Pole Podstawowe – granice Nowego Plemienia

SSSSS s-1553

flaga_polska

Płaszczyzny, które łączą nas wszystkich, jako uczestników Nowego Plemienia  i Pola z których obszaru płynie nasza Siła jako ruchu społecznego i światopoglądowego, owego Słowianskiego Plemienia NOWEGO, są cztery:
Pole 1. Wiara w siłę sprawczą Świadomości i jej kreatywną rolę kształtującą materię, czyli wyznawany przez nas światopogląd naukowy ( nie “naukowy” ani nie naukawy – tylko NAUKOWY)
Pole 2. Wiara w Siłę Plemiennej organizacji społeczeństwa Wolnych i Odpowiedzialnych za swoje czyny Ludzi, działających dla dobra wspólnego-plemiennego, ogólnego narodowego i dla dobra naszej planety – Matki Ziemi
Pole 3. Wiara w siłę naszych starożytnych słowiańskich tradycji i korzeni oraz w siłę kultury, która wypływając z tychże korzeni, doprowadziła nas do współczesności i daje nam moc przekształcania świata na przyszłość.
Są to trzy fundamenty, które uzupełniamy o czwarty – jako że trójca nam do gustu nie przypada, a także, gdyż ten czwarty, jest NAJBARDZIEJ podstawowy:
Pole 4. Wiara w siłę niezakłamanej, niefałszowanej, niemanipulowanej Informacji. Bo informacja jest podstawą organizacji Świadomego Wszechświata – jako baza umysłu Człowieka i jako matryca kształtująca wzorce, wydarzenia  i byty w czasoprzestrzeni.
SSSSS s-1553
Jak widać te podstawy będące jednocześnie wyznacznikami granic “duchowo-mentalnych” Nowego Plemienia, oraz  niejako przejściami granicznymi  dla jednostek ludzkich do Nowej Społeczności i liniami granicznymi  “państwowości”, czy też “integralności” tejże społeczności są tak bardzo szerokie, że pojawia się przed nami na serio problem TOLERANCJI niesłychanej różnorodności osób, grup i środowisk jakie to Nowe Plemię Słowiańskie obejmuje swoim zasięgiem i z którymi powinno się identyfikować w swoich działaniach realnych i wirtualnych.
Ponieważ na łamach naszego blogu toczą się ostatnio różnorakie dyskusje na tematy ideowe, o obliczach słowiańskiego plemienia, Polski i Polaków, rodzimowierstwa, jego różnorodności,wewnętrznej spójności bądź niespójności, granicach (co nim jest a co nie jest), czy o nacjonalizmie i czym on jest a czym nie jest, a przede wszystkim o potrzebie zjednoczenia środowiska i konieczności stworzenia dużego potencjału medialnego, a także ponieważ identyczne dyskusje obejmują całe środowisko rodzimowiercze, zielone, patriotyczne, narodowe i środowisko Wolnych Ludzi, nadszedł czas, żeby odnieść się do całej tej problematyki i wytyczyć jasno drogę na czas najbliższy i dalszy, a także wytyczyć granice ideowe przedsięwzięcia, które nazywamy umownie “Nowe Słowiańskie Plemię”.
Na początek musimy wyraźnie oddzielić od siebie dwie sfery: słowiańskości i wiary przyrodzonej.

Wymienione powyżej Cztery Pola charakteryzuje  hierarchiczny wzajemny stosunek wynikający z wyznaczanego przez nie obszaru znaczeniowego. Te Pola można przedstawić też jako pewne idee, które uznajemy i wypełniamy oraz jako cele i ideały ku których spełnieniu zmierzamy.

Dla różnych osób hierarchia ta może wyglądać różnie, a zatem priorytety praktyczne z niej płynące będą różne, ale “pojemność” tak określonego plemienia nie jest nieograniczona. Jest to plemię, a nie naród. Naszym celem plemiennym nie jest unifikacja i uniwersalizm. Wyklucza to z góry możliwość zidentyfikowania się z proponowaną tutaj ideą wszystkich osób, niezależnie od wyznawanego światopoglądu. Pole integracji jest bardzo rozległe niemniej ma ograniczenia, jak każde pole.

