było nas 8% – ile będzie teraz?!

 

https://www.youtube.com/watch?v=yERSQefwzFE

 

Jak obalić system? Realny plan działania

https://www.facebook.com/obalamysystem
Dołącz do akcji Obalamy system!
Co zrobić, żeby wyrzucić wszystkie sejmowe partie? Zobacz prosty plan.

ostatnia aktualizacja 14.11. 2014

wizualizacja szkieletor10. 10. 2014

Skończmy wspólnie z niemocą tego MIASTA!!!

Zgodnie z deklaracją  złożoną na tym blogu nie poprzemy mentalnie ani w żaden inny sposób Nowej Prawicy w wyborach lokalnych do Samorządu w Krakowie. Młodzi, a także Starzy (tym bardziej!) powinni popierać Młodych Krakowian a nie starą sitwę!

Inaczej nie uwolnimy się od głupich pomysłów typu Igrzyska Olimpijskie w Krakowie, albo inne równie fajne ciekawostki, za które nasze wnuki będą jeszcze spłacać kredyty zaciągnięte przez Dętą Władzę.

Tak jak Kraków przez 25 lat nie dorobił się właściwej liczby żłobków, ścieżek rowerowych, wymiany palenisk węglowych na ekologiczne, odpowiedniej Karty Rodzinnej, czy Becikowego dla Krakowianek, ani nawet wymiany żarówek na energooszczędne w samym Ratuszu, tak starzy wyjadacze będą w każdym roku wyborczym serwować nam kawałek estakady tramwajowej czy kolejny stadion piłkarski zamiast tego co jest niezbędne do życia, np. przedszkola w zasięgu ręki i w zasięgu kieszeni młodych ludzi, czy kawałka zieleni za oknami domu, w którym mieszkamy na co dzień. 

4

Wystraszony Jacek Majchrowski rzucił tym razem na wyborczą tacę w formie kiełbachy i obwarzanka Park Łobzów przy Podchorążówce, dawnym letnim Pałacu Królewskim. Udaje wielkiego ekologa, zadeklarował nawet ścieżki rowerowe byle utrzymać stołek. Dosyć tego zaśniedziałego garnituru kabotynów! Z godziny na godzinę rośnie poparcie dla Tomka Leśniaka z Inicjatywy Kraków Przeciw Igrzyskom. Zagłosujmy wszyscy na niego i jego Komitet – Niech Zwyciężą w Krakowie naprawdę Młodzi i niech nastąpi wymiana pokoleń w tym zgnuśniałym, zaściankowym Ratuszu, który przez 25 lat rządów nie wyprodukował żadnej godnej Krakowa wizji Miasta XXI wieku, potrafił jedynie wywalić kasę na mrzonkę w rodzaju Olimpiady i na niepotrzebne stadiony piłkarskie, a teraz omamia wyborców urojonym metrem.

browar_lubicz_w_krakowie_625x0_rozmiar-niestandardowy

Jeszcze w czerwcu pop-propagandowe media gorąco popierały Inicjatywę, ale teraz próżno szukać coś na temat Inicjatywy Leśniaka w TVP , TVN i gdzie indziej. Strach zajrzał w oczy starych konformistów! Już na samym starcie Tomek Leśniak ma 4,5% poparcia według sondaży, które oczywiście są nie do końca prawdziwe, zwłaszcza gdy chodzi o wyniki kontrkandydatów Jacka Majchrowskiego. Sprawmy niespodziankę Starej Władzy i poślijmy ich na Zieloną Trawkę.

Dajmy im popalić!!! Nawet jeżeli tym razem nie udałoby się wygrać to przynajmniej Policzymy Swoje Zielone Siły!!! Pokażemy im Zieloną Moc!!! Ale dlaczego miałoby się nie udać – Skoro chcemy wygrać, to wygramy! Zwizualizujcie to sobie i tak się stanie! „Wygraliśmy Wybory samorządowe w 2014 w Krakowie!!!” – to sobie powtarzajmy jak mantrę przed snem każdego dnia. No, ale jeszcze trzeba to oczywiście zrobić! Ani kruchta ani stadiony, tylko Miasto dla Młodych, Miasto w którym Młodzi chcieliby żyć!!!

