Old European Culture – The last megalithic ritual in Europe (Ostatni megalityczny rytuał w Europie)

Thelast megalithic ritual inEurope (Ostatni megalityczny rytuał w Europie)

There are many large isolated stones littering the Belorussian countryside. Many of these stones have been, or still are, venerated as cult, or sacred stones. Over 500 of these cult stones have been worked by people.

The map of the locations of the cult boulders with man-made holes on the territory of Belarus, taken from this page of the „Культовые валуны с рукотворными углублениями”.

Ostatni megalityczny rytuał w Europie

Jest wiele dużych, odizolowanych kamieni, które zaśmiecają białoruską wieś. Wiele z tych kamieni było lub nadal jest czczonych jako obiekty kultowe lub święte kamienie. Ponad 500 z tych kultowych kamieni zostało opisanych przez ludzi.

Mapa lokalizacji kultowych głazów z dziurami stworzonymi przez człowieka na terenie Białorusi, zaczerpnięta z tej strony „Культовые валуны с кукотворными углублениями”.