Tak jak nie może być chrześcijaninem ktoś kto nie wierzy w boskość Chrystusa, tak nie może być Słowianinem ktoś, kto nie identyfikuje się ze słowiańskością kulturowo i dziejowo. Szanujemy człowieczeństwo, ale to nie znaczy że podporządkowujemy swoje cele pozasłowiańskim grupom ludzkim, innym plemionom. Możemy jedynie uznać i praktycznie stosować te cele pozasłowiańskie czy ponadsłowiańskie, które służą planecie i przyrodzie, czyli ładowi środowiska. W sposób oczywisty nie będziemy akceptować ataków na Słowian i Słowiańszczyznę wyrażanych czy propagowanych przez kogokolwiek.  Podobnie nie będziemy pochwalać, popierać ani propagować, działań wymierzonych w środowisko naturalne, niszczycielstwa przyrody, wybijania całych gatunków istot żywych, zaśmiecania lądów i mórz, wycinania puszcz, ani niczego co narusza ład naturalny Ziemi.

Szanujemy każdy byt obdarzony świadomością, a nawet więcej, każdą formę życia, także te którym współczesna nauka odmawia świadomości, co nie oznacza że jako plemię podporządkowujemy się tymże bytom. Układamy świat według zasady równości i równoważności jego elementów, czyli wyznaczamy drogę budowania ładu i równowagi, która umożliwia koegzystencję.    Koegzystencję między ludźmi, czyli różnymi plemionami ludzkimi i koegzystencje człowieka z Matką Ziemią.

Taka postawa jest bardzo tolerancyjna bo oznacza akceptację wszystkiego co nie szkodzi. Nie oznacza ona jednak akceptacji wszystkiego, w ogóle. Jest to naturalne.

Najszerszym polem wyznaczającym granice naszego plemienia jest to które figuruje pod punktem 4. Jest to płaszczyzna która integruje wszystkich poszukujących  prawdy, wszystkich poszukujących informacji, wszystkich uznających wagę i potrzebę posiadania niesfałszowanych informacji. Informacja niezafałszowana, czyli prawdziwa, jest podstawą właściwego rozpoznania Rzeczywistości, podstawą jakiegokolwiek sensownego działania Człowieka. Kto manipuluje informacją, wypacza ją, ukrywa, stosuje ją przeciw społeczeństwu, przeciw Ludziom i Plemionom (grupom ludzi)  oraz przeciw ogólnemu ładowi Matki Ziemi oraz Przyrody, ten popełnia zbrodnię wobec Ludzkości i Planety Ziemia.

Ktoś może powiedzieć, że to będzie trudne, zdefiniować owo “przeciw”, ale jakby to nie było trudne, musimy to zdefiniować, ponieważ wkroczyliśmy w taka fazę rozwoju ludzkości i cywilizacji, w której Informacja, dostęp do informacji niezafałszowanej i uczciwość w posługiwaniu sie informacjami ma zasadnicze znaczenie dla wszystkich Ludzi i całej Planety.

