1. Żądanie wyjścia Polski ze Światowej Organizacji Zdrowia (WHO!); 2. III Forum Niepodległości! Gadowski, Płużański, Wielomski, Ziemkiewicz i inni!; 3. PS tv: WHO chce przejąć władze nad naszym zdrowiem! Politycy i media w Niemczech są tylko marionetkami

Żądanie wyjścia Polski ze Światowej Organizacji Zdrowia (WHO!)

1. Żądanie wyjścia Polski ze Światowej Organizacji Zdrowia (WHO!)

To ważne:
1
WNIOSEK I ŻĄDANIE ZAJĘCIA
JASNEGO STANOWISKA I ODPOWIEDŹ NA PIŚMIE
W SPRAWIE PODJĘCIA PRZEZ RZĄD POLSKI PILNYCH DZIAŁAŃ WOBEC NEGATYWNYCH
ZJAWISK I NACISKÓW GLOBALNYCH CELEM OCHRONY POLSKI I POLAKÓW.
DOTYCZY: WHO, ZDROWIA, CYFRYZACJI ORAZ SUWERENNOŚCI POLSKI I POLAKÓW
Z uwagi na niemożność pozyskania poniższych informacji poprzez publikatory/systemy publiczne
wnosimy o udzielenie informacji publicznej w formie pisemnej i przesłanie odpowiedzi na niniejszy Wniosek
na adresy zgodnie z rozdzielnikiem w załączeniu numer 1, bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14
dni.
My, niżej podpisani, ŻĄDAMY od przedstawicieli rządu Rzeczypospolitej Polskiej wskazania, jakie
działania zostały lub zostaną podjęte w najbliższym czasie przez polski rząd:
1. w zakresie zdrowia i ochrony zdrowia Polaków, tj.
a) zablokowania trwających negocjacji ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO), w zakresie:
1. zmian w Międzynarodowych Przepisach Zdrowotnych (IHR 2005),
2. przepisów traktatu WHO CA+, powszechnie zwanego „traktatem antypandemiczym”,
b) niepodpisywania przez przedstawicieli Rzeczypospolitej Polskiej WHO CA+,
c) odrzucenia przez Polskę wszelkich poprawek do IHR 2005,
d) natychmiastowego zaprzestania wpłat składek do WHO,
e) wystąpienia Polski z WHO.
2. w zakresie ochrony suwerenności Polski i Polaków oraz Ich prawa do zachowania wolności wyboru i
potwierdzenia Ich praw podstawowych, tj.
a) poszanowania praw i godności człowieka i obywatela od jego poczęcia aż do naturalnej śmierci,
b) wpisania do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej powszechnego prawa do stosowania gotówki,
przy czym moneta i inne rozwiązania cyfrowe powinny stanowić tylko i wyłącznie drugą dostępną i
nieobowiązkową formę wszelkich operacji finansowych.
2
UZASADNIENIE WNIOSKU:
1. ORZECZENIE SĄDU NAJWYŻSZEGO Z DNIA 26.04.2023.
W dniu 26 kwietnia 2023 r. siedmiu niezależnych sędziów wydało orzeczenie (III PZP 6/22), w
którym czytamy:
– pkt 26 Uchwały: „pandemia dla władz na całym świecie stała się okazją do skokowego i drastycznego
ograniczenia podstawowych praw i wolności obywatelskich wprowadzanych chaotycznie, bezmyślnie i często
bezprawnie pod pozorem ochrony zdrowia i życia. Władze godziły w osobistą wolność obywateli, wolność
przemieszczania się, wolność gromadzenia się, wolność wykonywania działalności gospodarczej i zawodowej,
prawo do edukacji, prawo do sądu, a także prawo do opieki zdrowotnej’’.
Uchwała ta dotyczy wszystkich wyroków cywilnych odwoławczych do dnia 26.04.2023. Sąd Najwyższy
wykazał drastyczny spadek jakości wyroków wydanych przez sądy jednoosobowe, zamiast trzyosobowego
składu sędziowskiego podczas orzekania wyroku.
Ponadto, setki wyroków sądów w Polsce potwierdzają, że wprowadzone na podstawie zaleceń WHO
ograniczenia praw i wolności było bezprawne, a badania naukowe potwierdzają ich szkodliwość dla zdrowia
ludzi. Zaangażowanie koncernów farmaceutycznych, będących między innymi producentami szczepionek
(Bayer AG, Merc and Co., Inc. Sanofi Pasteur, Sinovac Biotech Ltd., Glaxo Smith Klein) – dokument A75/INF./5
Voluntary contributions by fund and by contributor 2021 z dnia 25.04.2022 – jest jawnym konfliktem interesów