Wszyscy studenci którzy chcieliby w przyszłości mieszkać w nowoczesnym, pełnym miejsc pracy, przyjaznym dla Młodych Krakowie, powinni się koniecznie zorganizować i zarejestrować do wyborów w Krakowie i tutaj oddać swój głos, na kogo chcą, ale najlepiej na Tomka Leśniaka, na WIELKĄ ZMIANĘ!!!

WIELKA ZMIANA W KRAKOWIE!!! Dajmy przykład całej Polsce!

krakow_zakopaneKraków – Zakopane?

Nikt nie da Młodym szansy jeśli nie dadzą jej sobie sami, nikt nie zadba o nich lepiej niż oni sami! Zrzeszenie Słowian i Ruch Wolnych Ludzi jest z WAMI! To Wy Jesteście WIELKĄ ZMIANĄ!

22664

Walczyli z igrzyskami, idą po władzę. Leśniak kandydatem na prezydenta Krakowa

Walczyli z igrzyskami, idą po władzę. Leśniak kandydatem na prezydenta Krakowa

 Foto: TVN 24 Kraków  Tomasz Leśniak chce, by Inicjatywa Kraków Przeciwko Igrzyskom przejęła stery w mieście

Zachęceni storpedowaniem pomysłu organizacji igrzysk olimpijskich, działacze Inicjatywy Kraków Przeciw Igrzyskom ogłosili, że wystawią swojego kandydata w wyborach na prezydenta miasta. Będzie nim zaledwie 28-letni socjolog Tomasz Leśniak.

– Zostaliśmy przy tej nazwie, bo sprzeciwiamy się uprawianej przez prezydenta Majchrowskiego i Platformę Obywatelską polityce igrzysk, czyli polityce efekciarstwa i arogancji – zapowiada Tomasz Leśniak. – Całe miasto jest dla nas kluczowe, dlatego chcemy zasiąść także w radzie miasta i radach dzielnic – dodaje.

 

Tomasz Leśniak przedstawił kandydatów do rady miasta

Swoich kandydatów do rady miasta przedstawił Tomasz Leśniak z komitetu Kraków Przeciw Igrzyskom. To głównie ludzie młodzi.
– Wystartuje 31 kobiet i 33 mężczyzn, średnia wieku to 32 lata – zachwala swoich kandydatów Leśniak, lider KPI. Sam wierzy w to, że zmierzy się z faworytem rywalizacji – Jackiem Majchrowskim, w drugiej turze wyborów prezydenckich.Do rady liczy wprowadzić co najmniej pięciu radnych. – Mieszkańcy dobrze przyjmują nasz program. Mam nadzieję na drugą turę wyborów – mówi Tomasz Leśniak. – Licze też na dobry wynik do rady miasta, bo nasi kandydaci od lat angażują się w sprawy lokalne i są rozpoznawalni – dodaje. To m.in. ludzie, którzy protestują przeciw budowie trasy wolbromskiej, stawianiu bloków obok fortu Bronowice, czy też zabudowie w okolicy Zakrzówka.
https://www.youtube.com/watch?v=B3AGiqDwdZ0

Młodzi nie dajcie się zahukać staruchom! Głosujcie na Tomka Leśniaka i Kraków Przeciw Igrzyskom!!!

 

DLOKR

http://wiadomosci.onet.pl/krakow/sondaz-majchrowski-liderem-ciekawie-dalej/hpbrm

Sondaż: Majchrowski liderem, ciekawie dalej

Piotr Ogórek, Dziennikarz Onetu

W naj­now­szym son­da­żu wy­bor­czym do­ty­czą­cym kan­dy­da­tów na pre­zy­den­ta Kra­ko­wa li­de­rem wciąż jest Jacek Maj­chrow­ski. Dru­gie miej­sce zaj­mu­je kan­dy­dat PiS Marek La­so­ta, a trze­ci jest Łu­kasz Gi­ba­ła. Na czwar­tym miej­scu znaj­du­je się kan­dy­dat­ka PO Marta Pa­te­na. Za­ska­ki­wać może w szcze­gól­no­ści wynik Pa­te­ny, który może zwia­sto­wać zde­cy­do­wa­ną po­raż­kę PO w wy­bo­rach sa­mo­rzą­do­wych.