Jaskrawym przykładem manipulacji w sferze informacji, zastosowanych przez określone grupy ludzi przeciw innym ludziom, i skutków jakie to może za sobą pociągnąć, jest kwestia globalnego ocieplenia klimatu i wpływu poziomu CO2, czy źródeł pochodzenia owego CO2, na  ocieplenie globalne klimatu Ziemi. Jeżeli na podstawie zmanipulowanych danych podejmowane są decyzje plemienne i ponadplemienne – ogólnoświatowe, zmieniające stosunki gospodarcze i wywołujące głębokie skutki społeczne wewnątrz poszczególnych społeczności (plemion) ludzkich, to widać jak na dłoni olbrzymią wagę tych informacji i wagę praktycznych działań podejmowanych na ich podstawie. Dla Polaków ma to olbrzymie znaczenie czy możemy korzystać z zasobów węgla w sposób ekologiczny czy też nie, czy powinniśmy kierować olbrzymie srodki ze skromnej wspólnej kasy na budowę elektrowni atomowych czy też nie. Inny przykład – fałszywe informacje na temat kondycji finansowej gospodarek strefy EURO skończyły się katastrofalnie dla wielu biednych państw i społeczeństw które to EURO przyjęły jako dobra monetę razem z fałszywymi danymi ekonomicznymi (Słowenia, Słowacja, Łotwa, Litwa). Gdyby Polska podążyła bezkrytycznie tą drogą i “zdążyła się załapać na EURO” bylibyśmy dzisiaj znów gospodarczo w epoce Gierka, czyli w Epoce Octu (na półkach sklepowych).

To co powyżej napisaliśmy oznacza, że z radością witamy tutaj na tym blogu  (w wirtualu, w necie) i pośród naszego plemienia w realu, każdą osobę, która poszukuje rzetelnej informacji, ma do przekazania informacje, które uważa za ważne i chce je poddać ogólnej weryfikacji zgromadzonej tutaj społeczności.

Oznacza to konieczność wykazania się przez nas tu zgromadzonych maksymalnym obiektywizmem, konieczność rzetelnego – niemanipulanckiego – podejścia do każdego prezentowanego tematu, do każdej informacji. Oznacza to konieczność bycia otwartym na poglądy, które burzą nasze koncepcje i wizję RzeczyIstności. Weryfikacja informacji, gdy już nastąpi, zamyka dyskusję nad nią – chyba, że pojawią się nowe fakty, które tę dyskusję otworzą.

Czy jest sens wciąż otwierać na nowo dyskusję o “germańskiej haplogrupie R1a”, albo o “germańskiej haplogrupie I”, skoro to genetyka nazywa te haplogrupy “słowiańską i “staroeuropejską” i skoro nic nowego w tej sprawie genetyka nie ma do powiedzenia? Jeśli genetycy dostrzegą taką potrzebę aby otworzyć dyskusję na ten temat na nowo, to otworzą ją i niech toczą taką dyskusję na swoim fachowym forum. My możemy tylko ich ustalenia w tej dziedzinie przyjąć lub nie – to nauka ścisła a nie “widzi mi się” (widzimisizm) i humanistyczny konceptualizm, jak w archeologii czy historii powszechnej, albo w socjologii.

Poszukiwanie prawdy i wiedzy wynikające z PKT 4 wspólnoty plemiennej i społeczności jaką tutaj tworzymy, nadaje tejże społeczności otwarty i nowoczesny charakter, otwarty na NOWOŚĆ i ODMIENNOŚĆ – co nie oznacza automatycznej akceptacji nowości i odmienności, ani braku krytycyzmu czy  narzędzi selektywnej oceny, choćby z punktu widzenia słowiańskiej tradycji i dotychczasowych dziejów.

Pole nr 2 wywołuje podobne skutki co pole opisane pod pkt 4. Wyznacza ono kierunek zmierzający ku społeczeństwu Wolnych Ludzi, ku likwidacji ograniczeń wolności jednostek i grup ludzkich, które to wolności powinny być regulowane w jak najmniejszym zakresie, na zasadzie niezbędności.  Państwo Urzędników i Regulacji Administracyjnej oraz  o Centralnym Zarządzaniu Zasobami, z jego aparatem kontroli i ucisku dławiącego indywidualność oraz aparatem przemocy  skierowanym przeciw obywatelom, jest pojęciem sprzecznym z pojęciem Plemienia i Społeczeństwa Wolnych Ludzi. Polska jest obecnie takim antyobywatelskim państwem, w którym urzędy i urzędnicy oraz szeroko rozumiane władze wykonawcze, są przeciwnikami obywateli. To pole wyznacza nasz cel jakim jest wyzwolenie społeczności słowiańskiej (i każdej innej która tego zechce) z Systemu Pan – Niewolnik.