i stanowi rażące naruszenie zasad etycznych i moralnych w deklarowanej przez WHO trosce o zdrowie
Mieszkańców Świata.
2. DEBATA W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM: COVID-19, WHO
W dniu 19.04.2023 r. w Europarlamencie Europejskim w Strasburgu odbyła się konferencja
poświęcona polityce zdrowotnej Światowej Organizacji Zdrowia oraz zagrożeń wynikających z procedowanych
przez WHO dwóch umów międzynarodowych; zmiany poprzez wprowadzanie poprawek Międzynarodowych
Przepisów Zdrowotnych IHR (2005) oraz WHO CA+ konwencji, umowy lub innego instrumentu prawnego
dotyczącego zapobiegania, gotowości i reagowania na pandemie. Uczestnicy konferencji:
europarlamentarzyści, eksperci w dziedzinie medycyny, prawa międzynarodowego oraz polityki zdrowotnej
oraz wieloletni współpracownicy i doradcy WHO podnieśli szereg alarmujących kwestii, ostrzegając, iż
(prowadzone przede wszystkim tajnie i zakulisowo negocjacje) mają na celu scentralizowanie władzy
regulującej sytuacje pandemiczne na świecie w rękach jednej, niewybieralnej, finansowanej z
prywatnych źródeł (głównie laboratoriów i fundacji farmaceutycznych) organizacji – WHO, dając jej
dyrektorowi generalnemu ponadnarodowe prawa (np. ogłaszanie pandemii, zamykanie gospodarki, zalecanie
szczepień itd.), co jest niezgodne z polską Konstytucją.
3
Ponadto w Parlamencie odbyły się wysłuchania ekspertów z całego świata (m.in. 3 maja i 4 lipca 2023 r.) na
temat dostępnych dowodów nadużyć w zakresie przymusowych rozwiązań w trakcie pandemii Covid-19
oraz eliminowania z rynku dostępnych, sprawdzonych od lat leków na rzecz faworyzowania nowych,
niesprawdzonych preparatów, nachalnie i siłą wdrażanych przez WHO – w przypadku UE na podstawie
umów negocjowanych niejawnie przez przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę Van den Leyen w imieniu
wszystkich krajów członkowskich.
3. WSPÓŁPRACA WHO-UE W ZAKRESIE CYFRYZACJI PACJENTÓW
I DANYCH DOTYCZĄCYCH ZDROWIA
W dniu 5 czerwca 2023 r. dyrektor generalny WHO ogłosił podpisanie globalnej cyfrowej sieci
certyfikacji WHO-UE. W trakcie ceremonii dziękował UE za udostępnienie jej cyfrowego systemu certyfikacji
szczepień przeciw Covid-19, podkreślając, że stanowi on doskonałą bazę do rozwiązań globalnych.
Zapowiedział również, że zostanie on poszerzony poprzez „włączenie innych zastosowań, takich jak cyfrowy
międzynarodowy certyfikat szczepień, rutynowe karty szczepień i międzynarodowe podsumowania (kart)
pacjentów”. Dyrektor generalny WHO wyraźnie wyznaczył cele ponadgraniczne i ponadnarodowe dla
nowej sieci cyfrowej certyfikacji, mówiąc: „Sieć mogłaby również odgrywać kluczową rolę w
transgranicznych sytuacjach humanitarnych, zapewniając obywatelom dostęp do ich dokumentacji medycznej
i danych uwierzytelniających podczas przekraczania granic z powodu konfliktu, kryzysu klimatycznego i innych
sytuacji nadzwyczajnych.”
4. CYFROWA MONETA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO
Ze strony Europejskiego Banku Centralnego: „EBC wraz z krajowymi bankami centralnymi ze strefy
euro analizują, czy wprowadzić cyfrowe euro. Byłoby ono cyfrowym pieniądzem banku centralnego –
elektronicznym odpowiednikiem gotówki. Obok banknotów i monet byłoby dodatkową formą pieniądza, dającą
ludziom większy wybór metod płatności. (…) Etap prac analitycznych rozpoczął się w październiku 2021 r.
i ma trwać mniej więcej dwa lata, do października 2023. Teraz zastanawiamy się, jaka może być konstrukcja
cyfrowego euro i jak można je rozpowszechniać, a także jak jego wprowadzenie wpłynęłoby na rynek.
Następnie podejmiemy decyzję, czy rozpocząć proces jego faktycznego tworzenia.”