 Ba­da­nie zre­ali­zo­wał kra­kow­ski CEM In­sty­tut Badań Rynku w dniach 2-4 paź­dzier­ni­ka na re­pre­zen­ta­tyw­nej gru­pie 1015 miesz­kań­ców me­to­dą bez­po­śred­nią. W son­da­żu brały udział osoby, które gło­so­wa­ły przy­naj­mniej raz w wy­bo­rach w ciągu ostat­nich czte­rech lat lub za­mie­rza­ją za­gło­so­wać w naj­bliż­szych.

 Jak przed­sta­wia­ją się wy­ni­ki? Po­dob­nie jak w po­przed­nich son­da­żach li­de­rem jest Jacek Maj­chrow­ski, który uzy­skał 32,2 proc. gło­sów. Dru­gie miej­sce, po­dob­nie jak w ostat­nim son­da­żu dla RMF FM, ma Marek La­so­ta. Kan­dy­dat PiS uzy­skał 21,8 proc. gło­sów.

Cie­ka­wie jest dalej, bo­wiem kan­dy­dat­kę Plat­for­my Oby­wa­tel­skiej Martę Pa­te­nę wy­prze­dził Łu­kasz Gi­ba­ła z wy­ni­kiem 13,1 proc. gło­sów. Pa­te­na może li­czyć na 11,1 proc. gło­sów po­par­cia. Taki wynik to ewi­dent­na po­raż­ka PO, któ­rej kan­dy­dat­ka zo­sta­ła wy­prze­dzo­na przez by­łe­go po­li­ty­ka tej par­tii.

Na ko­lej­nych miej­scach znaj­du­ją się: Kon­rad Ber­ko­wicz z Nowej Pra­wi­cy Ja­nu­sza Kor­win-Mik­ke­go (8 proc.), To­masz Le­śniak z ko­mi­te­tu Kra­ków Prze­ciw Igrzy­skom (4,5 proc.) oraz Sła­wo­mir Ptasz­kiewcz (2,8 proc). 2,1 proc. an­kie­to­wa­nych stwier­dzi­ło, że na ich głos nie za­słu­gu­je żaden z po­wyż­szych kan­dy­da­tów, a 4,2 proc. nie wie, na kogo odda głos w nad­cho­dzą­cych wy­bo­rach.

Son­daż CEM jest więc cie­ka­wy zwłasz­cza w jego dal­szej czę­ści – zwra­ca uwagę przede wszyst­kim słaby wynik Marty Pa­te­ny, którą wy­prze­dził Gi­ba­ła, a także dość wy­so­ki (4,5 proc.) wynik To­ma­sza Le­śnia­ka, który do tej pory oscy­lo­wał ra­czej wokół jed­ne­go pro­cen­ta.

112125.forumW Londynie potrafią rewitalizować – A co z Nową Hutą?! My nie potrafimy?!

13-VIEW-OF-ATMOSPHERIC-TOWERS-635x295Możemy WSZYSTKO!!!

 

 

15. 10 . 2014

http://lovekrakow.pl/aktualnosci/wiecej-przedszkoli-i-walka-z-prochnica-w-szkolach_7085.html

Więcej przedszkoli i walka z próchnicą w szkołach

Kandydaci KPI do rady miastafot. Krzysztof Kalinowski

Przedstawiciele komitetu wyborczego Kraków Przeciw Igrzyskom zaprezentowali program dotyczący polityki edukacyjnej. Główne założenia komitetu Tomasza Leśniaka to budowa przedszkoli publicznych, zmniejszenie liczby uczniów w klasach czy wdrożenie „dentobusów”, które pomogłyby w walce z próchnicą w krakowskich szkołach.

– Drobne, ale istotne zmiany w krakowskiej edukacji będą w najbliższych latach kluczowe – powiedział podczas wtorkowej konferencji prasowej przewodniczący KPI Tomasz Leśniak przekonując, że polskie nakłady na edukację utrzymują się na bardzo niskim poziomie. – 2,5% PKB to bardzo mało, mimo że średnia unijna wynosi około 5% – wyjaśniał.

Zdaniem przedstawicieli KPI ostatnie lata, oprócz konfliktów prowadzonych wokół zieleni miejskiej czy igrzysk, to czas największych sporów dotyczących edukacji. – Widzieliśmy politykę cięć, która była wspierana przez radnych Platformy Obywatelskiej. Pamiętamy likwidację szkół i publicznych stołówek szkolnych, komercjalizację żywienia w szkołach, masowe zwolnienia czy pomysł likwidacji młodzieżowych domów kultury – wymieniał Leśniak.