Pole numer 2 oznacza jednocześnie zgodę i akceptację postulatu podporządkowania własnych priorytetów Ludzi, postulatowi zachowania Ładu Przyrody, czyli czystości Środowiska i jego zasobów. W tym polu właśnie zawiera się cały nasz Zielony Ruch i Zielona Moc, priorytet proekologiczny naszego działania ulepszającego państwo i priorytet plemienny, który włącza w nasze plemię Wszystkie Istoty Żywe Ziemi.

Ponieważ trzecim najszerszym obszarem i określeniem znaczeniowym z wymienionych powyżej Czterech Pól i drugą co do szerokości znaczeniowej płaszczyzną (polem) integracji Naszego Plemienia jest tradycja, kultura, dokonania i korzenie sięgające starożytnej Słowiańszczyzny (Sistanu), musimy sobie zdawać sprawę, w każdym momencie naszego działania, że jest to nadrzędna forma strukturalna, jaką uznajemy za obszar wspólnej plemienności. W tej formie zawiera się więc cała różnorodność światopoglądów prezentowanych w ramach owej wspólnej językowej i materialnej kultury “narodowej”, umownie określanej jako słowiańska (w istocie szersza bo sistańska, czyli dziedziczona też przez spokrewnione blisko kultury, które dają nam Słowianom ciągłość nie będąc dzisiaj słowiańskimi). Nowe pojęcie narodu, państwowości i plemienności zawarliśmy jakiś czas temu w artykule Nowa Wiara Słowiańska i Nowy Naród – Państwo i struktury plemienne.

Wyznaczenie tejże płaszczyzny oznacza, że przyjmujemy tutaj z radością i otwartością wszystkie osoby, które się identyfikują z tak pojętą słowiańskością, ale też jesteśmy otwarci na krytykę i dyskusję z osobami, które tego punktu widzenia nie podzielają. Krytyczne dyskusje są zawsze pożądane, budują one i pogłębiają naszą wiedzę.  Przeszłość Słowiańszczyzny nie jest sprawą wyjaśnioną we wszystkich szczegółach i określoną raz na zawsze. Wręcz odwrotni,e wizja tej przeszłości ma charakter dynamiczny, a nasza wiedza na ten temat nieustannie się poszerza, co powoduje naturalne zmiany tego przeszłego pejzażu, widzianego z naszej współczesnej perspektywy. Dotyczy to całych dziejów Słowian, ich wzajemnych wewnętrznych relacji, jak i stosunków z innymi społecznościami w dalekiej i całkiem niedawnej przeszłości oraz w teraźniejszości.

Wszyscy obecni w naszym plemieniu muszą sobie zdawać sprawę, że Słowiańskość nie jest równoznaczna z Rodzimowierczością. Dlatego poruszając tematykę słowiańską i przyjmując do Naszego Plemienia przedstawicieli Słowiańszczyzny musimy być otwarci, mieć na uwadze fakt, że są to grupy i osoby prezentujące różne idee i różne wyznania religijne oraz osoby i grupy w różnym stopniu zaawansowane w kwestiach kulturowych i duchowych, np. w sprawy duchowości Wiary Przyrod(zone)y Słowian, czy w ideę Nieskończonej Świadomości.