Źródło: Cyfrowe euro (europa.eu)
4
PODSUMOWANIE:
A) Odnosząc się do powyższych faktów, zwracamy w naszym Wniosku i żądaniu uwagę na pilność
podjęcia działań przez polski rząd i wpisania do Konstytucji RP artykułów mających na celu ochronę
suwerenności Polski oraz Polaków. Zwracamy szczególną uwagę na grożące Polakom konsekwencje
braku działania wobec planów WHO, nadchodzących zmian w Międzynarodowych Przepisach
Zdrowotnych IHR (2005) i nowego traktatu antypandemicznego, które zakładają:
 bezprecedensową centralizację władzy w rękach skompromitowanej, obciążonej konfliktem interesów,
niewybieranej w demokratycznych wyborach organizacji;
 możliwość jednoosobowego podejmowania decyzji wpływających na życie ludzi na całym świecie przez
dyrektora generalnego WHO Tedrosa Adhanoma Gebreyesusa, człowieka o kompromitującej
przeszłości;
 możliwość nadużycia władzy oraz niedopuszczalny brak kontroli i nadzoru polskich władz nad WHO;
 brak przejrzystości finansowej;
 brak odpowiedzialności urzędników gwarantowana immunitetami;
 brak wglądu w umowy z decyzjami o dopuszczeniu do stosowania w przyśpieszonej procedurze
szczepionek i leków w państwach członkowskich;
 wykreślenie wymogu pełnego poszanowania godności, praw człowieka i fundamentalnych wolności
oraz postulowane w obu umowach łamania wolności słowa;
 całkowity brak debaty publicznej.
B) Odnosząc się również do polityki dot. Covid-19 i konsekwencji narzuconych globalnie rozwiązań,
zwracamy uwagę:
 iż producenci preparatów, zwanych „szczepionkami”, oficjalnie przyznają, że preparaty nie były badane
pod kątem transmisji, ani skutków dla poszczególnych grup (kobiet w ciąży, cukrzyków itd.);
 iż światowej renomy eksperci oficjalnie mówią o „tłumieniu” ogólnodostępnych terapii;
 iż w wielu krajach trwają prace komisji, które badają nadużycia w czasie pandemii (np. Wielka Brytania,
Niemcy, czy Kanada);
 na nieodwracalne negatywne skutki polityki pandemicznej ostatnich lat, tj. na „żonglowanie” zdrowiem
(również psychicznym) polskich dzieci i ich prawem dostępu do edukacji (wraz z rówieśnikami);
 na forsowanie rozwiązań syntetycznych i niedopuszczanie rozwiązań naturalnych oraz na umniejszanie
roli naturalnych mechanizmów immunologicznych człowieka.
5
C) Odnosząc się z kolei do planowanej cyfryzacja danych dotyczących zdrowia i planów
zastąpienia banknotów pieniądzem cyfrowym, zwracamy uwagę na:
 możliwość wykorzystywania danych indywidualnych przez osoby niepożądane i firmy prywatne;
 ryzyko profilowania pacjentów i/albo konsumentów pod kątem reklamy medycznej/rynkowej;
 ryzyko „niewolnictwa cyfrowego” i śledzenia jednostek w każdym aspekcie ich życia;
 zagrożenie, iż większość danych cyfrowych obsługiwana jest/będzie przez systemy pozostające w
rękach prywatnych lub globalnych firm, przez co rządy będą zmuszone wejść w partnerstwa prywatno-
publiczne, oddając podmiotom trzecim pełną kontrolę nad danymi i obywatelami Polski;
 wprowadzenie pieniądza cyfrowego skutkowałoby pozbawieniem wolności wyboru konsumenckiego i
kontrolą preferencji rynkowych bez zgody klientów;
 zagrożenie pojawienia się „ekonomicznych represji” wobec obywateli, np. poprzez odcinaniem ich od
dostępu do oszczędności albo „regulowanie” środków finansowych, z jakich mogą korzystać w danym
miesiącu.
Podpisy stowarzyszeń, grup i organizacji:
………….

2. III Forum Niepodległości! Gadowski, Płużański, Wielomski, Ziemkiewicz i inni!

3. PS tv: WHO chce przejąć władze nad naszym zdrowiem! Politycy i media w Niemczech są tylko marionetkami. Rozmowa A. Wolskiej!

 

https://banbye.com/watch/v_4WUxbMSCjbDO

Podziel się!