Uczniowie nie korzystają ze stołówek

Wśród najważniejszych problemów, z jakimi boryka się krakowska edukacja, znajduje się także rosnące rozwarstwienie poziomu nauczania w szkołach. – Powoli tworzą się getta edukacyjne, do których uczęszczają uczniowie osiągający słabe wyniki w nauce. Mamy podział na szkoły elitarne i pozostałe. Miasto na to nie reaguje – mówił Tomasz Leśniak.

Według KPI, problemem pozostaje spadek uczniów korzystających z obiadów po prywatyzacji stołówek. – Od 25% do nawet połowy mniej uczniów korzysta ze stołówek – informował przewodniczący KPI. – Trzeba wrócić do publicznych stołówek – przekonywał natomiast Marcin Szewczyk, kandydat okręgu 4.

„Dentobus” w walce z próchnicą

Jak przedstawił Tomasz Leśniak, Małopolska to rejon najbardziej zaniedbany pod względem dentystycznym. 90% uczniów w wieku 12 lat cierpi na próchnicę zębów. – W Szwecji ten odsetek wynosi 3% – mówił. Dlatego wzorem edukacji, według członków komitetu Kraków Przeciw Igrzyskom, są kraje nordyckie, gdzie dbanie o zdrowie jest obszarem priorytetowym. – Mam nadzieję, że rozwiązania prezentowane przez nas zbliżą Kraków do modelu fińskiego – dodał Leśniak.

„Dentobusy” to propozycja pilotażowa, która miałaby pozwolić określić potrzeby zdrowotne dzieci. – Nie będzie tak, że z dnia na dzień pojawi się 27 takich autobusów, ale chcemy, aby profilaktyka zdrowotna była rzeczywistym działaniem również Urzędu Miasta Krakowa – wyjaśniał Szewczyk.

25 osób w klasie i nowe przedszkola

– Uważamy, że likwidacja szkół w okresie niżu demograficznego jest rozwiązaniem krótkowzrocznym i ukierunkowanym na oszczędności – tłumaczyła z kolei Marta Dębosz-Warchoł. Według KPI, tego rodzaju cięcia sprawiają, że dostęp do dobrej edukacji staje się przywilejem, a rodzice uczniów muszą uzupełniać szkolne budżety. – Proponujemy podnieść jakość pracy wychowawczej i edukacyjnej. Chcemy zmniejszyć liczebność klas do 25 osób – sugerowała.

Z danych przedstawionych przez Dębosz-Warchoł wynika, że w tym roku około 1 900 krakowskich dzieci nie zostało przydzielonych do przedszkoli wybranych przez rodziców. – 32% dzieci korzysta z przedszkoli niesamorządowych – przedstawiła. Konieczna jest więc budowa nowych placówek publicznych oraz przywrócenie dwóch nauczycieli opiekujących się grupą, co poprawi bezpieczeństwo najmłodszych. – Chcemy, aby przedszkola powstały w Dębnikach, na Podgórzu Duchackim, w Łagiewnikach i Borku Fałęckim – wymieniała przedstawicielka KPI startująca z okręgu 5.

 

24 10 2014 – Dentobusy w kampanii wyborczej

 I to ma sens, a nie antyrosyjski jazgot PISu w kampanii Samorządowej, czy jakieś tam Igrzyska Olimpijskie Majchrowskiego! Miejmy nadzieję, że na tych igrzyskach profesor się wreszcie przejdzie! Tak na uboczu – redaktorzy lovekrakow.pl (bo to ich tekst jest pod tym zdjęciem) zapominają „przypadkiem”, że Tomasz Leśniak kandyduje również na Prezydenta Miasta.  Rozumiemy, że wygodniej jest tego nie przypominać.

CB

 

Kraków: dentobusy w kampanii przed wyborami samorządowymi
Na zdjęciu dentobus z USA
„Kraków Przeciw Igrzyskom”, kiedyś ruch obywatelski bojkotujący ideę organizacji zimowych igrzysk olimpijskich w Krakowie, dziś komitet, który wystawia kandydatów do wyborów samorządowych, domaga się zakupu dentobusów przez władze miasta.