Tak więc z radością witamy w wirtualu i w realu w naszym plemieniu Słowiańskim wszystkich myślących katolików, którzy poszukują prawdy i  wiedzy o Słowiaszczyźnie. Witamy ich z radością z tym zastrzeżeniem, iż wymagamy w naszym Plemieniu Słowińskim poszanowania dla wszystkich innych wiar i religii i światopoglądów. A więc nie tolerujemy tutaj żadnej działalności misyjnej na rzecz chrześcijaństwa, jako jedynej słusznej drogi życiowej.   Rozumiemy, że grupa osób zainteresowanych prehistorią i starożytnością Słowian będzie traktować prezentowaną tutaj Mitologię Słowian, jako element socjologiczno-etnograficzny, popularno-naukowy bądź literacki, a nie jako element Wiedy i Wiary. To powoduje, że przyjmujemy tutaj w sposób otwarty wszelkie koncepcje i wszelkie dyskusje w mitologicznych i co za tym idzie w teologicznych wątkach, ale także naukowe podejście do tej tematyki, z punktu widzenia każdego rodzaju nauki (socjologii i psychologii, czy choćby językoznawstwa).

Tak dochodzimy do Pola numer 1, które wyznacza płaszczyznę najbardziej wewnętrzną, płaszczyznę, na której spotykają się być może najmniej liczni ludzie, z tych gromadzących  się w Nowym Plemieniu Słowiańskim: rodzimowiercy i członkowie Wiary Przyrodzonej Słowian oraz wszelkiej innej maści poganie , na przykład: buddyści, taoiści, wiccanie, praktykujący jogę, czy też ludzie z kręgu new age.

Wszyscy odwiedzający to Plemię muszą sobie zdawać sprawę, że my traktujemy Mitologię Słowian jak najpoważniej, że jest to nasza Rodzima Wiara, nasza Życiowa Wieda, jądro naszego światopoglądu naukowego, sedno naszej nowoczesnej wizji świata i wyznacznik otwartości na odmienność. Prosimy o uszanowanie tego faktu przez każdego kto przebywa w wirtualnym bądź realnym obszarze Naszego Nowego Słowiańskiego Plemienia.

Proszę się też nie dziwić obfitości materiałów związanych z naszym widzeniem kwestii ułożenia Wszechświata i nadrzędnej w nim roli Świadomości Nieskończonej czyli Światła Świata. W tym wątku nie będziemy tolerować żadnych prób zawłaszczania przestrzeni i dyskutowania o sensie lub bezsensie naszych przekonań i wiedy.

W ramach tego wątku zastrzegamy też sobie prawo do całkowicie swobodne prowadzenia TUTAJ wszelkich działań i dyskusji, które układają wzajemne relacje naszej wiary i innych religii w Polsce i na świecie. Niech wszyscy mają świadomość, że wykluczenie z dyskusji i rozmów w tym wątku ateistów, nie oznacza ich automatycznego wykluczenia ze wszystkich innych płaszczyzn Naszego Plemienia ani w ogóle z krytyki postawy teistycznej, a jedynie wykluczenie z dyskursu na temat wątków wewnętrznych naszej wiary.

Prosimy też miłośników Słowiańszczyzny, Zielonych, i poszukiwawczy Prawdy i Wiedzy czy Wolnych Ludzi o wzięcie pod uwagę, że jest to Blog Białczyńskiego, ale też Starosłowiańskiej Świątyni Światła Świata, jako że jest on jej reprezentantem.

 

SSSSS s-1553

Tak się składa – i jest to zasada niepodważalna – że myśl raz wypowiedziana, rzucona w przestrzeń publiczną, a nawet pomyślana zaczyna się pojawiać w różnych miejscach przestrzeni niemalże jednocześnie. Kilka dni temu otrzymałem zaproszenie na zjazd unifikacyjny rodzimowierczy pod Łódź, na sierpień , zaproszenie z RKP. Wczoraj, kiedy pisałem niniejszy artykuł przyszedł link do Jaskara i artykułu kompatybilnego w całej rozciągłości z poruszaną przeze mnie tutaj problematyką oraz ofertami RKP.

Zapoznajmy się zatem z przemyśleniami Jaskara. Jeszcze w kwietniu pisałem o Ośrodku Myśli Słowiańskiej w Nurcu. Tam na samym placu apelowym  (teren ma 28 hektarów całego ośrodka) można postawić ze sto namiotów, a do tego są budynki hotelowe i infrastruktura typu kuchnie, łazienki itp.  Miejsce idealne na Zlot, konwent, Zgromadzenie.  W marcu rzuciłem myśl  by zorganizować się jeszcze w tym roku, przy okazji Warszawskiej Masakry Drzew ta myśl została wyeksponowana dobitnie. I oto okazuje się że myślimy wszyscy jednym torem. Oznacza to że Zgromadzenie jest niezbędne. Niestety nie mogę być w sierpniu pod Łodzią.

SSSSS s-1553

Z naszego punktu widzenia Starosłowiańskiej Świątyni  Światła Świata o cxzywiście zjazd rodzimowierczy ma sens i jest niezbędny, ale powinien on stanowić wstęp do szerszego ZLOTU i porozumienia PATRIOTYCZNO-MACIERZYSTEGO, który obejmie całe Słowiańskie Nowe Plemię, a więc będzie na tyle szerokie, że zgromadzi tych wszystkich którzy identyfikują się z przedstawionymi tutaj przez nas 4 Polami Plemiennego Współdziałania  i 4 Płaszczyznami Porozumienia. Chodzi o to by zebrać Nowe Plemię w jak najszerszej reprezentacji, także tych, którzy  czują się po prostu  Słowianami, Polakami, tych którzy  identyfikują się z prezentowaną przez nas tutaj tradycją starosłowiańską,  tych którzy identyfikują się z prezentowanymi przez nas celami ekologicznymi, z celem stworzenia płaszczyzn informacyjnych niezakłamanych mediów i wydawnictw oraz z celami postulowanych przez nas przemian społecznych, i kulturowych oraz duchowych jakie proponujemy . Niech to będzie też wstęp do wyłonienia naszej reprezentacji jako Ruchu Społecznego, który stanie się realną siłą w Polsce, Siłą Która wyrazi Naszą Niezgodę na uprawianą w Polsce wobec młodego pokolenia politykę i która wypracuje wspólny, program Społeczno-Gospodarczy, czyli zaproponuje Wielką Zmianę.

Zaznaczam , że mówię tutaj o wstępie do tych następnych kroków.  Wypowiadajcie się na temat jak widzicie następne kroki na tej drodze.

flaga_polska

Oficjalnie w tej chwili chcę was zawiadomić, że w wyniku rozmów jakie odbyły się w Nurcu z końcem kwietnia bieżącego roku, Starosłowiańska Świątynia Światła Świata i Fundacja Patria z Nurca otwierają i współtworzą w Nurcu Ośrodek Myśli Słowiańskiej. Ośrodek będzie działał na znajdującym się tam przepięknym terenie puszczańskim należącym do Fundacji. Termin oficjalnego rozpoczęcia działalności zostanie ogłoszony w specjalnym oświadczeniu. Będziemy tam chcieli utworzyć różne inicjatywy  adekwatne do tego miejsca – między innymi Ośrodek Kultury i Sztuki Słowian, który będzie gromadził zbiory dzieł artystycznych, antykwaryczne, oraz przedmioty rękodzieła. Nie tylko gromadził ale również wytwarzał. Chcemy by działały tam warsztaty rękodzielnicze i by odbywały się warsztaty artystyczne. Chcemy by działało tam gospodarstwo ekologiczne, które jest przygotowywane do uruchomienia. Ta oferta współtworzenia OMS (Ośrodka Myśli Słowiańskiej) jest skierowana przez nas wspólnie – przez FP i SSŚŚŚ, do wszystkich Rodzimowierców , Ekologów i Słowianofilów w Polsce i nie tylko w Polsce, także do naszych współbraci Słowian ze wszystkich krajów świata.  

Na razie polecam zainteresowanym tą ideą przestudiowanie  tekstu JASKARA:   http://jaksar.wordpress.com/2013/05/13/konwent-organizacji-zwiazkow-i-stowarzyszen-rodzimowierczych/ 

SSSSS s-1553

Tagged with: ,
Podziel się!