Przedstawiciele komitetu wyborczego „Kraków Przeciw Igrzyskom” zaprezentowali program dotyczący polityki edukacyjnej. Przypominają w nim m.in., że Małopolska to rejon wyjątkowo zaniedbany pod względem dentystycznym. – 90 proc. uczniów w wieku 12 lat cierpi na próchnicę zębów. W Szwecji ten odsetek wynosi 3 proc. – mówi Tomasz Leśniak lider KPI.

I to właśnie kraje nordyckie Komitet wskazuje jako wzór do naśladowania w kwestii profilaktyki i opieki stomatologicznej. Zakup dentobusów członkowie KPI nazywają propozycją pilotażową, która pozwoliłaby określić potrzeby zdrowotne dzieci z regionu. Autorzy pomysłu są świadomi kosztów związanych z organizacją mobilnych centrów dentystycznych, przekonują, że pomysł ma przede wszystkim zwrócić uwagę na problem.

– Chcemy, aby profilaktyka zdrowotna była rzeczywistym działaniem również Urzędu Miasta Krakowa – apelują.

Więcej: lovekrakow.pl

 

30 10 2014

 4. dzień mgły i smogu w Krakowie. Nic nie widać panie Prezydencie Majchrowski!

Panie prezydencie Majchrowski – Czwarty dzień w Krakowie trwa Smog Wawelski. Końca nosa nie widać kiedy człowiek wpada na ulicy pod czyjś rower albo samochód!  Normy zagazowania są przekroczone 2,5 raza w stosunku do tych z Auschwitz! Tam stosowano Cyklon tutaj stosuje się Benzopiren.

Piszę do Pana bo to pan rządzi w Krakowie już 20 lat niemal i wciąż nie udało się panu załatwić tej sprawy.

 

Zamiast tego w ramach Igrzysk dla Ludu zbudował pan dwa potężne stadiony i Arenę Sportową które zieją pustką. Czy te miejsca są przygotowywane przez pana ekipę jako lazarety dla zagazowanych Krakowian?!

Czy uważa pan, benzopiren za humanitarne narzędzie, które  Ostatecznie Rozwiąże Problem Ledwie Zipiących Krakowian?

Panie prezydencie, a idź pan już do Diabła i oddaj władzę Młodym z Komitetu „Kraków – Przeciw Igrzyskom!”

 

z Braterskim Pozdrowieniem w ramach KAMPANII – Na wpół uduszony już Autor Nowych Przygód Smoga Wawelskiego i Baltazara Gąbki oraz Jego Kompanii

nowe przygody okładkaKsiążka jest do nabycia tutaj: Slovianski Sklepik

27 paź, 16:10
Mgła w Krakowie? To „smoke and fog”, czyli smog

Od nie­dzie­li w Kra­ko­wie nie­wie­le widać, bo wszyst­ko prze­sła­nia gęsta mgła. Choć jak się oka­zu­je, nie do końca cho­dzi tylko o mgłę. – To po­łą­cze­nie mgły i dymu, jak to się z an­giel­skie­go mówi, „smoke and fog”. Co daje nam wła­śnie wi­docz­ny smog – wy­ja­śnia An­drzej Guła z Kra­kow­skie­go Alar­mu Smo­go­we­go.

Mgła Smog Kraków

Foto: Norbert Litwiński / Onet Mgła Smog Kraków

Je­sien­na słota i coraz niż­sza tem­pe­ra­tu­ra to wy­raź­ne znaki po­cząt­ku se­zo­nu grzew­cze­go w Kra­ko­wie. A pod Wa­we­lem ozna­cza to jedno – po­wrót smogu. Przy ta­kiej po­go­dzie jaką mamy obec­nie, smog staje się nie tylko wy­czu­wal­ny, ale i wi­dzial­ny.

– To co mamy za okna­mi, to w dużej mie­rze smog. To po­łą­cze­nie mgły i dymu, jak to się z an­giel­skie­go mówi, „smoke and fog”. Co daje nam wła­śnie wi­docz­ny smog. To taki nie­przy­jem­ny kok­tajl – mamy złe wa­run­ki at­mos­fe­rycz­ne, do tego lu­dzie od­pa­li­li piece i efekt jest jaki jest – mówi An­drzej Guła z Kra­kow­skie­go Alar­mu Smo­go­we­go.

KAS już od dłuż­sze­go czasu wal­czy o czy­ste po­wie­trze w Kra­ko­wie, a także stara się uświa­da­miać miesz­kań­ców na temat za­gro­że­nia dla życia i zdro­wia, jakie nie­sie ze sobą smog. Kra­ków jest bo­wiem jed­nym z miast z naj­bar­dziej za­nie­czysz­czo­nym po­wie­trzem na świe­cie. Wpływ ma na to głów­nie niska emi­sja, bę­dą­ca efek­tem pa­le­nia wę­glem czy śmie­cia­mi w pie­cach do ogrze­wa­nia.

Głów­nym skład­ni­kiem smogu są pyły za­wie­szo­ne PM10 i 2.5, czyli benzo(a)piren. Norma śred­nio­do­bo­wa to 50 mi­kro­gram (µg) na metr sze­ścien­ny. Tej je­sie­ni w Kra­ko­wie jest ona już nie­raz prze­kra­cza­na dwu­krot­nie. – Ponad 100 µg/m3 PM10 śred­nio­do­bo­wo w in­nych mia­stach by­ło­by już po­wo­dem do ogło­sze­nia alar­mu smo­go­we­go. A u nas cie­szy­my się, że norma jest tylko dwu­krot­nie prze­kro­czo­na. To marne po­cie­sze­nie, bo to war­to­ści po­wo­du­ją­ce re­al­ne za­gro­że­nie dla życia i zdro­wia – do­da­je An­drzej Guła.

Żeby po­czuć po­pra­wę w ja­ko­ści po­wie­trza, cał­ko­wi­cie mu­sia­ły­by być wy­eli­mi­no­wać źró­dła ni­skiej emi­sji smogu. – Je­że­li mamy ok. 50 tys. pa­le­nisk wę­glo­wych we­dług sza­cun­ków mia­sta, a w ciągu ostat­nich dwóch lat wy­mie­nio­no 1,5-2 tys. pa­le­nisk, to wciąż je­ste­śmy na po­cząt­ku drogi. Nie spo­dzie­waj­my się więc, że bę­dzie le­piej od razu. Trze­ba jed­nak za­chę­cać do ko­rzy­sta­nia miej­skie­go pro­gra­mu do­płat na wy­mia­nę pie­ców. Zwłasz­cza, że jest on jak na razie bar­dzo atrak­cyj­ny – mówi pre­zes KAS.

Po­mi­mo uchy­le­nia przez sąd ad­mi­ni­stra­cyj­ny uchwa­ły sej­mi­ku wo­je­wódz­kie­go o za­ka­zie pa­le­nia wę­glem w Kra­ko­wie, wła­dze mia­sta nie re­zy­gnu­ją z pro­gra­mu wy­mia­ny pie­ców w Kra­ko­wie. Jest on cały czas roz­bu­do­wy­wa­ny, a miesz­kań­cy są za­chę­ca­ni do prze­cho­dze­nia na eko­lo­gicz­ne sys­te­my grzew­cze. W nie­któ­rych przy­pad­kach można uzy­skać nawet 100 proc. do­pła­ty na wy­mia­nę pa­le­ni­ska.

Warto przy­po­mnieć, jak smog ne­ga­tyw­nie wpły­wa na nasze zdro­wie. Co roku miesz­ka­niec Kra­ko­wa przyj­mu­je z po­wie­trzem ra­ko­twór­cze sub­stan­cje, któ­rych ilość od­po­wia­da wy­pa­le­niu 2,5 tys. pa­pie­ro­sów. Przez za­tru­te po­wie­trze zwięk­sza się także za­cho­ro­wal­ność na no­wo­two­ry zło­śli­we.

Na­ra­że­ni są wszy­scy, ale przede wszyst­kim osoby z cho­ro­ba­mi ukła­du od­de­cho­we­go, osoby z astmą, aler­gi­cy, a także ko­bie­ty w ciąży, dzie­ci oraz osoby star­sze. W skali ogól­no­pol­skiej na astmę oskrze­lo­wą cho­ru­je 6 proc. dzie­ci. W Kra­ko­wie pra­wie trzy razy tyle – aż 16 proc.

(NZ)

10418229_1564942223740340_3027345702446032874_n

Podziel się!